Délmagyarország, 1994. június (84. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-04 / 129. szám

14 JAMBUS SZOMBAT, 1994. JÚN. 4. Zoltán Csaba T érdre kényszerítve, nyomo­rultul gubbasztottam a ko­mor díszletek tövében. A fény a sok bolyongástól elgyöngülten hullott alá a döglött, porszagú levegőben. A halálos gyilok a homlokom előtt remegett, de én nem láttam belőle mást, mint a kakast, amely rögvest lecsap a kovakőre és a belob­banó puskapor az agyamba löki a kerek vasgolyót. A színész ezúttal saját mag­át alakította, nem kellett el­játszania a benne dúló, irá­nyomban táplált vak gyűlöletet, amely úgy tűnt, elérte csúcs­pontját. A közönség, amely néhány perce zsongító taps­viharral jutalmazta legnagyobb színészbálványa játékát, már régen szétszéledt, hogy finom vacsorával tömje tele a gyom­rát. Nincs hát tapsvihar, csak a síri csönd, az állott porszag, meg a színész mohó szuszo­gása. - Velem akarsz szórakozni, te pondró? - tompa hangja szörcsögve tört elő összeszo­rított fogai közül. - Azt hiszed, hogy egy senkiházi díszlet­mester megzavarhat engem a színpadon? A szemébe néztem és ebbe a nézésbe belevittem minden dühömet, gyűlöletemet és megalázottságomat. Kedvtelve nézegetett, mint egy frissen kifogott, parton vergődő halat. Láttam rajta, hogy azt fontol­gatja: mit tegyen velem. Kezdettől fogva gyűlölt, pe­dig nem vétettem ellene mind­addig, amíg ki nem járta a szín­igazgatónál, hogy állítólagos hanyag munkámra hivatkozva, lecsökkentsék éhbérem. Ezu­tán kis tréfákat készítettem neki elő, amelyek az előadások alatt sültek el olymódon, hogy a közönség nem vette észre, de őt valamennyire megzavarták. Nem eléggé, mert rendíthetet­lenül játszotta tovább a sze­repét, magabiztosan, mintha semmi nem történt volna. De a mai estén... A záró je­lenetben egy csontvázzal kel­lett neki élet-halál harcot vívnia a színpadon. A csontvázat én mozgattam fölülről madzagon, mint egy marionettfigurát. Ő a vívás közben folyton beszélt és a zárszónak pont a halálos csapással egy időben kellett elhangoznia, tettem hát róla, hogy a halálos csapás elma­radjon. Minduntalan elrángat­tam a csontvázat a suhogó kard elől. A színész hörögve csapkodott, már-már nevetsé­gessé vált, de ekkor gyöngesé­gem diadalt aratott a gonosz­ságom fölött és idejekorán befejeztem a komédiát, ám a húrt túlfeszítettem, ezért gub­basztottam nyomorultul, térdre kényszerítve egy pisztoly előtt, a komor díszletek tövében. - Piszkos a cipőm! - mond­ta - Gyerünk, pucold meg! Beletúrtam a zsebeimbe, hogy egy zsebkendőt keres­sek. - A nyelveddel, pondró! Tehát erre játszott. Hogy megalázzon és ezáltal bizo­nyítsa: ő a nagyobb. - Mire vársz, pondró! - Fej­be bökött a pisztolya csövével. Ebben a pillanatban szerettem volna a legjobban túlélni ezt az estét és nagyon megtáncoltatni a rohadékot. Lehajoltam hát és a szám egy pillanat alatt tele lett a cipőpaszta ízével és mindazzal a kosszal, ami a cipőre rakódott. Remegtem a dühtől és a megaláztatott­ságtól, miközben ő elégedetten kacagott. - Finom ugye? A másikat is! Csak keservesen hosszú percek múlva unt rá a játékra, akkor, amikor a garatomra ke­serű gombóc telepedett, el­fojtva a lélekzetemet. Az ar­comba rúgott. Fájdalmas só­hajjal terültem el, miközben éreztem, hogy az arcom vér­ben úszik. - Elég volt, pondró? Úgy szórakozz velem, hogy legkö­zelebb megöllek! Hallottam távolodó lépteit. Kínkeservesen fölemeltem a fejem, arcom vicsorba torzult és fogaimat csikorgatva üvöl­töttem utána: - Megtáncoltatom még magát! Kacagott. - Igen! Megtáncoltatom! A hajnal a padlón talált. Kis vértócsa gyűlt alattam, mely összekavarodott a nyálammal és a könnyeimmel. Tántorogva kimentem a díszletteremből, ki az utcára a falikúthoz, amely ott csobogott a színház háta mögött, és a jéghideg vízben megfürdettem az arcomat. A bőröm, a vérem fölszívta a hű­vösséget, mely behatolt az agyamba és a szívembe. Ké­sőbb fölegyenesedtem és per­cekig csak álltam az utcán, a víz csorgott le az arcomról, megrökönyödött emberek néz­tek rám kérdőn. Akkor este rendben ment minden. A színész learatta a di­adalt, mosolyogva hajlongott, tisztára nyalt cipőjén szipor­kázva táncoltak a nagy csillár fényei. A díszletek mögött szembetalálkoztunk. Gúnyos mosoly jelent meg a szája sar­kában, amikor fölszegett állal elsétált mellettem. Élvezte a győzelmét, élvezte, de életé­ben utoljára. Ha mélyebben a szemembe néz, láthatott volna benne valami vészterhes, sötét gomolygást, mint ahogy a fellegek kavarognak, tornyosul­nak a vihar kitörése előtt. De nem látott mást, csak önmagát, akit annyira szeretett. Másnap este, az előadás előtt fél órával a színigazgató megjelent a díszletbarlang be­járatában. Ujjai között enyhén remegett a szivar, amikor megkérdezte, nem tudok-e valamit a színészről. Közöm­bös nemet intettem a fejemmel. Közömbös voltam akkor is, amikor hallgattam a színigaz­gató komor közleménye után fölhördülő közönséget, amikor rendőrkopók lepték el a színhá­zat, amikor az újságok tele voltak a színész fényképével és amikor két hét múlva meg­érkezett az új főszereplő. A közömbösség csak akkor Millant el, amikor a díszleteket végre újra előkészíthettem az előadáshoz, helyére öröm és izgatott várakozás költözött, mely jóleső bizsergésként áradt szét a testemben és ott is maradt egész idő alatt, amíg a díszletek mögött ülve hallgat­tam az előadást. Az utolsó felvonás vége előtt a csontváz madzagját tartva fölsétáltam a színpad fölé, hogy bevégez­zem a játékot, amit azon az átkozott estén kezdtem el, amikor a saját véremben he­vertem a sötétben, amikor egy cipőt nyaltam tisztára miközben pisztolycső remegett a tarkó­mon. Remegett, mert aki tar­totta, az élvezte, hogy tarthatja, élvezte vélt győzelmét és élvezte önmagát. Odafönt éreztem a vissza­fojtott várakozást, ami a közön­ség sorait átjárta. Várták a végkifejletet. Ugyanazt várták, mint én és amikor végre eljött a pillanat, belevetettem magam a játékba, kiélvezve minden per­cét és valóra váltott ígéretem édes ízét. „Megtáncoltatom még magát! Igen! Megtáncoltatom!" A csontváz belépett a szín­padra. A bajvívás kezdetét vet­te, a pengék vadul csattogtak és a csontváz táncolt, csak tán­colt egyre őrültebben egészen az utolsó pillanatig, a halálos döfésig, ami után a földre om­lott. Fölharsant a taps fülsért­ően zúgva, és ez a taps már nem a csontváznak szólt., Már jóideje tartott a tá­volsági beszélgetés, s mivel a hívó én voltam, szerettem volna letenni a kagylót. A pörgő telefonszámla víziója telepedett rám, s rövid úton szerettem volna megszakí­tani a párbeszédet Szeged és Veszprém között, de a búcsúzkodás közben még valami eszembe jutott. Meg­említettem barátomnak, hogy írnom kéne a Fenyvesi kötetéről, és még ki sem nyitottam a könyvet. A távoli hang fellelkesülve válaszolt: Én már olvastam, és egyál­talán nem unalmas. Letettem-a kagylót, elő­vettem polcomról a könyvet, ami állítólag nem unalmas. Megvaljom, Fenyvesi Ottó­ról, az Új Symposion egyko­ri szerkesztőjéről igen felszí­nes ismereteim voltak. Egy­szer fociztunk egymás ellen, megbízható védőjátékos­ként maradt meg az emlé­kezetemben, s amit a veszprémiek még elmond­tak róla, hogy a Tapolcai Városi Televízió vezetője, szintén kevés információ ahhoz, hogy valamiféle köl­tői alkat körvonalazódjon bennem. Egyszer egy szim­pó-esten is hallottam Ottót, de akkor, közvetlenül emig­rálása után keveset tudott mondani érdemben a költé­szetről. A mítoszokat és fik­ciókat egybevetve végülis egy megbízható posztavant­gardista képe élt bennem mindaddig, amíg a telefon­beszélgetés hatására elő nem vettem a könyvet. A verseket elolvasva az az érzésem támadt, hogy Szincsok György Veszprém calling FENYVESI OTTÓ A KÁOSZ ANGYALA Fenyvesi Ottó akkor tudja saját egyéniségét előrán­gatni a polgárháborúk, pár­toskodások káoszából, ami­kor alkot. Akkor, amikor verssorokban gondolkodik, megeshet az a rendkívüli dolog is, hogy angyalok le­pik el a szobáját. Csak ak­kor igazán boldog, amikor önfeledten alkot. Fenyvesi óriási energiá­kat összpontosít a nyelv elemeinek megmozgatá­sára. Kreált képzavaraiban újrateremti környezete zagyvaságait, s mindezt úgy teszi, hogy senki számára nem tűnik irracionálisnak a világ, mely e nyelvezetben ölt testet. Groteszk módon e nyelv olyan hatást tesz az olvasóra, hogy alkotója nem locsog, minden szót a he­lyére tesz, igen feszes vers­sorokban mondja el vélemé­nyét a káoszról. Ezt a hatást fokozza a verssorokban lük­tető különös ritmus, amit fő­ként a váratlanul fejbukkanó rímek felhasználásával ér el. A kötetben illusztráció­ként megjelenő kollázsaihoz hasonlatos módon hozza létre különböző stílusú, nyelvű, retorikájú, műfajú részletekből a szövegeket. Kegyetlennek érezzük ezeket a verseket. Különö­sen kegyetlen önmagával, de ellenségeivel, barátaival, a világ bármely elemével szemben is. Nem azért mert haragszik valakire, vagy va­lamire, hanem mert kímélet­lenül alapos megfigyelő. Ezért használja a nyelvet a maga nyersességében, s nem ruházza fel szövegeit a költészet ékességeivel. Fenyvesi mindent behab­zsol, nem válogat a világ­ban fellelhető információk között, mindent fel is hasz­nál „szöveges kollázsai" lét­rehozásában. A hatás egy­szerű: nincs ezekben a ver­sekben súlya a pátosznak, nincs jelentősége a fájda­lomnak és örömnek, semmi különöset nem érzünk egy közhely elpuffanásakor. Érezzük, ez mind a mienk, ez mind egyenlő szinten van ebben a költészetben. A szöveg egyszerűen van, s ahogy barátom mondta a telefonba, nem is unalmas. Hozzáteszem: jó olvasni. Fenyvesi Ottó versei A káosz angyala ennek a kurva világnak fogytán a benzinje, fogytán a dunsztja, egyáltalán és általában fogytán az értelme, fogytán az élet, a kurva fogytán a szféra, az energia, fogytán a bio fogytán a nap, már egészen sápadt, egészen belesápadt az élet hiányába, a hiány vonat­kozásaiba, fonnyad szépsége, érzéke, fonnyad vidámsága, fogy a nafta, fogytán az üzem fogytán az élet, saját farkát harapdálja, belehajtott egy nagy büdös kómába, egy vesz­teglő koszos kukába, zúg a beállítóminta, némi poézis pöfékel, beúszik egy szecessziós zsáner, néhány karcsapással arrébb egy alig összefüggő büférom tempózik, kel a káposzta nem hallani a zenét, nem hallani, valami zavarja, új hiányokkal egészül ki a leonardói alkonyat, három ultramarin a kékben, leáldoz a rohanat, fogytán ama dinnye héja, némi poézis vegyül az utcasarok kifűzött erotikájába, némi nullaérzet, fogytán a nap, belefárad a várakozásba ennek a kurva világnak fogytán a ritmusa, fogytán a dohánya, fogytán a hírértéke, 100 vagy 200 év múlva ki érti mindezt, egy rossz és egy rosszabb nyavalya között tankol nirvána ebbe a kurva világba belepusztul az elme mondat­tana, fogy az öböl, fogytán a válság, nehéz a lég, sötéten gomolyog a lét, tökön rúgta egy bol­ha, felnégyelte egy harmadrangú szellem pokla betelefonálok egy japán fametszetbe, fogytán a páva tolla, felharsan a zenegyár többszáz tranzisztora, csöpögnek a csapok, a homokba vezetnek nedves láb­nyomok, egy tutti malacka jár erre, egyik oldalán szalonna, a másik lenyúzva, imbolyog e tortatiszta tájon, magányos szívét dörzsöli fűhöz, fához kevés a félhomály, fogytán a tartalom, a válaszok túl bonyolultak, kétszer használt levegőt szívnak a halál turbinái, elsikkadnak az évek, várjuk a desszertet, inkább menjünk az illatszerosztályra, szegény földnek, szegény párának nincs hova men­nie, nincs hova bújnia, nincs hová menni, bújni micsoda óvatos időszerkezet, micsoda szupernóva - mintha mindezt már egyszer valahol, régen ­emlékszem rothadó szövegkörnyezetére, ugyanaz a díszlet körülötte, kevés az okker, a rozsdabarna fogytán a ritmus, fogytán a nóta, a légmentes sorokba-borokba beáramlanak a lélek besúgói, felszolgálják a limonádét, az alulmaradók igaz­ságát, a kitessékelő gesztusokat, tudjuk, bár már alig, hogy miért akarunk magyarok lenni, fogytán a dráma, a bio, a szó, egyébként és közbe-közbe ránk rakódik egy szupernóva, a kollektív tudat meztelenül ül a pultnál, kenyeret majszol, a fájó klasszikusok egy füstös presszót permeteznek, nyakszirtjüket meresztgetik, szól a nóta, a neo valahonnan ránk tör a világmindenség, előbukkan­nak lovas őseink, megadom magam egy személytelen felszólító módnak, cipóban sül egy mefisztói lé­lek, kenegeti az élet sava-borsa, nefelejcset eszem három napja, már az utolsó csillagok mel­lett is elhúzott a fekete-sárga tengeralattjáró az élet dunsztol vala, fogytán a célja, fogytán a basszus, most vagy soha, az idő fogát csikorgatja, csomósodik a józan ész, a káosz énekel, fogy a téma, fogytán a csillagok, fogytán az angyalok London calling Gudbáj alsószoknya - vége a télnek. Hívogat Bács-Bodrog, Mosztonga. Mehetünk a francba. A franciába. Mindenki: férfi, nő és nemtelen. A bigott monarchista, a flegmatökű bunkó és a parázna szalmazsák. Chelsea izzadó hónaljában: special skót viszki. Marhabélszín. Narancssárga miniszoknya. Tökéletes arányú combtő. A Temzén erősödik a koraszülött csiripelés. Korlátolt felelősségű költő. Beengedi őket a versbe, a bácskai humuszba. Beleférnek. A tudatalatti szerelvények. Átszálló alsónemű, ötórai tea. Jönnek a kentaurok. Rohan a földalatti. A bulit más rendezi. A sarokban egy bicska nyilatkozik. A csönd évszázadok óta pakol e széles alföldre. Cukrozni kell, úgy el­viselhetőbb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom