Délmagyarország, 1993. december (83. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

m A PEH-segítség kezdőknek mA C gomb titka • A Szegedi Paprika Rt.­ben folyamatos, és a józan ész szabályainak megfele­lően többműszakos munka­rendben őrlik a fűszerpap­rikát. A gyenge termés lát­ványos megnyilatkozása, hogy kettő helyett egy ma­lomban őrölnek. Ha terme­lés, feldolgozás, kereske­delem és a fogyasztó szem­szögéből ítélhetnénk meg így a helyzetet, untig elég lenne, ha mindenki egy malomban őrölne. Koránt­sem ennyire egyszerű a helyzet. Erre csak két ta­pasztalati tényt citálnék elő. Ugyanazon a napon két ajánlatot is kaptam. A mun­kahelyen kilónként kilenc­százért extra minőséget ígértek, a Cserepesen záróra előtt kétszázért szinte a ke­zembe nyomták a nejlon­zacskót. A téglapor szín és a kilósnak aligha megfelelő térfogat miatt nem kápráz­tatott el e páratlan lehe­tőség. (Riportunk az 1% címoldalán) m Egy malomban őrölnek A paprika színe és visszája KERESSEN, MERT DUPLÁN ^ NYERHET! RENAULT A JANUÁR 28-ig TARTÓ, A SZEGEDI RENAULT SZALONNAL KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKUNKON! 3. heti különdíj: egy aranygyűrű, az ARANYTOPÁZTÓL! DOBJON ÖSSZE EGY TWINGÓT! ISMÉT EGY RÉSSZEL KÖZELEBB! „Az a lényeg, hogy kölljön a paprikánk." (Fotó: Schmidt Andrea) • Francois Nicoullaud Szegeden Lesz-e városunkban francia konzul? Az új francia nagykövet és neje először látogatott Szegedre. (Fotó: Schmidt Andrea) • A Szegedi Alliance Fran^ai­se meghívására tegnap a város­ba látogatott Francois Nicoul­laud, Franciaország budapesti nagykövete. A francia diplo­mata a városházán dr. Lippai Pál polgármesterrel, majd Christian Théodose-zeX, a Dél­magyarország Lap- és Könyv­kiadó Kft. ügyvezető igazgató­jával találkozott. Francois Ni­coullaud és felesége megláto­gatta a József Attila Tudo­mányegyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszékét, talál­kozott dr. Csirik Jánossal, a tudományegyetem rektorával, majd látogatást tett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a francia-magyar kéttan­nyelvű oktatást nemrég bein­dító Ságvári Endre Gimnázi­umban. Az Alliance Fran§aise egyesület este állófogadást adott a diplomata vendég tisz­teletére, ahol a szegedi gaz­dasági és kulturális élet szemé­lyiségei előtt dr. Farkas László köztársasági megbízott kö­szöntötte a nagykövetet. A köztársasági megbízott ismét felvetette, és Framjois Nicoul­laud pártfogásában ajánlotta azt a gondolatot, hogy Szege­den. a művelődési és gazdasági kapcsolatok jobb alakítása ér­dekében alkossanak tisztelet­beli francia konzuli tisztséget. A hat hete szolgálatba lépett új francia nagykövet magyarul olvasta fel szabatosan meg­fogalmazott válaszköszöntőjét, amelyben elismerését fejezte ki aziránt, az oktatási intézmé­nyek és az Alliance Frangaise egyesület milyen színvonalas munkát végez a francia nyelv és kultúra tanulmányozása és terjesztése terén. A fogadás vé­geztével Francois Nicoullaud és hitvese látogatást tett a Dél­magyarország szerkesztőségé­ben is. (A nagykövettel készített interjúnk a 3. oldalon.) „Kárpótlás" a Skyways póruljárf utasainak Kárpótolja a tavaly látvá­nyosan csődbe jutott Skyways utazási iroda póruljárt utasait az Emanuelle Tours - jelen­tették be az idegenforgalmi vállalkozás hétfői sajtótájékoz­tatóján. Teljes kártalanításra természetesen nincs lehetőség, ám az Emanuelle Tours min­denkinek, aki igazolni tudja, hogy a'Skyways valamelyik útjára befizetett, avagy előre helyet foglalt, az függetlenül attól, hogy a kárát azóta eset­leg megtérítették, 50 százalé­kos kedvezményt kap a téli szezonban az egyiptomi tenger­partra szervezett utakra. Az iroda december 19-től a Ma­levvel közvetlen charter-járatot közlekedtet^Jiurghada váro­sába. A ,kciő hátterében az áll, h, '.manufclle Tours-t is k tl -nül érintette a Sky­w • e, a tönkrement cég ugy„iii> millió forint maradt az iroda adósa. Az összeg nagy részét azóta hosszas utánjárás­sal sikerült visszaszerezni. A két éve alakult utazási iroda megtartotta eredeti pro­filját, továbbra is az egzotikus célpontokra helyezi a hang­súlyt. A cég tavaly 35 millió forintos forgalmat ért el, s ezt az idén szeptember végéig már sikerült megduplázniuk. nem bánja meg 1994: szigorúbb adórendszabályok Tegnap délelőtt a Parla­mentben az adózás rendjét módosító törvény országgyű­lési határozathozatala előtt Be­cker Pál pénzügyminisztériumi államtitkár válaszolt a részletes vitában elhangzott észrevéte­lekre. A kormányzat sem követett presztízsmegfontolásokat a vita során. így támogatta pél­dául az adótitok megfogal­mazásának pontosabbá tételét, a garanciális szabályok erősí­tését. Ugyanakkor nem enge­dett a magas bírság és az áru­lefoglalás kérdésében, ami azonban csak az engedéllyel nem rendelkező kereskedőkre vonatkozik. Elfogadta azokat a módosító indítványokat, ame­lyek egyes esetekben mérsé­kelték a bírságok összegét, (Folytatás a 15. oldalon.) A legszebb szóvivő A világ legszebb kormány­szóvivőjével büszkélkedhet hétfő óta Lengyelország. Amit korábban csak plety­káltak Varsóban, azt hivata­losan is bejelentették: az 1992-es év lengyel szépség­királynőjét, Evva Wachowi­czot bízták meg Waldemar Pawlak miniszterelnök sajtó­irodájának vezetésével. A 23 éves, faluról származó lány múlt évben a világszépség­versenyen a harmadik helye­zett lett. • Népszerűséget vívott ki magának a kezdő év után önállósult mórahalmi zene­iskola. Számos jel erre vall, kezdve a település kisebb­nagyobb ünnepségein „meg­szólaló" zeneiskolás nö­vendékek fogadtatásán, s nem kevésbé az: a vára­kozáson felüli létszámban jelentkeztek zenetanulásra, óvodában és iskolában. Az elmúlt tanévben a kisteleki zeneiskola tagozataként működött képzés folytatá­sában az idei tanévvel im­máron valóban mórahal­mivá és önállóvá lett iskola jelenéről és terveiről vál­tunk szót Tanács Istvánná megbízott igazgatóval. - Valójában nem cél­szerű már a szóhaszná­latban sem leszűkíteni a megnevezést „csak zene­iskolává", mert a célt is (Folytatás a 15. oldalon.) Mórahalmi zeneiskola Síppal, Jobbal, jókedvvel Halljuk - mondja Czirok Zoltán tanár úr, és jókora levegőt vesz Nagy Gábor, Martyn Máté, Bencsura Ákos. (Fotó: Schmidt Andrea)

Next

/
Oldalképek
Tartalom