Délmagyarország, 1993. szeptember (83. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-15 / 215. szám

SZERDA, 1993. SZEPT. 15. • A menedzselés skálája Adásvételtől helyi tévéadásig HAZAI TÜKÖR 5 Ha valaki kettőt lép. máris három mene­dzserrel találja szemben magát. Elég csak cikke­ket. újsághirdetéseket átfutni, visszatérő foga­lomként, tevékenységi ágként, álláshirdetés­ként rendre ismétlődik. Érdekesnek tűnik szót váltani a nálunk új­keletű és igen elterjedt ténykedésről egy olyan vállalkozásnál, amely nevében hordja a kifeje­zést. A Managers Kft. ügyvezető igazgatójával, dr. Kónya Sándorral be­szélgetünk. • Az önök kft-je esetében mit takar a gyűjtőnév ? - Kvalifikált szellemi tőké­nek a működtetését. Ezen belül kulcsrakész fővállalkozásokat, kereskedelmi és vendéglátó­ipari szolgáltatásokat végzünk, de ugyanígy jelent számottevő telekommunikációs tevékeny­séget, például telefontársa­ságok szervezését, telefonháló­zatok építését. A helyi televí­ziózáshoz és rádiózáshoz szük­séges adóberendezések forgal­mazása, telepítése hasonlókép­pen említendő. Van még egy terület amit átfogóan végzünk, a könyvelés, adótanácsadás és csődmenedzselés. Globálisan ezek alkotják a fő profilunkat. • Mindez tekintélyt paran­csoló skála, de nem derül ki ezáltal, hogy mi a mene­dzser feladata. - Alapvetően annyi, hogy a munkát megszerezze, azt elvé­geztesse, pénzügyileg és szak­mailag átadja. Tulajdonképpen nem ő végezteti el közvetlenól az adott feladatot, hanem ah­hoz megfelelő személyi és szervezeti kapcsolatokkal kell rendelkeznie, s ezáltal szervezi a munkát. Mindenképpen is­merni kell az adott tevékeny­ség piaci kondícióit és közgaz­dasági, valamint jogi eszkö­zökkel a leghatékonyabban le­vezetni ezeket a folyamatokat. • Nézzünk két igen távoli pontot. Hogy néz ki a ke­reskedelmi tevékenységkör és a telekommunikációs munka közelebbről ? - A kereskedelemben napra­készen figyeljük az adott idő­szak keresleti igényét, mond­juk egy adott terméknél, a tv készülékeknél. Statisztikai ada­tok alapján ki lehet következ­tetni, hogy egy tv generáció­változtatása, technikai korsze­rűsítése következtében mikor várható jelentősebb kínálati és keresleti változás, s erre az időszakra kell egy. a piacra be­törő gyártóval országos akciós értékesítésre megállapodást kötni. Kiragadott példaként említettem ezt, annak illusztrá­lására is, hogy mi nem eladásra váró raktárkészlettel kereske­dünk a szó klasszikus értelmé­ben. Esetünkben mindenkor a leglényegesebb a naprakész in­formáció, az erre szolgáló adatbank használatával. A má­sik területen, a telekommuni­kációnál, tapasztalatainkat elsődlegesen a kábeltelevíziós hálózatok kialakításánál sze­reztük. Ezek a tapasztalatok sajnos hangsúlyozottan negatí­vak. Elsősorban üzleti szem­pontból, mert az önkormány­zatokkal, közösségekkel való kapcsolatkiépítés terén a ké­sőbbiekre nézve igen komoly és gyümölcsöző tapasztala­tokat szereztünk. Azt láttuk, hogy különösen a kisebb tele­pülések esetében igen hatá­rozott törekvés van a távközlés monopóliumának megtörésére. Igyekeznek saját kezükbe venni ezen szolgáltatásokat az önkormányzatok. • Sokan emlékeznek arra, hogy a Managers augusz­tus 19-től négy napig kísér­leti adásként a városi te­levízió műsorát ideiglenes frekvenciaengedéllyel az éteren át sugározta. Nyil­ván nem egészen önzetle­nül. - Éppen a kábeltévé épí­tésben szerzett negatív tapasz­talatainkból kiindulva 1991-től egy német céggel olyan fej­lesztési munkát kezdtünk el, amely a műholdas tv-adások éterben való, hagyományos antennával vehető sugárzását biztosította, elsősorban kisebb települések számára. A helyi és a regionális televíziózás és rá­diózás tervbe vett jogszabályi feltételeinek megteremtése to­vábbi megoldási irányokat je­lölt meg számunkra. Ennek eredménye az lett, hogy az au­gusztus 30-án kiadott, meg­pályázható frekvenciák nyil­vánosságra hozatalára már^gy olyan típuscsaláddal rendel­keztünk, amely alkalmas a helyi televíziózásra. A beren­dezéseket az ország több tele­pülésén műholdas adások szó­rására kipróbáltuk, majd au­gusztus 19-21 között a szegedi helyi tv műsortovábbítására is alkalmaztuk. A műsorsugár­zással a célunk azt volt, hogy tájékoztassuk a potenciális felhasználókat: rendelkezünk azokkal a technikai berendezé­sekkel, műsorszolgáltatási tapasztalatokkal, amelyekkel eddig csak az Antenna Hungá­ria bírt, • A tv-frekvencia megpá­lyázásának sürgető batár­idejére tehát az önkor­mányzat figyelmét igyekez­nek felhívni, hogy igénylé­sük párhuzamában működ­tetőként helyi vállalkozást részesítsenek előnyben ? - Valóban erről van szó. A polgármesteri hivatalnak egy igen kedvező ajánlatot tettünk. A frekvencia pályázat megírá­sától az adóberendezés beszer­zéséig és telepítéséig, valamint az üzemeltetési és karbantar­tási feladatok ellátásáig vállal­tunk feladatokat, jelentős áren­gedmények mellett. Az ajánlat arra épült, hogy szinkronban lehet az önkormányzatoknál ta­pasztalható azon törekvések­kel, hogy a helyi televíziózás függetlensége biztosított le­gyen. Az állami beavatkozások eshetőségeit kizáró megoldás, ha az önkormányzat nevére szól a stúdió alapítási és frek­vencia kijelölési engedély és az adóberendezés önkormány­zati tulajdonban van. Csupán az üzemeltetést és a karbantar­tást végeznénk, vállalkozás­ban. Valószínűleg nem kell magyarázni, hogy egy szegedi cég jobban érdekelt a zavar­talan és biztonságos működte­tésben, mint a várostól idegen, korábbi monopolhelyzethez szokott vállalkozás. Becsei Pétéi • Sosem a véletlenen múlik, hogyan terjed, s egyáltalán van-e a városnak jó híre a vi­lágban. Példa: ezen a nyáron ünnepelte a nemzetközi mate­matikus-tekintély, Szőkefalvi­Nagy Béla akadémikus a 80. születésnapját; az alkalomra az egyetem és az Akadémia nem­zetközi matematikai kong­resszust rendezett, melynek résztvevői az előadások szüne­tében úgy jártak át a Somogyi utcai akadémiai székházból a könyvtárba, mint valami zarán­dokhelyre. A világot bejárt amerikai, japán, kanadai és eu­rópai tudósok hökkenten bá­multák a tárlók kincseit: ífff" Fotó: Schmidt Andrea Ezt mondogatták a vendé­gek professzor kollégájuk könyvtártudós lányának, a ki­állítás rendezőjének; s Sző­kefalvy-Nagy Erzsébet nem győzte hangsúlyozni: ez itt egy városi közkönyvtár, a tárlók pedig ízelítőt mutatnak egy va­lóban felbecsülhetetlen nemze­ti értékből. Vajon mi, helyben lakók, tudjuk-e, mit őriznek a So­mogyiban? Tény, hogy bár a nyári ide­genforgalom a szokásosnál is gyérebb volt, még mindig több külföldi és vidéki érdek­lődő látta a könyvritkaságokat, mint ahány szegedi polgár. Igaz, nekünk egész évben mó­dunk van megtekinteni a So­mogyi-gyűjteményt; s ha én tanár lennék, bizony elvinném a nagyobbacskákat... A bőség zavarával küzdött az is, aki csak a kiállított darabok érde­kességeit igyekezett számba venni - hát még a teljes gyűj­temény mennyi kuriózumot kínál... Ha a kötetek belbecsé­ről, tartalmáról szóló tudo­mánytörténeti érdekességeket teljesen figyelmen kívül hagy­juk, s csak arról beszélünk, ami látszik, akkor sem elég a nap 24 órája. Arról például, hogy a „ré­giek" egészen biztosan mara­dandót alkottak, beszédes bizo­nyítékokkal szolgált ez a ka­marakiállítás is. Az említett, 520 évvel ezelőtt nyomtatott könyv papírja: makulátlan fe­hér. A múlt század közepe óta nyomtatott kötetek viszont sár­gulnak, porlanak. A szakembe­rek régóta tudják; a civilizáció veszélyt hozott az emberiség felhalmozott kin­csére. Nemcsak a facsiszolatot használó, gépi papírgyártás termékei pusztulnak el, hanem • Ahol csodálják Szeged kincseit 1 rongypapír! ükunokáink is látni lógják Ötszázhúsz évvel ezelőtt, 1473-ban nyomtatták Petrus Comestor História scholastica című művét. Ez a kötet az 1883 októberében Ferenc József császár által megnyitott szegedi könyvtár legidősebb könyve. Somogyi Károly esztergomi kanonok gyűjteménye egykor 43 ezer 7(11 kö­tetet foglalt magába: az akkor ismert tudományok min­den ágának alapmú'veit, köztük értékes ritkaságokat és különlegességeket. Ezekből válogatott a gyűjtemény gon­dozója, dr. Csűri Károlyné Szőkefalvi-Nagy Erzsébet osztályvezető, s a Somogyi-könyvtár előcsarnokában nyáron át - és még ma - látható kiállítás a föntiek okán kapta a címet: „Ötszázhúsz év könyvei a száztíz éves So­mogyi-könyvtárban". a mai szupertechnikával men­teni próbált, filmre, mágnesle­mezre másolt értékek is; időről időre újra át kell másolni őket, ha azt akarjuk, hogy megma­radjanak. Csak az egykori rongypapír állja az időket... Ezért a világ gazdagabb orszá­gaiban az értékesebb kiadvá­nyokból mindig is készttettek olyan példányokat, amelyeket rongypapírra nyomtak, s ma is arra törekszenek, hogy lega­lább tíz példányt famentes pa­pírra nyomjanak - megőrzendő az utókornak. Vagy nézzük a borítókat: a 15.-16 századi fatáblás bontók némelyike iparművészeti re­mek; de érdemes volt dolgozni rajta, hiszen ma is szinte olyan, mint újkorában. Az ipartörté­net tudósai számára máig titok, hogy például egy 1582-ből származó, „szimpla" papírkö­tés hogyan tudja ma is úgy tar­tani a vaskos kötetet, mintha a legfinomabb, erős bőrből ké­szült volna. Hajdan Velen­cében valami olyan impreg­nálást alkalmaztak, ami nem­csak megtartja a nagy könyv­testet, hanem egyetlen rovar­nak sem kell... Hogy utódaink nem fogják hallgatni a sztárte­norok hangját a mai, csodált CD-lemezekről, az már sajnos majdnem bizonyos; viszont az, hogy ugyanúgy elámulnak majd Westhoff ma is muzeális értéknek számító, rézmetszet­ként is fantasztikus kottáján, mint a Somogyi kiállításának látogatói, az egészen biztos. Elképzelhetetlen, hány könyvet okád ki egy korszerű nyomdagép annyi idő alatt, mint amennyi a 16. századi nö­vényhatározó, gyógyfüves köny rajzolójának kellett egy könyvoldal elkészítéséhez. De ez utóbbit ükunokáink is látni fogják: s ha nem figyelünk ­csak ezt fogják látni. A Somogyiban kiállított különlegességeket nincs mód itt fölsorolni, mindenesetre a kötés-kuriózumok és középko­ri pergamenek, pár igen ér­tékes, muzeális kincs mellett a kiállítás keresztmetszetet mu­tatott a Somogyi-gyűjtemény Film A Dzsentlemanus, avagy: a képmutató képviselő • Eddie Murphy olyan a fil­mek világában, mint a zenében MC Hammer. Ezért aztán vár­ná is az ember, hogy hozza nagy formáját. Vele talán nincs is baj, vigyorog, vágja a szoká­sos pofákat, szemei úgy vil­lódznak, akár a téli éjszakában foszforeszkáló hómunkás, humorjai rendre bejönnek, és ezt élvezi is a nézőtábor. Ösz­szességében mégis csapnivaló A Dzsentlemanus című film. Helyenként a cselekmény unal­mas bonyolítása már-már azt a határt súrolja, hogy a néző be­dobja a törölközőt. Ám még­sem teszi ezt, mert nem akarja elhinni, hogy ez a képviselősdi valódi kudarcba, filmes ku­darcba fulladjon. A film Murphy nélkül még ennyit sem ért volna, mind­azonáltal nem nehéz észreven­ni, hogy ezt a szerepet nem neki találták ki. Ezt a minden hájjal megkent, előbb korrupt képviselőt, akiben idővel feltá­mad a lelkiismeret, és leleplezi a Fehér Házban folyó pénzügyi MEGÚJULVA várja kedves vendégeit az ARANYKORONA ÉTTEREM! Csütörtökön, pénteken és vasárnap élőzene! SZEGED, VIKTOR HUGÓ U. 6. Tel.: 62/321-750. tudományágankénti anyagából is, melyek közül a szemnek leginkább tetszők: a térképek. Például Regiomontanus Föld-képe Ptolemaios elmélete alapján, fametszet. 1525-ből; vagy egy 1534-ből származó fametszet, amelyen még nem szerepel Észak-Amerika. Ama régiek, akik még nem ismerték Amerikát, mégis mintha többet tudtak volna a világról s az emberről, mint mi. Somogyi kanonok úr bizo­nyára tőlük is tanult - például türelmet és széles látókört. Mert gondoljuk csak el, miféle emberi erények kellettek ahhoz, hogy egy múlt szazad­ban élt főpap az összes akkor létezett tudományág valódi értékeit biztos érzékkel tudja megkülönböztetni a mulan­dótól. A kanonok roppant szi­gorúan bánt könyveivel, időről időre félelmetesen megrostálta állományát, s csakis azt hagyta meg, ami valódi tudományos értéket tartalmazott. De azt tűzön-vízen megszerezte. Ezért volt a gyűjteményében például Galilei egykorú kiadása; egy főpap könyvtárában az a Ga­lilei, akinek művéről az idén, azaz 1993-ban vette le a pápa a tiltott könyv bélyegét... Mostanában, hogy folyton azt firtatjuk, mire megy az adófizető polgár pénze, egy helyet mindenképpen érdemes mutatni Szeged népének: a So­mogyi-gyűjtemény fenntartása­őrzése - nem csekély összegért - olyan városi befektetés, amely nagy közös hasznot hoz. Sulyok Erzsébet mahinációkat, megbuktatja az elnököt, és belátja, hogy a pénz nem minden. Az ilyen erkölcsi meg- vagy inkább túlemelke­detlség nent fér össze azzal a jópofa imázzsal, amit ezidáig hozott Eddie Murphy. Kár lenne azonban Murphyt leírni e félresikeredett produk­ció miatt, elég csak a produkci­ót leírni, fgy: A Dzsentlema­nus. Podmaniczky Szilárd ELETJARADEKOT biztosttunk ingatlanért idős szemelveknek. Szerződésben biztosítottak szerinti pontos, megbízható fizetés, biztos anyagi háttérrel. Gondozás is megoldható. „Nyugodt nyugdíjasévek 609 977" jeligére a Sajtóházba. Az, Arany topáz Kft. üzleteiben 100, 500. 1000, 5000 Ft névértékben vásárlási utalványok kaphatók, melyekkel történt) vásárlás esetén minden árufajtára, a meghirdetett engedményen túl további 10% kedvezményt adunk. Aranytopáz Kft. Kárász u. 6. Kárász u. 12. Kígyó u. 2. Mars té? 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom