Délmagyarország, 1993. június (83. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

• Antall József nem kíván Károlyi Mihály nyomdokaiba lépni Gyermeknap Pünkösd idején A Lechner téren a földön próbálhatták ki a kicsinyek a „Góbét"; a Délvidéki Aero Club és lapunk jóvoltából pedig a várost szemlélhették meg - madártávlatból. (Fotó: Nagy László) • Anyúúú, ne menjünk még! - ez volt az első mondat, amit a krónikás meghallott, mikor a hét végén a Kálvin térhez ért. Kicsik és nagyok együtt itt is, és a Lechner téren is: a Száz­szorszép Gyermekház, a Bar­tók Béla Művelődési Központ és a Délmagyarország Kft. jó­voltából igazi gyermeknapi bulinak örülhettek, ha arra jártak. Volt, aki csak ide té­vedt, volt aki lapunkból már pénteken felkészült a gyermek­napra. Ha nem a Belvárosban, kint a reptéren, hiszen a Délmagyarország és a Délvidéki Aero Club ajándékaként sokan ingyen nézhették meg Szegedet ­madártávlatból^ Az apróságok szinte reggel óta gyúrnak, kötnek, fonnak, vágnak, fűznek, hajtogatnak az asztalok mellett, hamar bele­feledkeznek a játékba. Elvinni őket az asztaloktól nemigen lehet, hacsak a gyermeknapi színpadon nem történik valami halaszthatatlanul fontos. Báb­színház, mesejáték, esetleg pantomim, tánc a választék, és (Folytatás az 5. oldalon.) Lezsák lett az MDF második embere Az MDF Országos El­nöksége tegnap úgy hatá­rozott, hogy Für Lajos lemondását követően az ügyvezető elnöki pozíciót betöltő személyt rotációs alapon választják az el­nökség tagjaiból. Elsőként Lezsák Sándor látja el ezt a feladatot. Erről a kér­désről, s a vezető kor­mánypárton belüli leg­újabb nézeteltérésekről, valamint általános belpo­litikai problémákról adott interjút Antall József mi­niszterelnök tegnap este a Magyar Televíziónak. Eb­ben többek közt kijelentet­te: soha nem lép Károlyi Mihály nyomdokaiba, aki krízishelyzetben Kun Bé­lának adta át a hatalmat... (További információink a 3. oldalon.) Vásárhelyen Uj kisgazdapárt JJ Vásárhelyen, a Petőfi Műve­lődési Központban tartotta, zsúfolásig megtelt ház előtt a hét végén a Történelmi Kis­gazdapárt zászlóbontó nagy­gyűlését. Ott voltak a párt tag­jaiként vagy szimpatizánsok­ként, államtitkárok, országgyű­lési képviselők, 12 megye intézőbizottságának tagjai és dr. Aufricht József, a német nagykövetség főtanácsosa, s egy miniszter is. (Folytatás az 5. oldalon.) m Pápai bullával Veszprém is érseki székhely II. János Pál pápa Pünkösd ünnepén kelt bullájával a Ma­gyar Katolikus Egyház szerve­zeti felépítésének megváltoz­tatásáról döntött. A szentszéki rendelkezést egyidőben - má­jus 31-én délben - hozták nyil­vánosságra Vatikánvárosban és Budapesten. A Magyar Katolikus Püspö­ki Konferencia titkársága által az MTI-hez eljuttatott közle­mény szerint a pápa a hazánk­ban eddig meglévő három érsekség számát (Esztergom, Kalocsa, Eger) növelve, új ér­sekséggé, valamint metropo­litai székhellyé emelte az ed­digi Veszprémi Püspökséget. Az új érsekség első érsekévé dr. Szendi József veszprémi megyéspüspököt nevezte ki. A pápai döntés nyomán a Dunántúlon a Veszprémi Egy­házmegyéből létrejön a Ka­posvári Egyházmegye, a Ti­szántúlon pedig Szabolcs­Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéket magában foglalva megalakul a Debrecen-Nyír­egyházi Egyházmegye. A Szentatya kaposvári megyés­püspökké Bálás Béla eddigi veszprémi segédpüspököt, deb­recen-nyíregyházi megyéspüs­pökké pedig Bosák Nándor eg­ri hittudományi főiskolai rek­tort nevezte ki. A fenti területrendezés in­tézkedik a legtöbb magyaror­szági katolikus egyházmegye határainak módosításáról is. A bulla végrehajtásával II. János Pál pápa Angelo Acerbi érse-' ket, apostoli nunciust bízta meg, aki annak hatálybalé­péséről is intézkedik. Mai mellékletünk: II SPORTJA ur Bodor Pál lemondott Újságírók ­elnök nélkül Bodor Pál, a Magyar Újság­írók Országos Szövetségének elnöke hétfőn lemondott elnöki tisztéről. Indoklásában egye­bek között kifejti: szerinte elsősorban az ő felelőssége is, hogy nem sikerült a szükséges mértékben megerősíteni a tekintélyes szövetség szervező, kezdeményező, szellemi szere­pét, ütőképességét. Nézete szerint ugyanakkor súlyos felelősség terheli azokat az állami és nem állami intéz­ményeket, pénzintézeteket, szervezeteket, alapítványokat is, amelyek teljes közönyt mutattak a demokratikus nyil­vánosságot védelmező, pártpo­litikailag el nem kötelezett MUOSZ iránt; olykor egyene­sen szaboltálták, illetve ellené­ben, az országot káosszal fe­nyegető szélsőséges csopor­tosulásokat támogatták. • Bortlányi címeravatás A falu sátoros ünnepe (Cikkünk az 5. oldalon.) Fotó: Somogyi Károlyné Méltón a Pick névhez A végtelen a hibás! Okfejtés a penzküldős marhaságról és a pénztárcánkról Igaza volt Esterházy Pé­ternek, az oroszok kivo­nultával még itt maradt egy halom pártsemleges hülyeség. Ezek egyike a pénzküldős játékok (vagy pilótajátékok) soha nem látott dömpingje. Pillanat­nyilag több tucat pilóta­játék fut, az áldozatok szá­ma felbecsülhetetlen. A pilótajáték legfonto­sabb ismérve az, hogy cse­kély befektetés mellett sokszoros - akár többszáz­szoros - biztos nyereséget ígér bárminemű termelő­vagy kereskedelmi tevé­kenység folytatása nélkül. A résztvevők generációkat alkotnak, belépéskor fizet­nek egy ősnek, amit szép számú utód fog sokszo­rosan meghálálni. (Cikkünk a 8. oldalon.) Négy év után ismét dobogóra állhatott a Pick Szeged NB l-es férfi kézilabdacsapata, miután vasárnap hatalmas küzdelemben legyőzte a Győri ETO-t. (Összeállításunkat, A Dél Sportja első oldalán olvashatják.) Fotó: Révész Róbert MII I Áprilisban ismét mérsék­lődött - 13,4 százalékról 13,2 százalékra csökkent - a gazd­aságilag aktfv népesség és a regisztrált munkanélküliek aránya, azaz a munkanélküli­ségi ráta. Az Országos Mun­kaügyi Központtól kapott tájé­koztatás szerint a február óta tartó lassú csökkenés többek között arra vezethető vissza, hogy egyre kevesebb a lét­számleépítés. A munkaerő-kereslet növe­kedését jelzi az is, hogy a mun­káltatók márciushoz képest egyharmaddal több, összesen csaknem 33 ezer új álláshelyet jelentettek be. A munkaerő­kereslet és kínálat nagy el­térésére utal viszont, hogy a 69 ezer üres munkahelyből április során csak miptegy 27 ezret töltöttek be. Április során a márciusival megegyezően 37 ezer új munkanélküli jelent­kezett regisztrálásra a hiva­taloknál. ^^^^ f ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 DELMAQYARORSZAQ KEDD, 1993. JÚN. 1„ 83/125. B MF ÁRA: 15 FT

Next

/
Oldalképek
Tartalom