Délmagyarország, 1993. április (83. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

álomgyárban nem sztrájkolnak • Polgáribb lesz a sereg ^^^^ 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 DELMAGYARORSZAQ jggfelk —­CSÜTÖRTÖK, 1993. ÁPR. 1., 83/76. WMB ÁRA: 15 FT kozás oka a román határőrizet lassú áteresztőképessége. Az országból kifelé irányuló teher­forgalomban további jelentő­sebb - 8 órás - várakozási idő Biharkeresztesnél alakult ki. laruzelski puccsra számított Wojciech Jaruzelski volt lengyel államfő a szejm alkot­mányos felelősséget vizsgáló bizottságának meghallgatásán kedden újabb érvekkel indo­kolta a szükségállapot 198l-es bevezetését. Már az előző tár­gyaláson utalt arra, hogy nem csak a logikusan várható szov­jet bevonulást akarta megaka­dályozni, hanem belső okai is voltak. Akkor ezek közé sorol­ta a Szolidaritás szélsősége­seinek térnyerését, a gazdaság és a társadalom káoszba süly­lyedését. A legutóbbi meghall­gatáson további fontos okként saját belső ellenzékének tevé­kenységéről szólt. A tábornok elmondotta, hogy 1981 elejétől a hadsereg, az állambiztonsági szolgálat és a pártapparátus egy része nyo­mást gyakorolt rá a hadsereg bevetése érdekében, s nem lehetett kizárni a párton belüli puccs lehetőségét. Készenlét­ben várta ezt „a haza megmen­tője" a politikai vezetésen belül, aki Jaruzelski helyét vet­te volna át. A tábornok nem volt hajlandó megnevezni ezt a személyt, csupán annyit árult el, hogy őt is internáltatta a szükségállapot kihirdetésekor a kompromittált párt és állami vezetőkkel együtt, s az illető már meghalt. Magyar hajóstop Romániában A román hatóságok ma­gyar hajót tartóztattak fel a Dunán Galacban az ENSZ-embargó megsérté­sének vádjával - erősítette meg a Reuter hírügynök­ség Bukarestből keltezett szerdai hírét Koszonits László, a Mahart főosz­tályvezetője. Azt is el­mondta: valószínűleg fél­reértésről lehet szó, hiszen a hajó vasércet szállít, így nem sértett meg ENSZ­rendelkezést. A feltartóz­tatott Adony rakományá­nak, 5100 tonna ukrán vasércnek Dunaújváros a rendeltetési helye. Ha a hajó sokáig vesztegel, a Mahartnak késedelmi dí­jat kell fizetnie. A vállalat ezért kéri a magyar Kül­ügyminisztériumot: járjon közben a román hatósá­goknál az Adony tovább­engedéséért. • A volt szovjet hadsereg 370 ezer katonáját, polgári alkal­mazottját, illetve ezek hozzá­tartozóit vonták és irányították vissza március végéig Német­ország keleti részéből a Füg­getlen Államok Közösségének területére. Ez az eredetileg Kelet-Németországban tartóz­kodó személyek kétharmadát jelenti, a fegyverek, eszközök hetven százalékát szintén kivonták már a volt NDK-ból ­közölte szerdán a bonni Orosz csapatkivonás külügyminisztérium a csapat­kivonás gyakorlati lebonyolí­tását felügyelő vegyes bizott­ság berlini ülésén elhangzot­takra hivatkozva. A csapat- és eszközkivonást Kohl és Jelcin decemberi megállapodásának értelmében 1994. augusztus 31-éig kell befejezni. • Teleionkönyv-bemutató Április 6*tól ingyenesen Sajtótájékoztatón mutatták be tegnap Szegeden Csongrád me­gye új, hivatalos és szakmai telefonkönyvét, amely a megyei sor­rendben 19-dikként, tehát utolsóként jelent meg. A könyvben rögzí­tették az elmúlt hét vé­gén Szegeden bekötött 6-8 ez< új előfizető te­lefons jt is. Az <tj Csongrád me­gyei telefonkönyvet, amely 74 ezer 500 pél­dányszámban jelent meg, április 6-ától ve­hetik át ingyenesen az előfizetők. A kötet két részből áll: az első 220 oldal abc sorrendben rögzíti a közületi és ma­gánelőfizetőket, a má­sodik rész szttküidR sze­rinti betűrendben tar­talmazza a cégek szol­gáltatásait. Passiójáték - gyermekszereplőkkel Fotó: Schmidt Andrea • Húsvét. Piros tojás, főtt sonka, csokoládényuszi, meg koccintásra alkalmas locsol­kodás. Jó néhány évtizedig jószerével semmi mást nem jelentett a gyerekeknek ez az ünnep. Nem ők tehettek róla, hogy míg a szomszédos Auszt­riában ilyenkor lakóközösséget összeforrasztó rendezvényso­rozat színhelye volt egy-egy falu és város, nálunk elhalófél­ben voltak a keresztény hagyo­mányok. Ezeket a - hajdan ha­zánban is dívó - szép szokáso­kat fölelevenítendő határozták el a Móra Ferenc Általános Is­kola tanárai, hogy passiójáté­kot tanítanak be diákjaiknak. (Tudósításunk a 2. oldalon.) m Kiürítették a Ságvári-gimnáziumot • Bűnhődés a „diákcsínyérf m A rendőrség megcsípi a teleíonálét Márciusi reggel. Negyed nyolc. A Ságvári-gimnázium­ban megcsörrent a telefon. Fiatalember hangja: „ Bom­ba robban 11 és 12 között! Szia! " (Milyen jól nevelt, még el is köszönt.) Ilyenkor aztán beindul a gépezet. Értesítik a rendőrsé­get, a speciális csapat megér­kezik. Kiürítik az iskolát, átfé­sülik az épületet a pincétől a kúpcserépig. A ságváris diákokat haza engedték, délutánra viszont visszarendelték őket, mert az elmaradt órákat pótolni kell. Szerencsére robbanó anyagnak se híre se hamva nem volt. És ekkor jött a „bomba". Az isme­retlen telefonáló ezúttal a ren­dőrséget tárcsázta és közölte, hogy az eddigiekkel ellentét­ben nem délelőtt, hanem 14 órakor szándékozik levegőbe röpíteni a jóhírű iskolát. A nyomozók nem a Hősök Kapu­jához indultak, ahol az intéz­mény áll, hanem oda, ahonnan a telefonhívás érkezett. Létezik ugyanis egy olyan berendezés, amelynek segítségével pillana­tok alatt megállapíthatják, hol született a rossz vicc. Legyen szó nyilvános készülékről avagy magánról. Még meleg volt a vonal, amikor már fülön csípték a 16 éves fiatalembert, a gimnázium diákját. Töredelmesen beval­lotta, hogy a magyar témazáró dolgozatot akarta megúszni, ezért agyalta ki az egészet. A második hívásra azért volt szükség, mert délután sem lett volna ínyére a számonkérés. Miként a rend őreinek sincs igazán kedvére az eféle sület­len tréfa. Szinte naponta ug­rasztják őket. Egy vizsgálat 2-3 órát vesz igénybe, ehe­lyett más, értelmes munkájuk is lenne. Ugyanakkor nem te­hetik meg, hogy legyintsenek. Az új technika nagyban meg­könnyíti a felderítést. Már csak ezért sem érdemes ilyen rio­gatással próbálkozni. Egyéb­ként pedig hatóság félre veze­tése címén egy év szabadság­vesztést is a nyakába sózhat­nak a telefonálgatónak. A dol­gozat megírását pedig nem le­het elbliccelni, miként a mellé­kelt ábra is mutatta. (Folytatás a 2. oldalon.) Bombariadó lefújva - jöhet a dolgozat Dr. Dinya László megnyitó előadása (Fotó: Schmidt Andrea) • Kulturális menedzserkonferencia a tanárképzőn A tudatváltás a legnehezebb Ma még senki sem mene­dzseli igazán a kultúrát, de a 120 éves szegedi tanárképző haladó hagyományai révén ennek megváltoztatására törekszik - üdvözölte a teg­nap délután megnyílt kultu­rális menedzserkonferencia résztvevőit dr. Szalay István a JGYTF főigazgatója, utal­va a főiskola megújult mű­velődésszervező szakára is. (Tudósításunk a 2. olda­lon.) • Nagylak: 36 óra Harminchat órát kell vára­kozniuk Nagylaknál az or­szágból kilépni kívánó kamio­noknak. A hosszadalmas vára-

Next

/
Oldalképek
Tartalom