Délmagyarország, 1993. február (83. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

Királygyalázás elnökválasztás előtt Szombaton egy valódi ki­rály járt Szegeden. Farkas Já­nos, a szlovák és a cseh roma kongresszus elnöke, az ottani cigányság megválasztott kirá­lya (a közeljövőben szentelik föl a vatikáni püspöki kar által) kísérőivel részt vett a Roma Közösségek Koordinációs Központjának alakuló ülésén, amelyet elsősorban azért hoztak létre, hogy a csúcs­i A bűnözés nő, a leiderítés arénya romlik Mi lesz az új Btk.-ban? Fotó: Schmidt Andrea Robbanásszerűen meg­nőtt a bűnözés nagysága hazánkban. A '80-as évek elején a 130 ezer bűneset 3,7-szer volt több, mint a 70-es években. Azóta szinte töretlen a tendencia: tavaly 447222 bűncselekményt regisztráltak. Ezzel párhu-" zamósan romlik a földerí­tési arány: a '70-es években az ismert esetek 76, 1991­ben 37, 1992-ben 50 száza­lékának tudtak a végére járni. A szabadságvesztésre ítélt bűnösök aránya 46,5­ről 42 százalékra csökkent, Szerb tarifa Szerbia megváltoztatta a nemzetközi közúti közleke­désre vonatkozó szabályait, és bővítette azoknak a külföldi fuvarozóknak a körét, akiknek a biztosítási díjat keményva­lutában kell kifizetniük a a börtönnépesség aránya mégis 2-szerese a nyugat­európainak: 100 ezer lakos­ra nálunk 150 elítélt jut. Nő a vagyon elleni bűncselek­mények aránya, a '70-es évekbeli 55-60 helyett már 80 százalék, a bűncselek­ménnyel okozott kár 10 milliárd forint, ami a 70-es 80-as évekbelinek 20-szo­rosa. A közbiztonság egyre romlik, a közterületeken, a lakásokban elkövetett bűn­cselekmények száma is nő. Ezért aztán a bűnüldözés fenti mutatói javításának célja, a jobb közbiztonság, a több rendőr ígérete politi­kailag fölértékelődik, kü­lönböző pártok programjá­nak része lehet. Ebben az összefüggésben különösen érdekes a legfőbb ügyész álláspontja a büntetőjog és az ügyészi gyakorlat átala­kulásáról, a büntetőjogi közgondolkodás változá­sáról. (Dr. Györgyi Kálmán lapunknak adott interjúját az 5. oldalon közöljük.) határon. Ezentúl 500 német márkát kell fizetnie minden autóbusznak a határ átlépése­kor, belépéskor és kiutazáskor egyaránt. így egy tranzit út Szerbián keresztül és vissza kétezer márka biztosítási díjba kerül. Ugyanez a díjszabás vonatkozik a teherszállítmá­nyokra is. szervezetekben működő, kivá­lasztott cigányokkal ellentét­ben fölvállalja és tömörítse a vidéki cigányszervezeteket, képviselje érdekeiket, tájékoz­tassa a tagságot az ót érintő kérdésekről, jogaikról, a lé­tüket évtizedekre meghatározó törvényekről, mint amilyen a hamarosan megvitatásra kerülő kisebbségi törvény. Az elkövetkező választá­sokig a cigányok alaposan szeretnének fölkészülni, hogy minél több képviselőjük kerül­(Folytatás a 3. oldalon.) • A hét végén számtalan ki­sebb koccanásos baleset tör­tént, azonban a szegedi kem­pingnél a csúszós, síkos út egy motor nélküli turistát is meg­tréfált - halálosan. A bulgáriai Vráca városából származó 27 éves V. S. futtában nem tudott megállni, s egy hollandiai Halálos tréfa kamion alá csúszott, amely halálra gázolta. Mindez a kemping bejárata előtt történt, szombatról vasárnapra virradó éjjel. Ünnepek - januárban?! A januárt egy dolog miatt viseltem nehezen évekkel ezelőtt: hétvégenként egysze­rűen „nem volt hova menni". Jó, jó, a mozi, vagy a nagyma­ma télvíz idején is mindig befogadott néhány órára, de a nagy események, a tömegeket vonzó sportünnepek így az esztendő legelején valahogy kimaradtak az életemből. Igen, azért, mert sokáig ebben a hó­napban nem is rendeztek ko­moly tétmérkőzéseket. Egyet­len sportágban sem. 1993 ja­nuárjának utolsó két napja vi­szont aligha csak nekem marad örökké emlékezetes. Ezt a szombatot és ezt a vasárnapot - állítom - minden szegedi szurkoló megemlegeti még. Kezdődött azzal, hogy a ko­saras lányok régi jó szokásuk­hoz híven elpáholták a szarva­siakat, a korongos fiúk meg (durván ugyanabban az idő­ben) lelkesen tanítgatták a szombathelyi „hokisulisokat". Aztán jöttek a röplabdás legé­nyek, és ezerkétszáznál is több hódolójukat megajándékozták a Dukla Liberec skalpjával. A csúcs azért mégiscsak a tegnap este volt. Az újszegedi Sportcsarnokban még a Fotó: Gyenes „lámpák árnyékán" is fürtök­ben lógtak a nézők (képzel­jenek el „egységnyi" helyen 3000 embert!), akiket már a kézilabdás hölgyek is boldoggá tettek a Debrecen megalázá­sával, és akiket végképp „meg­részegítettek" a Pick-srácok egy szoros találkozón kivívott, roppant fontos győzelemmel. Az, hogy ezen a hétvégén még fociztak és birkóztak is Sze­geden, már szinte mellékes... Sokadszor kérdezem ma­gamtól: mi lesz itt, mondjuk, áprilisban?... R. J. A. • Nem ette meg a kutya a telet, újra fázunk, visszajött a hideg. Éppen ilyen idó're vártak a MANTA természet­fotós és könnyűbúvár sport­klub tagjai, hogy jég alá me­rülési gyakorlatukat elvé­gezzék. Szombaton délben a Bajai úti téglagyári tó part­ján verték föl sátrukat, hogy annak „melegében" öltöz­zenek be vékony búvárru­Akiket jégre vittek hájukba. A fogvacogtató hi­degben végzett gyakorlatnak fontos célja és nagy jelen­tősége van: a szegedi búvá­rok ugyanis tagjai a Magyar Életmentő Egyesületnek is, így segítséget nyújthatnak jég alá merült emberek vagy tárgyak mentésénél. A ke­ményre fagyott mély tó jegén vágott léken egymás után merütlek vízbe a gyakorlat részvevői: Gajó Gusztáv, Pintér Tibor és Puskás Já­nos, őket Nagy Abonyi Attila biztosította mentőkötéllel. Fotó: Somogyi Károlyné A bátor fiatalemberek pontosan 25 percig voltak víz és jég alatt. Ennél többet ugyanis nem lehet kibírni a mindössze 4-5 mm vékony védőruhában. A parton va­cogó társaik és segítőik té­likabátban is fáztak, ők pedig csak ennyit mondtak: - Hát ennél melegebb vízben is fü­rödtünk már! IVTiii mellékletünk: Ili: SPORTJA SUMMATECH Számítás- és Információtechnikai Kft. ^umnurcCH Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét hogy, 1993. február l-jétől a Stefánia 6. szám alatt áll tisztelt ügyfelei rendelkezésére! 1993. február 1-5-ig engedményes vásár! SUMMATECH AT 286-12 computer 23 000 Ft SUMMATECH AT 386DX-25 computer 39 900 Ft (80286-12 CPU, 16 Mhz) (80386DX-25, CPU 25 Mhz) Alapkonfiguráció: 1 MB RAM, 1.2 MB Floppy drive, Multi l/O kártya, 2 soros/l párhuzamos/l game port, mono 14" monitor, MGP kártya, 101 gombos billentyűzet, baby desktop ház, 200 W tápegység. UJ TELEFON­SZÁMAINK: 477-582; 477-583 314-131, 324-397 0 ALAPÍTVA: 191Ö-BEN 0 DELMAQYARORSZAQ •raBBwmnr HÉTFŐ, 1993. FEBR. 1., 83. EVF. 26. SZÁM W^SW ARA: 15 FT

Next

/
Oldalképek
Tartalom