Délmagyarország, 1991. október (81. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-01 / 230. szám

AzOrs; állói DÉLMAG KEDD, 1991. OKT. 1., 81. EVF230. SZÁM imr (SZAG HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 185 Ft, ÁRA: 7,40 FT A Szegedi Konzervgyár privati­zációja tavaly nyáron indult, de mivel a vevő szavahihetősége megkérdőjeleződött, azonmód meghiúsult. Év elején a Sámson Holding Kft. színrelépésével új remények ébredtek. A Sámson­Szeko néven létrehozott kft 1 milliárd forintra értékelt vagyoná­ból 30 százalék tulajdonrészt szerzett a Balázs András nevével fémjelzett társaság. A telephelyek révén 5 százalék az önkormány­zatoké. A fennmaradó 65 százalék, míg valaki meg nem vásárolja, az Állami Vagyonügynökség kezében van. Az alapításkori arányok a mai napon is fennállnak. Tekintve, hogy a Sámson Kft. korábban jelezte, hogy a gyárat teljes egészében meg kívánja vásárolni, úgy tűnt, sínen van a privatizáció. A kívülálló ebből optimista kö­vetkeztetéseket vonhatott le, miközben szaporodtak a nyug­talanító hírek. A raktárkészletek nem apadtak, a felvásárolt nyers­anyagért nem tudott fizetni a cég, s a termelés fordulatszáma sem pörgött fel. Ebben a folya­matban csak látványos közjáték a paradicsomfelvásárlás szezon közbeni felfüggesztése. Egyér­telmű, hogy érdemi változtatások nélkül mindez újabb veszeségeket hoz, s a csőd árnyékát vetíti előre. A döntésre jogosultak tegnap, hétfőn kft taggyűlést tartottak, melynek eredményéről Rácz Emőt, az ÁVÜ előprivatizációs igazga­tóságának vezetőjét kérdeztem. -A mostani összjövetelnek van-e konkrét indítéka? - A taggyűlést azért Wvtuk össze, mert a nyár folyamán a Az igazgató megy, az adósság marad Sámson hajszálai FOTÓ: GYENES KÁLMÁN Ezt a káposztát sem a Szeko-ban töltik meg hússal Sámson Holding Kft bizalma meg­rendült az ügyvezető igazgató iránt, akit szabadságra küldtek, s tu­lajdonosi biztost neveztek ki a helyére. Az ÁVÜ szerint erre nem volt jogosultságuk. Lépésüket azzal indokolták, hogy a gyár a veszteség felé halad, amit az azt követő vizsgálatok is igazoltak. Ebben a helyzetben az ÁVÜ konzultált a hitelezőkkel, s a gyár vezetőivel, utóbbiakat a taggyűlésen elő­terjesztendő válságkezelő program kidolgozására utasította. - Döntéseik? - Elöljáróban megállapítottuk: A Sámson-Szeko önálló kft.-ként jogszerűen működik. Korábban is ismert volt, ha az állami vagyon­rész kivásárlására másként nem látunk lehetőséget, akkor a könnyebb értékesíthetőség érdekében rt.-vé alakulunk. Ezt most azért nem tettük meg, mert enélkül is kaptunk ajánlatokat külföldi befektetőktől. Balázs András egyelőre nem tudja megvásárolni a cég egészét, elővá­sárlási joga október 15-én lejár. Ezt követően bárki megveheti a gyárat, mivel az szabadon értékesíthető. - Az említett válságkezelő programot elfogadták? - A konzervipart sújtó külső nehézségeket elismerjük, de szerin­tünk a menedzsment sem tett meg mindent az eredményes működés érdekében. Egy olyan újabb terv kidolgozását kértük, mely alapján megalapozott tárgyalásokat folytat­hatunk a szállítókkal és hitele­zőkkel. Október 10-én felkérjük őket, egyelőre ne kezdeményezzék a felszámolást, hisz ezt mind­annyian szeretnénk elkerülni. - Az ügyvezető igazgató kontra tulajdonosi biztos afférra találtak-e megoldást? - Mi nem kívántuk megvál­toztatni a Sámson Kft. döntését, miszerint Szikszay Miklóst nem kívánják a cég élén látni. E tag­gyűlésnek volt joga őt tisztességes eljárás keretében felmenteni. Mostantól Ódry Károly termelési igazgató a megbízott ügyvezető. Az általa elkészített programot mérlegelve döntünk, hogy október 15-től is ő marad-e az első számú vezető. Januártól mindenképp pályázatot írunk ki. Szikszay Miklós a tulajdonosok döntését tudomásul vette, de az évvégére kalkulálható 200 millió forintot meghaladó veszteség egyrészét a privatizáció elhúzódá­sának, a Sámson Holding meg­hiúsult ígéreteinek számlájára írja. A készletek nem keltek el, a hiteleket nem sikerült kiváltani, így az eladósodás tovább folytatódott. Amint a Sámson Holdingnak az OTP felmondta a hitelét, egysé­geik folyamatos gazdálkodása érdekében innen is pénzt vontak el, mintsem befektetni tudtak volna. Többek között a Sámson Holding pénzügyi intézkedéseinek időbeni elhúzódása 64 millió forint több­letköltséget okozott. Az érveket és ellenérveket in­formációi, megérzései szerint bárki vitathatja. Az összkép bonyolultabb annál, hbgy vehetné valaki a bátorságot az ítélkezésre. A gyáron csak az segíthet, ha végre valaki megváltja adósságaitól, legyen az a pénzügyileg stabilizálódó Sámson, vagy bármely érdeklődő befektető. Talán október közepe után végetér a hosszúra nyúlt lebegés állapota. Nincs inás, csak ebben lehet bízni. TÓTH SZELES ISTVÁN Világbusz és világszolgálat A British Broadcasting Corporation, közismertebb nevén a BBC szeptember 28-tól rendszeresen sugározza 45 perces magyar nyelvű műsorát a Kossuth Rádió URH-hullámhosszán. Ennek népszerűsítésére indult a múlt héten magyarországi körútjára a BBC világszolgálatának emeletes londoni reklámbusza, amelyet az elmúlt években Portugáliától Ukrajnáig több nagyváros megismerhetett már. Bár szegedi érkezésének híre megelőzte a piros autóbuszt, dél­előtt 10 óra tájban, amikor a Nagy­áruház előtti Árpád térre befordult volna, meglepetés fogadta. A parkoló belső, üres területét autók zárták el, s eltartott egy ideig, míg a járdát is felhasználva átmanő­verezett az akadályok között. Eközben a passzázs közismert figurái igyekeztek kéretlen baráti tanácsokkal ellátni a londoni sofőrt, aki már a váratlan autó­akadályoknak sem örült kimondottan. A rend azonban végül helyreállt, s a valutát szimatoló fickók helyét átvették a látványosság iránt érdeklődő járókelők. Aki kívánta, elegáns prospektust kaphatott a BBC külföldi és ma­gyarországi működéséről, s ha kivárta a sorát, felkapaszkodhatott az autóbusz emeletére a BBC­ismertetőfilm vetítéséhez. Amit a BBC-ről tudni kell, azt a hazai médiáknak és a médiákkal foglalkozó intézményeknek is tudni érdemes. A működését biztosító királyi alapítóokmány előírja, hogy a rádió nyilvános közszolgálatot teljesítsen: tájékoztasson, oktasson, szórakoztasson. Szerkesztői füg­getlenségét a BBC kormányzó­tanácsa szavatolja, valamint az a szokásjog, hogy a mindenkori brit kormánynak nincs beleszólása a társaság műsorpolitikájába. Ezzel együtt a Világszolgálat jövedelme az előfizetési díjakon kívül közvetlen kormányjuttatásból is származik. Ennek fejében cég viszont a hírszolgáltatás szava­hihetőségét és tárgyilagosságát tekinti legfontosabb feladatának, egyetlen jelentést sem továbbít addig, míg azt legalább két egy­mástól független forrás meg nem erősítette. Huszonnégy óra alatt egy hírösszefoglalót akár kétszáz­szor is átdolgoznak. Az adó az angol nyelvű műsorok mellett még további 36 nyelven sugároz. A magyar nyelvű adás a londoni Bush House épületéből műholdas úton érkezik, s mivel a frekvenciamo­ratórium miatt egyelőre nem kaphat saját hullámsávot a magyar URH­tartományban, ezért a Magyar Rádióval kötött másfél éves meg­állapodás alapján a Kossuth rádió URH-hullámhosszán hallható min­den este 23 órától. S. P. S. A BBC reklámbusza Londonban és Szegeden TARTALOM Müvesekészülék Darmstadtból Zenei világnap ­ősbemutató Szegeden ...4 Küldöttek - képviselők szenátorok.... 5 Privatizációs kísérletek 6 Zsugorodó lakások 7 Bergeni szemüveg 8 Búcsúban jártunk 10 Pálfy Katalin tárcája ....16 A Föld megőszül? Október 1. - az Idősek Nemzet­közi Napja. Felhívás ez egy prob­lematikus demográfiai tünetre, bolygónk népességének elörege­désére, az idősödés korszakára. Eleddig csupán mint látványos­ságra, mint megmagyarázhatatlan biológiai csodára tekintettünk az innen-onnan, legtöbbször a Kau­kázus sziklás hegyei mögül előrán­gatott másfélszáz vagy még talán annál is idősebb emberekre, akik szinte szó szerint a friss magaslati levegőből élnek. Persze a világ sem tart még itt, mi magyarok kü­lönösen nem. Sem az életkort sem pedig az említett rendkívüli fej­lettségű szociálpolitikai hálót tekintve. (Egyelőre azonban még mi magyarok sem vagyunk képesek e mutáció megalkotására! Addig viszont marad a libaosztás...) Am a nemzedékek közötti feszültségek hamarosan kilépnek a proviciális kisvárosok szemetes tereiről, s előbb-utóbb - fölöttébb nagyképű kifejezéssel - globális kihívást jelentenek. 1950 és 2025 között, mindössze 75 év alatt az idős népesség (a hatvanon túliak) száma a világon kétszázmillióról 1,2 milliárdra nő. Ez a szám Földünk egész lakossá­gának 8-14 százalékát jelenti. Ezen belül a „nagyon idősek" (a nyolc­van év felettiek ) száma az 1950. évi 13 millióról 2025-re 137 millióra nő. Miközben a világ teljes népessége ezen idő alatt valamivel több, mint háromszorosára, az idősek száma hatszorosára, a „nagyon idősek" száma pedig tízszeresére nő. Nem írhatjuk, hogy a számok riasztóak, hisz maga az élet tágul, nő meg - ezt akartuk mindnyájan, halandók. A dolgunk csak annyi, hogy ez az élet marad­jon emberi. A fejlett országok eddig is külön programokat dolgoztak ki és fej­lesztettek tovább az idősek számá­ra. Miután azonban ezekben az országokban az öregedés gyorsabb, mint a múltban bármikor, újabb intézkedések és tervek alkotására és bevezetésére, nemzedékek együ ttműködésére van szükség. Együtt­működésre, nem megalázásra vagy hajtóvadászatra. Tudomásul kell vennünk a tényt: a Föld megőszül. ÓDOR JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalom