Délmagyarország, 1991. augusztus (81. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-02 / 180. szám

Sí^ IQ^ - - _ ^ DÉLMAQYARORSZÁQ PÉNTEK, 1991. AUG. 2., 81. ÉVF. 180. SZÁM ALAPÍTVA: 1910-BEN HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 185 FT, ÁRA: 7,40 FT (Jó?)létünk nyara Kari Marx halott, Lenin halott, s én sem érzem valami jól magam - Reménykedem, hogy a változások nyomán érzéseink felszabadulhatnak, lelki tartalmainkat vállalhatjuk, teret nyer az ember belső világának romanticizmusa - Talán egy ima többet segít, mint a harsány, fröcskölő, káromkodásba átcsapó „igazságkeresés" Dúl a viszály Eszéknél Továbbra is fegyverropogástól hangos Horvátország keleti, vegyes lakosságú vidéke, a legsúlyosabb összecsapások az Eszék környéki településeken folynak a horvát és a szerb fegyveresek között. A Tanjug jugoszláv hírügynökség jelentése szerint ma hajnalban isme­retlen személyek pokolgépek felrob­bantásával azt a látszatot akarták kelteni, hogy a katonaság lakott településeket lő, azonban a rendkívül kis távolság, valamint a laktanya és a robbanások helye között található magas épületek kizárják annak lehetőségét, hogy a támadást a hadsereg számlájára írják. A legsúlyosabb összecsapások csü­törtökön kora reggel az Eszéktói délkeletre található Dálya (Dalj) településen törtek ki, ahol a hadsereg állítása szerint fegyveres civilek támadták meg a rendőrséget. A délig tartó harcokban a szerbek győzedel­meskedtek, a horvát fegyveresek kénytelenek voltak elhagyni a telepü­lést. Az eszéki kórház ügyeletes orvosa szerint délután a horvát nemzeti gárdának a dályai (dalji) harcokban elesett 3 tagját és 20 sebesültjét szállították a kórházba. A Tanjug jelentése szerint csü­törtökre virradóan lövöldözések voltak Vinkovci, Vukovár, Bjelo Brdo és Marinovci környékén, az összecsapásokban aknavetőket is bevetettek. A jugoszláv szövetségi elnökség közben véglegesítette a horvátor­szági tűzszünetről és annak ellenőr­zésérő) készített tervezetet, amelyet külön munkacsoport dolgozott ki Branko Kosticnak, az államelnökség alelnökének vezetésével. A testület csütörtökre virradóan véget ért ülésén úgy döntött, hogy a tervezetet eljuttatja a horvátországi vezetéshez, amelynek 48 órán belül Bemutató: Turandot Tegnap este bemutatták a Dóm téren Puccini Turandot című ope­ráját. Két évvel ezelőtti produk­cióját állította be újra Szinetár Miklós. A díszleteket Varga Má­tyás, a jelmezeket Márk Tivadar készítette. Először énekelt Szege­den a címszereplő, az argentin Adelaide Negri, visszatért a szín­padra Altoum császárként Bárdi Sándor. A többi szerepben a két évvel ezelőtti gárga tagjait láthat­tuk-ballhattuk. Kalaf Dániel Munoz, Liu Tokody Ilona, Timw Gregor József, Ping Gyimesi Kál­mán, Pang Korcsmáros Péter, Pong Rozsos István, a Mandarin Szakály Péter volt. A fesztivál zenekarát és kórusát Erdélyi Mik­lós dirigálta, a karigazgató Gyadi Sándor volt A Turandot második és egyben utolsó előadását szom­baton este tartják a Dóm téren. Nagy László felvétele a főpróbán készült mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jichak Samir izraeli kormányfő csütörtökön bejelentette, hogy javasolja kormányának a részvételt a nagyhatalmak védnöksége alatt tartandó közel-keleti békekonferencián, ha kielégítő megoldást találnak a Jordániával közös küldöttségben helyet foglaló palesztin képviselők ügyében. Samir James Baker amerikai külügyminiszterrel folytatott másfél órás tárgyalása után tartott sajtóértekezletet. A szerdai targikus hastárincidens miatt a Litván Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnöksége tegnap délelőttre összehívta a litván parlament rendkívüli ülését. Mint a TASZSZ írja, az ülés napirendjén a „Szovjetunió Litvániában állomásozó terrorista és megtorló szervezeteinek" kérdése szerepel. Az áldozatok temetésének napját egyébként nemzeti gyásznappá nyilvánították Litvániában. A román parlament külügyi bizottsága szerda esti rendkívüli ülésén kijelentette: szomorúan és megdöbbenéssel fogadta az Egyesült Államok Kongresszusának határozatát, mely „elítéli az antiszemitizmus újjáéledését és az etnikai kisebbségek iránti türelmetlenséget Romániában" - jelentette az AFP. A bizottság véleménye szerint ez a kongresszusi határozat „alapvetően téves információkon alapul". kell véleményt mondania a megálla­podástervezetben foglaltakról. Ennek megfelelően péntekre kitűzték a jugoszláv kollektív államfői testület újabb ülését. (MTI) A jugoszláv sajtó magyar fegyvereket sejt A jugoszláv sajtó élénk érdek­lődése kíséri annak a 46 vagonból álló magyar szerelvénynek az útját, amely július 26-án érkezett Sza­badkára. A belgrádi Politika című napilap csütörtökön „Még mindig Szabadkán áll a Magyarországról érkezett, kato­nai felszerelést szállító szerelvény" címmel, bekeretezett tudósításban adott hírt a szállítmányról. A Politika értesülései szerint a 46 vagonban híradástechnikai berendezések van­nak. Eredetileg Pioce kikötőjébe kellett volna eljutnia a tehervonat­nak, azonban biztonsági okokból a jugoszláv szervek az ország leg­délibb kikötőjét, Bart ajánlották. A Politika szerint magyar részről még nem adtak választ a javaslatra. A Politika emlékeztet rá, hogy a közelmúltban Ploce vámraktárából 2 ezer lengyel pisztolyt és az azokhoz való 5 millió lőszert loptak el. Az újvidéki Magyar Szó csütör­töki számában felhívta a figyelmet arra, hogy a jugoszláv vámszervek ellenőrizték a szállítmányt, a rako­mány megegyezik a szállítási papí­rokon feltüntetettekkel, mely szerint híradástechnikai eszközökről van szó, a végcél pedig India. Ausztria válaszol a szerb vádakra Az osztrák parlament küldöttsége le fogja mondani jövó hétre tervezett jugoszláviai látogatását, ha a szerb törvényhozás jóváhagyná az egyes képviselői által benyújtott és Auszt­ria ellen is irányuló határozati javas­latot. Ezt Peter Schieder, az osztrák képviselőház külügyi bizottságának elnöke, a delegáció kijelölt vezetője közölte csütörtökön Bécsben tartott sajtóértekezletén. Mint emlékeztetett rá, Belgrádban a képviselők egy csoportja indítvá­nyozta: Ausztriát, Magyarországot és Németországot zárják ki a jugoszlá­viai válság rendezését célzó nemzet­közi tevékenységből, s javaslata indoklásául azt állította, hogy ezek az államok részt vettek Horvátor­szágnak szóló fegyverszállításokban. Az osztrák politikus kifejezte re­ményét, hogy a javaslat tárgyalását a belgrádi parlament elhalasztja vagy a többség az indítványt leszavazza. Csak ebben az esetben bonyolódhat le a küldöttség utazása, amelyet két héttel ezelőtt a jugoszláv fél kíván­ságára halasztottak el. (MTI) Közös közlemény Közös külügyminiszteri közle­mény született csütörtökön a szovjet­amerikai csúcstalálkozón. A doku­mentumban James Baker amerikai és Alekszandr Bessz/nertnih szovjet kül­ügyminiszter kifejtette közös állás­pontját a jugoszláviai és a közel­keleti helyzetről. A jugoszláv helyzettel kapcsolat­ban leszögezik: a Szovjetunió és az Egyesült Államok mély nyugtalan­sággal konstatálja a jugoszláv helyzet drámai alakulását. Elítélik a politikai nézeteltérések erőszakkal történő megoldását és felszólítják az érdekelteket a tűzszüneti megálla­podás betartására. A két nagyhatalom abból indul ki, hogy a felmerült problémákra Jugoszlávia népeinek maguknak kell megoldást találniuk a demokrácia elveinek, a békés tár­gyalások és a konstruktív párbeszéd alapján. Elengedhetetlen, hogy a felek tiszteletben tartsák a helsinki záróokmányban és a párizsi okmány­ban foglalt alapvető elveket. A Szovjetunió és az Egyesült Államok támogatják az EBEÉ-országok erő­feszítéseit, különös tekintettel az Európai Közösségeknek a probléma megoldására tett lépéseire - hangoz­tatja a közlemény. A közel-keleti kérdést illetően Mihail Gorbacsov és George Bush megerősítették azon törekvésüket, hogy hozzájáruljanak az arab or­szágok, valamint az Irzael és a palesztinok közötti valódi meg­békéléshez. (MTI) Látogatás Kijevben George Bush csütörtök délelőtt hatórás villámlátogatásra Kijevbe érkezett. Az amerikai elnök először négyszemközti tárgyalásokat foly­tatott Leonyid Kravcsuk parlamenti elnökkel, majd Vitold Fokin kor­mányfővel. Délután felszólalt az ukrán parlamentben és ukrán közéleti személyiségekkel találkozott. Az amerikai-ukrán megbeszélések fó témája az volt, miként vezethetnek be új formákat a későbbiekben rend­szeressé váló politikai-gazdasági együttműködésben. Bush kifejezte reményét, hogy közvetlen kapcso­latok épülnek ki az egyes amerikai államok, vállalatok és Ukrajna között. Ezzel összefüggésben utalt arra, hogy máris megtörtént az első lépés, júniusban amerikai konzulátus nyílt Kijevben. Az amerikai elnök hangsúlyozta azonban: Washington úgy akarja fejleszteni ezeket a kap­csolatokat, hogy mindvégig szem előtt tartja a központi kormány ér­dekeit is. Parlamenti beszédében Bush meg­erősítette a Moszkvában elmondot­takat: az Egyesült Államok támo­gatja az egész Szovjetunióban, így a köztársaságokban zajló reform­folyamatot, az önállóságra való törekvésüket. (MTI) WM*MM«H„« Közgyűlési határozatok. Kép-zavar.... Népjóléti vélemények —3 Öttömös: Isten szeme előtt **»«UM*«««tll Baksi atom Beszélgetés Bárdi Sándorral Pit Ludwig kiállítása elé — 5 A sport nem lehet politikai csaták színtere——„....6 Repülj fecském „..7 Mozdul az Ikarus 7 Kovács András t a rcaj 14 - Darvasi László: Pompeji c. verse - Ötven éve halt meg Babits Mihály - Podmaniczky Szilárd A nyugalmazott c. prózája - Járt-e már pápa Magyaror­szágon? - Két sorozat: Kelet és Nyugat között, Szerzetesrendek mmt®M#;.mmmmmmumtimmtii Iszapbirkózás, sárdobálás Sodrással szemben jegyzeteltem a múltkoriban. Arról (rtam ugyanis karcsú, lapszéli dolgozatot, hogy a mai világban igenis kell ítélkeznünk, csakhogy ne másokkal tegyük ezt, hanem magunkon kezdjük a sort. Képzeljük el a nemzeti öntisztulást - több mint negyven éve divatos e fogalom! - úgy, hogy mindenki a saját múltját beszéli ki. Azt mondja el, amit ő tett abban a nagy nemzeti összjátékban, amely az elmúlt évtizedekben zajlott le (körülöttünk, bennünk, sót rajtunk és ellenünkre). És persze nemcsak arról szólnának az emberek, amit tettek, hanem arról is, amit nem tettek meg. (A jóra való restség!) Milyen szép is lenne, ha mindenki elmondaná magáról, mit miért nem tett. Valószínűleg kiderülne, hogy e restség okai közt ott volt például a félelem, hogy ijedtségből tétlenkedett a dolgozó ember. Kiderülne a tudós történészek meglepetésére, hogy a lustaság átmeneti történelmi kategó­ria volt. De se a tetteiről, se a mulasztá­sairól nemigen beszél senki. A dolog épp fordítva működik, mint ahogy én elképzeltem. Nézi és hallgatja a választópolgár a közszereplés tiszteletre vagy tisz­teletlenségre méltó figuráit, s nem hallja tőlük, hogy véleményt monda­nának saját múltjukról. Inkább a másokéról, a többiekéről beszélnek. Valahogy így: „Mindenkit ítéljetek meg, rajtam kívül! Én, de csak én ártatlan vagyok " És a „mindenki" után esetleg még néhány nevet is hal­lunk, hogy kik azok, akiket elsősor­ban meg kell ítélni Hát igen. Érti az ember ezt a magatartást is, elvégre nehéz a poli­tikában a harc. Csak a várt nemzeti megtisztulás így nem fog menni. Még sose fordult elő, hogy az iszap­birkózás szereplői a meccs végére folttalanok lettek ZELEI MIKLÓS

Next

/
Oldalképek
Tartalom