Délmagyarország, 1991. június (81. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

SZOMBAT, 1991. JÚN. 1., 81. ÉVF. 127. SZÁM, ALAPÍTVA: 1910-BEN HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 185 FT, ÁRA: 8,30 FT A nyugati tőke hídfőállása? Munkában a közterület­felügyelök ; A törvény szerint Szegednek jelenleg nem megbízott jegyzője, hanem vb-titkára van, aki jegyzői feladatokat lát el - Aczél Györggyel beszélve május utolsó napján tudtam meg, hogy végakarata a teljesül, hazamehet... Ur napján érkezett Székelyudvarhelyre a koporsó... Emberlánc szegélyezte Aron útját -...a Bárány a Megváltót jelenti, azt, aki átkocog az üvegtengeren, és megnyitja a betett könyvet... Interjú Farkas László államtitkárral 3 Olvasnak-e az angyalok? 3 Beszélgetés Portisch Lajossal 8 Gyulai nyert 500-on 8 PODMANICZKY SZILÁRD Nincs meglepetés Az év első harmadában az árak, a jövedelmek és a gazdasági teljesít­mények összhangban voltak. Az eddigi folyamatok nem igazolják az infláció elszabadulását prognosz­tizáló pesszimista várakozásokat. Változatlanul reális az esély arra, hogy az ez évre számításba vett 35-38 százalékos növekedési ütem nem lesz nagyobb. Ezt Cinkotai János kormányfőtanácsos jelentette be a pénteki szokásos kormány­szóvivői tájékoztató vendégeként. A kormányfótanácsos a Központi Statisztikai Hivatal frissen elkészült jelentését elemezve elmondta: az infláció alakulására kedvezően ha­tott, hogy a lakossági jövedelmek nem növekedtek gyorsabban a gaz­daság teljesítményénél, s ez gátat emelt a korlátlan áremelési törek­vések elé. A nettó lakossági jöve­delmek növekedési üteme hozzáve­tőleg olyan mértékben maradt el a fogyasztói árszínvonal növekedési ütemétől, mint amilyen arányban az ipari termelés mérséklődött. Kedve­zően hatott az is, hogy a kóolajfel­wmmmmímmm»mmmmmmmmmmmmmmm Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő lisszaboni kijelentése szerint a Szovjatunió még nem készült fel arra, hogy vállalja a piacgazdaságra való áttéréssel járó komoly szülési fájdalmakat, így ez az állapot nem indokolja, hogy a Nyugat Moszkva segítségére siessen - jelentette az AFP. Mint ismeretes, James Baker amerikai és Alekszandr Besszmertnih szovjet külügy miniszter Lisszabonban ma kezdi fegyverzetcsökkentési tárgyalásait. Bukarestben nem közeledtek az álláspontok egy esetleges nemzeti egységkormány megalakításáról a Nemzeti Megmentési Front és az öt ellenzéki parlamenti párt közötti egyeztetésen. A kormánypárt változatlanul elfogadhatatlannak tartja az ellenzék - benne a Romániai Magyarok Demok­ratikus Szövetsége - feltételeit, melyek szerint a miniszteri posztok feléről le kell mondania, a kormányfő pedig független személy kell legyen. Hétfőn dönt az Alkotmánybíróság a kamatadóról - nyillatkozta az MTI kérdésére dr. Holló András főtitkár. Elmondta, hogy az Alkotmánybíróságnak már kialakult koncepciója van a kamatemelés ügyében, s ennek alapján hétfőn nagy valszínüséggel meghozzák a döntést. «888Hsg88mHBH9 MMRMS8MMI MMMMÉ MM mmmmtmmmmm dolgozó-ipari termékek világpiaci árának mérséklődése végre a ma­gyarországi termelói és fogyasztói árakban is éreztette hatását. Az infláció fokozatosan mérséklődő növekedési ütemének jellemzéseként a kormányfőtanácsos szólt arról, hogy az januárban 7,5, februárban 4,4, márciusban 3,5, áprilisban pedig 2,4 százalék volt az előző hónaphoz képest. Cinkotai János rámutatott, hogy a fogyasztói árszínvonal az év első harmadában - a korábban prog­nosztizált csaknem 40 százalék he­lyett - mintegy 34 százalékkal lett magasabb. Megoldás talán a jövő héten Az Országgyűlés hivatalosan is megkapta az Alkotmánybíróság ha­tározatát, s hétfőn felkéri az Or­szággyűlés Ügyrendi, valamint Alkotmányügyi Bizottságát a javas­lattételre: milyen lépéseket tegyen az Országgyűlés, hogy a kárpótlási törvény teljes egészében megfeleljen az alkotmányosság követelményei­nek. Erről Szabad György házelnök tájékoztatta az újságírókat szokásos pénteki sajtókonferenciáján. Szabad György hangsúlyozottan magánvéle­ményét fogalmazta meg, amikor úgy vélte: előreláthatólag az Országgyű­lésre hárul a feladat, hogy az inkri­minált paragrafusokat módosítsa, tehát vélhetően nem kerül vissza a kormányhoz átdolgozásra a törvény szövege. Nincs olyan jogszabály, amely egyértelművé tenné a jelenlegi helyzetben követendő eljárást, azon­ban az elfogadott kárpótlási törvény rengeteg olyan módosítást tartalmaz, amely sok pontban megváltoztatta a kormány eredeti előterjesztését, így most elsősorban a képviselőkre hárul az átdolgozás feladata. Eközben természetesen figyelembe fogják venni azt, hogy a kormány egyes Könyvheti pillanatok kérdésekben miként foglal állást. A T. Ház programja a jövő héten ismét átnyúlik a harmadik munkanapba. (MTI) Kivonulás határidő előtt A Szovjetunió a kitűzött határidő - június 30. - előtt befejezi Ma­gyarországon állomásozó csapatai teljes kivonását - jelentette be pén­teken Moszkvában Vlagyimir Zsur­benko vezérőrnagy. A szovjet vezérkari tábornok an­nak kapcsán adott nyilatkozatot a TASZSZ hírügynökségnek, hogy a magyarországi és csehszlovákiai szovjet csapatkivonás befejező szakaszába lépett. Zsurbenko közölte, hogy Magyarországon mára mindössze 1500 szovjet katona és összesen 5 haditechnikai eszköz maradt. Ez év januárja óta 14 ezer katonát, 214 harckocsit, 189 páncélozott harcjár­művet, 683 tüzérségi üteget, 111 ka­tonai repülőgépet vont vissza a Szov­jetunió magyar területről. (MTI) (írásunk a 3. oldalon) FOTÓ: SOMOGYI KÁRÓLYNÉ Bádoghímzés 9 Hirdetések 10-11 Szolgáltatás 12 TV- és rádióműsorok 13 Szűcs Édua karikatúrája 14 Bárány a címeren 14 A feszített ünnep Nehéz mértéktartónak lenni, ahogyan értéktartónak is. Pedagógus napon se csinálunk mást, mint az elmúlt évtizedek kontraszelekcióját vádként emeljük fel. Persze nem mindenki, van aki a védelmet kép- . viseli az előbbi állítással szemben. Hát ezért nehéz mértéktartónak lennem. Beszélni egy ügyről, az igazságosztás látszatát kelteni olyan helyzetben, amelyben a tények elha- • talmasodhatnak az emberen. Hát akkor miféle ünnep ez? Az ünnep helyett vitát indítani, vagy a lappan­gó vitát az ünneppel palástolni: mindkettő hajmeresztő mutatvány. Ezek legalább olyannyira képtelen húzások, mint egy kontraszelek­táltnak tekintett pedagógus társa­dalmat felemelni. Sok itt az ellent­mondás, s félő. hogy a jó szándék ellenére még többre bukkanunk, ezért hát tartózkodnék a könnyelmű kije­lentésektől, s attól is, hogy bárkit bárhogyan is minősítsek Az ünnep más, és mások az ünnepi jutalmak körül folyó csatározások, amelyek tudatában nehéz az ünnepi fényt e sorokba belopni. Mert a pénz hatalma mindinkább szegénysé­günket látszik igazolni. Mert csaló­dottság ül annak az arcára, aki többet várt jutalmul s kevesebbet kapott. Csak akkor az a kérdés, hogy - elég didaktikuson hangzik ugyan - nem az lenne-é a jutalom egy pedagógus számára, amidőn módszerei, tudása és énje nyomán láthatja, hogy valami alakul a másik emberben, hogy rácsodálkozik mind a tudásra, mind a pedagógus őszinte szándékára. Hát, igen. Csakhogy ha már így lehetne, akkor valamiből élni is kell, s amíg a pénzügyi meggondolások beférkőzhetnek, addig működik a kontraszelekció, és működnek félel­meink is, amelyek az ünnepet feszített ünneppé teszik. Mégis, ha kívánni kellene valamit, hogy hogyan legyen tovább, csak annyit: „maradjon nyoma a gondos­kodásnak". é

Next

/
Oldalképek
Tartalom