Délmagyarország, 1991. március (81. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-15 / 63. szám

1991. március 15., péntek A helyzet Szocialisták a szociáldemokrácia útján Szűrös Mátyás Szegeden — Alelnök úr! Nyilván túlértékelném a szegedi saj­tó képviselőinek jelentősé­gét, ha azt gondolnám: csu­pán miattunk érkezett Sze­gedre. Tehát: mi volt a programja? — Pedig tény: azért jöt­tem Szegedre, hogy találkoz­zam a megye újságíróival, a megyei önkormányzatok képviselőivel. Természetes azonban, hogy ha már itt járok, más dolgokra is időt szakítok, hisz én vagyok az ópusztaszeri történeti em­lékbizottság elnöke. Szüksé­ges volt áttekinteni, hogyan készüljünk augusztus 20-ra, különös tekintettel arra, hogy ez a nap most már ál­lami ünnepünk is. Öpuszta­szerrel további nagy terve­ink vannak, országos és nemzetközi támogatással itt létesülne a nemzet füvész­kertje, Árpád-emlékmű és templom építése is szóba jött. A Földművelésügyi Mi­nisztérium mezőgazdasági múzeum létesítését tervezi. Ezen célok támogatására az ország valamennyi önkor­mányzatát föl szeretnénk kérni, tekintettel arra, hogy ez nemzeti ügy. — Mivel töltötte szegedi napjának további részét? — Délelőtt ellátogattam a Tiszatáj szerkesztőségébe is, amit a sajtónapon kívül azért is fontosnak tartottam, mert a Tiszatáj a határon Tegnap Szegeden járt Szűrös Mátyás, az Or­szággyűlés alelnöke, hogy köszöntse a szegedi mé­diák képviselőit a szabad sajtó napja alkalmából. A sajtó munkatársait Leh­mann István, a megyei közgyűlés elnöke üdvö­zölte Csongrád önkor­mányzatai és polgármes­terei nevében, akik kö­zül számosan részt vet­tek a Rákóczi téri szék­házban rendezett fogadá­son. Ezt az alkalmat hasz­náltuk föl, hogy szót váltsunk az MSZP or­szággyűlési képviselőjé­vel. túli magyarok kulturális ér­tékeinek, hagyományainak ápolásában igen jelentós szerepet tölt be. Délután pe­dig a két megyei jogú vá­ros, Szeged és Hódmezővá­sárhely polgármesterével ta­lálkoztam. — Engedjen meg egy, a napi programjától független, személyes kérdést, ön volt már az Országgyűlés elnöke is, jelenleg annak alelnöke. Ez visszalépésnek tűnhetne, ám a szocialisták szerepének visszaesését tekintve ezt el­lenkezőleg: karriernek lehet értékelni. Hogyan látja most saját szerepét, lehetőségeit a mai magyar politikai élet­ben? — Kétségtelen, hogy az ember életében vannak csú­csok, és kevésbé sikeres sza­kaszok. Az én pályámon a csúcs 1989. október 23-a volt, amikor kikiáltottuk a Magyar Köztársaságot, s ezt követően a köztársaság ide­iglenes elnöke voltam. Min­dig tudtam azonban, hogy a hatalom múlandó, amelybe nem szabad beleszeretni, s minden helyzetben az ország érdekeit kell szolgálni. Ezt próbálom tenni jelenlegi helyzetemben is. — Pártja, az MSZP lát­ványos népszerűségi zuha­nást követően stabilizálni látszik megcsappant szere­pét. ön hogy látja ezt a kérdést? — Hangsúlyoznám, hogy leginkább nem egy párt po­litikusaként lépek föl, ha­nem „egyszerű" politikus­ként, államférfiként. Ezzel együtt én mindig a demok­ratikus baloldalhoz tartoz­tam, s tartozom most is. Ügy látom, a szocialista párt túl van legnehezebb napja­in, s szakszerű politizálással a Parlamentben is egyre in­kább elismerést arat. Úgy gondolom, a szocialista párt jó úton halad afelé, hogy igazából szociáldemokrata párttá váljék, s fölvegye so­raiba a Szocialista Inter­nacionálé. Balogh Tamás Tavaszi koncert A rock is, mint minden más műfaj, csak azoknak szól, akik értik, akik ráta­lálnak. a „kulcsna". Hála az égnek, elmúltak már azok az idők, amikor a rockzene valami egészen becs méri on­dó, erkölcstelen műfajnak számított Idáig kellett csak kihúzni. Persze, airni igazán életképes, az előbb-utóbb bebizonyítja magáról, hogy nem léhet csak úgy ukmuk­fuk eltiporni. Viszont a nagy hangerőre érzékenyeb­bek még mindig ott tarta­nak, hogy füldugóért kiál­tanak. Sebaj, lehet elég fül­dugót kapni, és az ára sem olyan eget rengető, mint •mondjuk a hangerő. Tavasszal mi sem termé­szetesebb, mint egy jó kis Tavaszi koncert. Ezen a cí­men rendezik meg hétfőn este 6 órai kezdettel az ifjú­sági háziban a Szeged váro­si Rock klub néhány együt­tesének koncertjét. Fellép az Etna, a Spect-rum, a Rossz-Passz, valamint a Gőzerő együttes. Börtönlátogatás A szegedi Csillag börtön­ben a Magyar Politikai Fog­lyok Szövetségének megyei szervezete tegnap délután lá­togatást szervezett: a volt elítéltek felkeresték azokat a helyeket az épületben, ahol egykor raboskodtak. Az 1956. előtti koncepciós perek áldozataínak, Kováts Józsefnek, és az októberi forradalom leverését követő megtorlást elszenvedőknek emléktáblát avattak. A bör­tön falán elhelyezett táblát Kováts Erzsébet, a halálos ítélet alapján kivégzett sze­gedi forradalmár húga lep­lezte le. Az áldozatok emlé­ke előtt díszőrség tisztelgett, és Palotás József, a szegedi nemzetőrség volt parancsno­ka ünnepi beszédet mondott. Szép magyar beszéd Lezajlottak a Kazinczy ne­vével fémjelzett szép magyar beszéd-verseny városi dön­tői. Az országos vetélkedőn a gimnáziumok és szakkö­zépiskolák versenyében a szegedieket Nagy Árpád (Móra Ferenc Szakközépis­kola, tanára: Chadeidené Harmati Ida) és Ludman Anikó (Körösy József Szak­középiskola, tanára: Varczá­ba Anna) képviseli. A szak­munkásképzős tanulók közül Tari Kinga (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola, tanára: Csákné Kincses Éva) és Németh Helga (Kereske­delmi és • Vendéglátóipari Szakiskola, tanára: Greksza Attila) került tovább. Az országos verseny huszonha­todik döntőjét április 26 és 28. között rendezik Győrött. Aláírták a szándéknyilatkozatot Egyetemi szintű együttműködés Szándéknyilatkozatot írt alá tegnap délben öt szegedi felsőoktatási intézmény rektora, illetve főigazgatója a Jó­zsef Attila Tudományegyetemen, a szegedi universitas lét­rehozására. Az öt intézmény a következő: József Attila Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervató­riuma, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szent-Györgyi Al­bert Orvostudományi Egyetem. A szándéknyilatkozat alá­írásának előzményed van­nak: még 1990. február 26­án határozták el a város felsőoktatási intézményei­nek vezetői, hogy létrehoz­zák a szegedi felsőoktatási tanácsot. A cél az volt, hogy az addiginál hatékonyabban hangolják össze tevékeny­ségüket, megszüntessék azt az egészségtelen működési széttagoltságot, amelynek hátrányai számos területen •kiütköztek. Célul tűzték a különböző oktatási (köztük továbbképzési, felvételi stb.) feladatok, valamint a szer­vezési, fejlesztési és műve­lődési teendők jobb össze­hangolását; az ezekkel kap­csolatos kérdéseikben egyse­ges felsőoktatási állásfogla­lás kialakítását, hosszabb távon pedig a fejlett euró­pai felsőoktatási intéz­ményhálózathoz való felzár­kózást. Azóta a szegedi egyetemek és főiskolák több területen sikeresen együttműködtek, S ennek előnyeit felismerve az együttműködés részesévé vált a Szegedi Biológiai Központ is. Ezek a tények ösztönöztek arra, hogy a kö­zös munka minőségileg ma­gasabb szinten folytatód­jék, s ugyancsak erre ad ösztönzést az európai egye­temek Magna Charta-ja, va­lamint az universitas klasz­szikus, máig igaz eszméje. A megalakuló szegedi uni­versitashoz társult tagként csatlakozik a Szegedi Bio­lógiai Központ: a „társult külső tag" státuszt kívánja betölteni — együttműködési szándékát kinyilvánítva — a Kertészeti és Élelmiszer­ipari Egyetem Élelmiszer­ipari Főiskolai Kara. A ma­ga eszközeivel és lehetősé­geivel támogatja az univer­sitas eszméjét a Szegedi Akadémiai Bizottság. Az universitas alapító okiratá­nak kidolgozására az együttműködő intézmények két-két képviselőjéből bi­zottság alakul. A szándéknyilatkozat alá­írása utáni sajtótájékoztatón kiderült: a jelenlevő intéz­ményvezetők álláspontja egységes abban, hogy az universitas létrejötte csak hosszabb folyamat eredmé­nye lőhet. Bár gazdasági előnyei számottevőek lenné­nek, minden bizonnyal előbb az oktatásban való együtt­működés formái szaporod­nak. Ez is függvénye a vár­ható felsőoktatási törvény­nek, a folyamatban levő egyetemi reformoknak, ame­lyek célja az oktatás belső szerkezetének megfontolt átalakítása. S. E. Vége a torzsalkodásnak ? Elnökválasztás Szatymazon Elnököt választottak teg­nap, csütörtökön a szatyma­zi Finn—Magyar Barátság Tsz-ben. Papp Elemér man­dátumának lejárta előtt egy évvel mondott le. Tizennégy év után úgy érezte, nemcsak a gazdálkodás eredménye zi­lálódott szét, hanem a bizal­mi tőkéje is megfogyatko­zott. Történetében először zárt veszteséges évet a szö­vetkezet, a hiány 8 millió forint. Minderre lehet ma­gyarázatokat adni, aszályra, támogatáscsökkentésre hi­vatkozni. Az emberek egy része ezt tudomásul veszi, s nem vezetési hibákat lát a háttérben. Mások okkal, ok nélkül kritikusabbak. Elmér­gesedett, s máig élő személyi konfliktusok is közrejátszód­tak abban, hogy gazdasági kényszerből hozott népsze­rűtlen intézkedések, így a kft. alakítás sikertelen kísér­lete, az ezt követő létszám­leépítés nem találkozott a többség akaratával. A volt elnök szerint nem végleg roskadt össze a gazdaság. hisz ma is fizetőképes. A ki­lábalás viszont csak teljes egyetértésben, a tagok támo­gatásával képzelhető el. S erre nagyobb esélye van egy új vezetőnek. Két jelölt kö­zül, Gavallér József kapta meg a szükséges többséget. Korábban tíz évet dolgozott itt kertészként, ismeri a te­repet, s őt is a tagok. Mivel az utóbbi időszak torzsalko­dásaiban nem vett részt, ez garancia lehet arra, hogy ez­után dolgozó és vezető csak a munkára koncentráljon. Meghívó az altemplomba Befejeződött a szeged-csa­nádi püspöki székesegyház kriptájának átépítése. Tizen­kilencen nyugszanak az al­templom sírjaiban, köztük a templomépítést szorgalma­zó és befejező dr. Glattfel­der Gyula érsek, megyés püspök. Ide temették dr. Klebelsberg Kunó grófot, aki kultuszminiszterként ugyan­csak döntő érdemeket szer­zett a Dóm építésében, vala­mint Foerk Ernő építészmér­nököt, az épület tervezőjét. Az altemplomot eddig csak nehezen lehetett megközelí­teni. A tiszteletadó látogatá­sok megkönnyítésére a templom stílusához illeszke­dő lejárat készült Borvendég Béla tervei szerint. A krip­tában új püspöki és kanono­ki sírhelyeket alakítottak ki, és oltárt is állítottak. A kiadások fedezéséhez a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Szegedért Alapítvány is hoz­zájárult. Ez áll Gyulay Endre sze­ged-csanádi megyés püspök hozzánk küldött meghívójá­ban. A meghívást most to­vábbítjuk mindazoknak, akik szeretnének részt venni a március 18-án, hétfőn délután 6 órakor, az al­templomban kezdődő szent­misén, amelynek keretében a püspök úr megáldja az ol­tárt és az új sírhelyeket. (nyilas) '48-as honvéd tábornokunk Az igazgató diplomája (2.) Kérem, ez nem ugyan­az a történet, nem az előző folytatása, de ugyanolyan különös. A város egyik (az­az egy másik) egészségügyi intézménye gazdasági igazgatót keresett, s a pá­lyázati kiírásban feltételül szabta; az illetőnek köz­gazdasági egyetemi diplo­mával kell rendelkeznie. Aztán kineveztek valakit, akinek jogi végzettsége van. Magyarán olyasvala­kit, aki nem felel meg a pályázati követelmények­nek. Az előző rendszerben sokkal finomabban intéz­ték az ilyesmit. Például azt mondták; kell nekünk egy ember, aki sötét öltönyei­hez csakis piros nyakken­dőt hajlandó kötni, 1972­ben fejezte be a marxista egyetemet, s öt év múltán elvégezte az SZKP politi­kai főiskoláját is. Érdekes módon mindig megtalálták azt, aki, csodák csodája hajszálpontosan megfelelt az elvárásoknak. Az persze más kérdés, hogy az adott intézménynek az égadta világon semmi szüksége nem volt a kétdiplomás "pártfőiskolásra. Aztán ha szólni mert a nép, kéznél volt az adu ász: — Ez egy nagyon jó elvtárs! Ma már szó sincs arról, hogy arcátlanul, testre sza­bottan hirdetnék meg az állásokat. Az új gyakorlat: tökélesen körülírják miféle szakembert óhajtanának, aztán kineveznek valakit. De ez a valaki még nagy­jából, és körülbelül sem olyan, mint akit a pályá­zatban vártak. (Bár való­színűleg öt várták.) A szóláshoz ma már nem kell bátorság, többen fel is vetették, miért éppen őt? A polgármesteri hivatal il­letékes osztályvezetője az ütőlapot jokerré változtat­ta, de tulajdonképpen ugyanazt mondta; — Ez egy nagyon jó pályázat volt! Ó. J. ' V ff :||< ^aas Egy 1848-as honvéd tábornok, Répást Mihály sírját hoz­ták rendbe a szegedi Belvárosi temetőben a Móra Ferenc Szakmunkásképző Iskola diákjai — T.ínczosné Szentágotai Ildikó tanárnő és Gera Ferenc oktatásvezető segítségével. A sírkő eredeti állapotban áll — Németh Péternek, az Or­szágos Műemléki Felügyelőség szegcdi vezetőiének köszön­hetően, A honvéd tábornok szegedi nyughelyére Ráday Mi­hály városvédő televíziós sorozatában hívta föl a figyel­met. Így az idén, március idusán, újabb '48-as emlékhely­lyel gazdagodott Szeged városa. Farkasinszky Teréz kitüntetése (Budapesti tudósítónktól) A társadalom perifériájára sodródott fiatalok érdekében a kábítószer-fogyasztás ellen vívott emberi és szakmai küzdelmeinek elismerése­ként a Magyar Köztársaság kormánya Ifjúsági díjjal tüntette ki tegnap, március 15. alkalmából dr. Farka­sinszky Teréz főorvost, a szegedi ifjúsági drogcentrum alapítóját, a hazai drogelle­nes küzdelmek egyik kezde­ményezőjét. Megkérdeztük a főorvos asszonyt a szegedi fiatalok és a kábítószerek mostani viszonyáról: — Tavaly 80 fiatalt gon­doztunk — mondta Farka­sinszky Teréz az ünnepség után. — Ennek nyugodtan vehetjük a tízszeresét, s akkor körülbelül 800-1000 kábítószeres fiatal van Sze­geden. De lehet, hogy még ez a szám is csak a jéghegy csúcsa. Nem készültek eddig országos fölmérések, statisz­tikák, úgy tudom, most ké­szül egy teljes körű statisz­tikai kimutatás. Ebből majd pontosabb adatokat tudha­tunk meg. Nagyon nehéz a kábítószeres fiatalokat gyó­gyítani, hiszen ez egy intim dolog. Mindig meg kell vár­nunk, amíg egy fiatal maga akar a drogtól megszabadul­ni, amikor már több a nyo­morúság, mint a festett vi­lág, a színes álom. Valószínűleg az idén utol­jára osztották ki ezt a díjat. Bernád István, a Miniszter­elnöki Hivatal főosztályve­zető-helyettese elmondta, hogy hamarosan az Ország­gyűlés elé kerülő kitüntetési listán ez a dij már nincs rajta. Holott, ha végigtekin­tenénk az eddig díjazottak névsorán, láthatnánk, hogy a pártállom idején is mind arra érdemes emberek kap­ták meg, valamint akik az ifjúságért v; óban tettek va­lamit. Ha megszűnik a díj, akkor a fiatalok ezzel i^ kij­jebb kerülnek a gondosko­dásból, még kevesebb alka­lom lesz, hogy a figyelmet rájuk és gondjaikra fordít­hassuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom