Délmagyarország, 1990. szeptember (80. évfolyam, 219-248. szám)

1990-09-11 / 229. szám

1990. szeptember 11., kedd Sport — Panoráma 7 Félretették, megsértődött, belenyugodott „A volt játékosaimat féltem" Balogh Attila felháboro­dását nem palástolva kere­sett fel tegnap a szerkesz­tőségben. Ennek oka pedig egy edzői nyilatkozat, amit Lóczi István, a Szeged SC NB l-es ifjúsági csapatának a trénere tett. Ebben az együttesben jószerével csak 1974-es születésű gyerekek szerepelnek, az egy évvel idősebbeket Lóczi edző mel­lőzi, mert — amint azt a korábbiakban elmondta — nem megfelelő a mentalitá­suk. Ezzel kollégája, Ba­logh Attila, aki az 1973-as születésű fiatalok edzője volt, nem ért egyet. — Továbbra is kitartok amellett, hogy a játékosaim közül sokkal többet kellene szerepeltetni az NB l-es ifi­ben — mondta Balogh Atti­la, akitől időközben a Sze­ged SC megvált. Majd így folytatta: — Az idősebbek­re kellene építenie Lóczi Istvánnak, akik kiválóan összeszokott együttest alkot­nának, s a fiatalabbakat le­hetne kiegészítőként hasz­nálni. Nem pedig fordít­va... Azzal sem értek egyet, hogy a labdarúgást mun­kaként kell felfogni. Ez egy játék, amit igenis komolyan kell venni. Közvélemény­kutatást is végeztem e té­mában, s a gyerekek azt vá­laszolták, hogy nem focis­tának készülnek. Mindazon­által Feketéből, Tölcséres bői, Polonkayból, Bucholczból a későbbiekben lehet profi, de nincs kizárva, hogy a töb­biek is azok lesznek... — A mostani edzőnek más a véleménye, önnek milyen érvei vannak? — Csak az eredményeink­re tudok hivatkozni: 1989­ben megnyertük az Orszá­gos Serdülő Kupát, az NSZK-ban 18 évesek között lettünk győztesek, a gyere­keim a Centrum Kupa el­• hódításával 11 napos olasz utat nyertek, s kijutottak a vb-re, a megyei ifibajnok­ságban tavaly második he­lyen végeztünk, ahol az el­lenfelek szintén két, sőt négy évvel idősebbek vol­tak! — Az eredmények ellené­re, úgy gondolom, néhány játékos hozzáállása lehetne megfelelőbb. Virág például küszködhet súlyfelesleggel, Koncz és Kubát Balázs pe­dig érkezhet edzömérközés­re diszkóból... — Virág nálam is melegí­tőben edzett, s meccsekre mindig megfelelt a súlya, a többiek kihágásairól nem tu­dok, ilyeneket nem tapasz­taltam ... — ... ettől még előfordul­hattak? — Mondom, nem tapasz­taltam ... — Ha jól tudom, a Sze­ged SC-nél egy-egy korosz­Flushing Meadow új csillaga A FlMhútg MtidowAii rttewll amerikai leaiaebajiMikságon új aztár születeti: a férfiak veraeayébea ugvaaáa a mindóasze 19 évea Pele Samprat nemcsak a világelső csckt/lotak Ivam Lendít állította meg, lument a döntőben legyőzte honfitársát, Andrt Agauit is. A nagyszerűen adogató IQá amerikai ó:4,1:3, á:2-re, >agvi. mint azt az eredmény bizonyítja, igen simán nyert, i élete első Grand Slam-dkeréért 350 000 dóiért kasszírozhatott. — Vgy értem, márit elérnem a csucsor — jelentette ki a bajnok • döntő ntáa. — Ali hiszem, bérmi is történik yelem ajöeiben, motl mdr mindig az Egyesült Államok bajnoka maradok. Smnpras • veneay 109 éves történetének legfiatalabb győztese, ugyanis csak a múlt hónapban töltötte be 19. életévét, vagyis hat hónappal fiatalabb, mint Olivér S. Campbell volt, amikor 189Mki nyert Flashing Meadow-ban. A finálé 1 ón 42 percig tartott, s ez idő alatt Sampras lőszer. Ágasai kleacsier nyerte meg sájél adogatáaát. A csupán 12. kelyea kiemelt bajnok azonban főleg röptejétékávnl matti felül vetélytársát, • atetiaztikúk szerint 02-szer volt sikeres a kalooal. - Sempra, tökéletesem játszott - ismerte el Ágasai. - Remek ütemben futott he a kálóhoz, erősen adogatott, s hihetetlenül gyors vok. Éa viszont, sajnos, nem tadtiai meginmélelid azt a lejjsaílmrnyt, amelyet az aiödóatóbea Boris Boeker alen nyújtottam. Pele Sampras 1971. aagnsztas 12-éa született a Maryland állambeli Polomac-hen. jelenleg KaHforainbnn él. 104 centi magas. 72 kilogramm sülyü, jobbkezes teniszező, eddig háromszor nyert jegyzett nemzetközi tornát. A Grand Slam-versenyeken korábban nem ért el világraszóló litereket, tavaly a nyolcaddoatobe jutott a Flaihiag Meadoo-i bajnokságon. tályt végigvisznek az edzők, önnél éppen a csúcs előtt szakadt meg a folyamat, nem léphetett fel az után­pótlás-ranglétra legfelső fo­kára, ugyanis a Mai Nap című lap, mint szponzor közbeszólt: Lóczi Istvánt és csapatát tartotta érdemes nek támogatásra. Véletlenül nem a sértődöttség beszél önből? — Való ifjaz, úgy készül­tem, hogy viszem tovább a csapatot az NB l-es baj­nokságban. Nem így tör­tént, s ez rosszul esett. Rá­adásul az eredményeim el­lenére Zádori Gyula szak­osztályvezető közölte velem, csak önköltséges csoportot vezethetek a továbbiakban. Bevallom, kicsit megsértőd­tem, de ezen már túlvagyok — a Szőregi Rákóczi SE megyei I. osztályú csapatá­nál edzősködöm — és in­kább a volt játékosaimat féltem... * Nagyon remélem, hogy a két edző vitájából a gyere kek csak hasznot húznak, és olyanok kerülnek ki 18 éves koruk után ebből a csapat­ból, akik élnek-halnak labdarúgásért, és ha nem is mindnyájukat, de néhányu­kat viszontlátjuk a szegedi NB l-es felnőttgárdában... (Kát) Á hordónyiak reménykednek A megyei első osztályban szereplő Bordány focicsapa­ta a bajnokságban messze nem remekel (3 forduló után csak a 9. helyen áll), de a Magyar Kupa selejte­zőin korábban kiválót pro­dukált. A Kiskőröst 4-2-re vertek Sándor Zoltán fiai, a Tápét pedig 1 l-esekkel búcsúztatták. Szerdán délután 4 órakor az NB II-ben még nyeret­len Baját fogadják a bordá­nyiak, és bíznak benne, hogy 5-600 lelkes szurkoló­juk támogatásával a — pa­píron — jóval erősebb el­lenfelet is megszoríthat­ják... Szeptember 22-én Megyei sportnapok Eredetileg nemzeti sport­nap címmel hirdették meg, aztán valaki kifogást emelt az elnevezés ellen — nem megyénkben —, így a szer­vezők mindenkire rábízták, miként nevezik és kereszte­lik el a szeptember 22-ei sportrendezvényt. A tegnapi sajtótájékoztató szerint itt, Csongrád megyében megyei sportnapok keretében várják a pályákra a fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Fazekas Erzsébet és Szűcs Éva arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a me­gyei tanács művelődési és sportosztálya csatlakozik az országos kezdeményezéshez, s ezúton is felhívással for­dulnak a megye összes tele­püléséhez, tanácsi intézmé­nyekhez, iskolákhoz, szak­szövetségekhez, sportegye­sületekhez, a lakossághoz, hogy szeptember 22-én a sportnak szenteljék a sza­badidejüket. Szeretnék elér­ni, hogy szabad szervezés­ben minél több fiatal öltsön sportmezt. Városi bajnoksá­gokon, villámtornákon, já­tékos versenyeken döntsék el, ki a legjobb a sportpá­lyán. A megyében az alap­elképzelést annyiban bőví­tették, hogy a megyei sport­napon résztvevők egy jelké­pes nevezési díjjal — 10 fo­rinttal — segítik azokat, akik részben vaev teljesen nélkülözni kénytelenek a mozgás örömét. A befolyt összeget a mozgáskorláto­zottak megyei szövetségének utalják át Minden résztve­vő a befizetett nevezési díj fejében jutalomsorsjegyet kap, amellyel sorsoláson vesz részt. A megyei tanács ugyanis a rendezvényre 100 ezer forintot biztosít. A tájékoztatón az is el­hangzott, hogy széles körű társadalmi összefogásra szá­mítanak. Várják az üzemek, gyárak megmozdulását is. A különböző elfoglaltságok miatt egyébként az időpon­tot olyannyira rugalmasan kezelik, hogy már 21-én, és még 23-án is lehet versenye­ket, sportmegmozdulásokat tartani. A program egyik alapjának tekintik az 1990 méter lefutását. Néhány település már je­lezte, milyen sportversenye­ket szervez. Például Ullésen 100 százalékos részvételt jel­zett az általános iskola, Sán­dorfalván 300-400 gyereknek tájékozódási futóversenyt tartanak, Forráskúton 150 gyerek és tanár tölt el egy napot a sport jegyében. Vá­sárhelyen 5 ezer főt meg­mozgató rendezvényt ter­veztek. Szegeden a Ságvári E. Gimnázium és a 600-as sz. szakmunkásképző intézet minden sportágban szeretne versenyeket szervezni. Űj-. szentivánon mezei futóver­senyt tartanak és diák—ta­nár mérkőzéseket játsza­nak, Domaszéken pedig kis­triatlon verseny lesz. Szen­tesen vetélkednek a munka­helyi olimpia megyei leg­jobbjai, és a Kurca-parti városban focigálát is szer­veznek. Végül még egy felajánlás: a Probitas alapítvány kérés­re bárhová orvossal és men­tővel áll ki. Most már csak résztvevőkre van szük­ség... A vád: vesztegetés // Királynő" a bíróság előtt Miközben arról hallani, hogy a Cserepes sori piac újbóli megnyitását fontolgat­ják, az ügyvezető igazgató­ját bíróság elé állítják. A városi ügyészség hétrendbe­li vesztegetéssel vádolja a már eddig is nagy tortúrán keresztül jutott Bagi Gyula­nét. (Dobó u. 45/B). A büntetlen előéletű fia­talasszonyt a piaci árusok je­lentették föl a gazdasági rendőrségen (miután a civil hatóságoknál a tanács ke­reskedelmi osztályán, a ke­reskedelmi felügyelőségen nem foglalkoztak velük ér­demben). Azt állítják Bagi­néről, hogy csúszópénzt és különféle ruhaneműket aján­dékoztatott magának a for­galmas piac jobb, kedvezőbb árusítóhelyeinek megkapása, megtartása fejében. A rend­őrség, mint minden bejelen­téssel, ezzel is foglalkozott. Meggyőződtek, lehet valami a vádaskodásban, ezért nyo­mozásba fogtak. A veszte­getés nem az a bűncselek­ményforma, ami egykönnyen bizonyítható, ha csak nincs tetten érés. Baginé vesztege­téseinek pedig nincs közvet­len bizonyítéka. Az árusok állításait az ügyvezető igaz­gató kerek-perec visszauta­sította. Tett-e mást is? , Például fenyegette-e vád­lóit a piacról való kitiltás­sal? A gazdasági rendőrség ez ügyben is nyomozott, s arra jutott, igenis fenyeget­te (ezzel pedig hátráltatta a nyomozást), úgy hogy őrizet­be vették a nyár derekán. A városi bíróság elrendelte elő­zetes letartóztatását is. A fiatalasszony két hetet töl­tött a fogdában. * A piaci placcokkal nem versenghetett a város egyet­len más forgalmas pontja sem: ott háromszoros fel­áron is elkelt az üdítő, nagy-nagy eséllyel gazdájá­ra talált (jó pénzért) a leg­olcsóbb bóvli is. A Piac Kft. is megtalálta számítását, hi­szen százezreket fizettetett bérleti díjként a kereske­dőkkel, árusokkal. Vajon kereste-e a maga külön tör­vénytelen hasznát Baginé is? Hisz hatalma volt, kétségte­len. Akit ő nem engedett a piacra, annak nem volt ke­resnivalója, csak vásárolha­tott, mint oly sokunk. Híre ment, az ügyvezető igazgató asszony kellően éit a hatalmával, őrmesteri szi­gorúsággal bánt az alkalma­zottakkal és az árusokkal egyaránt. (Hát, a piac bűn­ügyi krónikájában tallózva, jó oka volt a szigorúságr., igaz, kevés eredményt ho­zott.) Baginét hovatovább, a piac királynéjaként emle­gették. Marad-e a korona? Végül is a megvesztegetésé­nek tényét a bíróság mond­hatja ki, illetve mentheti föl a vád alól. Az ügyészség szerint elfogadta a lambada­szoknyákat, a zoknikat, a harisnyákat, némi készpénzt és pulóvert. Tanúvallomások szolgálnak bizonyítékul, de fogalmazhatnék úgy is, hogy az olcsó jattról. A megvesz­tegetés összértéke ugyanis alig 15 ezer forintnyi. A bírósági tárgyalást ok­tóber közepére tűzték ki. M. E. Szeged a hazai lapokban 1990/37 A szegedi Független Színpad előadá­sai : Romeo és Júlia : Az ember tragédiá­ja / Bóta Gábor = Kritika. - 8. sz. — (Színház). - Kritika. A Szeged SC kilenc évtizede: Ismét az élvonalban / Vitos György = Labdarú­gás. Gól. Labdajátékok. - 8. sz. : ill. Pöttyöket az első polgárra : Szegedi galambok és héják / Horváth Kálmán = Mai Nap. — szept. 3. : ill. — A szegedi polgármester-jelöltetkről. Ismét megjelent a Szegedi Napló : Háromszor tiltották be / (Halász) = Magyar Nemzet. — szept. 4. — Szerző: Halász Miklós - A Délvilág szegedi kiadása. Hogyan éljük át a rendszerváltást? : Történelmi nullázások / Halász Miklós = Magyar Nemzet. — szept. 4. — Be­szélgetés dr. Balogh Tiborral, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pszi­chológiai tanszékének professzorával. Kizárt a politikai alku : Horváth Ba­lázs a Justitia-tervról / (lengyel) = Ma­gyar Hírlap. — szept. 5. — Riporter: Lengyel András György. — A belügymi­niszter nyilatkozata a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság fölújított épüle­tének átadása után. Horváth Balázs — Amíg miniszter vagyok, nincs lista / Honti Katalin = Népszabadság. — szept. 5. — A belügy­miniszter nyilatkozata a Csongrád Me­gyei Rendőr-főkapitányság fölújított épületének átadása után. „Rajtam a sor, hogy kockáztassak" : Gregor József a Hungarotonról és a versenyről = Népszabadság. — szept. 5. : ill. Visszaléptek Szegeden a franciák? / (halász) = Magyar Nemzet. — szept. 6. — Riporter: Halász Miklós. — Beszél­getés Kispál Antal lapkiadó-igazgatóval a lapunk magánkézbe adásáról. A pocskondiázás nem jöhet szóba : Politikai megfontolásokat mellózó kép­viselet / (lengyel) = Magyar Hírlap. — szept. 7. — Szerzó: Lengyel András György. - A Kisteleki Népkör válasz­tási előkészületei. Sorban állnak a termelók : Paradi­csomban fürdik az Alföld / (halász) = Magyar Nemzet. — szept. 7. — Szerzó: Halász Miklós. — Mezőgazdasági ter­melési gondok Szeged környékén. Szezonigazítás: Az ország legnagyobb színpada : „Magyar évad" a Tisza part­ján : Szegedi Szabadtéri Játékok /Márok Tamás = Magyarország. — szept. 7.: ill. Értsék is a Szentírást: Kétnapos bibli­kus konferencia Szegeden = Reggeli Pesti Hírlap. - szept. 7. - A Hittudo­mányi Főiskolán. Kiskérpuszta nagy fia — Szent-Györ­gyi Albert : Részt kérnek a tudós szel­lemi hagyatékából /Békési István = Esti Hírlap. — szept. 8. Zöld-fehér engesztelő? : Ferencvá­ros—Szeged SC = Nemzeti Sport. — szept. 8. : ill. - (Pályáról pályára). ­Rovatvezető: Vitos György. — Előzetes a labdarúgócsapatok 96. mérkőzéséről. Meghasonlásaim természetessége / Ördögh Szilveszter = Népszabadság. — szept. 8.: ill. — Szegedi gyermekkori emlékek. Építészkapcsolatok : Holnap Világta­lálkozó Szegeden / Németh Ferenc = Vasárnapi Hírek. — szept. 9. — Borven­dég Béla nyilatkozata. Klinika a Tisza partján : Végre biztos talajon / Bólé István « Vasárnapi Hírek. -V szept. 9. : ill. — Avatás elótt az új klinika. Suli-dubi dumák / Balázs-Piri Krisz­tina és Csontos Tibor összeállítása — Ifjúsági Magazin. — 9. sz. : ill. — (A hónap témája). — Király Zoltán szegedi országgyűlési képviselő válaszai is a kör­kérdésekre. A Ula Akác feketelevese / Pardi Anna = Létkép. — 4. sz. — A szegedi ínség­konyhákról. Igazgató, választás Totónyeremények A Sportfogadási ési Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint a totó 36. játékhetére 6 millió 547 ezer 664 darab szelvény érkezett be. A nyereményalap: 35 millió 3 ezer 312 forint Ebből a jutalom 3 millió 182 ezer 165 forint Az I. és IV. nyerőosztályTa egyenként 9 millió 546 ezer 494 íorint, a II. és III. nyerőosztályra egyenként 6 millió 364 ezer 329 forint került felosztásra. A nyeremények: 13 plusz 1 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 416 ezer 76 forint; 13 találatos szelvény 16 dar rab, nyereményük egyenként 246 ezer 361 forint 12 talá­latos szelvény 709 darab, nyereményük egyenként 7 ezer 181 forint 11 találatos szelvény 8 ezer 153 darab, nyere­ményük egyenként 624 forint. 10 találatos szelvény 56 ezer 757 darab, nyereményük egyenként 135 forint A kifizetés időpontja: 20 ezer forint alatt szeptember 15-étűl, 20 ezer forint felett szeptember 19-étől. .... t... •.••iii. — A tantestület több­ször is hangot adott annak, hogy gyors in­tézkedést szeretne. Azt azonban ön is hangsú­lyozta, hogy az ügyet az igazgatónövel történő meg­beszélés előtt nem lehet le­zárni ... — Én gyors tanácsi intéz­kedést nem hozok. Egy vizs­gálatot ami egy ember éle­téről, egy tantestület sorsá­ról szól, nem kapkodhatok el! — Önök hogyan próbálták felvenni a kapcsolatot az igazgatónővel? ö ugye, táp­pénzen volt. Július 13-ai le­velében azt írta, még nem sikerült meghallgatniuk. — Ne haragudjon, én Bu­dapestről, a kórházból, ahol a gyerekével együtt fekszik, nem hívom vissza. — Ez természetes, csak­hogy 6 azt mondta, nem az egész nyarat töltötte Pesten, többször visszautazott Sze­gedre is. A tantestületnek az az álláspontja, hogy a művelődési osztály halogatta az igazgatónő meghallgatá­sát. — A tanárok azon cso­portja, amely az igazgató azonnali leváltását akarta, egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy a másik félnek is megvan a lehetősége, hogy elmondhas­sa a véleményét. Nem volt ez idöhúzásos taktika! A vizsgálatot elindítottam, a játékszabályokat betartot­tam. — ön a tantestületnek írt válaszlevelében említette a szülői munkaközösség és a technikai dolgozók levelét. Mennyire ítéli ezeket a be­adványokat kompetensnek? — A tantestületek a szü­lői munkaközösségeket fon­tos testületekként tartják számon... — Ez a két levél összesen hat véleményt tükröz ... — A szülői munkaközös­ség elnöke nyilván nemcsak saját véleményét képvise­li... — Hogyan látja ön ezek után az igazgatónő helyze­tét? — Maradásának lehetősé­gét nem teszem szavazás kérdésévé, mert a világon semmi okot nem látok, hogy elmozdítsák a posztjáról. Kezdő igazgatóról van szó, akit a tantestület választott meg, úgy gondolom, idő is kell ahhoz, hogy valaki egy munkát megtanuljon. Kine­vezése öt évre szól. Nincs olyan jellegű fegyelmi vét­sége, ami bármilyen szank­ciót követelne. Ügy tudom, ő is elismer bizonyos hibá­kat, az elkövetkezendőkben nyilván okul majd belőlük. — Ez az eset felveti az igazgatók visszahívásának általánosabb, s úgy tűnik, nem megoldott problémáját. Milyen jogszabályok hiá­nyoznak? — Alapvetően hiányzik a határozott időre szóló, pá­lyázat útján elnyert állások esetében a fölmentések sza­bályozása. Ezeket a jogsza­bályokat a közeljövőben föltétlenül ki kell dolgoz­ni... Epilógus Nos, tehát itt tartunk most. Nem gondoljuk, hogy egy ilyen bonyolult ügyet mindenki számára megnyug­tató módon le lehetne zár­ni. Felhangzott már az első csengőszó a Gutenberg iskolában is, ahol bizony kemény ütésváltásoktól sa­jog mindkét fél. Fátylat le­het borítani a történtekre? Van esély megbékélésre? Az igazgatónő által hangsúlyo­zott minőségi munka vélhe­tően ezek után sem szenved csorbát Am, hogy beköltö­zik-e az iskola falai közé a történet kulcsszava, a köl­csönös türelem, bizony, ez a jövő titka.

Next

/
Oldalképek
Tartalom