Délmagyarország, 1990. július (80. évfolyam, 158-188. szám)

1990-07-16 / 173. szám

Áldás kalászainkra Negyvennégy e&ztendje, 1946 nya­rán rendeztek utoljára hálaadó aratási ünnepséget Zákányszéken. E régi szokást elevenítették fel teg­nap, amikor a község templomkert­jében Gyulay Endre szeged—Csaná­di megvés püspök szabadtéri misét celebrált, s megáldotta az idei — gazdagnak ígérkező — termést A mise utáni politikai nagygyűlésen — melyet a Kereszténydemokrata Néppárt és a Független Kisgazda­párt helyi szervezetei, s a KDNP megyei szervezete közösen rende­zett — Csépé Béla. keresztényde­mokrata országgyűlési képviselő tartott beszédet. „Hittük, hogy el­jön az a napi, amikor ismét szaba­Naey László felvételei don ünnepelhetünk" — mondotta. A több száz résztvevő — zákány­székiek. környékbeliek —, való­színűleg el sem fért volna a temp­lomban. Messze hangzott az egybe­gyűltek — sajnos, igencsak aktuá­lis — éneke: „Magyarországról, édes hazánkról, rve feledkezzél meg szegény magyarokról..." 80. évfolyam, 173. szám 1990. ALAPÍTVA: 1910-BEN Havi előfizetési díj: 101+20 forint Ára 430 forint A települések nem kis köztársaságok! Már valutáért sincs adómentesség — Hálaadás Zákányszéken Benzináremelés (és dollárelszámolás) előtt az autókereskedelem Ünnepi tűzijáték Párizsban, az Elysée-palota kertjében, szombaton, a fran­cia forradalom 201. évfordulóján, állítólag ötezer vendége volt Mitterrand köztársasági elnöknek. Nem szólnak róla a hírügynökségek, hogyan érezték magukat az előkelősé­gek, de mi nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy akik Szegeden emlékeztek a dicső forradalomra, a szombatról vasárnapra forduló éjfélen, azok inyilván nem sajnálták, hogy fönnmaradtak, és kisétáltak a Móra-parkba. A mú­zeum lépcsőiről magasba röppenő petárdák a 12 órás DM-futás versenyzőit is köszöntötték — a nizzai vendé­gek jóvoltából káprázatos tűzijátéknak lehettünk — Gye­nes Kálmán fotóriporterrel együtt — tanúi. Az autóárak nem nőnek az égig? Kolbászfüstölők és csodamasinák Karambolozik a magyar a — Ennyi hegedűtanár német autópályán. Felhábo- egész Szegeden nincs! — rodva kiugrik a nyugati a háborog egy idősebb vevő. kocsijából: — Ebbe a babakocsiba leg­- Észnél van maga! Fél hefdatok ff évet dolgoztam ezért agyő- bele" Meghogy ketszazezér! nyörű autóért, most meg A piac belső csücskében összetöri... szerényen meghúzódnak az - Nekem meg egy élet "T,ásf®1 ™»ibs B^W-k, munkája fekszik ebben a Méretesek Audik Toyo­kocsiban — siránkozik a tak" A buszke autocsodak trabarUos nem vegyülnek ütött-kopott kelet-európai társaik közé: - Kellett magának ilyen ... .. „ drága autót venni! ~ Mennyiért mondja? ­, ,„ ,, , , kérdem az egyik metálos Autóugyekben idehaza egy- _ ..... re kevésbé rózsás a helyzet. Golf gazdaJat­Hamarosan, s várhatóan el- — Tizenháromezer-ötszáz. szabadul a pokol Üj kocsi __ egyre kevesebb erkezik, az ' y is csillagászati áron. A ke- ért a b°l°ndnak » ™Béri. let-európai autógyárak ti- — Márkában gondoltam, pusváltás előtt állnak, ja- uram. nuártól pedig jön a dollár- — Akkor tartsa megnyu­elszámolás. Szakemberek godtan. szerint ez az egyetlen vál- _ inkább ezt nézze meg tozás 70-80 százalékkal fel- _ szói át a szomszéd sorból emeli egyik pillanatról a egy Skoda gazdája. — Ért másikra a kocsik árát. Már- maga az autókhoz? pedig, ha félmillió lesz egy ^^ , Lada, akkor a többség eny­nyiért már egy „rendes" ko- ~ Nézze meg a kipufogó" csit vesz. Vasárnap délelőtt ját" GyönyörÚ a színe" Ez az Etelka sori autópiacon nem k°lbászfüstölő, hanem igencsak bejött a „papírfor- autó' Egyetlen h.bája van Kocsik százszámra, ve- csak' benzinnel me§y. nem vízzel. ma vők csak elvétve. — Jó ha öt kocsit kihai A ny°lcéves 120-as csak tanak ma a piacról! - jól J,15fezer' A gazdája Bajáró1 solja ismerősöm, akinek ren- hozta'. pedlg ott 15 nagy az des, vasárnap délelőtti szó- aulopiac" rakozása az itteni nézgelő- — Tudja, hírlik, hogy a dés. szegedi piac a legdrágább a A mai benzináremelés még környékf- Ak> eladni akar« inkább felsrófolta a kis fo- ldejon' Az. a párv llter be,Y gyasztású kocsik árát. Igazi zin megen" Gsak az ag°"d. szezonjuk van mostanság a bogy a "eged. vevok meg kis Polskiknak. Egy fél- elmennek közben Bajara, éves, mogyorószínű 195 K-ecskemetre. ezerért kelleti magát: (Folytatás az 5. oldalon.) A hét végének volt jó néhány, külföldi, ám mégis ma­gyar vonatkozású híre. George Bush, amerikai elnök jelentést küldött a törvényhozásnak — az USA-belinek — arról, hogy Magyarország gyakorlata az emberi jogok biztosításában, a szabad kivándorlásban változatlanul megfelel az amerikai és a nemzetközi normáknak. (Az elnököt, illetve kormányát, évente kötelezően beszámoltat­ják. hogy a legnagyobb kereskedelmi kedvezményre mél­tó-e az adott ország.) Tokióban a nemzetközi Kék Szalag Bizottság tárgyalt hazánk pénzügyi helyzetéről, és a regionális pénzpiaci szerepében rejlő lehetőségekről. (Mint ismeretes, a bizott­ság korábban azt javasolta a kormánynak, bogy egyszerre álljon ki a nehézségek feltárásával és a teendők prog­ramjával, vázolja fel, mekkora terhet kel] vállalnia a la­kosságnak. Apropó, terhek: mától esedékes az áremelés, kérjük, gondoljanak erre fizetésük még meglévő részé­nek beosztásakor!) S még mindig külföld: a mongóliai választások tör­vényességének ellenőrzésére felállítandó nemzetközi meg­figyelő csoportban Magyarország is képviseltetni kívánja magát. Most csak azt nem tudni, tanítani, vagy tanulni megyünk olyan messzire július 29-én... Mindenesetre, ha volt igazságügy-miniszterünk rangos, NSZK-beli kitünte­tését, a Thomas Dehler-érem arany fokozatát tekintjük, az első feltételezés a valószínű. Kulcsár Kálmánt ugyanis a magyarországi alkotmányreform atyjaként tisztelték meg a bajor szabaddemokraták. A külföld érdemes híreiből, és az itthoni történések­ből 1. és 2. oldalunkon közlünk összeállítást. Pálfy Katalin Gorbacsov ős Kohl Négyszemközt, filozofikusan — Mihail Gorbacsov és Helmut Kohl vasárnapi, moszkvai tárgyalásai ered­ményeként közeledett egy­máshoz a szovjet és nyugat­német álláspont a német egyesüléssel kapcsolatban. A TASZSZ hírügynökség jelen­tése szerint várható, hogy a két politikusnak „sikerül kölcsönösen elfogadható megállapodásra jutnia." A Kremlben folytatott négyszemközti megbeszélés után mind Gorbacsov, mind Kohl úgy nyilatkozott nyu­gatnémet újságíróknak, hogy sikerült haladást elérniük. Lehetségesnek ítélték a Né­metország újraegyesítése előtt álló utolsó akadály, az ország katonai, politikai ho­vatartozásával kapcsolatos probléma rendezését is. A mindkét részről meglehető­sen biztatónak ítélt tárgyalá­sok hétfőn Gorbacsov szülő­földjén, Sztavropolban foly­tatódnak. A megbeszélésen Gorba­csov és Kohl foglalkozott a pénteken véget ért szovjet M/ mennyi? A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a ter­melői ár és a fogyasztási adó emelésével összefüg­gésben hétfőtől emelkedik az üzemanyagok fogyasztói ára. A motorbenzin átlago­san 20 százalékkal (literen­ként 5,50—6,50 forinttal), a gázolaj 30 százalékkal (li­terenként 5 forinttal) lesz drágább. A 86-os normál­benzin ára 33,5 forint, a 92­es oktánszámú szuperben­ziné 35,50 forint, a 98-as oktánszámú extra szuper­benziné 37,50 forint lesz. Az ólommentes szuperben­ziné — környezetvédelmi szempontokra is tekintettel — 37,00 forint lesz. A gáz­olaj új ára 22,00 forint li­terenként. Ezeket az árakat az üzemanyagtöltő állomá­sok hétfőn o órától, illetve üzemkezdettől alkalmazzák. A kormány döntése alap­ján július 16-ától magasabb lesz a dohánytermékek és az égetett szeszes italok fo­gyasztási adója. Az ebből adódó áremelkedés átlago­san mintegy 25 százalékos. A fogyasztási adó mértéké­nek változása mellett a tényleges áremelkedés attól függ, hogy a gyártók és a forgalmazók a gyümölcs­pálinkák, a kommersz sze­szes italok, a borpárlatok és a brandy, továbbá a kü­lönféle cigaretták, a szivar és a fogyasztói dohány konkrét árát illetően ho­gyan döntenek. Július 16­ától a zárt elszámolású dip­lomataboltok kivételével a konvertibilis valutáért áru­sító üzletekben történő el­adásoknál megszűnik a fo­gyasztási adómentesség, itt az áremelés mértéke az elő­zőekben jelzettnél nagyobb is lehet. (MTI) pártkongresszussal, illetve a hét vezető tőkés ország hous­toni és a NATO londoni csúcstalálkozójával is. A szovjet hírügynökség 6zerint a „filozofikus, ugyan­akkor pragmatikus" tárgya­lásokon felvetődött annak le­hetősége is, hogy az egyesí­tett Németország átfogó megállapodást köt a Szovjet­unióval, amelyben egyebek között mindkét német állam­nak a Szovjetunióval szem­beni kötelezettségeit magára vállalná. A rendőrök ne politizáljanak! Politikai fórumot és sajtó­tájékoztatót tartott vasárnap az Ifjúsági Demokrata Fó­rum győri országos táborá­ban Horváth Balázs belügy­miniszter. A táborlakókon és az újságírókon kívül szá­mos érdeklődő győri lakos is jelen volt. Közéletünk időszerű kér­déseiről szólva a belügymi­niszter elsőként az MDF, il­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom