Délmagyarország, 1990. június (80. évfolyam, 128-157. szám)

1990-06-29 / 156. szám

4 Olvasószolgálat 1990. június 27., szerda Levélcímünk: Pf. 153 Telefonunk: 12-847 Süteményfogó Előttem az 5.50-be kerülő kedvenc sóskiflim, a Széche­nyi téri Tejivóban. Az eladó mögötti buktás tepsin aludta kora tavaszi (másodszor már nyár eleji) álmát a sütemény­fogó. Miközben gazdája azzal a kézzel rakosgatta a sütemé­nyeket, amivel azok ellenérté­két, vagyis a pénzt. Kérdésére, hogy hányat kérek, így felel­tem: „Fogóval fogott tizet." Merthogy arra való — tettem hozzá gondolatban —, hogy fogjunk vele. Ha már az agyunk nem fogja fel... (Akadt, aki fentieket hallva emigyen legyintett: kis ügy ez. Hogy is szól a közmondás?Sok kicsi sokra megy...) Mészáros Ferenc Északi városrész 310/A. Képes lottó és bábozás A zsombói Általános Mű­velődési Központ Általános Iskolában befejeződött a be­szédhibás gyermekekkel való foglalkozás. A szülők és ven­dég osztálytársak jelenlété­ben 13 logopédiai foglalko­zásra járó gyermek közül 10 adott számot a tanév során megszerzett ismereteiről. Nagy igyekezettel készültek erre a napra, bábokat készítet­tek, verseket tanultak. Egy na­gyothalló és egy zeneiskolába járó kisfiú megtanult dobolni erre az alkalomra, hogy dob­szóra vonulhassanak be a fog­lalkozás színhelyére, a rajzterembe. Ott közösen izomlazításként néhány aero­bik- és tornagyakorlatot vé­geztünk. A szokásos nyelv-, ajak- és légzőgyakorlat után a sziszegő hangok és az „r" hang bemutatása következett meg­felelő hívó képek szemlélése közben. Ezt követően meg kel­lett állapítaniok, hogy a képes lottón lévő szóban a kérdéses hang hol helyezkedik el. Min­denki felolvasta a számára ki­jelölt 15 szóból álló feladatlapját, és bábparaván mögött elmondta az általa ki­választott verset pálcikabá­bokkal manipulálva. Végül boltos játékot játszottak nagy élvezettel. Öröm volt mindannyiunknak hallgatni őket. Mind a hangok hangoztatása, mind az olvasás, versmondás és spontánbeszéd közben szép, tiszta, karakterisz­tikus fonémákat képeztek. Ju­talmul valamennyien édességet és szélforgót kaptak. Karkas Mihályné gyógypedagógus tanár Uraim, Önök férfiak! vittek a járdaszegélyhez, mint ahol még biztonságban va­gyok. A nem várt figyelmes­ségtől derűsen mosolyogtam: köszönöm! A villamoson meg­néztem volna az arcát még egyszer, ha látom. Bevásárlásból két közepes súlyú szatyorral lépek a villa­mosra. Ennél nagyobb cipel­nivalókhoz vagyok szokva, s állva is kibírom a néhány megállót. A járműi, nincs to­longás, ha nagyon akarnám, ülőhelyet is találnék. Fiata­los, jóképű férfi ugrik fel, s eredendő természetességgel kinálja a helyet. Szabadko­zom, nem túl nehéz, köszö­nöm... Mégis le kell ülnöm. Talán csinosnak vél, hízelgek magamnak, de ki kell ábrán­dulnom, a férfi nem néz rám. Két megállóval később leszáll, s a kiábrándulás-érzésemet valami egész más, ritka jó ér­zés szorítja ki. Uraim, Önök férfiak! Király Zsuzsanna A tétován kapaszkodó né­ninek átadom a helyem. Idős úr mellé lépek, így felállóban. Rám néz, tekintete nem tágít. Udvariasnak gondol, gondo­lom, s nem nézek rá. Néhány pillanat múlva megszólít: — Ne értsen félre, de nagyon csi­nos a ruhája. Csinos, bocsá­nat! Meglepődve egy-két szót hebegek, mosolygok, jólesik a tiszteletteljes dicséret. A Szé­chenyi térre érünk, az úr le­száll, nem néz vissza, miért is nézne? Fáradtan sétálok végig a hosszú megállóban, gondola­taim lépteimmel azonos irányba, hazafelé tartanak. Elbambulok, már más világ­ban vagyok, mint a délutáni Széchenyi tér, ahol sietős em­berek kerülgetik egymást jár­műre, üzletbe igyekezve. Hátam mögött hallom már a villamos csörömpölését. Jobb­ról hirtelen egy férfikéz nyúl utánam: — Vigyázzon! — mondja halkan. Nem éreztem, hogy lábaim kissé közelebb Dióháború Tavaly a zöld mákgubó volt a harci eszköz, az idén úgy lát­szik a dió jobban tetszett azoknak a gyerekeknek, akik nemrégiben a Sziksóstó mel­letti kiskertekben vívták há­borújukat. A Berkenye utca például különösen szomorú látványt nyújtott. Széli Lász­ló, a Hajnóczy utca 26. szám alól kérte segítségünket: te­gyük közzé az esetet, figyel­meztessük a kiránduló gyerekek kísérőit, vegyék ele­jét a pusztításnak. Tudniuk kell azt is, nemcsak kárt okoz­nak, de veszélyes is amit tesz­nek. Veszélyes, mert a permetezett fák és bokrok megannyi bajt okozhatnak. Ne engedjék tehát ellenőrizet­lenül kószálni a csoportosan nyaraló gyerekeket, és ez ter­mészetesen nemcsak a Szik­sóstóra látogatókra vonatkozik. KILENCVEN ÉVE született Antolne de Salnt-Exu­péry (1900—1944) francia re­gényíró. esszéista. Hivatásos pilótaként az éjszakai távolsági repülés és a rendszeres posta­szolgálat úttörője lett. Főként Dél­Amerlkában és Afrikában tevékenykedett. Regényelnek központi témája Is a repülés szép­sége és a nehézségek leküzdésé­nek emberi tisztasága. Legismertebb müve A kis herceg című varázslatos szépségű mesé­je, amelyet mély embersége, nyel­vének tiszta egyszerűsége a világirodalom remekel közé emel. Művét 1943—ban Amerikában ír­ta, s azóta félszáz nyelvre fordítot­ták le. A második világháborúban bár meghaladta a korhatárt, szin­tén repülésként szolgált. Gépét Korzika fölött Róbert Helchele né­met zászlós lelőtte. A tengerbe zu­hant. MOZI KORZÓ: délelőtt 10, délután fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: Ma­gánbűnök, közerkölcsök (színes olasz-jugoszláv film, V. helyári Csak 16 éven felülleknekl) FÁKLYA: délután fél 3 órakor: Tecumseh (színes NDK kaland­film), háromnegyed 5 és 7 órakor: ...És Isten megteremtő a nőt (szí­nes amerikai erotikus film, V. hety­árl Csak 16 éven felülleknekl) BELVÁROSI: délután 3, negyed 6ésfól8órakor: Gyilkos lövés(szí­nes amerikai krimi, V. helyári Csak 16éventelülleknekl) KAMARATEREM: délután 3 óra­kor: Csodálatos asztalos (színes magyar mesesorozat), negyed 6 és fél 8 órakor: Egyet Ide, egyet oda (színes csehszlovák film, III. helyári). BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: dél­utánfél 5, fél 7 és fél 9 órakor: Plnk Floyd: A Fal (színes amerikai film, IV. helyári) KERT: este 9 órakor: Higgy neki. hisz zsaru (színes mb. amerikai film, V. hetyárl Csak 16 éven felüll­eknekh KISKÓRÖSSY HALÁSZCSÁR­DA, VIDEOMOZI: délután 4 és este 8 órakor: Vágyakozás egy vámpí­rért (színes angol horrorfilm) KISKÓRÖSSY HALÁSZCSÁR­DA, KERT: este 10 órakor Utolsó csepp (színes amerikai film, V. helyári) DUGONICS: délután fél 4 és fél 6 órakor: Szellemírtók II. (színes, m.b. amerikai film, V. helyári) BALÁSTYA „CAMION" KERT­MOZI: este 9 órakor: Rendőraka­dómla III. (színes m. b. amerikai filmvígjáték) ÜGYELETEK GYÓGYSZERTÁR: Dugonics tér I. szám (13/53-es). Este 8 órától reggel 7 óráig. BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL. Ma a bal­esetet szenvedett személyeket Szegeden a II. Kórház (Tolbuhin sgt. 57.) veszi fel, sebészeti felvé­teli ügyeletet az I. sz. Sebészeti Kllnlka(Pécslu.4.),urológlalfelvé­tell ügyeletet a II. Kórház tart. A balesetet szenvedett gye­rekeket a kórház baleseti sebé­szeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el. ÉJSZAKAI ORVOSI: Este fél 6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt la­kosság részére, Szeged, Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. Telefon: 10­100. GYERMEKORVOSI: Munka­napokon 13 órától másnap reggel fél 8 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel fél 8órától másnap reggel fél 8 órá­ig a Lenin krt. 20. sz. alatti körzeti gyermekorvosi rendelőben törté­nik a sürgós esetek orvosi ellátása. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉ­SZETI ÜGYELET: este 7 órától reg­gel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika tart ügyeletet. Szeged, Lenin krt. 111., telefon: 10-233/1265-ös mellék. FOGORVOSI ÜGYELET: Hét­főtől péntekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig: Szeged, Zöld Sándor u. 1 -3. Telefon: 14-642. CSALÁDVÉDELMI TANÁCS­ADÁS: Hétfőtói délután 14 és 17, csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között a Szent Mihály utca 1. szám alatt, telefon: 13-740. S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOL­GALAT: Minden este 7 órától reg­gel 7 óráig. Telefon: 11 -000. IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773. Minden munkanapon 8— 16 óráig. ZÖLDTELEFON: 12-513. AUTÓMENTŐ: 23-888. Ml? HOL? MIKOR? 1990. JÚNIUS 29., PÉNTEK — NÉVNAP: PÉTER, PÁL A Nap kel 04 óra 49 perckor, nyugszik 2,0 óra 46 perckor A Hold kel 12 óra 36 perckor, nyugszik 0 óra 02 perckor VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön plusz 158 cm. MA A MAGYAR Néppárt belvárosi szervezete délután 5 órai kezdettel tájé­koztató taggyűlést tart, melyen az országos gyűlés küldöttei ismerte­tik javaslataikat. A FÜGGETLEN Kisgazdapárt szegedi szervezete délután 5 órakor a Kereszttöltés utca 13. szám alattTszókházában vezetőségválasztó nagygyűlést tart. PETŐ FERENC Szegedről elszármazott, Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban élő író. Texasban alapította meg erkölcsi mozgalmat Koz­mikus Út névvel, melynek Magyarországon is szeretne híveket tobo­rozni. Pető Ferenc este 6 órakor tart gyűlést a Deák Ferenc Gimnáziumban. A DARNEL tréning (a személyiségfejlesztés a sikeres élet kulcsa, Amerikából magyarul) speciális bemutatót tart délután 6 órától a Deák Ferenc Gimnáziumban (József Attila sgt. 118.) FILMEK a JATE-klubban: este 8-kor a Bosszúvágy IV., éjfél után 2 óra­kor a Szerepcsere; szombaton 20 órakor Az Istenek a fejükre estek, éj­Jel 2-kor a Nyári vakáció című amerikai filmeket vetítik. HOLNAP MESETURMIX. Videóvetítés délután fél 3 órától a Somogyi Könyv­tárban. PROKOP PÉTER festőművész kiállítását Benyik György, a Hittudomá­nyifőiskola tanára nyitja meg délelőtt 11 órakora JATE Dugonics téri aulájában. A tárlat Július 12-ig naponta 10— 16 óra között latogatható. A NEMZETI Kisgazda és Polgári Párt országos nagyválasztmányi gyű­lést tart délelőtt 10 órakor a Victor Hugó utca 5. szám alatti pártszék­házban. Programot Ismertet dr. Boross Imre. részt vesz és felszólal Morvái Ferenc vállalkozó. Tévé BUDAPEST 1. 9.00: Képújság. 9.05: Tévótorna. 9.10— 10.20: Szünidei matiné. 9.1 a Hatmillió másodperc — len­gyel film. 9.40: Telemim (ism.). 9.50: Változatosság és alkalmaz­kodás az állatvilágban. 10.20: Mrs. Capper születésnapja — angol tóvóf ilm. 11.20: Képújság. 15.35: Képújság. 15.45: Déli videóújság. 15.55: Hírek román nyelven. 16.00: Hónapsorolók. — Július. 16.35: A T.LT. Jelenti. 16.45: Számadás. Gazdasági ne­0y©dóf3. 17.00— 19.00: Péntek délután. 17.00: Évgyűrűk — nyugdíjasok műsora. kb. 17.30: Téka — közhasznú in­formációk. kb. 17.40: A Veszprémi Tóvótalál­kozóról jelentjük. 17.55: Reklám. kb. 18.00: Ablak. 19.00: Keresztény életkérdések. 19.05: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Derrick — NSZK, bűnügyi tévéfilm. 21.05: Reklám. 21.10: Panoráma. 22.10: A hét műtárgya. 22.15: Videóvilág. 22.25: Híradó. 23.10—0.40: Arany és ezüst (Ism.). TV 2 Endrei Judittal és Dombóvári Gá­17.00: Képújság. 17.15: TV 2: reklám, riportok, Időjá­rás. zene. 17.45: Torpedó. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknekl 18.45: TV2. 19.30: A viharlovag — francia ka­landfilm, 12. rósz. 19.55: TV 2. 20.10:TV2-klub. 21.00: Híradó. 21.20: TV 2. 21.30: Gyuszi ül a fűben... Bodrogi Gyula műsora. 22.10:Mapzárta. kb. 22.55:11 óra 20. NSZK, bűnü­gyi film. kb. 24.00: TV 2. BELGRÁD 1. 8.15: Műsorismertetés. 8.20: Té­vénaptár. 8.30: Gyermekműsor. 9.00: Nyári program. 14.45: Műsor­ismertetés. 14.50: Hírek 15.00: Éj­szakai program (ism.). 16.30: Magyar Híradó. 17.00: Tévénapló. 17.20: Oktatóműsor. 17.50: Gyer­mekműsor. 18.20: Számok és be­tűk — vetélkó. 18.40: Rajzfilm. 18.45: Muppet-show. 19.10: Rajz­film. 19.30: Tévénapló. 19.53: Idő­járás. 20.00: Utolso álmon — film. 20.55: Hazai show-program. 21.40: Tévónapló. 22.00: Kulturális magazin 23.00:Amalsport.23.05: Éjszakai program. 01.05: Hírek. BELGRÁD 2. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hí­rek. 16.05: Tévénaptár. 16.15: Tu­dományos könykirakat. 16.30: Itália '90. Közlemény. 16.45: Ha­tárnéküli játékok. 19.00: A fenntar­tott idő. 19.3a Tévénapló. 20.00:A fenntartott idó. 20.45: Hírek. 20.50: Speciális műsor a labdarúgó vb­rol. 22.50: Veszélyesen élni — gö­rögjátékfilm. 00.20: Műsorzárás. SUPER 7.00: Napkezdet. 8.00: Hírek. 8.30: Túrlstamagazin. 9.00: Hírek. 9.15: Egyveleg. 16.00: Forró drút. 17.00: Hullámhosszon. 19.00: Nemzet­közi slágerstúdió. 20.00: Koncert­különlegesség. 21.00: Kék éj. 22.00: Hírek. 22.15: Koncertkülön­legesség. 23.15: Max Headroom— vidám sorozat. 23.45: Egyveleg. 00.15: Hírek. 00.30: Kék ej. 01.30: Időlánc. 01.45: Egyveleg. TV5 16.15: Úton-útfélen. 17.15: Esély a daloknak. 17.45: Főzőlecke. 18.00: Számok és betűk. 18.20: Félix és Cibulette. 18.35: Állatkerti bolondságok. 18.50: TV 5-klub. 19.00: Epona — Lóbarátok maga­zinja. 19.30: Hírek. 19.40: Ezt tudni kell. 20.00: A törvény nevében. 21.00: Az orgona mesterei. 22.00: Hírek. 22.30: Időjárás. 22.35: Film­klub: Hó. 00.00: Kerevet. 00.30: Műsorzárás. SAT1 8.30: Hírek. 8.35: Szomszédok (ism.). 9.00: Hírek. 9.05: Szere­tethajó (Ism.). 9.50: Főzőcske. 10.00: Hírek. 10.05: Tévébolt. 10 30: Egy Duke ritkán Jár egyedül (ism.). 11.20: Füstölgő coltok (Ism.). 12.15: Szerencsekerék. 14.00: Műsorelőzetes. 14.05: A va­lódi szellemírtók — filmsorozat. 14.30: Utazóknak. 14.40: Szere­tethajó — filmsorozat. 15.30: Bo­szorkányt szeretek — családsorozat. 15.55. Tóvébolt. 16.05: Hlgh Chaparral — Westerm­sorozat. 17.00: Hírek. 17.10: Szomszédok — családsorozat. 17.35: Tesztelés. 17.50: Az Ad­dams család—hátborozngató tör­ténetek. 18.15: A hibbantak — vígjátéksorozat. 18.45: Híradó. 20.00: Charlle angyalai — krimiso­rozat. 20.55: Hírek. 21.00: Maku­látlan fiatalember — francia játékfilm. 22.40: Hírek. 22.50: Ve­szélyes játékszer — olasz Játék­film. 00.45: Műsorzárás. RTLPLUSZ 8.35: Telebutik. 9.10: A Springfiel­dek története. 10.05: Atváltozók — amerikai rajzfilm. 10.35: Kedves Bili bácsil Családsorozat. 11.00: Csirkefogók — amerikai sorozat. 11.45: Két fortélyos detektív — amerikai krimisorozat. 12.35: Klasszikusok délidőben. 13.00: Üzleti hírek. 13.30: Kaliforniai klán — családsorozat. 14.15: A Spring­fieldek története—családsorozat. 15.00: Tenisz Wimbledonból. Köz­ben: kb. 18.45: Híradó. 21.35: Hír­adó. 21.45: Wimbledoni összefoglaló. 22.3a. Sokk — fran­cia bűnügyi film. 00.05: Mentőak­ció — amerikai film. 01.40: Aerobic. KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20: Kérdője­lek a tudomány körül. 8.50: Külpo­litikai figyelő. 9.05: Napközben (élő) Közérdekó magazin. 11.10: Népdalok, táncok. 11.30: Magasla­ti siralomház — novella. 12.45: A Föld amelyen élünk. 13.05: Klasz­szikusok délidőben. 14.05: Erről beszéltünk. 14.35: Orvosi taná­csok. 14.40: Nóták. 15.05: Magyar írás. A Rádió Irodalmi hetilapja. 15.50: Az élő népdal (ism.). 16.00: Délutáni Krónika. 16.15: Hangoló — zenej magazin gyermekeknek. 16.45: Éneklő ifjúság. 17.05: Ma­gyarországról jövök... A vidék ma­gazinja. 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt... 19.40: Nép­dalok. 19.50: Gong. 20.05: Balti­kum, 1 940. június. 20.35: A Titokderengés hajnala. Versek. 20.40: Haydn: H-moll vonósné­gyes. 21.05: Kilátó. 21.50: Beszél­ni nehéz (ism.). 22.00: Késő esti krónika. 22.30: Mérleg. PETŐFI 8.05: Kölyókrádió. 8.40: Vessző­paripánk: Az evezés 2. rész. 9.00—13.45: Nyári zene-szó (élő). Benne: 9.15: Napsütés vagy fel­hők? 9.20: Rivaldafényben.* 1, 035: Nyári Irodalom, versek. 9.45: Rivaldafényben 2. 10.00: Lehetne szebben? 10.03: Somogyi néDda­lok. 10.15: Háziorvosunk rendel. 10.20: Zene. 10.30: Hajszálgyök­lerek. 10.40: Zene. 10.55 Ése­ményajánlatok. 11.05: Mit, hol, mikor... 11.10: Kls-kívánságmű­sor. 11.20: Vendégünk van... 11.30: Kalandozás Magyarországon. 11.40: Bontovlcs Kati ós a Super Trió dzsesszfelvételeiból. 11.50: Otthon és a kiskertben. 11.55: Ze­ne. 12.00: Népi szőtes kíváncsiak­nak. 12.05: Nóták. 12.40: Szórakozva tanulunk. 12.50:Szív­küldi. 13.05: Ismerkedünk... 13.15: A Benkó dixieland és a Rákfogó dzsesszegyüttes játszik. 14.00: Zeneközelbena magnósok. 14.50: Könyvről-könyvért. 15.05: Pón­tektől-péntQkig (élő). 17.00— 18.00: RADIÓMA. 17.30: Klsprodukclós sáv. 18.00: Minden­napjaink sáv. 18.25 Táncházi mu­zsika. 18.45: Ötödik sebesség. 19.03: Művészeti sáv. 19.30: Pop­regiszter. 20.00: Ötödik sebesseg. 20.20: Produkciós sáv. 21.03: Ci­gánydalok. 21.30: Cigányfélóra. 22.00: Heavy metál magazin. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Wyton Marsalis szextettje játszik. BARTÓK 9.10: Wagner operáiból. 10.10: így láttam Kodályt. 10.50: Zenetörté­neti értéktár. 11.15:ACambridgei­I King s College kórusa énekel. 12.05: Zenakari muzsika. 13.00: Hallgassuk újra! 14.10. Fúvózene­kari portrék. 14.19: A Magyar Rádió Csajkovszkij-ciklusa 8. rész. 16.05: Edes anyanyelvünk (ism.). 17.39: A kamarazene kedvelőinek. 18.32: Rádióhangversenyekről. 19.05: Mefistofele. 19.51: Száza­dunk zenéjéből. 20.30: Újraolvas­va. 20.40: Holnap közvetítjük. 21.00: Uj Mozart-lemezeinkből. 22.03: Nagy siker volt! SZEGED Szentes 66.29 MHz Szeged 94,9 MHz 1990. június 23., szombat 8.00—10.00: Alföldi Tükör. A tar­talomból: hírek, tudósítások, lap­szemle, kulturális és sportajánlat. — A délvilág kereskedelme — Szegeden az ipari államtitkár. — Rendszerváltás egy vállalkozó szemszögéből. — Egy külföldl­magyar biológus, Szalay Aladár. — Hitben tanítani. — Mire jó a hipnó­zis? Szerkesztő: Marik István. 16.00—18.00: A 94,9 MHz URH adón: Szolgáltató adás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom