Délmagyarország, 1990. június (80. évfolyam, 128-157. szám)

1990-06-01 / 128. szám

•< p * rt X f9 DÉLMAGVARORSZÁG 80. évfolyam, 128. szám 1990. június 1., péntek Havi előfizetési díj: 101 forint Ára: 4,30 forint U j harang - régi vármegye Rizskov miniszterelnök könnyű zűzódásai — Megfutamodott a kereszténydemokrata államtitkár? — Szelvényeket vagdoshatunk Szegeden is — Harc a Délvilágért Király átköltözött Nem történt merényletkísérlet Rizskov szovjet minisz­terelnök ellen — hangsúlyozza a szovjet hírügynökség. Hogy mégis mi borzolta fel a kedélyeket, s mi adott ala­pot a találgatásokra, melyek szérint: lám csak, Gorbacsov alig húzta ki a lábát a Szovjetunióból, máris... Nos, egy katonai autóbusz ki akart térni a szembejövő miniszterel­nöki gépkocsi elöl, annak rendje s módja szerint le is hú­zódott az útpadkára, ám — talán a nagy igyekezet, vagy a nem kellőképp megválasztott (peresztrojka)sebesség miatt — az ütközés mégis elkerülhetetlen volt; Rizskov ennek következtében könnyű zúzódásokat szenvedett. Gorbacsov — valószínűleg még nem ismerve e sajnálatos autóbaleset körülményeit — kemény hangú amerikai sajtóértekezletén nem hagyott kétséget afelől, hogy mind a német egyesítés, mind a balti államok önállóságának kérdésében határozott álláspontot képvisel washingtoni tárgyalásain, azaz min­den belső problémája ellenére, továbbra ,is e hatalmas bi­rodalom teljhatalmú vezetőjeként viselkedik, s ilyen po­zícióból folytatja a világpolitikát nagyban befolyásoló tár­gyalásait. A Varsói Szerződés — melyből hazánk is, és más ke­let-európai államok is „kifelé" igyekeznek — június 7-én tartja csúcstalálkozóját; az előzetes hírekkel ellentétben nem keletnémet földön, hanem — lássunk csudát — Moszkvában... Hazánkat itt Göncz Árpád, Antall József és Für Lajos képviseli. A Parlament elfogadta a földtörvény módosításáról szóló, az „állami ingatlanok elkótyavetyélését megakadá­lyozó" tervezetet. Rossz hir: míg a magyar állampolgárok valódi önkormányzatról, helyi érdekképviseletről, s a me­gyerendszer megszűnéséről álmodoztak, új vezetőink visz­szaállitják a régi, rossz emlékű vármegyéket; reméljük, ez nem jelenti új Csák Máték és Komócsinok új tarto­mányuraságát. Jó bír: ezután Szegeden is tőzsdézhetünk (már aki...), s ha vesztünk, Mihályteleken új harang szól majd éret­tünk: tegnap avatta föl a környékbeliek népes gyülekezető előtt Gyulay Endre 6zeged-csanádi megyés püspök. Sandi István Csütörtökön Király Zol­tán átült egy másik padsor­ba, új parlamenti széket foglalt el, az MDF soraiból a független képviselők mel­lé .Átöltözött". Ez nem volt véletlen: az MTI tudósítójá­nak csupán annyit sikerült a bizottsági ülésre siető Ki­rály Zoltántól megtudnia, hogy a független képviselők csoportjához csatlakozott. „Egészségi állapotára tekintettel... Egészségi állapotára hi­vatkozva Mészáros István, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai ál­lamtitkára — alig egy héttel kinevezését követően — le­mondott funkciójáról. A Ke­reszténydemokrata Néppárt képviselője elhatározását az Antall József miniszterel­nöknek — illetve egyes in­formációk szerint az ideigle­nes köztársasági elnöknek is — eljuttatott levelében jelentette be. Indoklásában kitér arra is, hogy felelőt­lenség lenne részéről, ha el­vállalná e tisztséget. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, Surján László szerint Mészáros Ist­ván nehezen szánta rá ma­gát, hogy igent mondjon jelölésekor. Tisztességes, fe­lelős magatartásnak tartja, hogy elhatározását most, és nem beiktatása után, hiva­talának elfoglalásakor jelen­tette be. Surján László kö­zölte azt is, hogy a KDNP elnöksége és parlamenti cso­portja Lukáts Miklóst java­solja a minisztérium politi­kai államtitkárává megvá­lasztani. * Göncz Árpád, ideiglenes köztársasági elnök Morvay Istvánt (Független Kisgaz­dapárt) 1990. május 30-ai hatállyal kinevezte a Bel­ügyminiszérium politikai államtitkárává. Most került sor három közigazgatási államtitkár ki­nevezésére is: dr. Kiss Elemér a Környezetvédelmi Minisztérium, dr. Verebély Imre a Belügyminisztérium, dr. Jávor András a Népjó­léti Minisztérium közigazga­tási államtitkára lett. Országgyűlés ezentúl Hétfon és kedden Az Országgyűlés jövőbeni munkarendjét alapvetően meghatározó bejelentéssel folytatódott csütörtökön a Parlament előző nap bere­kesztett ülésnapja. A Házbi­zottság állásfoglalása értel­mében hétfőtől kezdődően az Országgyűlés a hét első két napján, hétfőn és ked­den tartja plenáris ülését. A plénum mindkét napon 10.30-kor kezdi munkáját, s általában 18 óráig tanács­kozik. A bejelentés vélhető­en találkozott a képviselők akaratával, hiszen amióta megalakult az új Ország­gyűlés, szinte „egymásba értek" a plenáris ülések. Az áldatlanná váló helyzet ren­dezéséről a Házbizottság sürgősséggel tárgyalt azért, hogy véget vessen a sokak által kifógásolt, tarthatatlan­ná vált tanácskozási rend­nek, biztosítva így a Parla­ment folyamatos működését. A csütörtöki ülésnap in­dításakor bejelentett rend szerint a képviselők kedden­ként — az ebédszünetet kö­vetően — az interpellációk­kal és a kérdésekkel foglal­koznak majd. Az Ország­gyűlés bizottságai — szük­ség szerint — szerdán és csütörtökön üléseznek, a plenáris tanácskozások nap­ján nem tarthatnak ülést A plénum napirendjéhez hasonlóan 10.30-kor kezdik tanácskozásaikat, hogy a képviselők előtte részt ve­hessenek a parlamenti párt­frakciók munkájában is. A pénteki nap a képviselők Parlamenten kívüli felada­tainak elvégzésére szolgál. Mindezen kívül a sürgősség­gel benyújtott indítványokat mindig a következő, azaz a javaslat bizottsági mérlege­lését követő ülésen tárgyal­ják majd. * Másfél nap elteltével, sok­kal inkább ügyrendi és po­litikai szócsatákban, sem­mint a konkrét törvényja­vaslatról vitázva, az Ország­gyűlés — 266 egyetértő, 3 elutasító javaslattal, 27 tar­tózkodás mellett — elfogad­ta a földtörvény módosításá­ról szóló, s az állami ingat­lanok elkótyavetyélését meg­akadályozó tervezetet. Rövid idő alatt vitatta meg az Országgyűlés a nem­zeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló idei XVII. törvény módosításának javaslatát Fodor István (független) írásban beterjesztett indít­ványában azért kérte az em­lített törvény módosítását, mert az mindössze 30 napot biztosított arra, hogy kije­löljék azokat a személyeket, akik a kisebbségeket képvi­selik majd a Parlament­ben. Sipos Imre (FKGP) azt javasolta, hogy amíg nem rendezik véglegesen ezt a kérdést, a nemzetiségi szö­vetségek jelöljenek ki olyan személyeket, akik tanácsko­zási és javaslattételi joggal vesznek részt a Parlament ülésein. A továbbiakban a vita már meglehetősen el­tért az eredeti tárgytól, így tehát az elnök határozatho­zatalt rendelt el: az Ország­gyűlés a javaslatot 275 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Gorbacsov keménykedik Mihail Gorbacsov csütör- kai kalandoroktól" szárma­tök hajnalban megérkezett a zik, akik kihasználták célja­washingtoni csúcstalálkozó- ikra a nemzetközi rokon­ra. A szovjet elnök és házi- szenvet. A litván kérdést a gazdái aznapi nyilatkozatai Szovjetunió „a maga mód­arra utaltak, hogy nehéz,F/ján", a peresztrojka stílusá­kemény tárgyalások várha- ban fogja megoldani, ez tók. A szovjet államfő 30 órás kanadai szerdai szokatlanul — és váratlanul — keményen fogalmazott. Kifejezte ugyan reményét, hogy a német kérdésben „vannak még tartalékok" a szovjet és az amerikai állás­pont közelítésére, de hozzá­tette: a Nyugat „nem sokat gondolkodott az ügyben — azt hiszik, hogy diktálhat­nak, s számunkra ez elfo­gadhatatlan". nem zárja ki a legszigorúbb rendszabályokat sem" — tu­látogatását záró datta az elnök, sajtóértekezletén Mihail Gorbacsov külön­gépe helyi idő szerint kora este szállt le a Washington melletti Andrews légitá­maszponton. Az elnököt és feleségét James Baker kül­ügyminiszter üdvözölte, hangoztatva: a világ szeme a két elnökön van, a két nemzetnek felelőssége, hogy ne csak a hidegháborút hagyják maguk mögött, ha­akik azt hiszik: a Szovjet­uniót annyira leköti a pe­resztrojka, hogy halászhat­nak a zavarosban". Gorbacsov sajtóértekezle­„Csalódnak, nem a konfliktusokat is. A szovjet államfő szerint e csúcstalálkozó kiemelkedő jelentőségű, hiszen azt ígé­ri, hogy megtehetik az első nagy lépést a hadászati tén kijelentette, hogy a lit- atomfegyverek korlátozása ván önállóság igénye „politi- felé, hangoztatta. Jon, ion, jon! Darnel úr a siker kulcsával — Egy bomba témát ajánlok önnek, meglátja, robban­ni fog, ha megírja. Csak úgy kapkodják majd a lapot! — hadarja a telefonba egy ismeretlen férfihang. — Hogy i3 hívják? — kérdi, majd azonnal .lekedveságnesez', és idő­pontot kér a találkozáshoz. Mondom neki, e pillanatban, sőt az egész héten, meg­halni sem érek rá, jövő héten szívesen meghallgatom. — Arról szó se lehet — így ő, mert neki most, azon­nal lenne csak rám ideje. — Tíz perc az egész, nézheti az óráját ,kedveságnes', egy másodperccel se több, meglátja, megéri. Máris indulok! — Katt Letette a telefont összesen tíz percemi van egy kötelező értekezletig. Még be sem kapom az ebédet, megjelenik az ebédlőben nyak­kendőstül, ingujjastul, diplomatatáskástul az előbbi tele­fonáló, I. L., láthatatlan úthengerét nagyobb sebességre kapcsolja, míg én papírszeletként kinyúlva vergődöm a prés alatt. — Az egy éve Magyarországon működő amerikai­magyar kft., a híres Darnel-tréning sajtó- és propaganda­menedzsere vagyok, s egyben trénerkandidátus. A 40 éves Christian Darnel megbízásából szervezem a programjait. Eddig hazánkban 3 ezren vettek részt az Amerikában ta­pasztalatokat szerzett. Pesten született férfi tréningjein, Egerben, Miskolcon, Cegléden, Kiskunfélegyházán és Vá­cott — frenetikus sikerrel. Mindenki áradozik róla. Két „hétvége, 60 óra intenzív kezelés után a résztvevők újjá­születnek. Életüket másképp élik meg, optimális lehető­ségeiket fölismerik. — Mi Darnel úr képzettsége? Pszichológus, pszichiá­ter talán? — Egyik sem. Franciaországi tartózkodása idején ze­nész volt, amerikai speciális tanulmányai révén érez mély elkötelezettséget az élet minősége iránt. — Mondana valamit a módszereiről? — Nem, feltétlen vegyen részt a szegedi bemutatón és a tréningen, ,kedveságnes'. Mert eljön, igen, eljön Sze­gedre is Darnel úr, ez a bomba hír. Speciális bemutatót tart 15-én és 22-én, a tréning időpontja június 21., 22., valamint 28. és 29-e. — Megbocsásson, de ez közönséges hirdetésszöveg, amelyet föladhat a kft. bármely lapban. Gondolom, telik a bevételből. — Természetesen, majd hirdetünk is. De egyetlen lap sem zárkózott el eddig ettől a bomba témától. Nézze — fénymásolt újságcikkeket rakosgat elém —, kellett a Csa­ládi Lapnak, a Magyar Nemzetnek, a Reformnak, néhány megyei lapnak. Pont maguknak ne kellene, ,kedveságnes'? Mind odaadom, használja föl ezeket a cikkeket Számol­juk csak meg, mennyi! — Átvételi elismervényt nem kér? — Csípős a nyelve, , kedveságnes', de azért szimpatikus — mondja. Én egyre sűrűbben pillantok az órámra, és egyre nagyobb ellenérzéssel viselem el ezt a stílust. — Kinek ajánlják tehát a tréninget? — Annak, aki sikeres akar lenni az életben, aki neme tud hatékonyan létezni, annak, aki tologatta csak a fel­adatait, nem tudta mind elvégezni, aki jó föllépésével több pénzt akar keresni, aki eredményesen akar kommunikál­ni... — Mindennek mi az ára? — 4 ezer 500 forint — Belepillantok egy-két tavalyi cikkbe; akkor még 1000. majd 2 ezer forint volt a tarifa. Az időt jócskán túlléptük. Becsukom a noteszom, s elviharzom. Az értekezletről elkéstem, aznapi dolgaim mind csúsz­tak. Rádöbbentem, én vagyok az, aki feladatait nem ké­pes elvégezni, aki aznap nem tudott hatékonyan dolgozni, aki megfosztotta lapját egy pénzes hirdetőtől. Míg a Dar­nel-iskolát kijárt I. L.? Elégedetten csukta össze diploma­tatáskáját nem késte le a vonatot ingyen reklámot szer­vezett a föltehetően többszörösen milliomos Darnel úrnak. Igazán sikeresnek könyvelhette el a napját. Nem kétséges hát kinek van szüksége erre a csodatréningre Csak az a kérdés: megfosszam-e magam nehezen keresett 4 ezer 500 forintomtól, s az esetleges siker ér­dekében, vállaljam-e embertársaim mély ellenszenvét? Chikán Ágnes Maros menti diákok Harmadszor találkoz­tak tegnap a Maros menti szerbhorvát tan­nyelvű, illetve szerb­horvát nyelvet is oktató általános iskolák tanulói és oktatói. A tavalyi ma­gyarcsanádi találkozó óta románul beszélő kor­társaikkal bővült az évente találkozó diákok köre. Ezúttal Deszken mutatták be egymásnak kulturális, zenei műso­raikat. Somogyi Károivné felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom