Délmagyarország, 1990. május (80. évfolyam, 101-127. szám)

1990-05-20 / 117. szám

Miklóskám itt valamit csinálni kelr 1990. május 20., vasárnap Ezen a piacon még senki sem nyert..., harsogja a hangszóró. Egyszerűen letagad­ja, mekkora biznisz is az ott, kinn a Cserepes sorral szemközt. Kinek? Mindenki­nek? Meddig? Míg a szabálytalanságok fölött szemet hunynak? Milyen pénzben számoljuk a hasznot? Az ügyesebbek dollárban és márkában, mindenki más fo­rintban. A balekokat hamis pénzzel verik át. íme hát, ami a „virágzó szocializ­musban" nem, az most, a romjaiban fuldokló rendszerben — az átmenetben — megvalósul: közös piac. Igen, igen, élni akarunk errefelé is. Együtt küszködünk a nyomorral. és hol, 200-400 ezer forint bérleti díjat fizetnek az árusok. (Tavaly mindegyikük 30 négyzetmétert ka­pott, ha kérte, ha nem, 87 ezer 500 forintért, fél esztendőre.) Az indu­láskor még nem futotta WC-kre, tussolóra a törzstőkéből. Ezért egy gmk-val kötöttek szerződést, amely épített is modern, korszerű helyisé­geket. (Látták-e az ártálbát?) Szégyenfolt A szegediek viszonya a piacok­hoz: ambivalens. Sokan vásárolnak ott, de elviselhetetlenül koszos a környék, az arrafelé lakók végleg el ­veszettnek vélik nyugalmukat. Szív­szorító látványt nyújt a temető. Városszerte valutáznak. Benn, a placcon a tülekedésben mindenna­posak a lopások. Zsebelnek. Rabol­nak. Sok balek akadt a szercncsejátékosok horgára. Talál­tak hamispénzt. Épp csak fegyvert, kábítószert még nem, s még embert sem öltek. Mégis, ki a felelős azért, mert a forgalmas piac a mi városunk szé­gyenfoltja? Annyiféle rendeletre, előírásra hivatkoznak az érdekeltek, ember legyen a talpán, aki eligazodik. A szabályok sokféleképpen értelmez­hetők. S érdekes, e piac esetében mindenki azt hangsúlyozza, mi nem feladata, mire nincs jogosítványa. Hasonlítsuk a Marx térihez! Azt a cuccoló külföldiek drágállják a vá­rost, példátlan leleménnyel találják meg éjszakai szálláshelyüket. Lát­tám az E75-ös mentén, Röszke felé, hogy húszas, ötvenes csoportokban húzódnak meg egy-egy parkolóban. Ott főznek, alszanak, esznek, isz­nak...napokon át. Közelebb a pia­choz, az Alsónyomás soron tömött sorokban külföldi rendszámú au­tók. Derékig érő gaz tartja őket tá­vol a temetőtől. Ot litván a Sancer partján kempingezett, másik három szovjet a szeméttelep szélénél tábo­rozott le. Többen vannak a vadkem­pingekben, mint a piac parkolójában. Ezért vajon ki felel? A hőskor Két esztendővel ezelőtt, így nyá­relőn, fölháborodva tért vissza hi­vatalába városnéző körútjáról a szegedi tanácselnök (Papp Gyula). Miklóskám, — szólt Csonka Mik­lósnak, a tanács osztályvezetőjének —, itt valamit csinálni kell.Sebben az elnöknek történetesen igaza volt. Kiborult a Szent István téri bolhapi­ac láttán. A seftelő lengyelek barát­ságosan mosolyogtak, kétszázért adták az Adidas széldzsekiket, no és, hát éltek...a víztorony alatt. Ta­nácsunk nekigyürkőzött, s fittyet hányva mindenféle szabálynak, nagy bátorsággal legalizálta az or­szág első feketepiacát. (A deviza és vámszabályok értelmében ma is az, de ugyan kit zavar.) Szabad rablás Idős nénike ballag, nézelődik, mit kínálnak az asztalokon. Lökdösik szegényt jobbról,, balról, kapaszko­dik hát erősen, ügy szorongatja a szatyrát, mintha egy izmos fiatal­ember karja lenne: — Olcsók a piacon a törlők, az asztalkendők. Ideadják 20-25 fo­rintért. Rég kijárok nézelődni, telik az időmből. Csak akkor kell vigyáz­ni, amikor fizetek. Tanárnő ismerősöm kétségbeeset­ten telefonált, amikora tavaszi szü­net kezdődött­— Gondoltam, most van időm, kimegyek. Szétmostam a lepedőket, vettem volna párat. Még tíz perce le­hettem a piacon, amikor észreve­A piac helyének kiválasztásáról kevés a dokumentum. Nem tudhat­ni, ki dobta be az újszegcdi Délép­pálya, az alsóvárosi Szabadság tér, a dorozsmai Vásár tér mellett a mó­ravárosi Kinizsi-pályát. Temető, csökkentett értékű cigánylakások határolják, körülötte zsombékos, rissz-rossz föld, jó lesz a KGST-pi­acnak. Miklóskám, lebetonoztál sz tíz négyzetmétert, aztán még tizet és el van intézve — mondta az elnök. A Cserepes sori placc jelenleg 15 ezer 242 négyzetméter, a parkoló hatezer. És már ez is kicsi. Nagy László felvételei szem, nyitva a táskám. Azt hittem, ott halok meg. Ellopták a kilencezer forintomat. Miért volt nálam cny­nyi? A kölcsönöket fizettem volna az OTP-nek. Hát ez egy bűnbarlang! Termetes asszonyka meséli: már nem is ismerné ki magát a nagyáru­házban, legalább fél éve be sem tette oda a lábát. A Cserepes soron vesz mindent. Maguknak is, a gyerekek­nek is. Alig tartanak ott használt holmit, persze jól meg kell nézni, nem nyúlik-e el, ereszti-e a szinét. S úgy megtanult már alkudozni, hogy megirigyelhetné érte a legfinesze­sebb piacos kofa is. A KISOSZ megyei titkára na­gyon haragszik a piacra. Törvényte­lennek mondja, s nem nyugszik, mig be nem bizonyítja: A kft-nek nincs engedélye piactartásra a megyei ta­nácstól. A szabálytalanságról min­denki tud, mégis hallgat. A megyei, meg a városi tanács is. Szemet huny­nak e kivételezés fölött. Tűrhetet­len, méltatlankodik, az a szabad rablás, amibe a Piac Kft belehaj­szolja a területén árusító kiskeres­kedőket. Törvényosztó kft. Hogy a tanács és a Piac Kft be­csapta volna a KISOSZ-t? Szerin­tem bennünket nem ez bánt a legjobban. Hanem? Az elmúlt 45 esztendő alatt nem volt annyi pénze Szegednek, hogy építsen magának egy rendes, tisztességes piacot. A Cserepes sorira kétmillió forint készpénze és 4 m ill ió 260 ezer forint földapportja volt. Egyedül nem bol­dogult volna, ezért szorgalmazta a Piac Kft létrehozását. S immár a kft törvényesen működhet: meghozta a Parlament 1988-ban a VI. törvényt, a társaságit, amely zöld utat adott a kisvállalkozásoknak. A városi tanács kereskedelmi és termelési osztálya, a szentmihály­tcleki Új Élet Tsz, a Csongrád Me­gyei Zöldért Vállalat, a Szegedi Ipari Vásár és Piacigazgatóság, az UUés és Vidéke Takarékszövetke­zet, a Szőreg és Vidéke Takarékszö­vetkezet, a Zsombói Gyümölcs és Mezőgazdasági Szakszövetkezet, a Szegedi Bőrdíszmű Ipari Szövetke­zet, a Szegedi Vízművek és Fürdők, a Kohósalakos Útépítést Szervező és Kivetelező gmk (helyette azóta a Csanádapácai Széchenyi Tsz szállt be) alapították a Piac Kft-t. Tavaly 10-16 milliót fektettek be, apport­ban és készpénzben. tanács tartja fönn, a piacigazgató­ság üzemel teti. Vagyis a tanács f ele­lős régi piacunk tisztaságáért. A Cserepes sori kft viszont vendéglá­tásra,különféle beruházásokra, hir­detésre, mezőgazdasági termékek felvásárlására, piackutatásra válla­lakozott; száz szónak is egy a vége— a kerítésen belül kötelezhető takarí­tásra. Ahol is délutánonként észlel­hető a rend, gondosabban tisztogatnak, mint eddig. Most szer­ződtek egy takarító vállalkozóval, aki állítólag a közvetlen környéket is pucoválja majd. Az E75-ÖS út közterület, a környékbeli utcák is azok, Miért nem tartja rendben a ta­nács? Csonka Miklós sokszor kö­nyörgött a városgazdáknak, takarítsanak. Nem és nem. S ezt tű­rik a tanácstagok. Ki nyer ma? A turistaforgalom rendszabályo­zására bevezették a vámbiztosíté­kot. (A csehek, a lengyelek, a jugoszlávok, a szovjetek döntéseit mindenki ismeri). Mivel a Szegedre Akiknek kezében a törvény (vámo­sok, rendőrök) kénytelen-kelletlen bevallják: nincs emberük, idejük, energiájuk. A piac nyereséges. A kft 1 millió 370 ezer forint osztalékot fizetett tavaly év végén. Ebből az összegből 470 ezer jutott a tanácsnak. Mire költötte? „Amire kell". A többi részvényes hasonlóképpen cselek­szik. Magánügyük. (Bár eszembe jutott egy botrányos focimeccs. A rendező sportegyesületet megbün­tették, mert nem gondoskodott a rendről, elegendő számú markos rendezőről). Figyelemreméltó a kö­vetkezőadat: amagyar állam külön­féle adók és társadalombiztosítás címén nagyjából 7 milliót nyert ta­valy a piacon. Ki tudja, hová lettek ezek a milliók? (Eszünkbe juthat egy kifejezés: önkormányzati tulaj­don. Ha már lenne, a milliók a város­ban maradtak volna). Ki hát az iga­zi dzsóker a bolha­piacon? MAG EDIT Bagi Gyulánénak, a kft. ügyveze­tő igazgatójának fölösleges is bi­zonygatnia: ha valahol, a Cserepes soron érvényesül a kcreslet-kinálat törvénye. A kft. üzletpolitikája: aki ot t árusít, az fizessen ér te. M indegy, ha kisnyugdíjas, jólmenő pecse­nyés...Hiába lázadoznak a magas bérleti dijak miatt a kiskereskedők. Mehetnek a bíróságra is. Az üzlet, az üzlet. Aki nem tartja a lépést, szedje a sátorfáját. Idén, attól füg­gően, mekkora területet bérelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom