Délmagyarország, 1990. április (80. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-19 / 91. szám

80. évfolyam, 91. szám 1990. április 19., csütörtök Robbantott a Vatra Még folyik Litvániába az olaj — Szlovákiában is mozgolódnak a nacionalisták — Az MSZP kifogásolta az ülésrendet Az etiópoknak is elegük van a szocializmusból Az utolsó pillanatban robbantott — persze (?), csak politikai értelemben — a Vatra Romaneasca nevű szerve­zet: pártot alapított, s indulni kíván a választásokon. Je­löltjei listáját április 20-áig adhatná le, ám a pártala­pítás hírére a kormány meghosszabbította a határidőt. Ez is azok véleményét támasztja alá, akik nem tartják vé­letlennek, hogy a kormány — s annak vezetője — nem határolta el magát a Vatra szélsőséges kijelentéseitől sem. Egy neves amerikai szenátor nyilatkozatában mindezt megtoldotta azzal a sokat sejtető kijelentéssel: szerinte a megmentés) frontnak sem szándéka, sem lehetősége az el­határolódásra. Erősödnek a nacionalista felhangok Szlovákiában is: Pozsonyban több ezren tüntetlek a „szlovák egység" erő­sítése mellett. A világpolitika egy neuralgikus pontja Litvánia, ahol egyelőre nem foganatosították Gorbacsov fenyegetéseit: egy érdekes pontja pedig Etiópia, ahová behatolt a kelet­európai változások „vírusa". A hazai belpolitika érdekességei: elkezdődtek a pártok közötti egyezkedések a parlamenti szövetségekről, s per­sze, a találgatások a tárrák soráról. Kialakult az ülésrend is a T. Házban, bár nem minden vita nélkül: a szocialis­ták ugyanis nem akartak a bal oldal szélén ülni... Balogh Tamás Áz MSZP sem akar szélen ülni Amerikai szenátor — Romániáról A pártok szakértői szer­dán a Parlament delegációs termében folytatták az új Országgyűlés munkájának előkészítését, a május 2-ai alakuló ülés menetrendjéről, illetve a legfontosabb parla­menti teendőkről tárgyalva. A délutáni órákban kezdő­dött konzultáción egyelőre abban sikerült megegyezni, hogy a Himnusz elhangzását követően Oszter Sándor színművész tolmácsolásában hangzik el Petőfi Sándornak A nemzetgyűléshez című költeménye. A tanácskozá­son vita bontakozott ki ar­ról, hogy az alakuló ülésre meghívott vendégek között a történelmi személyiségek mellett a közéletben ismert személyek is helyet foglal­hassanak. A résztvevők úgy döntöttek, hogy ezt a kér­dést a pártok vezetői elé utalják. Az MDF, lévén nem történelmi párt, ragaszkodik ahhoz, hogy a határon túli magyarság kiemelkedő rep­rezentánsait lássa vendékül: május 2-ára Durai Miklóst. Fodó Sándort, Sütő Andrást A Vatra pártot alapított A Vatra Romaneasca szél­sőséges nacionalista szerve­zet kilépett a választás me­zejére. A szövetség — bras­sói székhellyel — Románok Nemzeti Szövetségének Párt­ja elnevezéssel politikai pár­tot alapított, s jelölteket ál­lit a május 20-án esedékes választásokon. Kampánya kezdetén az új párt felhívást intézett a „ro­mán testvérekhez". Ebben összefogásra szólított fel an­nak érdekében, hogy „meg­nyerjék a választásokat". Politikai röpirataik egyebek között hangoztatják: „A Ma­rosvásárhelyen, Maros, Har­gita és Kovászna megyében lejtászódott tragikus esemé­nyek után arra van szükség, hogy mi, erdélyi románok teljes egységbe tömörül­jünk. Ennek érdekében jött „Tapasztalataink szerint a romániai helyzet nagyon bi­zonytalan. Nagymértékű a bizalmatlanság a megmenté­si front iránt, hiszen sok vezetője, köztük a külügy­miniszter, a külügyminisz­ter-helyettes mögött hosszú kommunista múlt áll, akár­csak az ideiglenes államfő, Iliescu esetében. Jóllehet, a front bízik választási győ­zelmében, személyes véle* ményem szerint vereséget fog szenvedni a szavazáson, s Románia is arra a politi­kai útra léphet, mint Len­gyelország, Magyarország és Csehszlovákia" — nyilatkoz­ta DeConcini befolyásos de­mokrata párti amerikai sze­nátor. (Még?) folyik az olaj Litvániába és Ágoston Andrást váriák. Amennyiben Sütő András egészségi állapota miatt nem tud részt venni, heiycc sen hagyják. A megnyitó ülésre fenntartott további 180 hely közül a pártok 169­cel rendelkezhetnek: az MDF 66. az SZDSZ 40, az FKGP 20, az MSZP 17, a KDNP és a Fidesz 13—13 vendéget hívhat. Sokáig nem alakult ki egyetértés a pártfrakciók és a független képviselők ülés­rendjéről. Az MSZP példá­ul azt kifogásolta, hogy mindhárom tervezetben a baloldal legszélére kerül, s e „szélsőbaloldali" elhelyez­kedés számára nem felel meg. A sajátos politikai szí­nezetet kapott problémát a független képviselőcsoport delegáltja, Fodor István ol­dotta fel azzal, hogy a cso­port nevében vállalta: ök lesznek a bal oldal legszé­lén ülő képviselők. A konzultáció résztvevői ezt követően az alakuló ülés napirendjének véglegesítésé­hez kezdtek hozzá. A szovjet kormány nem adott a kőolajipari minisz­térium vezetésének olyan utasítást, hogy csökkentse vagy állítsa le a kőolaj és a földgáz szállítását Litvániá­nak, igy szerdán változatlan mennyiségben folyik az energiahordozók szállítása a balti köztársaságba — je­lentette 'ki a TASZSZ tudó­sítójának kérdésére az ille­tékes minisztérium egyik helyettes vezetője. Áklim Muhamedzjanov miniszterhelyettes e szavai­val cáfolta azokat a koráb­bi nyugati jelentéseket, amelyek az energiaszállítás radikális csökkentéséről szóltak. A szovjet hírügynökség munkatársa érdeklődött a litvániai kőolaj-finomítónál is, ahol megerősítették a szállítások mindeddig za­vartalan voltát. A litvániai forrásokból származó hírek arról szól­tak, hogy Mihail Gorbacsov és Nyikolaj Rizskov múlt heti — gazdasági szankció­kat kilátásba helyező — üzenetének szellemében erő­teljesen csökkentették keddtől a szállításoltat. Bár a TASZSZ interjúja .cáfolja a szállítások Vissza­fogását, nem cáfolja magá­nak a szállítások leállításá­nak lehetőségét egy későb­bi időpontban. A litván kormány a szov­jet vezetők üzenetére vála­szul javasolta, hogy Kazi­miera Prunskiene kormány­fő vezetésével kezdjenek tárgyalásikat a gazdasági (Folytatás a 2. oldalon.) létre Brassóban a Románok Nemzeti Szövetségének Pártja." A párt felhívta a figyel­met: „amennyiben a romá­nok Erdélyben nem őrzik meg egységüket, a magya­rok, akik az RMDSZ veze­tésével egységbe tömörültek, képviselni fognak bennün­ket". A Vatra Romaneasca szin­te az utolsó pillanatban je­lent meg politikai pártként, miután minden pártnak áp­rilis 20-áig kell jelöltjeik listáit leadni. A kormány­zat viszont gyorsan reagált: szerdán nyilvánosságra hoz­ták, hogy az Ideiglenes Nem­zeti Egységtanács végrehajtó irodája április 22-éig meg­hosszabbította a politikai pártok részére a jelöltek lis­táinak leadását. „Mindig öröm Szegedre jönni" — mondta a turkui polgármester-helyettes... . . . tegnap, a szegedi vá­rosházán, ahol délben az újságírókkal találkozott. Majd hozzátette, történel­mi időkben különösen fon­tos. hogy a tanácsi veze­tésben várható személyi változásoktól függetlenül, ne csorbuljanak, sőt, in­kább fejlődjenek Szeged és a finn testvérváros Turku kapcsolatai. A két város eddig jobbá­ra kulturális területen koo­perált, de sikerrel építget­ték a baráti körök (népi diplomácia) a szegedi és a turkui családok kölcsönös szimpátián alapuló kapcso­latát is. Számtalan együtt­működési lehetőség kínál­kozik. vélte Armas Laho­niitty, aki egyébként az ok­tatási és művelődési terüle­tekért felelős Turkuban. Példaként említette a gaz­daságot. Erre mindjárt meg is kérdezték tőle, hogyan csinálták ők, mitől prospe­rál a finn gazdaság, amely jó másfél évtizede a miénkhez volt hasonlatos. Lahoniitty úr bölcsen meg­jegyezte, a finnek nem osz­togatnak tanácsokat: nagy ára volt a fejlődésnek. Sor­ra tönkrementek például a Szovjetunióba exportáló iparágak, de közben meg­születtek a finn világmár­kák. Ezt bizonyítandó elő­vett a zsebéből egy cukor­mentes rágógumit. ame­lyért millió és millió szülő áldja a finneket. A polgármester-helyet­tessel együtt érkezett a tur­kui tanács egészségügyi fő­munkatársa, egy építész, a kikötői tanács elnöke, to­vábbá a városi tanács egy tagja. Április 17-től 22-ig tartózkodik Szegeden az öttagú delegáció. Tegnap a szegedi tanácsi vezetőkkel tárgyaltak, ma ellátogatnak a Déltervhez, a Tömör­kény és a Deák gimnázi­umba. megtekintik az új klinikát, és a Köjál-szék­házat. Holnap délelőtt a JATE Finnugor tanszékét kere­sik föl. Délután 5 órától a nagy hagyományú szegedi magyar—finn baráti kör tagjai a tanácsi klubban látják vendégül a turkui delegációt és az érdeklődő szegedieket. Erre a baráti beszélgetésre a városban működő pártok képviselőit is várják. Az eszmecsere tárgya a turkui önkor­mányzat működése lesz. - mag ­Ellep bennünket a fertő? Negyedévi termés a Cserepes sori piacon A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az utóbbi három hónapban fokozottabban ellenőrizte a Cserepes sori piacot. Sa­játos átvilágításuk „ered­ményeiről" tartott sajtótá­jékoztatót tegnap Tóth La­jos ezredes, megbízott fő­kapitány. Íme, néhány szemléletes adat: a rendszeres akciók során 124 személyt állítottuk elő (54 lengyelt, 14 jugo­szlávot, 35 magyart, továb­bá bolgár, szovjet, szíriai, török nemzetiségűt). 107 em­berrel szemben indult el­járás. Túlnyomó többségük a devizagazdálkodás szabá­lyait sértette meg, de sok volt köztük a csempész is. Törvényesen lefoglaltak — egyebek között — több mint 3 millió forint értékű nyu­gatnémet márkát, amerikai dUlárt, egy BMW autót. 178 petárdát. Két esetben ta­láltak hamis valutát. Négy szerencsejáték-mestert ál­lítottak elő. az egjlik 107 ezer forintot, a másik 16 ez­ret keresett lebukásáig. A rendőrség megállapítása sze­rint kiterjedt, az országot átszövő „sefthálózat" meg­bízottjai „dolgoznak" a pia­con, kizárólagosan nyerész­kedési célból. Nap mint nap szembesül­tek a rendörök is a lehan­goló, városképi szeplövel: a piac környékén mérhetetlen a kosz (mi lesz nyáron, ami­kor az eldobott ételmaradé­kok hamarabb bomlanak, hogy gusztustalanabb ma­radványok említésével ne is keserítsük magunkat...) a közeli temetőben történő dolgok a kegyeletsértés, a tiszteletlenség klasszikus pél­dájává váltak. Az E75-ös út mentén kiterjedt vadkem­ping alakult —, hiába, nem fér be mindenki a parkoló­ba. A rendőrség további ész­revételei (amelyeket továb­bítottak az érdekelteknek): kevés a 18 piacfelügyelő (akik jobbára csak a hely­pénz beszedésével törőd­nek), sokat kérnek a vécé, a zuhanyozó használatáért, így ezeket a minimális em­beri szükségletek kielégíté­sére szolgáló alkalmatossá­gokat ügyszólván csak • a jobb érzésű, igényesebb tu­risták használják . . . Konklúziójuk: a Csere­pes sori piacnak és kör­nyékének minden tekin­tetben tisztulnia kellene. Az ott tapasztalt helyzet egyre rosszabb, magyarul; lassacskán fékezhetetle­nül ellep bennünket a fer­tő. Ha tehát más haszna nem volt a rendőri akció­nak, annyit bizonyosan el­ért, hogy láttatja a neu­ralgikus pontokat, meg­mutatja, ki, miért fele­lős. Az nyilvánvalóvá vált, hogy a rendőrség a burján­zó feketepiaccal egyköny­nyen nem tud megbirkózni. Kétségtelen, a rendőri je­lenlét visszatartó erő, úgy­hogy közbiztonsági nyomo­zói akciókat ezután is tar­tanak. A KRESZ-szabályo­kat meglehetősen hézagosan ismerő szovjet és román tu­risták közlekedésére, par­kolási „szokásaira" fokozot­tabban ügyelnek, s a bün­tetés megelőzése céljából kétnyelvű táblákat helyez­nek el — Nagylaktól kezd­ve — a városba vezető uta­kon, amelyeken jó előre fi­gyelmeztetnek : nálunk a KRESZ mindenkire vonat­kozik. A röszkei határforga­lomról nemrégiben tárgyalt a jugoszláv szövetségi bel­ügyminiszter-helyettessel Tóth Lajos, ötletük — mely­ről a vámosok, a határőrök már tudnak — a kishatár­forgalom gyorsítását szolgál­ja: külön sávon közleked­hetnének a kifejezetten tu­ristáskodó utasok. A vagyonvédelem bizton­sága érdekében ingyenes ta­nácsadást rendszeresítenek a rendőrség Kossuth Lajos su­gárúti információs irodájá­ban. Ezt úgy képzelik, hogy nyomozó kérésre akár meg is nézi például a lakást, s elmondja, milyen biztonsági eszközök felszerelését tartja célszerűnek. Végül pedig, amennyiben a városi tele­víziók igénylik, szakmailag segítik közérdekű, figye­lemfelkeltő propagandáju­kat. Témákat is javasolnak: hogyan védekezzünk a zseb­tolvajok, a besurranok el­len. Eddig terjed a rendőrök hatásköre és nem tovább. Javaslatokat tehetnek, ami­ket vagy megfogadnak, vagy sem. Helytelen a piaci par­kolóban aludni. Kevesellik a piacfelügyelők számát, s hiányoznak a CB-k, a sze­mélyi hívók, amelyekkel gyors rendőri segítséget kér­hetnének. Véleményük sze­rint a városon kívül, de kö­zel hozzá, létre kellene hoz­ni egy autós szálláshelyet — töltsék ott az éjszakákat, egy helyen, vendégeink. Kér­dés, mit szólnak mindehhez a „virágzó" piac működteté­sében haszonelvű alapon részt vevők. Szívesen ven­nénk tőlük is egy sajtótá­jékoztatót. Addig is, állító­lag, a piac kft. beruház: a Cserepes sor bejáratánál táblák figyelmeztetnek: .:alt árusítani tilos! Ezt harsogja majd egy hangosbemondó is. — ma* —

Next

/
Oldalképek
Tartalom