Délmagyarország, 1990. március (80. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-02 / 52. szám

0 DÉLMAGYARORSZÁG 80. évfolyam, 52. szám 1990. március 2., péntek Havi előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint Nem maradtunk kormány nélkül Köztársaságielnök-választás: népszavazással — Körök a kamatadó körül — Magánszemély is alapíthat iskolát — Korcsmáros György a szegedi színház főrendezője Hajrázott a vébé Van Szegeden főrendező, nincs tanterem és lakás Egész héten nagy erejű vihar söpör Európában, teg­nap Magyarországra érkezett, ebből látszik, hogy kétség­telenül ezen a földrészen vagyunk. Meg talán abból is, hogy a délután vett előrejelzés szabályos pánikhangulatot keltett, Szegeden több oktatási intézményből „idő előtt" hazaküldték a gyerekeket, a szolgáltató vállalatoknál vi­szont bentmarasztalták a dolgozókat, a várható károk el­hárítása végett. Jobb félni, mint megijedni... Szeren­csénkre, Kecskeméttől „lejebb" nem ért a szél. Az ország más vidékein keletkezett károkat: mérik. A Parlamentben így merült fel a kérdés: kamatadó, vagy kormány? Tallósy képviselő úr lemondott, megma­radt a kormány és a kamatadó. Módosult az alkotmány és az oktatási törvény. Glatz Ferenc miniszter nyilatkozatban nyugtatta meg a nyugtalanokat: nem kötelező, csupán le­hetséges ezentúl a magániskola, a vizsga nélküli egyete­mi fölvétel. „Tiszta szlovák államot!" — olvasták meghökkenve a tudósítók Pozsonyban, a transzparenseken... Bush elnök fogadja Tőkés Lászlót, Románia csak a könyvtárakban a magyar nyelvű könyveket Kohl kancellár engedett végre a nyomásnak, kimondta, hogy a két német kormány kö­zös garanciákat ad a jelenlegi lengyel határra — a vá­lasztások után. A szegedi tanács végrehajtó bizottsága nem volt egé­szen biztos benne, hogy értelmes dolog-e a színházi fő­rendezőt mo6t kiválasztani: lehet, hogy csak a színház, új szervezeti és működési rendjének meghatározása után kel­lene. De nem biztos, hogy lesz új szervezeti ós működési rend, iá pályázatot viszont meghirdették, annak rendje s módja szerint lezárták, a jelentkezők dolgozatait minden lehetséges véleménymondóval véleményeztették, s tegnap a szokásos rend és mód szerint döntöttek. A vb-ülésen ugyancsak a szokásos módon nem nyugodtak bele. hogy a megyei tanács nem akarja átadni a városnak újszegedi oktatási épületét. Szót mindig szó követ; ós egyszercsak „odaérünk", hogy bár van liberalizált és pluralizált okta­tási törvényünk, a szegedi középiskolásoknak nincs hol le-, ülniük. Sulyok Erzsébet Törvénymódosítások Nem a kormány kénysze­rült lemondásra, a lakáska­matadóra vonatkozó koráb­bi döntés visszavonására, hanem — szokatlanul parázs vita, pártfrakciók ülései és különféle nyomásgyakorlá­sok után — az adó eltörlését szorgalmazó Taülóssy Fri­gyes képviselő lépett vissza indítványától, és adta visz­sza képviselői mandátumát. A Parlament ezután mégis szavazott arról, hogy a kez­detben oly sokak által tá­mogatott TáUóssy-indít­ványTÓl nem kívánnák sza­vazni. A honatyák tehát el­fogadva a kormány képvi­selőinek drámai hangú ma­gyarázatait, úgy döntöttek: marad a kamatadó. Törvényjavaslatok lesza­vazása, majd a szavazás megismétlése és homlok­egyenest ellenkező ered­mény,. a tervezetek elfoga­dása, továbbá az egyes pár­tok képviselői közötti, gyak­ran indulatos szócsaták jel­lemezték a tanácskozást. Vi­ta volt az alkotmánymódosí­tások körül, amikor a kor­mány benyújtott javaslalát a T. Ház nem fogadta el. Néhány képviselő viszont ebbe nem nyugodott bele. Horváth Jenő ekkor felhív­ta társai figyelmét, hogy a szavazás szabályosan zaj­lott le, s bár az Országgyű­lés elkövethet törvénysér­tést is a szavazás megis­métlésével, az nem lenne helyes, mert a Ház tekinté­lyét csorbítaná. Az elnök mégis elrendelte az újbóli szavazást. A 270 igen szava­zat most azt jelentette, hogy a képviselők megszavazták azt, amit néhány perccel ez­előtt még nem fogadtak el. Ugyanígy jártak el a hon­atyák a szerdai ülésen el­utasított oktatási törvény­javaslat újbóli szavazásánál is, hiszen ezúttal a Glatz Fe­renc által előterjesztett anyag a hozzá tartozó mel­léklettel együtt megkapta a kívánt többségű igenlést. A harmadik munkanapon végül üs több új törvény, il­letve módosítás született: a honatyák döntöttek arról, hogy a köztársasági elnököt 4 évre szólóan, közvetlen úton — népszavazással — választhatja meg a nemzet; elfogadták a Magyar Nép­hadsereg névváltoztatását •Magyar Honvédségre, s tit­kos szavazással Tömpe Ist­ván pénzügymíniszter-he­•ttest megválasztották az Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójának. Ivettest Állami Pozsony Magyarellenes tüntetés Magyarellenes tüntetéssé fajult az a demonstráció, amelyet csütörtökön délelőtt a pozsonyi parlament épüle­te előtt rendezett közösen a szlovákiai Stur társaság, a Szlovák Nemzeti Megújulás Tömörülés és a Szlovák Nemzeti Párt. A megmoz­duláson Szlovákia nemzeti szuverenitását és a föderá­ción belüli egyenrangúságát, vet akarunk, aki mást akar, az menjen innen", „Szlová­kiában szlovákul", Szlová­kiának szlovák kormányt", „Magyarok a Duna túlsó ol­dalára". A tüntetők támoga­tásukról biztosították Milán Cic szlovák kormányfőt és Rudolf Schustert, a szlovák parlament elnökét. Szembe­helyezkedtek Jan Budajnak, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalom vezetőjének a szlovák parlament elnöké­vé való megválasztása ellen és követelték Varga Sándor­nak, a szlovák kormány ma­gyar nemzetiségű, a nemze­tiségek ügyeivel is megbízott miniszterelnök-helyettesé­nek lemondását. A Stur társaság, a Szlo­vák Nemzeti Megújulási Tö­mörülés és a Szlovák Nem­zeti Párt nyíltan hirdeti na­cionalista nézeteit. A csü­törtöki tüntetésen olyan pe­tíciót nyújtottak át a parla­ment elnökének, amely a cseh és a szlovák történelmi címernek a morva sas nél­küli arányos feltüntetését követeli a szövetségi címer­ben és azt, hogy az ország új neve kötőjellel Cseh-Szlo­vák Köztársaság legyen. KAMPÁNY MDF: „Tavaszi nagytakarítás' A francia politikai és gaz­dasági élet vezetőivel, az ottani pártok képviselővel folytatott megbeszélések ar­ra engedtek következtetni, hogy minden korábbinál fo­kozottabb a franciák érdek­lődése hazánk iránt, s ázott tapasztalt rokonszenv és se­gítőkészség a magyar—fran­cia kapcsolatok intenzitásá­nak erősödését jelzi. Egye­bek között ezt hangsúlyozta Antall József, az MDF el­nöke azon a csütörtöki bu­dapesti sajtótájékoztatón, amelyen párizsi és bonni találkozóiról számolt be. Szó volt az MDF válasz­tási kampányával kapcso­latos kérdésekről is. Lezsák Sándor, az MDF alelnöke bejelentette: „Tavaszi nagy­takarításra", az első sza­bad választás ünnepére ké­szülve nemcsak a köztereket akarják rendbe hozni, de az MDF országos választ­mánya felhívást tett közzé, hogy március 15-éig az or­szág valamennyi középületé­ről kerüljön le a vörös csil­lag. Az újságírók kérdései­re válaszolva elhangzott, hogy az MDF-nek nincs fel­állított „árnyékkormánya": bár folyamatosan keresik az államigazgatás, a kormány­zati szefvek egyes terüle­teire alkalmas szakembere­ket. Kilóra 3, terjedelemre majd háromszázoldalnyi pa­pirosnak, a legkülönfélébb témáknak ült neki a tanács végrehajtó bizottsága tegnap, csütörtökön. Jóllehet, a ta­gokat semmi sem siettette (a teremben függő óra is jó hatvan percet késett), mégis csokorra való előterjesztést emeltek határozattá. Előké­szítették a város középfokú oktatási intézményeibe az ez évi beiskolázást, foglalkoztak az idei lakáskiutalási, -érté­kesítési témákkal, a tanácsi támogatást igénylök név­jegyzékeivel, az állami tu­lajdonban levő beépítetlen lakótelkek és a tanácsi la­kások értékesítésével, jóvá­hagyták a lakáselosztási ter­vet. s még mindig lakás... felülvizsgálták a támogatá­sok felhasználását. Jóvá­hagyták Rókus és Űjrókus rendezési tervét, döntöttek személyi ügyekben. A szín­ház főrendezője Korcsmáros György, a gyermekkórház­rendelőintézet igazgató-főor­vosa továbbra is Pataki La­jos, akit beosztásában a szo­kásos újabb négv esztendő­re, 1994. június 30-áig erő­sítettek meg. A kórház-ren­delőintézet igazgató-főorvosi tisztére kiírt pályázatot Bánfalvi Géza nyerte (aki jelenleg is az intézmény ve­zetője), kinevezését 1991. de­cember 31-éig hosszabbítot­ták meg. Makacs a megye Még két kritikus esztendőt kell kibírniuk a szegedi kö­zépiskolák diákjainak, az­után már könnyebb lesz. Vi­lágos és érthető volt, ahogy Matusik Sándor, a művelő­dési osztály vezetője és Mül­ler Józsefné elnökhelyettes vázolta: a tanács 1985-ben, a demográfiai hullám kezdete­kor, ütemtervet készített a zavartalan oktatás érdeké­ben. Amit akkor mondtak, ma is tartják: az átmeneti időre átmeneti intézkedések­re van szükség. A szegedi tanács több ízben kérte a megyeitől az újszegedi ta­nácsi oktatási központot, amely átalakítás nélkül hasz­nálhaió lenne középiskola­ként. Am Rákos Istvánná, a megyei tanács osztályveze­tője tegnap sem mondott) (Folytatás a 2. oldalon.) Zsibvásár MSZP: a '47-es földbirtokviszonyok ellen A Magyar Szocialista Párt ellenzi az 1947-es földbir­tokviszonyok visszaállítását — jelentette ki Vastagh Pál, az MSZP elnökségének tag­ja, vidéki titkárságának, ve­zetője, aki a párt vidéki tit­kárságának csütörtök dél­előtti ülését követően, ázott elhangzottakról tájékoztatta az újságírókat. A választási kampány eddigi tapasztala­tainak összegezése mellett az ülés központi témája a földkérdés volt, mert a je­lenlevők azon a vélemé­nyen voltak, hogy sokakban aggodalmat, félelmet tá­maszt az 1947-es földbir­tokviszonyok visszaállítását célként követelő, ígérő vá­lasztási kampány. Az ígére­teket Vastagh Pál úgy mi­nősítette, hogy azok nem állnak távol a szélhámos­ságtól. Mondanivalójának alátámasztásául az 1948, 1949-es népszámláláskor fel­vett földbirtokadatokra hi­vatkozott, amelyek szerint akkor 283 ezer nincstelen és 750 ezer, 5 kataszteri hold­nál kisebb földterülettel ren­delkező szegényparaszt volt Ennek az állapotnak avisz­szaidézése is része lenne a '47-es földbirtokviszonyok visszaállításának? — tette fel a kérdést. SZDSZ: az államtitkárt váltsák le! Csehszlovákia nevének meg­változtatását követelték. A tüntetők magyarellenes jel­szavakat hangoztattak. Az MTI prágai tudósítójá­nak Pozsonyból származó értesülései szerint a tünteté­sen két-háromszáz ember vett részt, a tüntetők szlovák nemzeti zászlót és címert vittek magukkal és azt skan­dálták, hogy „Szlovák nyel­A Szabad Demokraták Szövetsége a márciusi par­lamenti választások tisztasá­gát, sőt épségét fenyegető lé­pésnek tekinti, hogy a Bel­ügyminisztérium a szavazat­összeszámlálással megbízott Állami Népességnyilvántartó Hivatalnak felmondva, sa­ját hatáskörébe vonta a vá­lasztások technikai le­bonyolítását — mondta Ha­raszti Miklós ügyvivő, az SZDSZ csütörtöki sajtóérte­kezletén. Kis János, az SZDSZ meg­bízott elnöke kifejtette: a szabad demokraták nem bíznak abban, hogy Gál Zol­tán belügyminisztériumi ál­lamtitkár, a tárca megbízott vezetője irányításával a BM szakapparátusa elfogulatla­nul és pártatlanul oldja majd meg a szavazatok ősz­szesítését. Annál is inkább, mert Gál Zoltán az MSZP jelöltjeként indul a választásokon. Az SZDSZ ezt nyilvánvaló összeférhetet­lenségnek minősíti, ezért kö­veteli, hogy Németh Miklós miniszterelnök mentse fel Gál Zoltánt tisztségéből, és adja vissza a választási in­formációk továbbításának jogát az ÁNH-nak. Somogyi Károlyn'é felvételei Babakocsi az autó tetején, az autó az asztal ("tején, és ezeken kívül a világon minden kapható, még esős időben is, a Cserepes sori bolhapiacon. Ebben a drága világban naponta több ezren keresik föl, a jó vásárlás reményében...

Next

/
Oldalképek
Tartalom