Délmagyarország, 1989. december (79. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-13 / 295. szám

8 15)89. december 13., szerda DM Röviden Enyhülés várható * Eleinte jobbára derült idd leaz, majd erősen megnö­vekszik a felhőzet. Több helyen várható többnyire kis mennyiségű csapadék: kezdetben hószállingózás, később ónos eső, havas eső. délnyugaton eső valószínű. A délnyu­gati. nyugati szél napközben rregélenkül. néhol megerő­södik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet általaban —2 és —7 fok között, északkeleten —10 fok körül, a legma­gasabb nappali hőmérséklet általában 2 es 7 fok között, északkeleten 0 fők körül várható. „Denevér" délelőtt / Szirmok, virágok... A virágok, szalagok dombja egy­re nőtt. már akkora volt. hogy las­san a márványba vésett betűket is eltakarta. A szemébe szikrázó nap­fénytől alig látta, milyen színűek valójában a szegfűk, krizantémok. Orrában a fenyő erős gyantaillatát érezte, melyet időnként elrabolt, majd visszahozott a szél. Lába alatt a fagytól felengedett föld megadóan engedelmeskedett cipője sarkának. Hogy a fény el ne vakítsa, leen­gedte megduzzadt szemhéját, scsak pilláin keresztül nézte a félkaréjban álló embereket. Azon töprengett, mi köt olyan erősen ehhez a ragacsos, fekete szülőföldhöz. Mennyit érthet meg a sötét ruhás, hajadonfővel áll­dogáló idős férfiak, a fejkendős öregasszonyok emlékeiből, a bőr­dzsekis. irhabundás itteni fiatalok gondolataiból, ambícióiból. Szinte mindenkiről tudta, kicso­da. Az évtizedek óta nem látott, messzire elszármazott rokonokat is felismerte. A testvérek, a hajdani sógornő arcát figyelte, azon gondol­kodott, vajon ismerték-e igazán ezt a különös érzékeny lényt. S a szom­szédok a régi utcából, a Piros néni gyerekei — akik már szintén het­venen fölül ballagnak — vajon ér­tették-e ezt a sorba soha be nem illő, színes, vibráló egyéniséget, aki tizenhat éves korában majdhogy­nem megfenyegette családját: ha nem adják hozzá Elemérhez, meg­szökik vele. Késóbb miért festett a törékeny fiatalasszony éjszakán­ként képeket és különös szinü virá­gokat a tanya gangjának falára. Miért varrt, hímzett olyan pólyát a gyerekeinek, ami hasonlatos volt a habostortához. S vajon miért szült a két, bálba járó nagylány mellé a háborúból való felocsúdás után még egy kicsit. Időnként kihúzta a cipője sarkat a süppedő földből, s arra gondolt, ha nincs az a régi családi viszály, most a nagycsaládi közös nyugvó­hely előtt álldogálna ez a sok em­ber. A kápolna onnan jóval mesz­szebb. a dombon áll, tetején cirádás oromdisz, rajta az építtetés évszá­ma: 1900. A föld alatti kamrákban az ősök nyugszanak. Rengeteg hely van még itt, de a most örökre bú­csúzkodó nemzedék már nem kíván az elődök csontjaihoz megtérni. Ahogy a régi, közös családi birtok­nak sincs már jelentősége, úgy a nagy. közős, örökre megváltott nyughelyet sem tekintik a földi pá­lyájukat most befejezők az össze­tartozás. a kontinuitás jelképének. Maradt hát a huszonöt évenként újra kiváltható kétszemélyes föld­terület, melyre most alig fér rá a rengeteg virág. „Sokan szerették" — mondja félhangosan a piros ken­dős Ilka. a falu bolondja, aki leg­alább ötven éve minden földijét el­kíséri az utolsó útra. Régebben ö vitte az apró fejfát. amit a frisa földhalom tetejébe szúrtak. Most nincs dolga, a betonágyon kőke­reszt áll. melyre a kőműves tegnap már rávéste a hiányzó évszámot. A túlélők magukra gondolnak: nekik az idő adott még valamennyi hala­dékot ... Azóta gyakran álmodik a virá­gokkal, a könyvespolcon sorakozó régi családi fényképek előtt még többször megáll, mint korábban. íj a tüiíőrbe nézve, néha maga is meg­lepődik, milyen ismerősnek látja vonásait Mintha száz éve. vagy még elóbb látta volna már azokat valahol. Pacsika Emília A DECEMBER HAVI TELELOTTÓ NYERŐ­SZÁM AI: 3, 15, 21, 23. 79. SZOVJET ŰRÁLLOMÁST VETT JAPÁN Egy japán cég 10 millió dollárért megvett egy MIR szovjet űrállomást és a hoz­zá tartozó Kvant kísérleti modult. Szovjet részről a hírt megerősítették és a döntés magyarázataként el­mondták, hogy az ügyelet a további szovjet—japán űr­kutatási együttműködés el­mélyítését szolgálja. A Horie Group, japán űri pari ma­gánvállalat birtokába ugyan­az a MIR típus került, ame­lyet 1986-ban bocsátottak fel, és azóta is Föld körüli pályán kering. A hatszemé­lyes űrállomás megvásár­lása a második példája a japán—szovjet űrkutatási egy ü t tműködésnek. ÉJ SZÖG EDI LAPOK A Bálint Sándor Művelő­dési Ház holnap (csütörtö­kön) este 7 órától rendezi meg a Szeged cimü folyó­irat estjet. Tandi Lajos fe­lelős szerkesztővel Kiss Er­nő. a művelődési ház veze­tője beszélget. Az est ven­dégei a folyóiratban rend­szeresen publikálók lesz­nek. Ugyanitt délután 5 órakor az Újszeged! Kertba­rát Kör foglalkozásán Cze­ne Imre, a volt makói íő­kertész fog beszélni azama­riliszről és a keceli nemzet­közi virágkiállításról. Kriminológia — t i szakácsuk v an, ugye fnui? — Igen, Honnan .jött ra a kedves vendig.' — Látóm. hogy a tá­nyéron ismeretlen ujjle­nyomatok vannak. Somo.evi Károlvné felvételi? Mar biológiai ismereteink is megcsalnak bennünket: ed­dig úgy tudtuk, a denevér csak éjjel repül. Tegnap azon­ban a Széchenyi téren kiderült, nappal is. Igaz. mindezt a Batman. azaz a denevérember képes csak megtenni — némi segítséggel Vállalkozó Vöröskereszt Szegedi művészek Bécsben A jelenlegi társadalom­politikai helyzetben döntő, hogy a Vöröskereszt gyűl tő­helye legyen a jószándékú, segítőkész embereknek. A hazánkban 108 éve működő szervezet közvetítő szerepe a segíteni akarók és a tá­mogatást igénylők között kulcskérdéssé vált — tájé­koztatta az MTI munkatár­sát dr. Alföldy Árpád, a Magyar Vöröskereszt főtit­kárhelyettese. Elmondotta: a rendszeresen vagy alkal­IMPORTBÓL SZÁRMAZÓ EXTRA bálás áruk vására Szeged, Technika Háza december 11 —15-éig, 8—18 óráig. mánként munkát végző több mint 300 ezer hazai önkén­tesre, s a 600 ezer véradóra számíthatnak elsősorban. A Magyar Vöröskereszt — mint ismeretes — a többi szervezethez képest igen szerény anyagi támogatást kapott az elmúlt időben, az idén például 147 millió fo­rintot. Nem tudott vagyont felhalmozni, nincsenek át­adható létesítményei. Ellen­kezőleg. 228 ingatlanuk ke­rült állami kezelésbe 1949­ben — taglalta a főtitkár­helyettes a segelyszervezet anyagi, technikai hátterét. Rámutatott: a Vöröskereszt­ben is szükség van a vállal­kozói szellem meghonosítá­sára. Igy a gyűjtési akciók mellett a jövőben helyi és központi alapokat, alapítvá­nyokat hoznak létre egy-egy feladat támogatására. KARÁCSONYI NYITVA TARTÁS Módosult az üzletek kará­csony előtti nyitva tartása — melyet korábban lapunk­ban is közöltünk. Az új rendelkezés szerint decem­ber 23-án (szombaton) va­lamennyi élelmiszerbolt, pi­accsarnok, piac és a piac te­rületén üzemelő valameny­nyi, élelmiszert árusító pa­vilon 17 óráig tart nyitva. A ruházati és iparcikk üz­letek, áruházak, dohány-, édesség- és virágboltok 15 óráig tartanak nyitva. A vendéglátó egységek pénte­ki nyitva tartási rendjük szerint üzemelnek. Decem­ber 24-én valamennyi élel­miszerbolt, csarnok és piac 12 óráig tart nyitva. Több szegedi közreműkö­dője is volt unnak a bécsi koncertnek, amelyen egy elfeledett müvet mutattak be újra. Salieri Trofónio barlangja cimü operáját Pál Támlás ásta elő, és ké­szítette elő az előadást. No­vember 27-én a Konzert­hausban mutatták be a mű­vet, amelyen a szegedi Sa­lieri Zenekart Pál Tamás vezényelte, közreműködött Gulyás Dénes és Gregor Jázsej. A többi szerepeket Kállay Gábor, Kalmundy Milialy. valamint két ame­rikai énekesnő, Cyntia Rose és Pamela Meyers énekel­ték. A koncertszerű elő­adásnak volt még egy sze­gedi közreműködője: a Gyüdi Sándor vezette Can­ticum kamarakórus. A ter­vek szerint a jövőben a Hungarotonnál elkészül a mű lemezfelvétele is. Mi történik? MA Hagyományos Bebrits-em­lékünnepségét tartja az if­júsági házban a Bebrits I-a­jos Szakközépiskola és Kol­légium igazgatósága délután 3 órakor. Nyitott szakköri foglalko­zást tartanak a Juhász Gyu­la Tanárképző Főiskola 1. Számú Gyakorló Altalános Iskolában délután 4 és fél 6 óra között. A foglalkozást Papp György grafikusmű­vész vezeti, közreműködik bácsi János szakvezető ta­nár. A gyerek és felnőtt vendégek filc-, golyóstollat vigyenek magukkal. A napközis nevelök klub­ja délután fél 6-kor tartja foglalkozását a Szirmai Ist­ván Altalanos Iskolában (Csongor tér). Reformélet címmel Sugár Jánosné természetgyógyász tart előadást délután 5 órá­tól az olajipari dolgozók klubjában (Lenin körút 47.). HOLNAP A Szegedi Akadémiai Bi­zottság Nephrológiai Mun­kabizottsága rendezvényén délután fél 4 órától dr. Kiss Éva tanúrsegéd és dr. So­mogyi István docens tart előadást a SZOTÉ Vértransz­fúziós Állomásán (Pécsi ut­ca 4 B). Jön a Télapó. Az alsóvá­rosi Vöröskereszt alapszer­vezeti.' délután 4 órai kez­dettel rendezi meg hagyo­mányos Télapó-ünnepségét a Rákóczi utca 11. szám alatt. IH szabadiskola — erkölcs. A boldog túlvilág ígérete; Humanista és antihumanis­ta tendenciák a keresztény­ségben címmel Kissné dr. Nóvák Éva tart előadást délután 5 órakor az ifjú­sági házban. Levetítik Zef­firelli: Napfivér. Holdnővér című filmjét. A Szegedi Asványgyű.itök Klubja délután 5 órakor tartja első nyilvános ás­ványbörzéjét, melyre első­sorban kezdő érdeklődőket és kisdiákokat várnak a JA­TE ásványtani tanszék tan­terében (Ady tér, első eme­let). A Körösi Csorna Társaság szegedi tagozata és a TIT megyei szervezete délután fél 6 órakor kezdődd ülé­sén Pálóczi Horváth András: Kunok és magyarok cím­mel tart előadást A VAROSI TELEVÍZIÓ MŰSORA Vtv-mozi — 20 órától — A hölgy egy kissé bogaras — 1938-ban készült magyar film. Rendező: Ráthonyi Akos. Tolnay Klári jutalom­játéka, partnerei: Ráday Imre, Gőzön Gyula. WHISKY ÉS KONYAK A TRANSCOOP SHOPBAN Johnie Walker (0,75) csak 12,20 DEM! Háromcsillagos Metaxa 8,90, ötcsillagos 12,50 DEM, Firüandia vodka 6,20 DEM a Lenin krt. 40. szám alatt. Ezen túl változatlanul érvényes a bolt teljes áru­készletére a 10 százalékos engedmény, beleértve az aranyékszert is. (X) Gyászközlemények Mély tujdalomm.il tudatjuk, hogy a szeretett drága jó tárj. édesapa, upos. nagyapa, vó. testverés rokon. KÉRI JÁNOS 52 éves korában tragikus hirtelenseggel elhunyt. Temetése december 14-én 15 órakor lesz az Alsóvárosi tenteto kápol­nájából. A gyászoló csalid. Mely fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett testverünk. DÉKÁNY ISTVÁN Dóc. Petőfi u. 37. szánt alatti lakos. 05 éves korában elhunyt. Temetése de­cember 14-én 11 órakor lesz a dóéi temetőben. A gyászoló család Soha el nem múló fájdalommal tudat­juk. hogy szeretett, drága ferj. edesapa. apos. nagyapa. FÖDI DLZSO 08 éves korab.nl hosszan tartó, de türe­lemmel viselt betegségben december V­én elhunyt. Temetésé december lö-en 14 orukor lesz u szatymazl temetó rava­talozójából. A gyászolo csalud. ba­lástya. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, testvér és rokon. RÓZSA JÁNOSNÉ Domokos Gizella volt Farkas u. 22/A szám alatti lakos, életének 78. évében december 10-cn elhunyt. Temetése december 14-en 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetó kápol­nájából. Gyászoló hozzátartozol. Megtört szívvel tudatjuk, hogy szere­tett édesanyám és nagy mamánk. CSEKNAI ISTVÁNNÉ Fodor Julianna hamvasztás utáni bucsüztutasa decem­ber 15-en 11 orakor lesz a szegedi bel­városi temetó ravatalozójából A gyá­szoló család. Tudat|uk. hogy SAJTOS SANOOKM Miklós Éva elhunyt. Temetése december 15-én 15 orukor lesz a Belvárosi temetó ravatalo­zójából. A gyászoló család és élettarsa. Tudatjuk, hogy ÖZV. KÖRMÖT Zl FERENCNÉ 86 eves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 15-én 13 órakor lesz az újszeged! temetó ravata­lozójából. Hódi János. Mély tájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama ÖZV. MAGYAR LAJOSNÉ Ahrahaiu Uorliala december 3-án rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója december ltj-án 15 órakor lesz az alsó­városi temetó kápolnájából. Gyászoló családja. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesapám, nagyapank. tatuska. nugybucsi és rokon. GERAFERENC volt Faragó u. 21. szám alatti lakos eletének ó2. eveben csendesen elhunyt , Hamvasztás utáni búcsúztatása decem­ber 18-an 13 órakor lesz az alsóvárost temető kápolnájából A gyászolo csu­lad. Mely fájdalommal tudatom, hogy szeretett edesunyam. Itl SZT \ ISTVÁNNt Jojart Julianna december ú-én elhunyt. Temetése de­cember 14-cn 13 órakor lesz az ulsovu­rosi temetó kapolnájábol. A gyászolo család. Köszönetet mondunk mindazon ro­konoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szerettünk. GÁLSÁNDOR temetésen megjelentek es reszvetúkkel. virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászolo család. Köszönetet mondunk mindazon ro konoknak, szomszédoknak, ismerősök­nek és munkatársaknak, akik szeret­tünk. ANCERMAYER KÁROLY temetésén megjelentek és részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Kúlön köszönetet mondunk ópusz­taszeri körzeti főorvosnak cs a körzeti ápolónőnek aldozatos munkájukért, valamint az ópusztaszeri Altalános Is­kola dolgozoinak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik druga halottunk. ÖZV. TOLDI AI VJOSNl hamvait utolso útjára elkísértek essoha el nem mulo lajdalmunkat együttérzé­sükkel enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló esalád. Koszonetet mondunk mindazoknak, akik ÖZV. TOMBÁCZ FLRENCNL temetésén megjelentek. részvétükkel és virágaikkal utolsó útjára elkísérték. A gyászoló hozzátartozói. Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, volt munkatársaknak és mindazoknak, akik felejthetetlen hozzátartozónk. BLRKI ISTVÁN búcsúztatásán megjelentek, részvétük kel és virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek \ gyászoló csa­lád DÉLMAGM0RSZA6 Politikai napilap Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Dlusztus Imre Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kispál Antal. — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztársaság útja 10., Sajtóház 6740. - Telefon: 24-633. - A lapot nyomja: Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.6720. Igazgató: Surányi Tibor. — Teijeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahi­vataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 101 forint­- ISSN 0133-025*

Next

/
Oldalképek
Tartalom