Délmagyarország, 1989. szeptember (79. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-13 / 216. szám

4 1989. szeptemher 13., szerda Atorcnu ott. A. VÁROSI TANÁCS HETI TÁJÉKOZTATÓJA Piacok, helypénzek Mi került az asztalunkra — és mennyiért? A kereskedelmi és termelési osztály c heti információs jelentésében piaci mérleget készített uz elmúlt hónap tapasztala­tairól. Igencsak tanulságos adatokat állítottak sorba, tapasztala­taik megszívlelendők. A város szabadpiacaira augusztusban 4,f> százalékkal keve­sebb zöldség és gyümölcs került, mint az elmúlt év azonos időszakában. A termelők kisebb kínálata 17 százalékkal maga­sabb árszínvonalat eredményezett. Részleteiben a statisztika a kővetkező képet mutatja: — a tejtermék felhozatala 4,3 százalékkal csökkent, a burgonyakínálat 7.3, a zöldségfélék ajánlata 15.7 százalékkal esett vissza tavalyhoz képest Baromfibői 6.8. gyümölcsökből 50 százalékkal kínáltak többet. Kiemelkedően nőtt a sárgabarack­(189%) és az őszibarack-felhozatal (200.5%). — a zöldségfélék árai egész idényben jóval magasabbak a tavalyiaknál. Augusztusban 31.6 százalékkal. A paradicsom 6.60-ről 11.10-rc. a zöldpaprika 12.70-röl 29.40-re, a fözőtök 5.60-rój 12.10-re. az uborka 13.50-ról'25-re. a zöldtengeri 11.90­ról 15.70-rc, a gomba 60-ról 80-ra. a sárgadinnye 12-röl 17.60-ra emelkedett. — a 7,3 százalékos mennyiségi elmaradás mellett is kedvezően alakult a burgonya ára. az elmúlt évinél 10.7 százalék­kal olcsóbb. Csökkent a sárgarépa (14.60 helyett 13.40). a kelkáposzta (15.60 helyett 11.30). a fokhagyma (40 helyett 38.60) az ára. A gyümölcskínálat is kedvezőbben alakult, s ez az árakon is megfigyelhető: az elmúlt évihez viszonyítva 31.7 százalékkal csökkentek. A nyári almáé például 19.20-ról 15-re. a meggyé 24,10-ról 16-ra. Legjelentősebb árcsökkenés a sárga- cs az őszibaracknál jelentkezett, az előbbi 55-ről I8-ra, az utóbbi 40-ról 18-ra mérséklődött. A tojáskínálat növekedése ellenére is több mint 50 százalékos átlagáremclés tanúi lehettünk. Két hír — A Kossuth Lajos sugárút és a Francia utca sarkán lévó ingatlanra 213 négyzetméteres eladóterű ABC-áruházat, 24 lakást, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség Csongrád megyei Felügyelőségének irodáit ma­gába foglaló épületre építési engedélyt adott a városi tanács V. B. Hivatala építési és közle­kedést osztálya. Egyben tájé­koztatja a lakosságot, elsősor­ban Rókus városrész polgárait, hogy a Délterv által készített tervek az Ügyfélszolgálati Iro­dában (Széchényi tér 11.) meg­tekinthetők. — A Szegedi Vízmüvek és Fürdők megkezdte Pctófitelé­pen. a Gábor Áron utca Csap utca és Gerle sor közötti szaka­szán a vízvezetékrendszer fel­újítását. karbantartását. A munkálatok körülbelül két hó­napot vésznek igénybe. A városi tanács nyár eleji illé­sén módosította azt az 1986-os rendeletet, mely a vásárokról és piacokról intézkedik. Annak idején e lap hasábjain nem volt mód erről a sokakat érintő ta­nácsrendeletről részletesen szólni, ezt most igyekszünk pó­tolni. A rendelet módosítását a megváltozott körülmények indokolták. Ezek közül is ki­emelten lényeges, hogy új üze­meltetőként belépett a Szegedi Vásár és Piac Igazgatóság mellé a Cserepes sort Piac Kft.. mivel új vásár- és piacterület alakult ki a Vám téren és környékén. Szük­ségesnek látszott a vásári és piaci helypénzdijak módosítása, s új piaci elárusítóhelyek is alakul­tak. Mindezek figyelembevéte­lével a júniusi tanácsrendelet je­lentősebb módosítási pontjai és változtatásai a következők: [ 1.] A piacok üzemeltetési fel­adatait a Piac Igazgatóság mel­lett a-január 2-án megalakult Cserepes sori Piac Kft. végzi. Folyamatban van a vásár-, illetve piactér kialakítása, s formálódik a terület működési rendje. Esze­rint a Cserepes sor használtcikk­piacként, heti kirakodóvásárként (hétfő — szerda — csütörtök — szombati napokon), autóvásár­ként vasárnaponként), valamint a hét minden napján (szombat és vasárnap kivételével) a délutáni órákban nagybani piacként üzemel. [ 2.| A dokumentum rendelke­zik a helypénzdijak emeléséről is. Ennek okaként az elmúlt idő­szak megnövekedett költségeit (takarítás, eszközfelújítás, mun­kaerő. közterhek stb.) sorolja, továbbá utal az 1988-ban beveze­tett forgalmiadó-terhekre. me­lyek jelentős bevételeket vontak el az üzemeltetőktől. Állandó helyhasználatért négyzetméterenként a zöldsége­seknek és vegyes élelmiszert árusítóknak a Marx téren 40. a Cserepes soron 40. egyéb piaco­kon 20 forintot kell fizetni A sütögetők és vendéglátással fog­lalkozók a Marx téren 100. a Cserepes soron 120. egyéb he­lyeken 60 forintot fizetnek. Egyéb tevékenységet illetve szakmát űzök a Marx téren és a Cserepes soron 100 forintot, egyéb piacokon 60 forintot fizet­nek. Az eseti helyfoglalási díj négyzetméterenként — az ál­landó helyhasználaton fölül — 10 forint. ' Külön szabályzozták a napi helyhasználati dijakat. Az álla­tok után darabonként állapítot­ták meg a díjakat. Néhány példa: ló és szarvasmarha után 60 forint, hetven kiló felüli ser­tésért 40. libáért, pulykáért, ka­csáért 8. csirke, galamb párjáért 5. egyéb kisállatért illetve dísz­madárért 4 forint a díj. Meghatározták a padon, áll­ványon, földön történő árusítás díjtételeit is. Zsákos áruért 10 kilóig 4. 11 és 50 kiló között 5. azon felül 8 forintot kell fizetni. Külön tételek vonatkoznak a kosarakra, edényekre, reke­szekre. ládákra, a díjtételek 4 cs 8 forint között mozognak. Járműről történő árusítás cselén (ömlesztett áruféleségre vonatkozik) személygépkocsiról 80. utánfutós autóról 120. teher­gépkocsiról tonnánként 100. lo­vaskocsiról 80. kézikocsiról 20 forint a dij. (Megjegyzendő, hogy a fönti áruféleségek járműről tör­ténő eladása esetén az ottani dija­kat és az üres járműre vonatkozó dijakat és téríteni kell.) Aki sátorból, bódéból, lakó­kocsiról esetenként árusít, s vendéglátó-ipari tevékenységet folytat, négyzetméterenként 25 forintot, aki egyéb kereskedelmi vagy ipari szolgáltatást végez, annak 20forintot kell fizetnie. A vegyes jellegű szolgáltatá­sok árai (köszörűsök, mutatvá­nyosok. használtcikk-árusítók stb.) 8 és 100 közötti összegeket kötelesek fizetni. Az üres jármüvek helyfoglalási díjai 5 (motorkerékpár, kerék­pár. kézikocsi) és 80 forint (pót­kocsis teherautó) között mozog­nak. Használt járművek árusítá­sakor a személyautóért és a lófo­gatú kocsiért 50 forint helypénzt szednek, teherautóért és egyéb hagy gépekért 60-at. motorke­rékpálért 20-at. segédmotorért és kerékpárért 10-et. A piaci asztalhasználat díja a Marx téren 1 napra 15. egv hóra 150. egv évre 1500 forint: a Cse­repes soron 20. 200 illetve 2000. egvéb piacokon. 10. 100 illetve 10Ó0 forint. Újszeged ..központjában" több mint 20éve építési tilalom terhel több. körülbelül 35-40 olyan telket, illetve tömböt, ahol- a városrendezési tervek szerint a jövőben közintézmé­nyeket és középületeket lehet majd építeni. Az elmúlt évek­ben ugyan folyamatosan csőkkent a tilalommal, illetve korlátozássá! érintett területek nagysága. A Rózsa Ferenc su­garut — Közép fasor — Bal Teleksarok Újszegeden fasor térségében lakók, il­letve az ott tulajdonnal ren­delkezők kezdeményezték a városrendezési terv módosítá­sát. az építési tilalom feloldá­sát. A kezdeményezésre, il­letve a kérelemre adott hiva­talos választ az erdekeltek nem fogadták el. (A válasz lényege az volt. hogy csak szakszerű, a város alaptervének soron következő fölülvizsgálatával egy időben elvégzett tervmüvclet kereté­ben lehet az ügyben érdemi döntést hozni. Összefüggései­ből kiragadva, elegendő infor­máció hiányában, intuitív ala­pon nem lehet korrekt intézke­dést hozni, még akkor sem. ha ezt a jelenlegi körülmények kényszerítik, vagy sugallják.) A terület sorsának, valamint az építési lehetőségek tisztá­zása érdekében egyeztető tár­gyalást. illetve lakossági meg­beszélést tartanak a városi ta­nács munkatársai a meghívott és érintett ingatlantulajdono­sokkal. Időpontja: 1989. szeptember 14-én, du. 17 óra. Helye: Szeged. Rózsa Ferenc sgt. 5. sz. alatti pártház. -V snc/«y»t N í? • • Q a CD 0 ^Ifl in • ÍN i »?! í S S !j" 1742 Az érintett utcasarok Újszegeden Mi? Hol? Mikor? 1989. SZEPTEMBER 13. SZERDA - NÉVNAP: KORNÉL A Nap kot 6 óra 18 perckor, nyugszik 19 óra 02 perckor. A Hold kel 18 óra 05 perckor, nyugszik 3 óra 18 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél kedden plusz 238 cm (apadó). NYOLCVAN ÉVE született Bethlen Oszkár (1909-1969) u|­ságiró. a munkásmozgalom harcosa. 1951-54 közi a Szabad Nép töszerkesz­toie. 1957-től a pértlörténeti Intézel tudo­mányos munkatársa NAGYSZÍNHÁZ nincs előadás KISSZlNHAZ délután 5 és esté 7 órakor Álmatlanul (A öan Kimbri Színház előadása az EAST­Napkelel Fesztivál keretében (bőrlelszu­net) MOZIK Korzó: délelőtt 10 órakor Végzetes vonzerő (színes, amerikai lilm IV helyár1 Csak 16 even felülieknek1) délután 1. há­romnegyed 6 és 8 órakor Robotzsaru (szí­nes. m b. amerikai fantasztikus lilm V helyár' Csak 16 éven lelulieknek') fél 4 órakor Csendes otthon (magyar filmvigja­ték) Fáklya: fél 3 és háromnegyed 5 órakdr Chatran kalandjai (színes, m 0. |apan ler­mészettilm III helyár') 7 órakor1 Bécs. 1938 (színes osztrák háborús film II hely­ár') Belvárosi: 3. negyed 6 és fél 8 orakor Végzetes vonzerő (amerikai lilm IV hely­ár'Csak 16 éven felülieknek!). Kamaraterem: 3 órakor Kaland a szige­ten (színes román—NSZK kalandfilm.) ne­gyed 6 órakor Aranytojás (színes meseso­rozat) léi 8 órakor Niagara (színes ameri­kai lilm III. helyár!). Balázs Béla Fllmtéka: léi 4 .fél 6 és fél 8 órakor A ha|nal (színes francia—izraeli film.). Kiskőrössy Halászcsárda: Ivideamozi) délután 4 és esle 8 órakor Vakremolet (színes, m b NSZK —spanyol horrorfilm Csak 16 éven lelulieknek'i Kiskőrössy halászcsárda, kert: este 10 orakor Vasmadarak (színes, m 0 ame­rikai lilm IV helyár') Kerlmozi: esle 8 órakor Vörös zsaru (színes amerikai akciófilm IV. helyár!). Éva presszó: este 9 órakor Kegyellen utca (amerikai akciófilm ). ÜGYELETEK GYÓGYSZERTAR: Klauzál lér 3 szám (1Í/57-es) Este 8 órától reggel 7 óráig Csak surgos esetben' BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓ­GIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet szenve­dett személyeket az idegsebészeti Klinika (PécSI u 4.) veszi fel. sebeszeti és urológiai felvételi Ügyeletei a II Kórház (Tolbuhin sgt 57.) tart A gyermekserultek és gyermeksebészeti betegek ellátása a Gyermekklinika gyer­meksebészeti osztályán történik ÉJSZAKAI ORVOSI: Esle léi 6 óráiéi reggel (él 8 óráig a felnóltlakosság részére Szeged. Hunyadi János sgt 1 sz. alatt Telefon 10-100 GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13 órától másnap reggel fél 8 óráig, szomba­ton. vasárnap és munkaszüneti napokon reggel léi 8 órától másnap reggel fél 8 óráig a Lenin krt. 20 sz. alatti körzeti gyermekor­vosi rendelőben történik a surgós esetek orvosi ellátása GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELETEK: Ma reggel 7 órától holnap reggel 7 óráig a Ful-Orr-Gégeklinika (Sze­ged.Lenin krt 111 ).telefon 10-233/1265 FOGORVOSI ÜGYELET: Héttótól pén­tekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától héttó reggel 7 óráig Sze­ged. Zold S. u 1 -3. Te'efon 14-642 " CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: Helfön délután 2 és 5. csütörtökön délelőtt 9 és 12 éra között a Szent Mihály utca 1. szám alatt, teleion 13-740 S. 0. S. LELKISEGÉLY-SZOLGALAT: Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig Telefon 11-000 IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773. Minden munkanapon 8—16 óráig hivható. T' leve 17 55 Bp Honvéd-Vó)vodina - Bá)nok­csapalok Europa-kupaia labda­rugó-mérkózés A szünetben Gyerekeknek' - Futóver­seny - Lengyel báblllm ­19 50 Tv 2-Benne 20 15. Kalandozás a tudomány határán - Beszélgetés a |óslasról 20 45 Ki VISZI ál a szerelmet7 - XV/3 ­Mi férfiak — Dr. Czeizel Endre elő­adása 21 00. Hiradó 2 21.20: Tv 2 21.30 Néhány jószándékú ember ­Francia filmsorozat — VI/2. — A Quióette bűntény kb. ?2.25: Tv 2-Napzárta KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL BELGRÁDI. 16.30: Hiradó. 16.45: Mesélnek az embe­rek. 17.15: Hiradó 17.35: Lódarazsak a méhkasban. 18.05: Plonlrhiradó. 18.20: Rajzfilm. 18.25: Fekete doboz 19.15: Rajzfilm. 19.30: Híradó. 20.00: Modern idők - szórakoztató műsor. 23.05: Hír­adó. 23.30: Ráadás, benne: Az előkelő ház — tévéfilm — Benny Hlll-show — Forma 1 — francia tévéfilmsorozat. BELGRÁD 2. 15.15: Éjszakai program ismétlése 17.15: Ra|z1llm. 17.30: Körzeti műsor. 18.00: Belgrádi műsor. 19.30: Hiradó. 20.00: Sportszerda 23.30: Huszonnégy óra. SKY 13.55: Közkórház. 14.50: Változó világ. 15.45: Szeretni. 16.15: Fiatal orvosok. 17.00: Rockshow. 18.00: Eurosport ben­ne: 19.00: Evezős világbajnokság. 20.00: Lovassport. 21.00: Sport. 22.00: Labdarúgás. 01.00: Kerékpárverseny. SUPE'R 16.30: Forródrót. 18.30: Brit klubéletről 19.30: The Lloyd Bridges Show. 20 00: Mr Blandlng felépíti álomházát — ame­rikai lilm. 21.50: Világhiradó. 22.00: Bürke törvénye. 22.55: Barnaby Jones - bűnügyi sorozat. 00.00: Egyveleg. TV 5 16.10: Hírmagazin. 17.10: Varieté. 17.30: Konyhatltkok. 18.00: Vetélkedő. 19.00: Hegymászók magazinja. 19.40: Maga­zinműsor 20.00: Ma: egészségesnek lenni. 22.30: Varieté. 22.55: Irodalmi mű­sor. O O Rádió BUDAPESTI. 9 00 Kepuisag 9 05 Tévetorna nyugdíjasoknak 9 10 Hármas csatorna — Az idó — IV/1 — Ritmus — (ism ) 9 55 Stúdió 89 - A Televízió kulturális hetilapia — (ism.) 10.40 Képuiság 16 30 Hirek 16 35 Déli videóuiság - A szegedi kör­zeti stúdió műsora 16 45 Správy — Hírek szlovák nyelven— A szegedi körzeti studio műsora 16.50 Kézentogva - Értelmi fogyatéko­sok érdekvédelmi műsora 17 00 Sorstarsak - A pécsi körzeti stúdió rehabilitációs magazmia 17 20 Alpok-Adria magazin — öt ország tartományi és körzeti műsora a pé­csi stúdióból 17 40 Tá|ak, városok, emberek 18 10 Betüreklám 18 15 Gisela May és vendégei - NDK zenés film 19 05 Reklám 19 10 Esti mese -t- — A két feketerigó — Hogyan jutott Ignác ós Abraham lepényhez7 - Csehszlovák rajz­film 19 20 Reklám 19 30 Híradó 20 00 Reklám 20 05 Zsolt Béla Oktogon - Tévéjáték 2130 Reklám 21 35 Dinamó Kijev —MTK VM - UEFA­kupa labdarúgó-mérkőzés - Köz­vetítés Kiievbol. felvételről 23 25 Hiradó 3 BUDAPEST 2. Tv 2 Radvanyi Dorottyával és Dom­bóvári Gáborral 17.00. Képújság 17.15: Tv 2 - Benne Reklám - Riportok — Idó|árás - Zene 17 45: BUMM!" - Teleionos játék vMP KOSSUTH 8.20: Eco-mlx - Gazdasági magazin. 8 50: Külpolitikai figyelő. 9.00-11.00: Napközben - Zenés délelőtt (Élő). 11.05: Népdalkörök és citerazenekarok. 11.28: Tersénszky Józsi Jenő ismeret­len naplója - 6. - befejező — rész. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Klassziku­sok délidőben — Zenekari muzsika. 14.05: Hiába - Kaffka Margit novellája. 14 25: Beszélni nehéz (ism.) 14.35: Slá­gerfilmek - lllmslágerek. 15.05: Zeng­jen a muzsika. 15.35: Bihari verbunko­saiból. 16.15: Éneklő Ifjúság A nyíregy­házi Pro Musica leánykar énekel. 16.25: Szírlusz kapitány és a titokzatos robot — 4. rész: A gonosz Nafroze — Fantasz­tikus rádiójáték. 16.47: Együtt olvas­tuk... - Gárdonyi Géza: Az Egri Csilla­gok. 17.05: Olvastam valahol... - Mű­sorvezető: Benőa Kálmán 17.25: Be­szélgessünk zenéről. 17.55: Közvetítés a Dinamó Kijev—MTK VM UEFA-, vala­mint a BP. Honvéd-Vojvodina BEK-lab­darugó-mérkozések második félidejé­ről. 18.05: Láttuk, hallottuk, olvastuk ­Művészet- és muvelódéskritika. 18.30: Esti magazin. 19.15: Sportvilág. 19.30: Hol volt, hol nem volt... — Móra Ferenc meséi. 19.40: Weiner: Magyar népdalok. 19.50: Gong. 20.00: A külpolitikai rovat műsora. 20.30: ..Muzsikának szép a hangja" — 20. rész. 21.00: Az Ifjúsági Rádió bemutatója - Hangok - Pataki Éva hang|étéka. 22.00: Hírvilág. 22.30: A kilencvenes évek. 22.40: Fiatalok stúdi­ója - Pályakezdő magyar költök és írók hangos folyóirata. 23.10: Mérték — Mű­vészeti magazin. 0.15-4.20: Éjfél után. PETŐFI 8.05: Rivaldafényben: Az olasz pop­zene. 9.05: Operettkedvelóknek. 10.05: ..Ha|szélgyökerek" — Lengyel menekül­tek Magyarországon a II. világháború alatt. 10.20: Slágerról slágerre — Kül­földi újdonságok. 11.05: Családi tükör. 11.40: Jöjj kl, napocska — 1. rész — Óvodások műsora. 13.05: A tegnap slá­gereiből. 14.00: 70 éve születeti Ranódy László rendező 15.05: Pihenőidő (Élö) — Zenés délután nyugdíjasoknak 17.05: Kölyökrádió. 17.30: Ötödik se­besség - Ifjúság - politika - kultúra. 18.30: Pop-regiszter 19.05: Garázs - A mikrofonnál: Nagy Feró. 19.35: Egy ha­lóban — Verebes István műsora. 20.05: Albumajánlat. 21.05: Közkívánatra! 22.15: Hivatása: rádiós - avagy egy fe|ezet a magyar rádiózás történetéből (ism ). 23.10: Sporthíradó. 23.20-0.14: ..Szeptemberi melankólia" — Chonnie Francis és Vico Torrlanl énekel. Ghe­orge Zamfir pánsípon játszik 0.15-4.20: Éjfél után. SZEGED Szentes 66,29 MHz - Szeged 94.9 MHz 1989. szeptember 14., csütörtök 5.55: Műsorismertetés, hirek. meteoro­lógia, Utlnform. 6.00: Krónika (Kossuth). 6.15: Hirek. tudósítások a Dél-Állóidról — az ügyeletek jelentik. 6.30: Hirek. lap­szemle (Kossuth) — Miről ír a Békés Megyei Népújság, a Petőfi Népe. a Csongrád Megyei Hírlap és a Délma­gyarország. 6.45: Reggeli párbeszéd. 7.00: Krónika (Kossuth), sport. 7.25: Körzeti időjárás-jelentés 7.30: Dél-al­fóldi hirek. tudosítások. programajánlat. Műsorunk tartalmából: — A demokrácia esélye — beszélgetés Katona Péter szo­ciológussal. — Uj diagnosztikai osztály a hódmezővásárhelyi kórházban. ­Véd-e a szociális háló? - Filmlevél. (Szerkesztő: Marik István) ) Jh

Next

/
Oldalképek
Tartalom