Délmagyarország, 1989. szeptember (79. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

DELMAGYARORSZÁG 79. évfolyam, 206. szám 1989. szeptember 1., péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGEDI LAPJA Havi előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint Ingatlanok, tartozások, befektetések Negyvennégyen maradtak Egy maratoni tanácsülésről jelentjük Feltűnően hézagosak voltak a székso­rok, amikor elkezdődött a városi tanács tegnapi ülése: 14-en bejelentetten. 18-an „igazolatlanul" voltak távol. Közülük pá­ran idővel megérkeztek, így részesei let­tek a megyei tanácsban korábban meg­üresedett három tanácstagi hely jelöltjei­nek állításában és választásában. Szege­det a megyei testületben ezentúl Bartha István, Dékány Géza és Tóth Csaba kép­viseli majd. A tanácsülésen egyebek közt a városi érő környezeti ártalmakról, a köztisztaság helyzetéről készült összefoglalót vitatták meg — ezt lapunkban korábban már is­mertettük, a hozzászólók észrevételeit pe­dig későbbi cikkeinkben hasznosítjuk. A további napirendek közül most a közér­deklődésre számot tartóakról írunk rész­letesebben. Ptk kontra földtörvény A Pénzügyminisztérium fel­hatalmazása kellene ahhoz, hogy a városi- tanács — a magyar állam nevében — pert indíthasson a KISZ jog­utódja ellen az újszegedi if­júsági központ (KISZ-tábor) tulajdonjogának átruházása, Fizet a minisztérium —­az adásvételi szerződés tör- .. vénytelensége miatt. Ám ezt de mennyi? a meghatalmazást a pénz­amilyen ütemben rosszabbo- Ságvári Gimnáziumban, és dik az adósok vagyoni hely- a IV. évfolyam végéig meg­zete. Nem arról a 20 szege- teremti az oktatási feltéte­diről van szó persze, akire leket. 1987 decemberében 21 millió Leginkább a feltett kér­forint jövedelemadót kellett dések sugallták — pedig a kivetni...) ügyminisztériumi államtit­kár nem adta meg, arra hi­vatkozva, hogy a szerződés az akkor hatályos földtör­vény alapján köttetett. Igaz, a júniusi ülésszakon a Par­lament megszüntette a tár­sadalmi szervezetek által kezelt állami ingatlanok át­ruházásával kapcsolatos jog­szabályi ellentétet (a polgári törvénykönyv és a földtör­vény között), ám a módosí­Miképp térül meg a ta­nácsnak az az 54 millió fo­rintos ráfordítás, amellyel annak idején „beszállt" a „. , . . .. .... , Komócsin téri partszékház ^var, ket osztályt valtel kérdezők legélénkebbje sa­játságosan nem is a tanács­tag volt —: többen nem egé­szen értik, annyi év múl­tán miért ugyanannyit kap vissza a lakóház-felújítási alap, mint amennyit kivet­tek onnan. Többen utaltak rá: az inflációs hatást alig­ha ellensúlyozza, hogy a felújításába? A többfordu­lós rendezés részleteit isme­rik az olvasók, most arról adhatunk hírt, hogy meg­köttetett a kezelői jog átvé­teléről, átadásáról szóló szerződés. Ennek részletei: az MSZMP megyei bizottsá­tás csak július elsején lépett ga a tanács rendelkezésére hatályba ... bocsátja a Rákóczi téri épü­Jogilag tehát most már letrészt. (Értéke 108 millió nem támadható az ügylet, így más módon kell keres­nie a megaldást a városi ta­nácsnak. Tóth Károly javas­latára felkérik Rózsa Edit országgyűlési képviselőt, hogy interpelláljon a Parla­ment legközelebbi ülésén. A Csongrád Megyei szerint egyébként forint.) Mivel ez a szárny egyetemi képzési céloknak megfelel, a tanács átadja a kezelői jogot az egyetemnek. A 108 millióból a Művelő­dési Minisztérium 54 milliót fizet a tanácsnak (ez a párt­székházi kompenzáció!), a Bíróság fennmaradó összeg pedig a jogilag JATE jelképes támogatása semmisnek nyilvánítható a ez a pénz ugyanis csak pa­szerződés, a Fidesz képvise- P'r°n létezik. Mivel a kö­Jőjének véleménye pedig: zépiskolások elhelyezését is közérdeket sértő volta miatt me& kell oldani, az egyetem naCs tagságat, és várhatóan Mások a JATE kivételezett helyzetét vitatták — végül azonban a szavazáskor jó­váhagyták az MSZMP me­gyei bizottsága és a város, valamint a város és az egye­tem közti szerződéseket. Még egy ingatlanról ka­pott tájékoztatást a testület: az alsóvárosi kolostor ügyé­ben a tanács elnöke, Cson­ka István és Gyulay Endre megyéspüspök írt alá meg­állapodást, miszerint a vá­ros az egyházközség rendel­kezésére adja és az év vé­géig kiüríti a szociális ott­hon épületét. Vállalkozni vagy sem ? A címbeli kérdés nem új­keletúen foglalkoztatja a ta. mondják semmisnek az át­ruházási ügyletet! Következetesség és méltányosság A pénzügyi osztály félévi mérleget készített arról, mennyi hátralékkal tartoz­nak a város lakói és gazdál­kodó szervezetei a tanács­nak, illetve a közüzemi vál­lalatoknak. Az illeték- és adótartozásoké a kétes első­ség — olvastuk a jelentés­ben, melynek számszerű adatait összegezve megálla­pítható: már 85 millió fo­rintnál több a hátralék Eb­ből 17 milliónál többel „ré­szesedik" a városgazdálko­dási vállalat, a legkeveseb­bel, 751 ezer forinttal pedig a Démász, melynek nyilván­valóan azért kevesebb az adósa, mert a nem fizetők könnyűszerrel kizárhatók a szolgáltatásból. A tartozások behajtásának következetessége és a mél­tányos eljárás követelménye nem választható el egymás­tól — ez az alapelv érvé­nyesül a hátralékok követe­lésekor, hiszen maguk a je­lentés készítői is tudják: a fizetési morál csökkenése az életszínvonal romlásának kö­vetkezménye. (Igaz viszont, hogy a tartozások nagyobb mértékben növekednek, mint segítséget nyújt a középisko- nem is rövid távon Az ál­LáS0k beiratkozásához úgy, lamhaztartosi reformrol nap­hogy 1990-ben es 1991-ben 1—1 pluszosztályt indít a (Folytatás a 2. oldalon.) Magyar—NDK megbeszélések Berlinben Ausztria feloldotta a vízumkényszert Bécs a hazánkban „veszteglő' keletnémetek továbbutazását kívánja segíteni Horn Gyula külügyminisz­ter az NDK kormányának kezdeményezésére csütörtö­kön látogatást tett Berlin­ben. Megbeszélést folyta­tott Oskar Fiseher Ikülügy­miniszerrel és Günter Mit­taggal, a NSZEP Politikai Bizottságának, tagjával, a KB titkárával. A berlini tárgyalásokon ismertette azokat a terve- A tisztségviselő elmond­kifejtett NDK-álláspontra zett konkrét magyar lépése- ta: ezt az intézkedést egy válaszul Horn Gyula hang- ket, amelyek az ügy mielőb- olyan osztrák törvény értei­súlyozta, hogy a magyar bi megoldásához vezethet- mében hozták, amelyet „ka­kormány változatlanul a nek. A tárgyalófelek megál- tasztrófák", vagy sürgősen két német állam megállapo- lapodtak a további kétolda­dásától várja az ügy rende- lú konzultációk folytatásáról, zését. * A magyar külügyminiszter Ausztria úgy döntött: egyúttal aláhúzta: magyar ideiglenesen feloldja a vi­rágéról csak olyan megoldá- zumkényszert az NDK-beli si módozatokban vagyunk állampolgárokkal szemben, hajlandók részt venni, ame- hogy megkönnyítse ezzel a lyek összhangban állnak a Magyarországon „veszteg- vétségén kiadott nyugatné­Magyar Népköztársaság lök" ezrei számára az át- met útlevél birtokában van­emberi jogi nemzetközi kö- utazást az NSZK-ba — je- ugyanúgy léphetnek telezettségeivel és humani- lentette be csütörtökön Aus'ztria hetére, mint tanús politikai gyakorlata- "Becsben az osztrák belügy­val. A fentiek szellemében minisztérium egyik szóvivő- bármely nyugatnemet aliam­Horn Gyula az NDK-féllel je. polgár. megoldandó „humanitárius" problémák esetén kell al­kalmazni. A vízumkényszer feloldása azokra a szemé­lyekre vonatkozik, akik csu­pán NDK-papírokkal ren­delkeznek. Azok, akik az NSZK budapesti nagykő­Csapatkivonásokat Európából Király Zoltán javaslata — Raffay Ernő a „közös ellenségről" Az európai országokban ilyenfajta népi diplomáciai az ugyancsak az ő felvetése állomásozó idegen csapatok kezdeményezés, főként, ha nyomán szerveződött ellen­teljes kivonására tett javas- minél több szervezet, párt, zékj képviselői csoportosulás latot Király Zoltán ország- politikai tömörülés és állam- létrejöttét. Az ellenzéki gyűlési képviselő. Javaslaté- polgár csatlakozik a felhí- frakcióhoz csatlakozott á ban szorgalmazza, hogy a vashoz. Hozzátette: a kezde- közelmúltban a parlamenti volt szövetséges hatalmak és ményezéshez jó alkalomként pótválasztások során man­az érdekelt országok, vagy szolgál a második világhá- dátumhoz jutott három kép­a helsinki záróokmányt alá- ború kitörésének 50. évfor- viselő, Roszik Gábor, Deb­író államok külügyminiszte- dulója, hiszen — mint hang- reczeni József, Raffay Ernő, rei még 1989-ben Budapes- súlyozta — Európában ugyan s rajtuk kívül Bánffy ten, vagy Nyugat-Berlinben negyvennégy esztendeje bé- György is. kezdjenek tárgyalásokat an- ke van, ám ez a béke fo- Ezzel kapcsolatosan Ki­nak érdekében, hogy 1995- lyamatos megújításra szorul, rály Zoltán kifejtette: a par­re valamennyi európai ,or- Ennek során pedig fontos lamentarizmushoz elenged­szágból távozzanak az ott lenne mindkét oldalon az hetetlenül hozzátartozik egy, állomásozó idegen csapatok, ellenségképpel való végérvé- az oppozíciót felvállaló cso­Ezzel egyidejűleg pedig a nyes szakítás. port léte. Ugyanakkor a je­NATO-t és a Varsói Szerző- A Magyarországon állo- lenlegi átmeneti időszakban dést létrehozó országok ki- másozó szovjet csapatok ki- fontos, hogy az ellenzéknek mondhatnák a két katonai vonásáról Király Zoltán úgy legyen parlamenti képvise­tömb megszűnését. vélekedett, hogy ezt csak az lete. Hozzáfűzte azonban, A most nyilvánosságra ho- összeurópai rendezés kereté- hogy a parlamenti ellenzek zott javaslatot csütörtökön a be illesztve lehetne megva- tevékenysége nem jelenti az Parlamentben ismertette Ki- lósítani. Ellenzéki Kerekasztal egy­rály Zoltán az újságírókkal. A sajtótájékoztatón Király séges képviseletét a Tisztelt A képviselő elmondotta: re- Zoltán javaslatának ismer- Ház falai között, méli, hogy hatásos lehet egy tetése mellett bejelentették A feltaláló biztos volt a dolgában Kiállta az első próbát a Celladam Erez-e vizsgadrukkot — kérdezte az MTI tudósítója Kovács Adám feltalálót a csütörtöki nyilvános értéke­lés előtt, amelyen a celladam teszt reprodukálhatóságát vizsgálták. Nem, — válaszol­ta a feltaláló — biztos va­gyok a dolgomban, A feltalálónak igaza lett, ugyanúgy jelez-e a teszt. A bizonyítás során összesen 113 embertől vettek 5-5 vérmin­tát a Celladam' Dalszínház az OGYl tudományos titkára, Kovács Adám feltaláló, Ré­thy Lajos immunológus pro­fesszor és Papp Károly ve­magabiztossága megalapozott utcai Diagnosztikai Labora- gyészmérnök, valamint Vér­volt: a teszt reprodukálható­sága a nyilvánosság előtt bi­zonyosodott be. A Celladam teszt vizsgála­tára azért került sor, mert Paál Tamás, az Országos Gyógyszerészeti Intézet fő­igazgatója hónapokkal ez­előtt nyílt levélben kérte Ko­vács Ádámtól, hogy a tesztet tóriumában. A közjegyző ál­tal hétjegyű kódszámmal el­látott mintákat zárt boríték­ban letétbe helyezték, s a vérmintákat összekeverték, hogy személyhez tartozásu­kat ne lehessen azonosítani. tesi András, a Celladam Kis­szövetkezet diagnosztikai csoportjának vezetője — Er­délyi Anita közjegyző felbon­totta a zárt borítékokat, és ezzel megkezdődött a kódok feloldása, azaz a kódok és a Csütörtökön az Országos hozzájuk tartozó vérminták­Gyógyszerészeti Intézetben a azonosítása, A majd 2 órán nyilvános értékelésen — át tartó műveletet számítógé­közösen, a nyilvánosság előtt amelyen részt vett Paál Ta- pen végezték, amelynek vé­értékeijék. Ez ügyben június elsején ültek először asztal­hoz, s állapodtak meg arról, hogy elsőként a teszt repro­dukálhatóságát vizsgálják, vagyis azt, hogy ugyanannak az embernek a vérmintáira más írásban adott nyilatko­zatot a sajtó számára, amely­ben megállapítja, hogy a teszt ellenőrzésének második, fontosabb lépése még ezután következik, amikor azt kell megvizsgálni, hogy valóban immunrendszer-egyensúlyt, vagy valamilyen más testi állapotot jelez-e? Ebben a. második lépésben az O.GYI már nem kíván résztvenni, mert ez immu­nológiai szakkérdés. A továb­biakban az OGYl a Celladam injekció hasonlóan pártatlan és objektív értékelésének megszervezésével foglalkozik majd. Paál Tamás végül hangsúlyozta: a mostani vizsgálattal mindkét oldal­nak sikerült bebizonyítani, hogy nyilatkozatháború he­lyett lehetséges és érdemes más, az OGYl főigazgatója, gén kiderült, hogy a tesztek Petrányi Győző, egyetemi ta- 88.3 százalékban kiállták a nár, az Országos Haematoló- próbát, vagyis megbízhatóak, giai és Vértranszfúziós Inté- Az előzetes megállapodás olyan objektív ellenőrző vizs­zet vezető helyettese, Ham- szerint maximum 15 százaié- gálatot szervezni, aminek vas József, az OGYl főigaz- kos hibát fogadhattak el. eredményét utólag nem kér­gatórhelyettese, Csekey Éva, A teszt-próbáról Paál Ta- dőjelezheti meg senki. (MTI) Az újságírók kérdéseire válaszolva Roszik Gábor el­mondta azt is, hogy bár a pótválasztások során man­dátumhoz jutottak vala­mennyien a Magyar Demok­rata Fórum tagjai, ez nem jelenti azt, hogy úgymond az MDF politikai szócsövei kí­vánnának lenni a Parla­mentben. Ezt erősítette meg Raffay Ernő is, aki annak a véleményének adott han­got, miszerint az ellenzéki képviselőknek valamennyi ellenzéki politikai erő nevé­ben kell fellépniük — mind­addig, amíg közös az ellen­felük. A közös ellenfél pe­dig nem más — hangsú­lyozta a képviselő —, mint „az országot tönkretevő kommunista hatalom". Az újonnan megválasztott MDF-tag képviselők — ugyancsak a kérdésekre rea­gálva — elképzelhetetlennek tartották, hogy bármiféle paktum létrejöhetne az MDF és az MSZMP reformszárnya között. Még azt is kizártnak ítélték, hogy a választásokat követően koalícióra lépne egymással e két politikai erő, főleg, ha az MSZMP to­vábbra sem szabadul meg azoktól a csoportjaitól, ame­lyek egyértelműen konzer­vatív, dogmatikus irányvo­nalat képviselnek. (MTI) «

Next

/
Oldalképek
Tartalom