Délmagyarország, 1989. július (79. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

ftm 79. évfolyam, 153. szám 1989. július 1., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGEDI LAPJA Havi előfizetési díj; 101 forint Ára: 5,30 forint Módosítják a honvédelmi és a földtörvényt /V honvédelemről szóló, 1976. évi I. tör­vény módosítására benyújtott törvényjavas­lat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Országgyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbert­né bejelentet ő, hogy a csütörtökön kiala­kult patthelyzet után. a honvédelmi bizott­ság ülésén, sikerült kompromisszumos meg­oldást találni a polgári szolgálat időtar,a­inát illetően. Mivel azonban a konszenzus alapján létrejött megoldás kihatással van a csütörtökön már elfogadott módosításokra, így az utóbbiak ügyében is újra kellett szavazni. Ezután, a honvédelmi bizottság jelentése alapján, először arról szavaztak a képvisfe­lök, hogy a katonai szolgálat egvü tes idő­tartama ne haladja meg a 28 hónapot. Az indítványt az Országgyűlés két ellenszava­zattal és két tartózkodással fogadta el. Ez­n'án.'egy ellenszavazattal és tizenegy tar­tózkodással, elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat időtartama 28 hónap legyen, Egv másik módosító indítvány alapján arról döntöttek, hogy a törvény a tartalékos had­kü'eles katonai és polgári szolgálatának együttes időtartamát 28 hónapban határoz­za meg. Ezt az indítványt hét tartózkodás­sal fogadták el. Végül arról a módosításról szavazlak, amely a tartalékos szolgálat idő­tartamát 18 helyett 16, illetve 12 helyett 10 hónapban állapítja meg, valamint a 24 hó­napos, fegyver, nélküli szolgálat letöltése után 6 helye't 4 hónapos tartalékos szolgá­lati idót ír elö. Ezt a javaslatot nyolc tar­tózkodással fogadták el. Végül az Országgyűlés a honvédelemről szóló, 1976. évi I. törvény módosítására be­nyújtott javaslatot 1 ellenszavazattal és 11 tartózkodással elfogadta. Ezt követően Kulcsár Kálmán igazság­ügy-miniszter tartotta meg expozéját a Büntető törvénykönyv módosításáról, Kulcsár Kálmán expozéja Kijelentette: a honvédel­mi törvényből adódó bünte­tőjogi feladat a most beveze­tett polgári szolgálat elvég­zésének büntetőjogi bizto­sítása. A polgári szolgálat ellátását is büntetőjogi sza­bály védi, az a szabály, ame­lyet előterjesztettünk, és amely büntetni rendel min­denkit, aki ki kívánja ma­gát vonni a polgári szolgá­lat ellátása alól, illetőleg azokat, akik másokat ennek a szolgálatnak a teljesítésé­ben megakadályoznak Ezt a gondolatot fogal­maztuk meg a benyújtott törvényjavaslatban. A bün­tetés tehát természetesen azokat érinti, akik a tör­vényben megállapított kö­telezettségüket nem teljesí­tik. Minthogy a polgári szol­gálattal szemben már sem­mifajta lelkiismereti kifo­gás nem fogadható el, ezért nincs arra mód, hogy bünte­tőjogi szankciói ne teremt­sünk az ilyen szolgálatot megtagadók, vagy nem tel­jesítők számára. Értékelni kell büntetőjo­gilag azt is, hogy megnyílt a polgári szolgálat lehetősé­ge, így méltánytalan hát­rány érné azokat, akiket ko­rábbi törvényi kötelezettsé­gek nem teljesítése folytán büntetőjogi rendelkezés alap­ján katonai szolgálat meg­tagadása miatt büntetőjogi­lag elítéltek, maga a tör­vény mentesíti a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Továbbá rendelkezik ar­ról is, hogy végrehajtási ke­gyelemben részesüljön min­den korábban elitélt, de büntetésének letöltését még meg nem kezdett szolgálatot megtagadó, aki e pillanat­ban még bizonytalan jogi helyzetben van. Ezeket a büntetéseket tehát nem hajtják végre, hanem törvé­nyi kegyelem következté­ben törlik. Eljárási kegye­lemben részesülnek azok is, akik ellen büntetőjogi el­járás van folyamatban a fenti bűncselekmény miatt, de ezt a büntetőeljárást egy korábbi törvényi ren­delkezés folytán a törvény hatályba lépéséig felfüg­gesztették. Nem kerül tehát senki sem olyan hátrányba, amely méltánytalan lenne az új törvény életbe léptetése folytán. Egy másik büntetőjogi rendelkezés módosítása kap­csán Kulcsár Kálmán in­doklásként elmondotta: minthogy az ország gazdasá­gi szerkezetének átalakulá­sa következtében eddig is és ezután is egyre több em­ber került, illetve kerülhet abba a helyzetbe, hogy nincs átmenetileg munkája, ezért azokat a büntetőjogi ren­delkezéseket, amelyek az úgynevezett közveszélyes munkakerüléssel kapcsola­tosan a büntetőjogban, vagy a szabálysértés körében ed­dig szerepeltek, ugyancsak torölni kell. Erré egyébként a megváltozott gazdasági körülményeken túl másfajta nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségeink miatt is szükség ván. így tehát előterjesztést tettünk ennek a büntetőjogi tényál­lásnak a Büntető törvény­könyvből és szabálysértési tényállásnak a szabálysérté­sek köréből való törlésére. A végre nem hajtott bün­tetések esetében szükséges­sé vált megfelelő átmeneti rendelkezéseket a törvény ebben az esetben is tartal­mazza. Végezetül utalt arra, hogy a tervek. szerint a honvédel­mi törvény és vele együtt ez a büntetőjogi . torvénymódo­sítás július l-jével lépne ha­tályba. A hatályba lépésnek azonban "van még egy felté­tele, éspedig az, hogy kihir­dessék a törvényt. Mivel a kihirdetés július l.-jé előtt nem oldható meg, az igaz­ságügy-miniszter kérte az Or­szággyűlést: mindkét tör­vényjavaslatot úgy fogadja el, hogy azok a kihirdetés napján lépnek hatályba. A jogi, igazgatási és igaz­ságügyi bizottság képvise­letében Tallóssy Frigyes (Budapest, 24 vk.) a, testü­let egyetértő véleményét tolmácsolta. Elmondta: a bizottság tárgyalta Nóvák Béla képviselőnek azt az indítványát, hogy az üzér­kedés bűntettével kapcsola­tosan a törvényi tényállás módosuljon. Ezzel a felve-' tessel a minisztérium is egyetértett, s. úgy foglalt állású hogy az üzérkedés bűntettét a Büntető Tör­vénykönyv általános felül­vizsgálata keretében, ez év második felében kívánja tárgyalni. Mivel sem az általános, sem a részletes vitához nem kívántak hozzászólni a kép­viselők, csak az maradt hát­ra, hogy a Sinkovics Mátyás által benyújtott módosító javaslatot véleményezze az illetékes bizottság. Az ehhez szükséges idő erejéig az el­nök felfüggesztette a ta­nácskozást. A jogi, igazgatási és igaz­ságügyi bizottság az ülés szünetében tartott tanács­kozását követően, Sinkovics Mátyás indítványa alapján újabb módosító javaslato­kat terjesztett a Parlament elé, így a testület ismét visszatért az elfogadott na­pirend szerinti munkához. A javaslatokkal. Kulcsár Kálmán igazságügy-mi­niszter egyetértett. A bizottsági jelentés in­dítványozta : a szolgálat­megtagadásért kiszabható büntetés időtartama 5 év helyett 3 év legyen. Ezt a javaslatot egy tartózkodás­sal fogadta el az Ország­gyűlés. Azt a módosító in­dítványt, hogy a törvény ne július l-jén, hanem kihirde­tése napján lépjen hatályba, egy ellenszavazattal fo­gadta el a törvényhozó tes­tület. Határozathozatal követ­kezett: az Országgyűlés a Büntető törvénykönyv mó­dosításáról szóló törvényja­vaslatot egyhangúlag elfo­gadta. * Következő napirendi pontként a földtörvény mó­dosítását tárgyalta meg az Országgyűlés. A mezőgazda­sági, valamint a jogi, igaz­gatási és igazságügyi 'bizott­ság áltál (kidolgozott mó­dosító törvényjavaslaton kí­vül egy képviselő — Torok Sándor — is tett kíegeszitő javaslatot. A mezőgazdasági bizott­ság előadójaként Solymosi József (Tolna m., 4. vk.) összegezte a gyakorlati vég­rehajtás ellentmondásait remélhetően feloldó módosí­tások lényegét. Mint mon­dotta, a módosítások nélkül romlanának a lakásépítés­nél a telekhez jutás feltéte­lei, mivel állami ingatlanok, így építési teilkek sem lén­nének eladhatók. Ugyanak­kor az állami tulajdonú ter­mőföldek esetében sem le­hetne változtatni a kezelői szervezeten, s az 'állami tu­lajdon gazdasági társaságba sem lenne bevihető. A mó­dosító .javaslátók révén vi­szont elkerülhető a "kezelői jogkörrel kapcsolatos vala­mennyi probléma. A képviselői kiegészítést ismertetve a bizottsági elő­adó elmondta: ennek lénye­ge szerint a jövőben nem idegeníthető el a szövetke­zetnek az a tulajdona, ame­lyet lakossági szolgáltató te­vékenység " biztosítása cél­jából ingyenesen kapott az államtól. A szolgáltatói te­vékenység megszűntével ugyanis a tulajdonjog visz­szaszáll az államra Tallóssy 'Frigyes (Buda­pest, 24. vk.), a budapesti 71. sz. Jogtanácsosi Munka­iközösség jogtanácsosa az­zal a szándékkal kért szót, íhogy imost ismételten meg­világítsa azt a javaslatát, amelyet a földtörvénnyel kapcsolatban korábban elő­terjesztett. Akkori indítvá­nyának egyik szándéka az volt, hogy azok a társadalmi szervek, amelyek nem tu­lajdonosai az állami ingat­lannak, ne adhassák" azt el. Volt azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: azt (Folytatás a 2. oldalon.) Budapesten tárgyal az ausztrál kormányfő Németh Miklósnak, a Mi­nisztertanács elnökének meghívására pénteken reg­gel hivatalos látogatásra Budapestre erkezett Róbert Hawke ausztrál miniszter­elnök. Útjára elkísérte fele­sége, valamint tanácsadók és üzletemberek. A két ország zászlóival díszített Ferihegyi repülőté­ren fél tízkor landolt az ausztrál miniszterelnök kü­lönrepülőgépe. A gép lép­csőjénél Németh Miklós és felesége üdvözölte Róbert Hawke-ot és feleségét, ma.id úttörők virágcsokorral kö­szöntötték a vendégeket. A delegációk kölcsönös bemutatása utón Róbert Hawke miniszterelnök és kísérete gépkocsiba szállt, és a Hősök terére hajtatott. Itt; az ausztrál kormányfő ko­szorút helyezett el a magyar hősök emlékművén. Ezután az Országház de­legációs termében magyar— ausztrál tárgyalásokra ke­rült sor.N Levélváltás Auckland és Szeged polgármesterei között Üj-Zéland fővárosának. Aucklandnel: polgármester asszonya, Cath Tizard írta alá azt a levelet, amelyet a napokban nyújtót: á': Csonkr. Istvánnak. váro­sunk tanácselnökének ké*. új-zélandi „világutazó". Bili Martin-Seissi éi fe­lesége, Mona 12 éve járják a világot, magánemberként, ám mégis fővárosuk hiva­talon támogatásával Céljuk az, hogy a politikai hova­tartozástól függetlenül, le­hetőség szerint , rmné! több ország minél töb£ polgárá­val ismerkedjenek meg, ba­rátkozzanak össze, s Föl­dünk sok vidékével megis­merkedjenek. A hetven év­körüli új-zélandi úr — nyugdíjas építészmérnök — és felesége ezúttal járt elő­ször (úgynevezett) szocialis­ta országban; először Buda­pestet, majd — ottani ven­déglátójuk javaslatára — Szegedet keresték fe! Igen jó véleménnyel volta!: vá­rosunkról; rendezett, nyu­godt település — mondot­ták —, s az emberek rend­kívül barátságosak. Három­napos itteni vendégeskedés után P. Balaton érintésével Bécsben, majd Isztambul­ban és a Közel-Kelet más országaiban folytatják út­jukat. Szegeden p Servas nem­zetköz'. szállásadó szolgá­la l keretében egyébként Kirsch Attilc. é; Kirschní Tóth Erzsébel vendégei voltak. Mag?. ?. Servas szervezet — amelyhez hiva­talosan magyar állampol­gárok csak tavaly óta csatr lakozhatnak — hasonló el* vek alapján működik, mint amelyek as új-zélandi há­zaspár útjainak. indítékát is képezik: a népek közötti barátságot az állampolgá­rok közti személyes kapcso­latok kiteljesítésével mélyí­teni el. A szervezet tagjai — Szegeden egyelőre még egy tucatan sincsenek — vállalják, hogy térítésmen­teser. szállási biztosítanak ?. más országbélieknel: — előzetes egyeztetés alapján —, annak „fejében", hogy esetleges külföldi utazása­ik során ők is igénybe ve­szik ?. Servas szolgála; ot­tani tagjainak segítőkészsé­gét. Az aucklandi polgármes­ter levele egyébként részle­tesen bemutatja a*. új-zé­landi fővárost, ér, szeretet- > tel invitáljál: városukba a szegedieket. Min; megtud­tuk. készülőben van P sze­gedi polgármester hasonló szellemben íródó válaszle­vele is. S. I. Egyetemi tanárok Uinevezese A szociális és egészség­ügyi miniszter 1989 július elsejével a SZOTL tanszék­vezető egyetem tanárává nevezte ki Nagy Zsoltot (biokémiai intézet), Lencz László: (aneszteziológiai és intenzív terápiás intézet), Mészáros Tamást (ortopédi­ai klinika) és Kraszkó Pált (tüdőgyógyászati tanszék). Egyetemi tanári kineve­zés; kapót: László Aranka (gyermekgyógyászati klini­ka) és Kovács Adám (fogá­szati és szájsebészeti klini­ka). A SZOTE rektora ez év július elsejével egyetemi docenssé nevezte ki Obdl Ferencet (élettani intézet), Lonovicc. Jánost (l-es szá­mú belgyógyászati klinika), Varga Gyulái (Il-es számú belgyógyászati klinika), Jó­ri Józsefet (fül-orr-gége klinika), Jankc. Zoltánt (ideg- és elmegyógyászati klinika), Vetró Ágnest (ideg- és elmegyógyászati klinika), Pokorny La­josi (radiológiai kli­nika), Horváth Örs Pé­teri (sebészeti klinika) és Nagy Attilát (sebészeti kli­nika)

Next

/
Oldalképek
Tartalom