Délmagyarország, 1989. április (79. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-28 / 99. szám

m ly VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 79. évfolyam, 99. szám 1989. április 28., péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint A városi pb május 8-án tárgyalja Rokonszenv a platform iránt A szegedi párt-végrehajtóbizottság legutóbbi ülésén úgy határozott: május 8-ára tűzi ki a városi pártbizott­ságnak azt az ülését, amely a tizennégy testületi tag ál­tal bcnyújlott platformtervezctet tárgyalja. Mint ismere­tes, a legutóbbi pártbizottság! ülés nem határozhatott fe­löle, egyrészt mert egy ilyen munkaokmány tanulmányo­zásához idö kell, másrészt mert az ülés nem volt határo­zatképes. , A végrehajtó bizottság még nem ismeri annak az ad hoc-bizottságnak az ál­láspontját, amelyet a párt­bizottság a tizennégyek ál­tal megfogalmazott doku­mentumnak a pártbeli fo­gadtatását tanulmányozza és véglegezi, mindenesetre alapos eszmecserében fog­lalt állást további sorsát illetően. Az ülés vitájának összegezése ez: rokonszenvez a törekvéssel, és időszerű­nek tartja, mint munkado­kumentumnak mihamarabbi megtárgyalását. A vezető párttestületben alkalom nyílott arra, hogy tisztázzák a dokumentum fogalmazási pontatlanságait, s bizonyos fogalmakat. A platformról úgy beszéltek: segíthet abban, hogy a sze­gedi párttagság rendezze so­rait, és a reformirányzat mögé erőteljesebben felso­rakozzék — vagyis, sürget­heti az egyes párttagok dön­tését; lehetőséget kínál, hogy választási pártként lépjen fel az MSZMP; hogy szer­vezetileg vonuljon ki min­den olyan döntési „illetékes­ségből", amelyben közvet­len részvétele nem indo­kojt; hogy elhatárolja ma­gát militáns tempóktól, akár országos, akár helyi indít­tatásúak azok: A demokrá­cia racionalizálásán azt ér­tik az aláírók, hogy a vi­tákban valóban gondolatok mérkőzzenek meg, s az esz­mecserékben tekintélyein ne érvényesülhessen. A „mono­polizált hatalom helyi je­gyei" kifejezés nem szemé­lyi vonzatú — összességé­ben jellemző még a párt­élet, illetve a közélet hét­köznapjaira, s az „informá­ciós hatalom" értelmezését is árnyaltabbá tették a plat­form kidolgozásában is részt vett végrehajtó bizottsági tagok. A demokratikus cent­ralizmussal szemben a de­mokratikus működést he­lyezik előtérbe. A dokumentumot plat­formvázlatként terjesztették be, s szerzői remélik, hogy vitában történd véglegesíté­se után többségi állásfogla­lássá válik a pb-ben. A pártélet dinamizálása vár­ható, remélhető tehát tője — hangsúlyozták a vitában többen is. Szenvedélyes hozzászólá­sok hangzottak el, melyek szerint a szegedi pártmozga­lomban nagyobb erkölcsi és politikai bátorságra van szükség; az új iránti na­gyobb érzékenységre; több vállalkozásra, és ügyek fel­vállalására. A testület teljesen egy­ségesen vette pártfogásába a tizennégy pb-tag kezdemé­nyezését, s több értékesítő javaslattal járult teljesebb kidolgozásához. Gazdaság­politikai szemléletű kiegé­szítését is •javasolták, mint­hogy választ kell adni azok­ra a kérdésekre, amelyek a politikai gondolkodást gaz­dasági oldalról erőteljesen befolyásolják. E platformból ki kell ragadni mindazt, ami ésszerű, előremutató, mozgósító erejű, s fel kell karolni. A munkamódszerre és munkastílusra vonatko­zó valamennyi gondolatával is szimpatizált a végrehajtó bizottság. A kitűzött május 8-i párt­bizottsági ülésnek ez a té­ma lesz a fó napirendje. Emellett — a párttagság kö­rében végzett alapos tuda­kozódásra építve — meghoz­za állásfoglalását a pb ab­ban is: javasol-e a szegedi párttagság rendkívüli or­szágos pártértekezletet vagy pártkongresszust. Ülést tartott a Minisztertanács A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról A kormányszóvivő tájékoztatója A kormány .tanácskozásán elhangzottakról Marosán György szóvivő tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőit. Elmondta, hogy a mostani ülés napi­rendjén többségében olyan előterjesztések szerepeltek, amelyek a gazdálkodás jogi kereteinek korszerűsítését szolgálják. Mint ismeretes, a magyar gazdaság egyik alapvető problémája a valódi tulaj­donosok hiánya. Ennek a gondnak a megoldásában je­lentős lépés volt tavaly a társasági törvény megalko­tása. Továbbra is nyitva manadt azonban egy fontos kérdés: a különböző típusú gazdasági szervezetek egy­másba való zökkenőmentes átalákulása. Ezt teszi majd lehetővé a Minisztertanács ülésén első napirendi pont­ként megtárgyalt törvény­tervezet, amely a gazdálko­dó szervezetek és a gazda­sági társaságok átalakulásá­ról szól. Az átalakulás folyamatá­ról szűkebb értelemben ak­kor bészélünk, ha a gazdál­kodó szervezet egésze fel­számolás nélkül megy át gazdasági társaságba. Ennek megfelelően az átalakulási A Minisztertanács csütörtöki ülésén megvitatta a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok át­alakulásáról szóló törvényjavaslatot. Ügy döntött, hogy ezt az Országgyűlés elé terjeszti. A kormány az átalakulási törvény megalkotásá­val összhangban javasolja az állami vállalatokról, a szövetkezetekről, a mezőgazdasági termelőszövetkeze­tekről, az ipari szövetkezetekről, a földről, az erdők­ről és a vadgazdalkodásról szóló magas szintű jog­szabályok módosítását. A Minisztertanács elfogadta továbbá a pénzügy­miniszter előterjesztését a vagyonértékelésről. A kormány kezdeményezte az egyesületek fel­ügyeletére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát. A Minisztertanács előterjesztést hallgatott meg a bós—nagymarosi beruházással kapcsolatos gazdasági és jogi kérdésekről. A piacban pénz van... A munka akkor jó, ha nemcsak eleje és közepe van — hanem vége is. Nos, a Cserepes sori vásártér rendezése már rég elkezdő­dött, jelenleg jó ütemben halad, most az aszfaltozás­nál, csatornázásnál tarta­nak — s a hírek szerint, a munka május végére be is fejeződik. Patent módon kész lesz tehát a hármas (használtcikk-, nagybani­és autópiac) foladatkört be­töltő vásártér. S most lássunk néhány tényt és adatot! Csonka Miklós, a városi tanács ke­reskedelmi és termelési osz­tályvezetője elmondta, hogy tízezer köbméter földdel töltötték föl a területet — részben társadalmi munká­val, ami igen figyelemre­méltó, mert ma társadalmi munkásokat nagy fényerejű lámpással lehet csak talál­ni. A feltöltést kohósalako­zás követte — e két tevé­kenység összesen kilencszáz­ezer forintba került. Az ed­dig lerakott százhúsz méter hosszú csatorna 350 ezer fo­rintot nyelt el, ez az összeg egyébként a- vízművek hoz­zájárulását is tartalmazza. A tanács költségén, 80—100 ezer forintért ideiglenes il­lemhelyeket készítettek, de egy vállalkozó gyártja már az örökkévalóságnak szóló, végleges piszoárokat Ma­ga a tízezer-ötszáz négyzet­méter felületű térburko­lat tbbb mint 7 milliót kö­vetel, a vAágitás megoldása, a villanyszerelés három­százezerbe kerül. A vízve­zetéképités, a további csa­tornaberuházások újabb 350 ezret visznek el. Gyártják már a piaci asztalokat is — egyelőre 200 darabot, majd további százat. (Jelenleg kölcsönasztalokkal oldják meg az árusítást). S hogy ez mennyibe kerül? Nos, 1, az­az egy asztal ára három­ezer-kétszáz forint, kétszáz ennélfogva 640 ezer ... Meg­kezdődtek a fásítás előmun­kálatai is, a csemeték he­lyét már kiásták. Módfölött üdvös lenne, ha a telepített kis fák felét nem tördelné ki másnapra a humánus kö­zönség ! Mi lesz a parkolással?... A jelenlegi árusítóhelyen 300 kocsi fér majd el, s le­helőség nyílik a lengyelek által kedvelt, adásvételre — közvetlenül az autóból is. Osszvissz ötszáz autó parkolhat a munkák befeje­zése után a téren. Miután azonban ez aligha lesz elég — az Üj Élet Termelőszö­vetkezet máris tervbe vette, hogy a tulajdonában levő nádas, gizgazos területet parkolási célra alkalmassá teszi. Persze, a kocsik tö­mege0 jelenléte bizonyára Mind nagyobb felületet fölvet majd közlekedési problémákat is, folyik tehát a vizsgálat: kell-e oda jel­zőlámpa. Nagyjából megoldottnak látszik az üzemelés rendje is. Eszerint hétfőtől szom­batig két feladatkört lát el a vásártér: a használtcikk­piac reggel hattól délután kettőig lesz nyitva. Kettőtől elkezdődik a takarítás, dél­után négytől-öttől másnap reggel ötig működik a nagy­bani piac. Vasárnap pedig az autópiac választéka iránt érdeklődőké a tér — szin­tén reggel hattól délután kettőig. Látható tehát, a vásártér hasznosítására a télen meg­alakult kft. működésbe len­dült. Érthető: a dologban pénz van, csak meg kell te­remteni az alapföltételeket. A rendőrség szemléletváltá­SomoBvt Kárólym-é felvétele takar már az aszfalt... sa _ mondta Csonka Mik­lós — lehetővé tette, hogy a külföldiek árusíthassanak, s ez kedvezően alakítja a forgalmat. Egy gond ma­radt hátra, mint kardinális kérdés, ez pedig a takarítás. A kft. naponta 12—20 ezer forint bevételhez jut, en­nek — érthetően — csak kisebb hányadát lehet taka­rításra fordítani, az összeg többi részét ma még elvi­szik a beruházások. Ha az aszfaltozás teljes egészében elkészül, géppel is takarít­hatják majd a teret — ad­dig egyelőre marad a köz­hasznú munkások igénybe­vétele. Egyébiránt nem el­hanyagolható az a vélemény sem, amely szerint jóval ke­vesebb szemét lenne a té­ren, ha az emberek nem szemetelnének. Ki lehet pró­bálni! Farkas Csaba törvény a gazdasági társa­sággá válásról, illetve a kü­lönféle gazdasági társaságok egymásba átmenetéről, fú­ziójáról rendelkezik. A ter­vezett törvény az átalakulás •lehetőségét megteremti va­lamennyi állami vállalatnál, illetve állami gazdálkodó szervezetnél, szövetkezet­nél, a társadalmi szerveze­tek érdekképviseleti válla­latainál és a pénzintézetek­nél. Az új törvény elfogadása egyben szükségessé tészi számos jogszabály módosí­tását, illetve megalkotását, így példáuj módosul az ál­lami vállalatokra és a szö­vetkeztekre vonatkozó sza­bályozás. Megalkotásra vár az állami vagyont kezelő szervezetekről szóló törvény, s mihamarább ki kell alakí­tani a vagyonértekelés rend­szerét is. Az állami vállalatokra vo­natkozó jogszabályok módo­sításának az a célja, hogy lehetővé tegyék, illetve ösz­tönözzék átalakulásukat gazdasági társasággá, intéz­kedjenek az állami törvé­nyességi felügyelet reform­járól, s feloldják a vállalati tanácsok működésében rej­lő ellentmondásokat. A szö­vetkezetekről szóló törvény módosítása mindenekelőtt a szövetkezetek verseny­képességének javítását szol­gálja, a tagság vagyonérde­keltségének erősítésével. Biztosítani kívánják szá­mukra a gazdasági társaság­gá való átalakulás lehetősé­gét is, amennyiben a tagok •többsége igy határozna. Tör­vényességi felügyeletüket pedig cégbíróság látná él. Ugyancsak mai ülésén tár­gyalt a kormány a földről szóló törvény és a vonatko­zó jogszabályok, valamint az erdőről és a vadgazdálko­dásról szóló törvény módo­sításáról. Ezek lényege a kö­töttségek oldása, illetve az államigazgatási eljárások egyszerűsítése. Az átalaku­(Folytatás a 2. oldalon.) Május elseje alkalmából Elismerések, kitüntetések Társadalmi munkáért Szeged lakossága az el­múlt évben közel 140 millió forint értékű társadalmi munkával járult a város gya­rapodásához, épüléséhez és szépüléséhez. A munka ün­nepének közeledtével min­den évben megtörténik az el­múlt esztendei társadalmi te­vékenység értékelése és a ki­emelkedő munkát végző sze­mélyek és kollektívák kitün­tetése. Tegnap, csütörtökön délután a városi tanács dísz­termében ünnepi eseményre hívták azokat, akik sokat tettek Szeged fejlődéséért. A Társadalmi Munkáért bronz fokozatát 67-en, ezüst foko­zatát 75-en, arany fokozatát 57-en vehették át. Nyolcvan­hét kollektíva kapott emlék­plakettet. Kiváló szövetkezet Az ország több mint két és fél száz takarékszövetkezete •közül évről évre a legjobb tíz veheti át a Kiváló címet. Ez tavaly és az idén ismét sikerült a Szőregi Takarék­szövetkezetnek A tegnapi ünnepségen a kollektív cím átadásán kívül egyéni elis­meréseket is osztottak. A pénzügyiminszter által ado­mányozott Kiváló Munkáért kitüntetést kapta Frankó Ist­vánná főkönyvelő, Kiváló Szövetkezeti Munkáért elis­merést vehetett át Kiss An­tal Ernöné kirendeltségve­zető. * Tegnap, csütörtökön mi­niszteri dicséretben részesült az Autófer Vállalat. Kiváló Munkáért miniszteri kitünte­tést vett át Benke Mihályné, az Autófer leányvállalat gaz­dasági igazgatóhelyettese és Ezsiás Mihály fényező. A Szakszervezeti Munkáért ki­tüntetés ezüst fokozatát Hullmann Ferencné belső el­lenőr, bronz fokozatát pedig Lázár Mihály művezető kap­ta meg. * A Szegedi Fodrász Válla­latnál Kiváló Munkáért mi­niszteri kitüntetést kapott Kovács Hegedűs Istvánná ,női fodrász. Szakszervezeti kitüntetés bronz fokozatát kapta Bánfi Lajos férfifod­rász. A Kiixíló Véradó kitün­tetés ezüst fokozatát vehette át Bánfi Lajos férfi- és Czi­rok Mihályné női fodrász.

Next

/
Oldalképek
Tartalom