Délmagyarország, 1989. február (79. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 79. évfolyam, 27. szám 1989. február 1., szerda A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ilau előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint Új intézmény születik: a Legfőbb Állami Számvevőszék A politikai intézmény­rendszer reformja közvetle­nül érinti az állami ellen­őrzési rendszert. A várható változások. homlokterében egy új központi ellenőrző­szervezet, a Legtöbb Állami Számvevőszék. (LASZ) lét­rehozása áll. A döntés-elő­készítés jelenlegi szakaszá­ban még viszonylag keveset tudunk a létesülő LASZ­ról. Nem körvonalazódtak feladatai, jogosítványai. Annyi bizonyos, hogy az Országgyűlésnek lesz önálló ellenőrző szerve. Ezt igényli a képviselők népies csoport­ja, az Országgyűlés növek­vő szerepe, a jogállamiság megteremtése. Nő az Országgyűlés informáltsága A legfőbb állami-népkép­viseleti szerv, az Országgyű­lés az áilamélet egészére kiterjedő irányítási és ellen­őrzési feladatát csak úgy képes jól ellátni, ha az adott témában a képviselő­ház elmélyült, tárgyilagos is­meretek birtokába jut, nyo­mon követheti a törvények végrehajtását, érvényesü­lési hatásmechanizmusát, a befolyásoló tényezők! ala­kulását Ismeretes, hogy az Országgyűlés jelenlegi kont­rollálási, tájékozódási, visz­szacsatolási lehetőségei kor­látozottak. A T. Ház beszá­moltatási, interpellációs ha­táskörében ad hoc bizottsá­gokat szervez egy-egy téma beható tanulmányozására, folyamatos ellenőrzésére. A képviselők élhetnek a kor­látján betekintés jogával, az Országgyűlés előtti fel­tétlen tanúvallomás lehető­ségével. Nincs a Parlament­nek azonban — a legtöbb szocialista országhoz hason­lóan — saját ellenőrzési iKervezete, amely folyama­tosan és szervezetten szak­szerű, komplex informáló­dási. kontrollálási elemzési feladatokat végezhetne. •Jelenleg a költségvetés ki­dolgozásának csakúgy, mint a végrehajtás ellenörzésé­S»mek, a zárszámadás elké­szítésének, a Pénzügymi­nisztérium a gazdája ha­zánkban. A költségvetés úgynevezett fejezetszintű ellenőrzését a PM ellenőr­zési főosztálya végzi. Az 54 személyes apparátus hatás­köre a 30 központi, a 19 megyei,, illetve a fővárosi fejezet ellenőrzésére terjed ki. Minden fejezetre 5 éven­te egyszer kerül sor. A PM tevékenységét kiegészíti ' a minisztériumok és az or­szágos hatáskorú szervek, valamint a tanácsok ellen­őrzése, a felügyeletük alá tartozó költségvetési intéz­ményeknél, i'letve tané'•.••ok­nál. A gazdálkodási ügyek intézése és ellenőrzése a ta­nácsoknál szervezetileg nem elkülönített, ugyanaz a pénzügyi szakisgazgatásri szerv végzi mindkét felada­tot Mivel foglalkozzon a LÁSZ? Az új intézményről gon­dolkodva, vitatkozva abban teljes az egyetértés, hogy a költségvetés végrehajtásá­nak ellenőrzését a zárszám­adás készítését, a Pénzügy­minisztérium terjessze az Országgyűlés, illetve a számvevőszék elé. Eltérőek viszont az álláspontok az állami tulajdon és vagyon számvevőszéki ellenőrzé­sének mértékéről, mélységé­ről. Vizsgálják-e például az Országgyűlés megbízásá­ból, vagy számszéki kezde­ményezésre az állami tulaj­don és vagyon hatékony, célszerű felhasználását, a kormányzati programok végrehajtását? Készülje­nek-e átfogó téma- és cél­vizsgálatok például az isko­la, az egészségügyi vagy a •kommunális hálózatok ha­tékony. célszerű működésé­ről, avagy csak a pénzfel­használás szabályszerűsé­gét ellenőrizzék? A kérdések megválaszo­lásánál a szakértői javasla­tok, az országgyűlési állás­foglalások azzal minden­esetre számolnak majd, hegy a második világhábo­rút követően, de különösen a 70-es években számotte­vően bővült a számvevőszé­kek feladatköre a fejlett tő­kés országokban. A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (az INTOSAI) az ENSZ-szel együttműködve, rendszere­sen szervez szemináriumo­kat és készít ajánlásokat egy-egy vizsgálati, elemzési témakörben tagszervezetei számára. Az INTOSAI — vezetőtestületének, a kor­mányzótanácsnak tagja a magyar KNEB elnöke — a gazdasági ellenőrzést átfo­góan, a pénzügyi, revizori tevékenységet meghaladó módon értelmezi. A nem­zetközi ellenőrzési tapaszta­latok hasznosítása hazánk jól felfogott érdeke. A legfelsőbb állami ellen­őrző szervezet jogait és kö­telességeit többnyire az al­kotmány rögzíti, esetenkent a részleteket külön törvény szabályozza. A szervezet változatos — közhivatali, testületi, bírói stb. — for­mában működhet. Nagyfokú függetlenség és autonómia jellemzi, noha az államszervezet részeként te­vékenykedik. Vezetőit meg­határozott időre, de legalább tíz évre választják. A kor­mány gondoskodik a Szám­vevőszék működésének anyagi és tárgyi feltételei­ről, de nem irányíthatja és befolyásolhatja a szerveze­tet. A magas, esetenként közjogi bírói státus sem pá­rosul közvetlen szankcioná­lási vagy más beavatkozási lehetőséggel. Szükség szerint a Legfőbb Állami Számve­vőszék indítványozza, kezde­ményezi, majd ellenőrzi és nyomon követi az eljárások lefolytatását az illetékes szerveknél. A magyar LASZ státusa, feladatköre széles sávban alakítható a külföldi tapasz­talatok ismeretében. Létre­hozható például egészen kis létszámú központi apparátus kizárólag az állami költség­vetés és a zárszámadás vé­leményezésére. Ebben az esetben az általános hatás­körű állami e'.lenőrző szer­vezet — jelenleg ilyén a Központi Nepi Ellenőrzési Bizottság — továbbra is a kormány égisze alatt marad. Az állami ellenőrzés csak úgy válhat egyközpontúvá, hogy átfogó ellenőrzési fel­adat- és hatáskörrel hozzák létre a LÁSZ-t. Ez tűnik op­timális megoldásnak. Így az állami pénz- és vagyonellen­örzésen túl az Országgyűlés és esetenként a Miniszterta­nács megbízásából, valamint saját kezdeményezésre egy­arínt végezhet átfogó vizs­gálatokat, nyomon követve a főbb társadalmi-gazdasági folyamatokat. A széles hatáskörrel fel­ruházott Legfőbb Állami Számvevőszék nemcsak az Országgyűlés tevékenységét tehetné szakszerűbbé, meg­alapozottabbá, hanem közre­működésével a meglevő és erősen tagolt különféle szaft­ellenőrző apparátusok mun­kája is összehangoltabbá, hatékonyabbá válhatna. K. J. Hz ipar helyzetéről 1988-ban az iparban nem születtek kiugró gazdálko­dási eredmények, de a szer­kezetátalakítási törekvések valóra váltásában a7- egyes ágazatok szerény sikereket elértek. így jellemezte az el múlt esztendő ipari eredmé­nyeit Berecz Frigyes ipari (Folytatás a 2. oldalon.) Szovjet csapatkivonások Magyarországról A szovjet kormánynak a fegyveres erők és a fegy­verzet egyoldalú csökken­téséről hozott határozata ér­telmében Magyarország te­rületéről kivonnak 22 szov­jet katonai egységet, köz­tük egy teljes létszámú pán­célos hadosztályt, egy ki­képző páncélos ezredet, egy deszant-rohamzászlóaljat, egy vadászrepülő-ezredet, egy vegyvédelmi zászlóaljat és egy katonai tisztes isko­lát A már korábban beje­lentett szovjet csapatkivo­nás részleteiről (kedden a Szovjet Kultúra ós Tu­(Foly tatás a 2. oldalon.) Tomafruct néven kft. alakult Tavaly októberben To­mafruct néven kft. alakult Bordányban. Decemberben hivatalosan is bejegyezték megyénk ez idáig legna­gyobb alaptőkéjű ilyen cé­gét. A 47 millió forintot a tagszövetkezetek adták ösz­sze; a Bordányi Előre Szak­szövetkezet, a Zákányszéki Egyetértés Szakszövetkezet, a Zsombói Gyümölcsös Szak­szövetkezet, a Domaszéki Szőlőfürt Szakszövetkezet, az Ullési Takarékszövetke­zet, a Szatymazi Takarék­szövetkezet és a Tápéi Ta­karékszövetkezet. Erdekeit még a Balástyai Alkotmány és Rákóczi Tsz és a Kisteleki Magyar—Szovjet Barátság Tsz. Még az idén 100 millió forint fölé emelik a törzstő­két, újabb tagokat — eset­leg külföldit is — bevonva. A felépítendő üzemben órán­ként 22 tonna paradicsom és 8—10 tonna gyümölcs aszep­tikus, tartósítószer nélküli, beltartalmi értéket megőrző feldolgozására alkalmas olasz gépsort állítanak be. Az építkezés a megszüntetett bordányi szarvasmarhatele­pen, az ott levő létesítmé­nyek hasznosításával hama­rosan megkezdődik. Az elhú­zódó procedúra ellenére, re­mélhetően a paradicsomsze­zonban már működhet a gép­sor. Eddig a hír. S hogy mi van mögötte, arról Nagy Hú­széin Tibort, a Bordányi Elő­re Szakszövetkezet elnökét, a kft. ügyvezető igazgatóját , kérdeztem. Gyógyszer ellen nincs orvosság? Pazarló gyógyszerfo­gyasztás, házi patikák töm­kelege az egyik oldalon, 18 milliárd forintos álla­mi támogatás a másikon — ez jellemezte a hazai gyógyszerfogyasztást az idei esztendő elejéig. 1988. január 9. minden bizony­nyal „vízválasztó'' dátum lesz a hazai gyógyszerfor­galmazás történetében.­Egy csapásra megváltozott a gyógyszerrendelés és -forgalmazás eddig kiala­kult szisztémája, a sokáig filléresnek számító piru­lák ára többszörösére emelkedett. Es jött a teljes káosz: fejüket fogták a gyógysze­részek, idegesek lettek az orvosok, átkozódtak ma­gukban a betegek. Kinek jo ez kerdezték. Már­mint az, hogy keresve sem lehetett volna bonyo­lultabb szisztémát ki­agyalni a mainál. Az sem titok ma már, hogy az ár­emelés elsősorban a gyógyszerekre leginkább ráutalt nyugdijasokat, az idős, kisjövedelmű ál­lampolgárokat sújtja. Ho­gyan. segíthetnénk rajtuk? A szociális védőháló lyu­kait már megint foltozgat­ni kellene, de hogyan! Mai összeállításunkban (lapunk 5. oldalán) nem ls vállalkozhatunk többre, mint arra, hogy felvázol­juk az ellentmondásokat, hangot adjunk vélemé­nyeknek, észrevételek­nek. Egyelőre számunkra is kérdés: gyógyszer el­len nincs orvosság? — A térség fő termelési profilja, a szántóföldi zöld­ség- és gyümölcstermesztés. A jövedelmező termelésnek a jövőben egyre szorosabb feltétele a biztonságos érté­kesítés, amit csak a magas színvonalú feldolgozással le­het biztosítani. A belföldi piac szűkül, így az igényes tőkés piacokat kell megcé­lozni. — Ezt a követelményt el­vileg az élelmiszeripar is teljesíthetné. — Az .élelmiszeripar szer­vezeti monopóliumában ha­talmas társadalmi töke össz­pontosul a mai technológiai szinten. Ez azonban nem tud megfelelni a tőkés piac kí­vánalmainak, fejlesztésre lenne szükség, ehhez viszont nincsenek meg a források. Most kitört a pánik. Kézzel­fogható megoldás lehetett volna a térségben és verti­kumban való gondolkodás. Az üzemek rekonstrukciójá­ra a termelő mezőgazdasági üzemek elegendő tokét tud­tak volna befektetni, de er­re csak akkor Uhetett volna vállalkozni, ha a termelés­feldolgozás-értékesítés komplex láncolatára rendel­kezési jogot szereznek. A kö­zös érdekeltséget nem lehet ma már szóbeli együttműkö­déssel pótolni. Az érdemi lé­pések megtételére az ipar nem mutatott hajlandóságot. Emiatt kellett a párhuzamos kapacitás mellett dönteni. De ez igazából nem is pár­huzamosság, hisz a meglevő­nél fejlettebb technológiát jelent. — Mi a biztositéka, hogy az új üzem termékei a tőkés piacon elkelnek? — A térség nagy értéke a jó minőségű barack, a sza­móca, a paradicsom. Egy olyan technológiával, amit most lízingben megszerez­tünk, a beltartalmi értékből a lehető legtöbb megőrizhe­tő a gyümölcslében, paradi­csomsűrítményben. Az alma alapú üdítőktől ismét az iga­zi gyümölcsök és természetes levek felé tolódott el a ke­reslet a fejlett világban. Mi ezt a piacot céloztuk meg, és a jó minőséggel ott a he­lyünk. A paradicsom virág­korát egyrészt a természetes igénynövekedés, másrészt a világban tapasztalható aszálykárok hozták meg. Emellett a dél-európai ter­melőket a magas élőmunka­költség és a nehéz és drága gépesíthetőség tartja kordá­ban. Így itt is --.osszabb tá­von van keresnivalónk. Szö­vetkezetünk a nemzetközi paradicsomvetömag-ter­mesztésbe idejében bekap­csolódott, az éienjáró infor­mációkból, fajtákból része­sülhetünk. Az aszály ellené­re a közösben öntözés nélkül elértük a hektáronkénti 500 mázsás átlagot, ez kétszere­se a környezetünkben kiala­kult hozamoknak. A térség­ben lakó emberek jó színvo­nalú megélhetését csak a termelésbiztonság túdatos alakításától remélhetjük. Ha a szabályozásban nem lesz drasztikus változás, meg kell térülnie a befektetésnek. A rebesgetett forintleértékeles a tőkés exportban éppenség­gel még javíthatja is az ered­ményességet. — Hogyan sikerült meg­szerezni a fejlett technikát? — Pályázatot adtunk be konvertibilis exportfejlesz­tésre, a kormány tárcaközi bizottsága ezt szeptemberben elfogadta, öt évre 15 millió dolláros exportot vállaltunk, ennek fejében megkaptuk a szükséges 4,2 millió nyugat­német márkás devizafedeze­tet. Svájci hitelből fizetjük -az olasz cég lízingdíját, s hat év után 1 márkáért kerül a birtokunkba a berendezes. A. finanszírozó egy kereske­dőház, s érdeke, hogy a pén­zéből olyan termék szüles­sen, amely eladha,ó. A kül­kereskedelmi vállalatokkal, bankokkal igen nehéz volt együtt dolgozni. Többel me­net közben voltunk kényte­lenek szakítani. Végül a Tszker az utolsó pillanatban ugrott be az üzletbe. Az egyetlen magyar partner, a Mezőbank volt, amely a tár­gyalás első félórája után megértette, mit várunk tőle, s az ígéretet is betartotta, s vállalta a 150 millió forintos készfizető torintgaranciát. — Az építkezésre hogyan lehet összeszedni a forinto­kat? — A kft.-tagok mindegyi­ke a saját lehetőségei sze­rint. Van olyan szakszövet­kezet, ahol mar tavaly rész­jegyeket jegyzett a tagság, mi ezt az idén tervezzük. Az évek óta félrerakosgatott pénzünk kevés, igy tókét kell kivonnunk a termelésből. A szarvasmarha- és baromfi­tartást szüntettük meg a kö­zösben. Nem volt* ugyan veszteséges, de a lekötött pénz nem fedezi a banki ka­matot, s ez a tőke volt mobi­lizálható. Ez bizony konflik­tussal, munkahely-megszün­tetéssel jár, s kiesik 60—70 millió forint termelési ér­ték. Valamit valamiért. ' Tóth Szeles István

Next

/
Oldalképek
Tartalom