Délmagyarország, 1988. szeptember (78. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-23 / 228. szám

8 1.988. szeptember 23., péntek Struccfiókák a keltetőből Főnöki piszkálós Az aranyszabályt, ugyebár, min­denki ismeri. EIsó pont: a főnöknek mindig igaza van. Második pont: amennyiben a főnöknek mégsem lenne igaza, automatikusan az első pont lép érvénybe. Hogy miért fárasztom a kedves olvasót langyos őszi szélben ilyen szörnyű rossz viccekkel? Gondos­kodás ez, kérem, csak apró, ember­baráti gondoskodás, hisz inap mint nap szemtől szembetaláljuk magun­kat a felsőbb hatalom helyi képvi­selőjével, akit nemes egyszerűséggel csak főnöknek szólít a jól nevelt beosztott. ö tehát játékunknak egyik ala­nya Humanisták kinyilatkoztatása szerint a főnök is ember, bar néha leplezi. Beosztása szerint lehet kicsi, nagy, még nagyobb, s a játék ízét­zamatát az adja, hogy eme katego­rizálás gyakran nem mutat össze­függést a tehetséggel, a képzettség­gel és rátermettséggel. De mielőtt elsüppednénk hétköznapi rosszmá­júskodásunkban, illő megjegyezni, hogy a főnök kategorizálható szár­mazása szerint is, vagyis: kineve­zett, választott, kiemelt, küldték, ránk rakták, ide bukott — hogy csak a legjellemzőbbeket sorakoz­tassam a papíron. S hogy viszonyul mindez a cím­ben jelzett piszkálóshoz? Jó tanács: e játékunkban, logikát ne keressen senki. A főnök ugyanis súlyából fa­kadó tehetetlenségi erejénél fogva, mindig, mindenhol és mindenért él­het piszkálós címmel összefoglalt jogaival. A munkiaerkölcs hazánk­ban hosszá időn át kificamított ér­telmezéséből fakadóan, munkahelye­ink jó részében ennek tekintették a határidőre, jó minőségben, az elő­írt költségeknek megfelelően elvég­zett munka megkövetelését is, de nyugati szakértők szerint ilyen ér­telmezés nemcsak a fent nevezett fogalmat, hanem a népgazdaságot is kimeríti. Így a piszkaira kategóriá­ba — ha megengedik — a tudo­mány mai állása szerint azokat a cselekményeket soroljuk, amelyek a tekintély megteremtését szolgálják, minden magyarázható alap (na­gyobb tudás, tapasztalat stb.) nél­kül. A főnök, mint aktív játékra szeme ilyenkor kitágul, mint ama nevezetes bagzó macskáé, jobb eset­ben üvölt, papírokat dobál, asztalt rugdos, még rosszabb esetben hal­kan, de biztosan fenyegetőzik, s ezzel egy időben elkezdi a nagyfó­nöki bemártós címre hallgató játé­kot. Ugye, ez nem igényel különö­sebb magyarázatot? Népi játékunk alaptípusai: elsár­gult arc, halk motyogás, ha a be­osztott nagyobb sikert ér el (példá­ul: pályázat, ösztöndíj, vagy amit akarunk), mint irányítója. Fogcsi­korgás, régi hibák felhánytorgatása, ha beosztott fiatalabb és csinosabb, mint a főnök (Illő megjegyezni, hogy ezt o formát a kettessel kez­dődő személyi számű játékosok űzik nagy előszeretettel.) Karlengetés, ég­re nézés, istenek hívása, ha a be­osztott végre hibázott, s így min­den addigi érdem egy bizonyra megfoghatatlan cél érdekében tö­rölhető. Elégedett mosoly, karosszé­ki szétterülés, ha két, netán több beosztottat sikerül úgy egymás ha­jának tépésére ösztönözni, hogy maradéktalanul megvalósul az razd meg, és uralkodj, szocialistának aligha nevezhető alapelve. — Példáim lapzártáig sorolhatók, de tisztelve türelmüket, befejezem az­zal, hogy e népi játék akkor ölt igazán izgalmas formát, ha a fő­nöki piszkálós időben, térben és helyben találkozik a beosztotti fur­kálóssal, amely hasonlóan népi, ha­sonlóan játék, s mint mondják, nem babra megy. De erre a témára talán legközelebb térjünk vissza ... * Utóinat helyett: mielőtt megkez­denénk nagyüzemi vihorászásunkat közvetlen főnökünkön — felbáto­rodva a néoszokás adta jogunkon —, ne feledjük: a gravitáció ered­ményeként a hétköznapi kinevezé­sek sűrűjében mindenkit érhet meglepetés: vagyis beosztott az egész világ, s főnök lehet benne minden férfi és nő... Bátyi Zoltán A hamburgi Ilagcnbrck állatkort ápolója bemutatja azt a kőt struccfiókát, amelyek a napokban keltek ki a kelteié­ben. 42 napos keltetés! időszak után. Az Ossi I. és Ossi II. névre keresztelt fiókák egy évig. ifjúkoruk kezdetéig, mes­terséges körülmények között nevelkednek, és csak azt kö­vetően kerülhetnek — mint új jövevények — szüleik mellé Magyar Rádió Szeged Szeptember 5«., szomhat | NAGY GYULA PÜSPÖK KITÜNTETÉSE mr Oszi idő Várható időjárás az or­szág területére ma estig: ál­talában gyenge, változó irá­nyú, a Dunántúlon meg­élénkülő déli, délkeleti szél várható. A reggeli órákban tóitokban köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőt. a.OO— io.oo:AJfflldl tükör — ji tarUiltxmlxV]; Ismerjük <1 k«rt? — jvumga Mörla rlport­M?skér6i — Cigány Kisz- Népköztársaság Zászlórend­A Népköztársaság Elnöki mérséklet 8 és 13 fok a Tanácsa Nagy Gyulának, a legmagasabb nappali ho­mngyarországi evangélikus merseklet " 22 fok ko­egyhaz püspök-elnökének az 2011 alakul, állam és az evangélikus egy­ház közötti jó viszony mun­kálásában kifejtett ered­ményes tevékenysége elis­meréseként, 70. születésnap­ja alkalmából a Magyar alapszerve7,nt alakul KlskunfeirRytiö7öíi — riporter; vasa István Péter Most Jöttünk Erdélyből ... — Móra Ferenc Sándor besiélgetéat' szegedi fiatalok erdélyi ..soKőlyutialről" — Szerkesztő: Vécscy Agncs je kitüntetést adományozta. A kitüntetést Straub F. Műemléki A lottó nyerőszámai: 13, 20, 30, 01, 77 A Sportfogadási és Lottó Brúnó, az Elnöki Tanács el- Igazgatóság közlése szerint a nöke csütörtökön adta át. lottó 38. heti (nyerőszámai a Jelen volt a kitüntetés át- következők: adásánál Miklós Imre ál- 13, 20, 36, 61, 77. lnmtitkar, az Állami Egy- TPK házügyi Hivatal elnöke és HALLÁSSERÜLTEK Katona Imre, az Elnöki Ta- VI,L ,G^APJ „ nács titkára. ELHUNYT SUGÁR REZSŐ Életének 69. évében, hosz­ClMVÁLTOZÁS A Csongrád Megyei Tűz­oltóparancsnokság címe szeptember 26-ával, a szege­dié pedig október l-jével megváltozik. A tűzoltó-pa­rancsnokságok új címe: 6728 Szeged, Napos út. A telefonszámok és postafiók­számok változatlanok ma­radtak. SZABÁS­VARRÁS A Petőfi Sándor Művelő­dési Házban szeptember 14­én indult szabás-varrás tanfolyamra még elfogad­nak jelentkezéseket, kez­dőket és haladókat egy­aránt, naponta 8-tól 16 órá­ig. A kilencedik áldozat Az utóbbi évtizedek leg­súlyosabb bűnügyében ki­lencre nőtt a halálra áldo­zatok száma. Kedden haj­nalhan belehalt sérüléseibe az augusztus 15-i csengelei tragédia óta életveszélyes ál­lapotban levő 12 éves Csányi Tímea. Ezzel a borzalmas tragédia fejleményeinek egyik szakasza lezárult. A kislány volt ugyanis az utolsó túlélője a drámai na­pon életveszélyes állapotba kerülteknek. A sérültek kö­zül egyedül nővére élte túl a gyújtogatást. Jutalom — merényletelhárításért A hallássérültek világnap­járól — szeptember utolsó vasárnapja — immár har­mincadik éve emlékezik tani tanácskozásnak az a tény, hogy az alsóvárosi fe­rences templomban és kolos­torban — a falak mélyén SZEGEDEN ÜLÉSEZIK AZ OMF Az Országos ... Felügyelőség tudományos Szu betegség után, csütörtö- me£ a Hallássérültek Or­osztálya és a szegedi ki- kön elhunyt Sugár Rezső szagos Szovetsege. Az or­rendeltség szervezésében Kossuth- és Erkel-díjas ze- szagban jelenleg mukodo 53 kétnapos tanácskozás kez- neszerző, érdemes művész, a helyi szervezet az idén is dódött tegnap Szegeden. A Liszt Ferenc Zeneművészeti változatos programmal var­tanácskozás témája: A ma- Főiskola nyugalmazott egye- ía az érdeklődőket. A szö­gvar koldulórendi építészet, temi tanára, a Magyar Ze- vétség kozponti rendezvenye Célja: az utolsó 30 év e té- neművészek Szövetségnek szeptember 24-en lesz Bu­mával kapcsolatos kutatása- alapító tagja, a Művészeti dapesten. ittak részletes ismertetése. Alap zenei szakosztályának BAROKK Külön aktualitást ad a mos- vezetőségi tagja. Temetésé- KINCSEK ról később intézkednek. A Móra Ferenc Múzeum REFORM- a Fekete-házban kiállítást HÍRMAGAZIN rendez Barokk kincsek cím­Reform címmel új, füg- mel. A megnyitón ma, pén­megtalálták az egykori kó- getlen demokratikus hírma- teken délután háromkor zépkori kolostort, falmarad- ga/inként meghirdetett he- Gyulay Endre szeged—csa­ványokat. A tegnapi tanács- tilapot vásárolhatnak pén- nádi megyéspüspök szól a kozáson Marosi Ernő mű- tektől az érdeklődők az új- megyéből összegyűjtött ér­vészettörténész, Entz Géza ságárusoknál. tékes anyagról. Herder-díjas művészettörté­nész, Fügedi Erik régész és Valter Ilona régész tartott előadást. Ma Lukács Zsuzsa művészettörténész, a kolos­tor kutatója tart előadást, majd a helyszínen is beszá­mol az eredményekről. Szombaton, a Vajdaságba utaznak az előadók, ahol koldulórendi kolostorokat és templomokat keresnek föl. TELEFONSZÁM­VÁLTOZÁS Az Országos Műszaki In­formációs Központ és Könyvtár központi telefon­száma megváltozik. Az ér­deklődők szeptember 26­álél a 382-300-as telefonszá­mon hívhatják az intéz­ményt. SZOLIDARITÁSI NAGYGYŰLÉS Csongrádon, az ifjúsági ház nagytermében szolidari­tási nagygyűlést tartottak, amelyen beszédet mondott Renso Gonzalez, a chilei an­tifasisz'a bizottság képvise­lője. Hiány —_ — Maga szerint mi hiányzik ahhoz, hogy boldog legyen? — kér­dezi fc pszichiáter. — Egy ki» boldogság, doktor úr. Külföldi diákok esküje A műit héten beszámol- 14. és negyedik évfolya­tunk arról, hogy a Szent- mán mindössze egy, ma­Györgyi Albert Orvostu- gyar származású svájci dományi Egyetem általá- tanul. A csökkenő létszám nos orvostudományi ikará- jelzi, hogy most indul be ra beiratkozott külföldi, a pénzgyártás a az oktatásért devizával fi- vetési szervként zető hallgatók esküt tet- egyetem tek. Tegnapi esemény: a gy ógyszerésztudomán yi kar 79 elsőéves hallgatója . • ¿T '",„-„ az intézmény Eötvös utcai beinatkozóW "50 épületében esküt tett a «ak megfelelő kar vezetői előtt. A ma­költség­működő gyógyszerész­karán. Az első év első félévére forint­valutát, a felsőbb évesek 1500 forint gyiarországi hallgatóknak értékű devizát fizetnek be mintegy 60 százalékát éri a dékáni hivatalban, Pon­el a kemény valutával fi- too összegezést azért nehéz zető diákok száma. A adni, mert a kar bevéte­gyógyszerészpályát egyip- leit befolyásoló tényező, tolmi, jordán, kuvaiti, iz_ hogy az alapozó tárgyak raeli, szudáni, egyesült jelentős részét a József arab emirségi és észak- Attila Tudományegyetem jemeni diákok választót- természettudományi karán ták. oktatják, így nem csupán A kar második évfolya- az orvosegyetem részesül a mán 38, (harmadik évén bevételekből. IDEIGLENES FORGALOM­KORLÁTOZÁS Az olimpiai napok futó­versenyének zavartalan le­bonyolítása érdekében 24­én, szombaton délelőtt 9 és 11 óra között az alábbi út­vonalakon szüneteltetik a foigalmat a versenyzők el­haladásáig. 5 kilométeres út­vonal: Közép Kikötő sor, Felső Kikötő sor, Szövetség utca, Fürj utca, Közép fa­sor, Tárogató utca. Gyapjas Pál utca, 15 kilométeres út­vonal: Közép Kikötő sor, Alsó Kikötő sor. Lövölde utca, Üjszőregi út. Kamara­töltés, Maros-gát, Felső Ki­kötő sor. Közép Kikötő sor. I'ÖTN YOMOZ ÁS A BALOGH­ÜGYBEN Mint azt lapunkban már korábban hírül adtluk, a rendőrség üzérkedés bűntet­te és más bűncselekmények alapra gyanúja mi­att, vádemelési javaslatot tett az ügyészségnek a 47 éves Balogh Ferenc (Szeged. Szövő utca 24.) ügyében. Az ügyészségi vizsgálat során több kérdés merült föl az ügyben, melyek megvála­szolására űjabb szakértőt vonnak be. A városi ügyész­ség a tényállás maradékta­lan felderítése érdekében pótnyomozást rendelt el Az eddig sem egyszerűnek ígér­kező perben várhatóan hosszabb időt vesz igénybe n szálak kibogozása. PASOLINI-SOROZAT: MÁTÉ EVANGÉLIUMA A Filmtéka Pasolini-élet­műsorozatúban az 1964-ben készült Máté evangéliumát vetítik ma, pénteken este fél'8 órai kezdettel. Az elmúlt heti vonatelté­rítési kísérlet során bátor magatartást tanúsító vas­utasokat jutalmazta meg tegnap a szegedi igazgatósá­gon Lovász Lázár vasúti gaz­gató, aki a MAV vezérigaz­gatója nevében elismerését fejezte ki, és pénzjutalmat udott át. A merénylet során közvetlenül veszélyeztelett Viszkok István mozdonyve­zető és Polgár Sándor vo­natkísérő, a békéscsabai vontatási főnökség dolgozói 10—10, a segítségükre siető Dobó Imre és Kokavecz András szegedi vasutasok 6—6 ezer forint jutalmat kaptak. Természetesen egy ilyen ünnepi aktus alkalmat kínál az ünnepeltekkel, s vezető­jükkel való elbeszélgetésre is. Lovász Lázár vasútigaz­gató azt emelte ki: az eset számukra is tanulságokkal szolgál. Újból tudatosítani kell ugyanis a dolgozókban, hogy a vezetőállásokban csak az arra jogosultak tar­tózkodhatnak. Az is megfon­tolandó: ha u régi időkhöz hasonlóan egyenruhában járnának a vasutasok, vagy legalább emblémás munka­ruhájukat hordanák — mindjárt föltűnő lett volna, hogy egy civilruhás igyek­szik föl a később eltéríteni szándékozott mozdonyra. A mozdonyvezető, Viszkok István már a tárgyaláson ügy nyilatkozott: nem ta­gadja, félt, amikor a késsel fenyegette a merénylő, de abban akkor is biztos volt, hogy a vonatot semmiképp nem indítja el. A váltótörés­sel járó anyagi káron kívül ugyanis akár a határ felé vezető vágányra futnak, akár Dorozsma felé indul­nak — tragédia is bekövet­kezhetett volna. Viszkok István azt is hozzátette: éreztek kollégájával, semmi meggondolatlanságot nem csinálhatnak, mert azonnal elvágja a „jövevény" a tor­kukat. Arról is hallhattunk, amit a rendőrségen az őri­zetbe vett Szabó Pál ügy mesélte: „a mozdonyvezető rendes volt, azt is mondta, egyek a kajájából nyugod­tan", az a valóságban úgy zajlott, hogy Szabó egyik kezével a kést tartotta Visz­kok István nyakához, a má­sikkal táskájában turkált, elővette a mozdonyvezető vacsoráját, beletűrt, s ekkor mondta a masiniszta: „edd meg!"... Az egyik „segítség", Dobó Imre elmondta: amikor Pol­gár Sándor értük ment, azt mondta, késsel támadtak ra­juk, s ők nem vették elő­ször komolyan a dolgot. Ké­sőbb azonban tevékeny szere­pet vállaltak a „merénylő" lefegyverezésében. Hogy mi­lyen szokatlan esetről van szó, az is mutatja egyéb­ként, hogy amikor beüzentek a forgalmi szolgálattevőnek: hívja a rendőrséget, kétszer is visszaszólt: „ne hülyés­kedjetek". Amikor harmad­szor is közölték: megtámad­ták a gépet, már riasztotta kollégájuk a rendőrséget. Jött is hamar a kék autó, s Polgár Sándor beszámolójá­ból az is kiderült, lefegyver­zése után nem alaptalanul félt a vasutasoktól Szabó Pál, s hogy okkal vallotta: már alig várta a rendőrök megérkeztét... Végül egy idézet a MÁV vezérigazgatójának köszönő leveléből: „Bátor, józan és határozott magatartásukkal megóvták a vasúti közleke­dés biztonságát." B. T. DELMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Virozl Bizottságának napilapja Főszerkesztő: Sz. Simon Iztván Főszerkezztő-tielyettes: Szávay István Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Klspál Antal — Szerkesztőságál kiadóvállalat: Szeged, Tanácskőztársasag útja 10. Sajtóház (7t0. — Telefon: 21-433. — A lapot nyomja, Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. 4720. Igazgató: Surányt Tibor. — Terjeszti • Magyar Fosta. Előfizethető a postahivataloknál áa kézbesítőknél. Előfizetési d(J egy hónapra «3 forint — ISSN »133—CM X

Next

/
Oldalképek
Tartalom