Délmagyarország, 1988. április (78. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-13 / 87. szám

4 Csütörtök, 1988. április 14. Jogi tanácsok A julalom után fizetendő adóról A jutalom után fizeten­dő jövedelemadó kiszámí­tásáról érdeklődik P. S. szegedi olvasónk. Kéri, is­mertessük az erre vonat­kozó rendelkezéseket. A magánszemélyek jöve­delemadójáról szóló törvény rendelkezései szerint a mun­kaviszonyból — ide nem ért­ve a másodállást, mellékfog­lalkozást — származó rend­szeres jövedelemből adóelő­legként a tárgyhavi jövede­lem 12-szerese után számí­tott adó' 1/12-ét kell levonni. A nem rendszeres jövedel­mek (a jutalom, a prémium, a nyereségrészesedés, a jubi­leumi jutalom, a törzsgárda­jutalom, bevonulási segély stb.) után az adóelőleget a következő módon kell levon­ni: a munkaviszonyból szár­mazó nem rendszeres jöve­delem felvételét megelőző legutolsó teljes havi munka­bér 12-szereséhez kell a nem rendszeres jövedelmet hoz­záadni, majd az igy kapott összeg után az adót az álta­lános szabályok szerint ki­számítani. A kiszámított adót azonban csökkenteni kell az­zal az összeggel, amely a figyelembe vett utolsó havi munkabér 12-szeresével ren­delkező magánszemélyt egyébként adóként terheli. Vegyünk egy példát: a dol­gozó havi keresete 5500 fo­rint és kap 2000 forint jutal­mat. A jutalom után fizeten­dő adót a következő módon kell kiszámítani: A dolgozó bruttó havi jövedelme 5500 forint, akkor az évi jövedel­me 66 000 Ft, ebből levonva 12 000 Ft, és ehhez kell szá­mítani a jutalom összegét (2000 Ft). Az így kiszámított összeg 56 000 forint. 48 000 forintig nem kell adót fizet­ni, a megmaradó évi 8000 forintra 20 százalékot kell fi­zetni, ez évi 1600 forint. A havi bérek kapcsán az 54 000 Ft után egyébként is levo­násra kerül az évi 1200 Ft — vagyis 1600—1200 Ft = 400 Ft. Ennek megfelelően a 2000 Ft jutalomból 400 forintot kell levonni. A törvény rendelkezései szerint a társadalmi szervek által adott kitüntetésekkel járó pénzjutalom egésze, az egyéb kitüntetésekkel járó pénzjutalom pedig évi 5000 forintig. A társadalmi mun­káért kapott jutalom évi 2000 forintig mentes az adó alól. Az egyéb jutalmak — nem rendszeres jövedelem — után az adóalapnál a teljes össze­get kell alapul venni. Dr. V. M. Bolhából... Tulajdonképpen nyugodt is lehetnék. Este fél nyolc, kényelmesen tévézhetek. Tökéletes a magyar 1., 2., a Belgrád 1., 2., a román és a szovjet adás is tűrhető. Mindezt akkor konstatálom, ahogy haza­érkeztem az Űrhajós utcai 623-as házból. Nem jószántamból jártam ott. A minap kétségbeesve keresett fel a a szerkesztőségben Filus Já­nos az Űrhajós utcából. Lassan fél éve kilincsel a szomszédaival együtt, ja­vítsák meg az antennájukat. Jártak az IKV-nál, a Gelkánál, a helyzet mit sem változott. Az egyes csatornák átjátszanak egymásba, élvezhetetlenek a programok Ez minimum hatvan lakás gondja! Tisztes állampolgárként — aki szépen legombolja a havi tizennégy forintot — hívták a szakembereket. A szerelők jöt­tek, mentek, morogtak. Semmi nem vál­tozott. A lakók persze dühöngtek, tehe­tetlenül. Hívjuk az illetékest. Vida Györgv. a Gelka művezetője készségesen vállalko­zik egy esti látogatásra. Hatkor találko­zunk a 623-as ház előtt. Nála egy- színes készülék, és természetesen a műszertás­kája. Irány a harmadik emelet, Filusék! A színes tévé, amit másfél évvel ez­előtt 44 ezer forintért vettek, természete­sen bekapcsolva. Végigzongorázzuk a csatornákat. A magyar 2. bűn rossz, a Belgrád 2. úgyszintén, a magyar 1. sem nyújt valami gyönyörűséges látványt. A szakember méricskél. Negyven deci­bellel kevesebbet talál a kelleténél. Mondja, nézzünk szét a második emele­ten. Bekopogunk Kígyós Lajosékhoz. Hó­napok óta nem tudják a magyar 2-e.s műsort nézni. Tovább megyünk, meg-' vizsgáljuk a szemközti oldalt. A pana­szok ugyanazok. És még egy kérés, kér­dés: Mikor lehet Novi Sadot is fogni? Vida György szépen elsorolja, mit kell tenni. A lényeg az, hogy az IKV készít­sen megrendelőt, a Gelka intézkedik. A költségek felét a lakóknak kell állni. Felvágtázunk a tizedikre. Valamennyi program élvezhetetlen. Kísérőnk rögtön a konnektort nézi. Itt nincs rendben va­lami. Hozzányúltak, piszkálták. A „kar­mok" hiányoznak. Vida György valamit forraszt is. A készülék kébosőhibás. Emellett még felfedezi, hogy a leszállóág zárlatos. Totál zárlat jött létre. Keressük a hibát. Irány az ötödik. Itt nincs semmi feltűnő, ordító hiba. Hét óra elmúlt. Vida György teljesen beleizzadt a hibakeresésbe. Indítványozom, küldjön szerelőket a helyszínre. Megegyezünk. Üjra lent vagyunk Filuséknál. Náluk az elmúlt egy óra alatt a helyzet csak rosszabbodott. Kérdezem Vida Györgyöt, mi a teendő? — Szerdán és pénteken élhetnek ügy­feleink a bejelentéssel. Szerdán este fél 7-ig. Egyébként délután 4 óráig dolgo­zunk. — Mi a 623-as épület tanulsága? — Az nyilvánvaló, hogy a rendszer valahol zárlatos. Ennek kiderítéséhez szükséges a vezetékek vizsgálata. A le­szállóágakban meg kell találnunk a hi­bát. Ezt okozhatja a konnektorok szél­szerelése, egy képmagnó szakszerűtlen bekötése... — Ezek szerint az antennák jók? — Igen, ezt láthatta a mi kontroli­készülékünkön a tizediken. A leszállóág­ban van a hiba. Ezt majd a szerelőink kiderítik. Elképzelhető egy másik ágban is zárlat. — Bírják kapacitással az ilyesféle „zic­cereket"? — Szerencsére nem minden ház ilyen! , — Mikor várható vételi javulás a 623­asban és környékén? — Hamarosan. Elhiszem, és megnyugszom. 'Akár a la­kók. Illetve egy kicsit háborog a lelkem. Miért kellett ahhoz egy főnök jelenléte, szaktudása, embersége, szolgálatkészsége, hogy egy rutinhiba kiderüljön?! Egy sze­relő ezt nem tudta megállapítani? Fél év alatt egyetlen egy se? Emiatt hány száz ember nyelte a mérget? Lám, így lesz nálunk bolhából elefánt. De mekkora?! Bodzsár Erzsébet s^­Mi? Hol? Mikor? HÁZASSÁG Herczeg Atlila és Eperjesi Krisztina Éva, Kovács Sándor és Tóth Katalin Erzsébet. Juhász. Tibor és Eke Veronika. Lukács József és HorvaLh Márta, Gore­tity György és dr. Tóth Ildikó Judit, Márki Jenő és Simon Pi­roska, Varga Sándor és Gál Ro­zália. Parazs Péter Béla és Ló* vai Lea Erika. Csukonyi Károly és Plaukity Mária. Bodrogi At­tila János és Kopasz Ildikó, Gantner Akos és Zámbori Zsu­zsanna Csilla. Baranyai Zoltán László és Bartók Edit házassá­got kötöttek. SZÜLETÉS Rózsa Antalnak és Csányi Eri­ka Juliannának Krisztina, Czc­gány Istvánnak és Teleki Juli­annának Anita, Kolompár Gé­zának és Rostás Gizellának Ro­zalia. Hegyi Jánosnak és Dobó Sarolta Krisztinának Marietta, Bán Gyula Bélának és Ocskó Máriának Atlila. Szűcs Gábor­nak és Forray Katalinnak Már­ton, Kiss Lajosnak és Guti Ildi­kó Teréziának Péter. Loj Im­rének és Drabant Erzsébetnek Imre, Zemanek Zsolt Sándor­nak és Lajkó Olgának Gábor, Börcsok lgnácnak és Molnár Er­zsébetnek Ignác. Jenei József­nek és Zodi Ildikónak József. Sóki Andrásnak és Gyúró Má­riának András. Csendes Tibor­nak és <lr. Braun Lívia Melin­dának Balint, Tóth Gyulanak és Lakatos Valériának Rita Ilo­na, Kesztyűs Lajosnak és dr. Dobos Katalinnak Gábor István, Laurinyecz Mihálynak és Sztan­kovics Klárának Ágnes, Krámli Istvánnak és Lévai Tünde Évá­nak Tünde Edina, Korom Pál­nak és Kocsis Anna Ilonának Tamás, Illés Lajosnak és Szkokk Erikának Norbert, Gyimesí Zol­Családi események tannak és Rácz Erzsébetnek Zsolt, Kovács Jánosnak és Ha­lász Zsuzsannának Alexandra Zsuzsanna, Kacsala Sándornak és Agejcva Szvetlánának Nor­bert, Mészáros lialazsnak és Sigmond Györgyinek Dzsenifer Tímea, Csala Józsefnek és László Anitának Milán, Maróti Károlynak cs Buknicz Gyön­gyinek Marianna, Hegyközi Ká­rolynak és Mohácsi Katalinnak Gergely, Jéga-Szabó László Ta­niásnak és dr. Mutsy Zsuzsan­nának Alexandra Csilla, Kovács Istvánnak és Kovács Margit Va­lériának Gábor. Ujvárf István­nak és Czékus Erzsébetnek Csa­ba, Mönich Zsoltnak és Bálint Tünde Teréziának Zsanett. Gyüre Gábornak és Blahó Má­ria Erzsébetnek Gabriella, Szóké Ernő Andrásnak és dr. Szabó Juliannának Zita. Németh Ru­dolfnak és Váradi Máriának Pé­ter. Fekete Jánosnak és Ben­csik Erikának Attila. Fazekas Imrének és Fiala Máriának Im­re. Dienes Lászlónak és Süli Gabriellának I.ilian, dr. Mező Tamásnak és Ferth Julianna Te­rézLának Júlia Veronika. Halasz Nándor Tibornak és Magony Máriának Roland, Szalai Sán­dornak és Polyák Gabriellának Szandra. Dobi Jánosnak és Kukta Editnek János, Péter Vin­cének és Móra Ritának Adrienn, Rasztik Ferencnek és Oláh Ka­talinnak Ferenc, Nagy István­nak és Czifra Ildikónak Beáta. Csatlós Jánosnak és Pavuk Szil­viának Lilla Bella, Bajusz Já­nos István és Tőke Máriának Róbert. Csányi Imrének és Fá­bián Mártának Beáta. Szabó Ti­bor SándOrrlak és Agócs And­reának Péter. Vidács Jánosnak és Podonyi Juliannának Niko­lett, szekeres Jánosnak és Ur­bán Editnek Dávid János nevü gyermeke született. HALALOZAS Becski József, Pálfi Ilona. Nagy József, Szabó Jánosné ZsembeTi liona. Samyai István­ná Márta Etelka. Pribék Gábor­né Hajnal Etelka. Szekeres László Imre, Bodó Ferenc, Bc­nedekfi Jánosné Kis Ilona, Nagy Istvánné Sebők Rozália. Gáli Józsufné Kiss Etelka. Savai Já­nosné Gémes Erzsébet. Papp István, Frajcos Fenencné Balog Terézia, Nagy András, Bakos Józscfné Szanyi Maria. Csűri Fercncné Radócz Viktória. Ko­vács Györgyné Bús Veronika, Méhes József, Németh Sándorné Lovai Margit Borbála, Galóvics Gáborné Büröcz Mária, Seress Zslgmondné Cseh Szeréna, Ör­dög Imre, Czékus Imréné Lada Ilona, Kollár István, Bóka Ist­ván Szemmárt Lajosné Busa Margit, Herédi Mihályné Mol­nár Anna. Márta Mihályné Ber­kó Terézia. Czcrnák Andrásné Rácz Rozál. Györfi Albert. Lé­vai Istvannó Szabó-Battancs Etelka, Kulcsár Mártonné Bodó Anna, Berta Sándorné Nagy Er­zsébet, Danizs Ferenc, Szűcs Fe­rcncné Csanyi Etelka. Vadász Erzsébet, Förgeteg István. Os­váth Józsefné Musty Gizella. Pap János, dr. Selig Alfréd Walter. Sipos Istvánné Mészáros Erzsébet meghaltak. De ki az utód? / Jálics Kinga Film, Színház, Muzsika. — márc. 5. — Matusik Sándor. a szegedi tanács művelődé­si osztályának vezetője és Sándor János, a Szegcdi Nem­zeti Színház volt főrendezője nyilatkozik a főrendező leváltá­sáról. A kitüntetettek 20 százaléka fiatal : Szegedi Kábelgyár Kábel. — márc. 7. Jól szervezett, szakosított ter­melés / Körös Tibor •», Magyar Mezőgazdaság. — márc.' 9. : 111. — (Élelmiszeripar). — A Szege­di Fűszerpaprika tájkörzet Gaz­dasági Társulásról. Fiatalok — gyermekért : ..Megrendített bennünket" / Bors István — Ikarusz. — márc. 10. — Az Ikarus szegedi leány­vállalatának Schónherz Zoltán ifjúsági brigádja egy árván ma­radt kisfiúért. Jegykendő a forgószélbein / itj. Lele Jozscl - Dunántúli Napló. — márc. 12. — (Króni­ka). — Ismertetés Polner Zoltán kötetéről. Készül a Dóm téri program : Szegedi játékok — Szolnok Me­gyei Néplap. — márc. 12. Importalapanyag-megtakarí­tás Szegeden : Jobb elszámolta­tás. hatékonyabb műszaki elö­keszitcs / - h - a — Taurus Hír­lap. — márc. 16. — Szerző: Horváth Maria. — A gumigyár­ról. Menekülési útvonal / Rajk András — Elet és Irodalom. — márc. II. — (Páratlan oldal). — A Tisza Szálló kritikája. Szeged a hazai lapokban 1988/15. Vagyonjegy : ÜJ értékpapír = Esti Hírlap. — márc. 26. — A Tisza Volán Vállalat dolgozói részére. Szilas József piispöki tielynök 75 evés Katolikus Szó. — márc. 27./ápr. 3. — A szegedi köszöntésről. Jugoszláv idegenlégiósok Sze­geden - Népspon. — márc. 30. — A Szeged SC labdarúgócsapa­ta ban. Morzsák a kultürának? : Ve­szendő értékek / Török Erzsé­bet «- Művészvilág. — 3. sz. — Beszélgetés Dobóczky Károlyné­val. a Szakszervezetek Csong­rád Megyei Tanácsa titkarával a megye művészeti életéről, a művészek életkörülményeiről. Közérzetrajz, ecset nélkül / Domonkos László — Művészvi­lág. — 3. sz. — Beszélgetés Zol­lanffy István festőművésszel. Csongrád megye szolgabírói hivatalainak működése, 1728— 1944 / Labádi Lajos — Levéltá­ri Szemie. — L. sz. A szacad királyi városok büntetőbíráskodása Mária Teré­zia uralkodasának utolsó évtize­dében / Hajdú Lajos = Levéltá­ri Szemle. — 1. sz. — Szegedi adatokkal. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, IX. / Ságvári Ág­nes = Levéltári Szemle. — 1. sz. — Ismertetés a Csongrád Me­gyei Levéltár kiadványáról. Csongrád Megyei Levéltár Levéltári napok. 1987. : 1987. ok­tóber 13—16. / G. Tóth Ilona = Levéltári Szemle. — L sz. Be­számoló. Egy döntetlen és egy győze­lem Szegeden t (Zsolt) — Ma­gyar Nemzet. — ápr. 6. — Szer­ző: Zsolt István. — Az utánpót­lás és az olimpiai-válogatott mérkőzéseiről. Magyarország—Jugoszlávia J-t (0-1) : Utánpótlás-válogatottak mérkőzése Magyarország—Ju­goszlávia 3-1 (0-1) : Olimpiai­valogalotlak mérkőzése / Thé­kes István — Népsport. — ápr. 6. — (Labdarúgás). — Tudósí­tás a két, Szegeden lejátszott mérkőzésről. Sikeres próbajáték — Nép­szabadság. — ápr. 6. — Az után­pótlás- és az olimpiai labdarú­gó-válogatott Szegeden lejátszott mérkőzéseiről. Kényszerszünet után ismét előadás = Népszava. — ápr. 6. — A Szegedi Nemzeti Színház­ban. A címeres mez becsülete — hiú ábránd A szegedi 180 percről / Théket István -> Népsport. — ápr. 7. : 111, — Az utánpótlás- és az olimpiai lab­darúgó-válogatottak mérkőzé­séről. Aranykoporsó — keresztmet­szet / Bárányi Ferenc — Nép­szava. — ápr. 7. — (Hanglemez­figyelő). — Vántus István ope­rájának felvételéről. Drága húsnak is lehet hig a leve : A Csongrád megyei népi ellenőrök megállapították = Népszava. — ápr. 7. Szegeden nincs borotválás / Nyári Róbert — Elet és Iroda­lom. — ápr. 8. — A Csongrád Megyei Fodrász Szövetkezetről. „Mindenki megállta a helyet az életben ..." Beszélgetés Barna Sándor ezredessel. a Csongrád Megyei Rendór-föka­pitanyság vezetőjével / Plesko­nics András •= Békés Megyei Népújság. — ápr. 9. — (Me­gyénkből indultak). Takarják el az acélszörnyete­get ... : Forgószélben a szegedi tütorony / Halász Miklós = Magyar Nemzet. — ápr. 9. — A szegedi postapalota tetejére sze­relt antennáról. A kollektív hisztéria ellen / B. J. = Vasárnapi Hirek. — ápr. 10. — (Zsöllye). — Kritika a szegedi Kisszinn.,/. loneseo: Rinoecrosz c. darabjának elő­adásáról. A kilencvenes évek é« Bibó hagyatéka / Sándor Iván — új Forrái. — 2, az. — Bibó Litván* ról. 1988. ÁPRILIS 13., SZERDA — NÉVNAP: IDA A Nap kel 6 óra 00 perckor, és nyugszik 19 óra 30 perekor. A Hold kel 4 óra 43 perckor, és nyugszik 15 óra 48 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél kedden plusz 690 cm (apadó). HATVANÖT ÉVE született Egri Gyula (1923—1972). a magyar munkásmozgalom harcosa, közéleti személyiség. 1962 és 1969 között a Magyar Testnevelési és Sportszövetség (MTS) elnöke volt. s 1962-től haláláig tagja az MSZMP Köz­ponti Bizottságának. 1969-től is­mét a Baranya megyei partbi­zottság első titkáraként tevé­kenykedett. Csaknem másfél évtizeden át volt országgyűlési képviselő. NAGYSZINHAZ Este 7 órakor: Hamlet (Som­lay 1—2. bérlet). MOZIK Vörös Csillag: délelőtt 10. dél­után fél 4. és háromnegyed 6 órakor: Hupikék törpikék és a csodafurulya (szines. m. b. bel­ga rajzfilm) 8 órakor: A mi kis ügyeink (szines magyar film). Fáklya: fél 3 és háromnegyed 5 órakor: Hupikék törpikék és a csodafurulya (szines, m. b. belga rajzfilm. 111. helyár!) 7 órakor: A nyolcadik utas: a ha­lál (szines angol tudományos­fantasztikus film. III. helyár! Csak 18 éven felülieknek!). Szabadság: 3. negyed 6 és fél 8 órakor: Világautó (szines, m. b. NSZK fantasztikus film. III. holvár!). Filmtéka: 5 és fél 8 órakor: Brazil (szines. angol film). Eva presszó: este 8 órakor: Jcssie és barátnői (feliratos amerikai wcsternfilm). ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. szám (13/57-es). Este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben! BALESETI, SEBÉSZETI ES UROLÓGIAI FELVÉTELI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden az Idegsebé­szeti Klinika (Pccsl u. 4.) veszi fel, sebészeti es urológiai felvé­teli ügyeletet a II. kórház (Tol­buhln sgt. 57.) tart. ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET Este 7 órától reggel 7 óráig a felnőtt lakosság részérc: Szeged, Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. Telefon: 10-100. GYERMEKORVOSI ÜGYELET Munkanapokon 13 órától más­nap rcggol fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, és munkaszüneti napo­kon. reggel fél 8 órától másnap reggel fél 8 ó'ráig a Lenin krt. 20. sz. alatti körzeti gyermekorvosi rendelőben történik a sürgős ese­tek orvosi ellátása. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET Ma este 19 órától holnap reg­gel 7 óráig a FUl-Orr-Gégekli­nlka tartja, Szeged, Lenin krt. 111. Telefon: 21-122. FOGORVOSI ÜGYELET Hétfőtől péntekig 22 órától reg­gel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig: Sze­ged, Zöld S. u. 1—3. Telefon: 14-642. SOS LELKISEGÉLY­SZOLGÁLAT Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig. Telefon: 11-000. IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773 Hétfőn és csütörtökön délután 3 órától 6 óráig hívható. BELGRÁD 2. 18.00: Belgrádi műsor 19.30: Híradó 20,00: Zenei est 21.35: Művészeti est 23.05: Dok.-film ÚJVIDÉK 16.50: Híradó magyarul és szcrbhorvátul 17.30: Gyermekeknek 18.00: Az önigazgatás folyamatai 18.30: Román nyelvű műsor 19.00: Ma 19.15: Rajzfilm 19.30: Híradó magyarul 20.00: Játékfilm 22.55: Híradó szerbhorvátul 23.05: Dok.-műsor 23.25: Vajdasági népszokások T» » leve BUDAPEST 1. 8.55: Tv-toma 9.00: Képújság 9.05: Dcrrick — (ism.) 10.05: A tenger mindenkié — 4. — (ism.) 10.55: Képújság 16.40: Hírek 16.45: Kerékpársuli 16.50: RTV közönségszolgálat 16.55: Popkorong 17.35: Halló, halló — 7. 18.05: Nemcsak nőknek! 18.20: Álljunk meg egy szóra! 18.40: Tv-torna 18.45: Cim-cim 19.10: Esti mese 19.30: Híradó 20.05: Családi kör '21.05: A hét műtárgya 21.10: Tigrisugrás — Az első tudósítás Tajvanról 21.30: A Roxinpadon — Zorán 22.35: Híradó 3. BUDAPEST 2. 18.00: Képújság 18.05: Hirek német nyelven 18.10: Bakanóták — (ism.) 18.35: Iván — szovjet film 19.30: Orákulumok. hiedelmek — (ism.) — olasz kisfilm 20.00: Képújság 30.05: Békés Pál: A női partőrség szeme láttára —• komédia két részben Közben: Kb. 21.05: Híradó 2. Kb. 22.20: Képújság BELGRÁD 1. 16.40: Híradó 16.55: Vardar—Crvena Zvezda — jugoszláv la bda rű gó- k u pa 18.45: Vetélkedő in.ím: Olos stúdió 19.15: Rajzfilm 19.30: Híradó 20.00: A nagy Siegfield — amerikai Játékfilm 23.00: Híradó 23.20: Éjszakai műsor KOSSUTH 8.20: Eco-mix — (ism.) 8.50: Nótacsokor 9.37: Beszélni nehéz... — (ism.) 9.49: Dalposta 10.05: Irodalmi világjárás — (ism.) 10.35: Együttesek és finálék operettekből 11.26: Ravel: a-moll trió 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Törvénykönyv 13.00: Nagy mesterek világhírű előadóművészek 14.10: A magyar nyelv századai 14.25: Operaslágerck 15.00: Zengjen a muzsika 15.30: A véges végtelen 16.05: Pályakép József Attiláról — 1. 17.05: Múltidéző 17.30: Ipargazdák 17.35: Népdalok 18.02: Könyvszemle 18.30: Esti magazin 19.15: Az Esti magazin melléklete 19.30: XI. Előadóművész Fesztivál Közben: Kb. 20.20: Kocsis Zoltán zongorázik 22.00: Hírvilág 22.30: Vallások világhíradójá 23.00: Triók O.iO: Himnusz 0.15: Éjfél után ... PETŐFI 8.05: Idősebbek hullám­hosszán 8.50: Nemzetközi lapszemle 9.05: Napközben 12.00: Hirek németül, oroszul és angolul 12.18: A Harmónia Konoert­fűvószenekar felvételeiből 12.25: Útikalauz üdülőknek 12.30: Postabontás 13.05: A tegnap slágereiből 14.00: Randevú a Jokai­klubban 15.05: Megjelent a Csongrád Megyei Hírlap 16.05: Tartóshullám 17.05: Kölyökrádió 17.30: ötödik sebesség 18.30: Rhythm and blucs­felvételck 19.05: A Rádió Dalszínháza — Bécsi vér — Johann Strauss operettje 19.57: Hangminta '88 20.50: Jegyzet 21.05: Közkívánatra! 23.10: Népdalkörök pódiuma 23.35: A heavy metál kedvelőinek 0.15: Éjfél uLán . . . BARTÓK 9.08: Zenekari muzsika 10.27: Zenetörténeti értéktár 11.05: Pillanatkép 11.10: Találkozásom a népzenével 12.00: A bagdadi borbély — részletek Cornelius operájából 13.05: Bioritmus — (ism.) 13.25: Metafora nélkül 13.57: Liszt Ferenc kamaTa­kórus énekel 14.25: Slágerről slágerre 15.05: Hangverseny Kósa György müveiből 16.22: Orosz muzsika 17.37: A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új lemezeiből 18.30: V materinskom jazyku — szlovák nyelvű nemzetiségi műsor 19 05: Zenei panoráma 19.37: Radioton korongokról 19.40: A vokális zene remekeiből Közben: Kb. 20.25: Lázadó Krisztus 21.30: Szimfonikus táncok 22.00: Karinthy Frigyes verse — (ism.) 22.05: Francia operákból 23.06: Az 1987. évi varsói nemzetközi dzsessz­fesztivál műsorából Csongrád Megyei Adófelügyelőség Szeged 15. számú bélyegzője elveszett Használata: 1988. április 5-ével ÉRVÉNYTELEN. )

Next

/
Oldalképek
Tartalom