Délmagyarország, 1988. február (78. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-03 / 28. szám

6 Szerda, 1988. február 3. SPORT A vendég Schirilla György Holnap is a legjobbak találjuk őket? Anyagi gondok az MHSZ Muréna Szeged klubnál között Á szegedi labdarúgás 90 éve Schirilla rendkivüli nyeiről hires szupermarato­nistával találkozhatnak az érdeklődők február 4-én, Az MHSZ Muréna Szeged könnyűbúvárklubot ma még a legjobbak között emlegetik. Pedig igencsak borús az ég­bolt felette, az anyagiak hiá­nya létét, fennmaradását ve­szélyeztetik. Tavalyi ered­ményei, annak ellenére, hogy megfogyatkoztak — 19H6 őszén Tóth Katalin a duna­újvárosi klubhoz igazolt, Ar­Györggyel a dű' Andrea Budapestre távo­sportteljesitmé- z?tl —• mé8'S figyelmet kel­tőek. A szakosztályból ketten voltak válogatottak, részt csütörtökön Szegeden két vettek az Európa-bajnoksá­helyszínen is. Délután 2 gon. A Palma de Mallorcan órától a paprikafeldolgozó rendezett kontinensviadalon vállalat klubjában tart elő- Ginczinger Edit 800 és 1500 adást a sportember, ezt kö- méteres uszonyosúszásban vetően délután fél 5 órától bronz-, a 4x200 méteres vál­pedig az olajipari dolgozók tó tagjaként ezüstérmet szer­klubjában mesél élményei- zett, az országos bajnokságon 1500 méteren a legjobbnak bizonyult. A másik szegedi versenyző, Béres András az EB-n «00 méteren harmadik volt, az országos bajnokságon az 1500 méteres számban a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A szokatlanul enyhe tél, Gyémánt Imre, a klubnál a a viszonylag jó idő csábít a sportágat irányító mestered­szabadban sportolásra. A zó nehéz helyzetben van, mozogni vágyók közül töb­ben érdeklődtek, vajon mi­kor nyitja kapuit a Kis­stadion? Az újszegedi Sport­csarnok és intézményei meg­bízott igazgatója, Debreczeny Pál elmondta, a nagyközön­ség — vállalatok, intézmé­nyek, sportegyesületek slb. csapatai, teniszezői — a ko­rábbi gyakorlatot követve, március 14-től vehetik igénybe a Kisstadion pá­lyáit. röl, tapasztalatairól. Márciusban nyit a Kisstadion amikor a szakmai munkát kell értékelnie. A két válo­gatott búvárúszóval érthető­en elégedett, a szakosztály üsszeredményével már ke­vésbé. Jelenleg óriási az űr Ginczinger és Béres, vala­mint az őket követő verseny­zők között. Pár éve még a je­lenleginél jóval tobb kvalifi­kált sportolót vethettek harc­ba. nem úgy. mint ma. En­Slpos István felvétele Jelen és jövő. A válogatott Ginczinger Edit az MIISZ Muréna Szeged legcredmény Jsebb versenyzője, és az ígé­retes ifjú tehetség, Savanya Norbert Vitos György már szám­talan érdekes sport történeti esemény felelevenítésével felhívta mugára a fi­gyelmet. A het elejen pe­dig a könyvesboltok polcain is megtalálhatók a Szeged SC támogatásával, a Somo­gyi Könyvtár gondozásában 3 ezer példányban megje­lent Szegedi futballkrónika című könyve. A mű meg­születésének körülményéről Jaratovics Aladar, a Szeged SC elnöke az előszóban így logalmaz: ,,A legnépszerűbb sportágnak, a labdarúgás­nak szeretete, múltjának, dicsőségének felidézése a jövő sikereibe vetett re­ménykedés, bizalom, a szer­ző szenvedélyes, makacs, következetes sporttörténeti szemlélete hozta létre a könyvet." Már a cím is elárulja a tartalmat. Igen, Szeged lab­darúgó élvonalának 90 esz­tendejéről — 1899-től nap­jainkig — olvashatunk, még­pedig évenkénti léptékek­kel. Az a módszer, amelyet Vitos György az anyag ösz­szeállításához választott és alkalmazott, egy óriási gyűj­tő-szervező munkát takar. A kutatói fáradság, s állha­tatosság a még élő szegedi labdarúgó személyiség meg­szólaltatása egy érdekes, ugyanakkor olvasmányos anyaggá állt össze, amely ugyanakkor á könyvespolc­ra kerülve sporttörténeti ér­tékkel bir. Az a rengeteg udat, mérkőzéseredmény, bajnoki táblázat, s kép­anyag Szeged labdarúgásá­nak — tágabban az ország labdarúgóhelyzelének — egy-egy szeletébe enged be­pillantást. A játékosszemle című fejezet — 1919-től 1985-ig — pedig egy olyan szerzői bravúrról tanúsko­dik, amelyre kevés ember vállalkozik. A 179 oldalon jól megférnek egymás mel­lett a jó és a rossz emlé­kek. Ügy gondoljuk, min­den egyes társadalmi mun­kás, p. várói lab­darúgásáért cselekvően fel­lépő neve megörökítésre ke­rült. Természetesen — Vi­tos Györggyel egyetértésben — azt azért mi sem állít­hatjuk, hogy a Tisza-parti város labdarúgásának min­den apró emlékét, rezdülé­sét minden egyes társadal­mi munkás nevét sikerült összegyűjteni; még a leg­nagyobb tárgyilagosságra tö­rekedve sem. De Vitos Györgynek és a Szeged SC vezetésének jó szándékát senki sem vitathatja, sőt, a múlt emlékeit ezek nem ho­mályosíthatják el. A klubelnök szavait se­gítségül híva kérjük: „min­denki fogadja szivesen e könyvet, forgassa érdeklő­déssel, s kívánjuk, találja meg benne azokat az emlé­keket, amelyek széppé te­szik számara Szeged futball­raúltjának áttekintését." S. J. tésjegyet" váltva jutnak be a területre. Ezért ezúton is kérik a szülőket és gyer­mekeket, a fiatalok, de má­sok is tartózkodjanak az ily feladat az volt, hogy növel- szövögethetik merész tervei­jék a létszámot. Törekvései- ket. Hangsúlyozta ezt azért nek is megvan a "m igyará ket siker koronázta, jelenleg is, mert ahhoz, hogy a ma zata, amikor' „ment a sze- 15 ¡W. zömmel fiú áll az ígéretesnek mutatkozó után kér" az utánpótlás-nevelésre «"ö rendelkezésére. Közű- pótlás beerhessen a csak szü­Az igazgató közölte, ne té- kevesebb gondot 'fordítottak luk kiemelkedett a 12 éves, löi áldozatvállalás nagyon vesszen meg senkit sem, ezért következett be a mosta- az idén IS gyéfmek' kórcsó- kevés. No meg talán a klub hogy olykor gyerekeket lát- ni', rózsásnak egyáltalán nem Punban versenyző Savanya nak szaladgálni, ők „kéri- mondható helvzet Norbert, aki öt országos csu­csot úszott, 100, 200 és 400 Eelnöttkorú versenyző na- méteren országos bajnok lett, gyon kevés van, a fiatalok a 4x100 méteres gyerekvál­viszont, akikkel Csiszár tóval harmadik helyet s/.er­László edző foglalkozik, egy- Xe*t az onzágos bajnokságon, módon való bejutástól, mer't re-másm «r«tj«k a babért az Társa, Horváth Tibor egy nappal és éjjel kuvaszok őr- ,,rfZí'«,,s bajnokságokon Ko- ez.üst- és két bronzérmes he­zik a területet, a velük va- rabban ~ a m;,r «"'»tettek lyezést ért el a legjobbak ve­ló „találkozásból" szárma- m,alt ~~ csupán öt-hat gye- télkedésében. A lányoknál zó balesetért nem tudnak íe- rek próbálkozott az uszonyos m:ir k(,zel sem ''V«1 széP a lelősséget vállalni. úszással, így az elsődleges kép, a serdülő korcsop-.rtban 3 szereplő Balassa Judit egye­dül állta a sarat, az országos bajnokságon hat ezüstérmet vehetett át. Kézilabdatorna Chorzówban mik sem mindegy, hogy mar a tobb szőrös válogatott ver­senyzőik miként, és egyálta­lán tudják-e öregbíteni a Muréna hírnevét . . . Sulyok volt a legjobb Gyürki Ernő Teke Nemzetközi női datornán szerepelt pnnt Chorzówban. A szege­diek kétszer győztek, egy al­kalommal pedig veszítettek, végül a harmadik helyen zártak. Eredményeik: Ruch Chorzów (lengyel)— Budaprint 35-30 <20-17), Bu­Icézilab- daprint—TJ Ostrava (cseh­a Buda- szlovák) 28-15 (13-10), Buda­print—AKS Chorzów (len­gyel) 31-30 (15-15). A tornát a Ruch Chorzów nyerte. A legjobb mezőny­játékosnak Sulyok Erzsébe­tet választották. Portisch továbbjutott Az idei év elképzeléseit, terveit hozva szóba, Gyé­A kanadai St. Johnban zel egyenlített. A kanadai mánt Imre félreérthetetlen európai idő szerint hétfőre Spraggett — Adorján And- határozottsággal mondta: virradóra lejátszották a sakkvilágbajnok-jelöltek pá­ros mérkőzésének 6. fordu­lóját. Ezúttal már csak négy pár ült asztalhoz, hiszen u két angol, Short és Speel­man, valamint a szovjet Ju­szupov már korábban ki­harcolta a továbbjutást. Hozzájuk most ketten csat­lakoztak, Portisch Lajos és a holland Timmun. Portisch a szovjet Vágá­nyán ellen sötéttel indult harcba egypontos előnyé­nek megtartásáért. A ma­gyar nagymesternek sike­rült kiharcolnia a döntet­lent, így 3,5:2,5 arányban győzött, öt döntetlen után a zárójátszmában Timman sötéttel legyőzte a szovjet Szalovot, igy ö is 3,5:2,5 arányú sikerrel jutott a leg­jobb nyolc közé. A St. John­ból már továbbjutott ot ver­senyzőn kivül a szovjet Karpov helye is biztos a negyeddöntőben. Két párharcban még nem született döntés, ezekben két játszmából álló hosszabbí­tásra kerül sor. A veterán svájci Korcsnoj, miután az 5. fordulóban előbb 3:2-re szépített, az utolsó játszmá­ban a .sötét bábokat vezet­ve, mindössze 20 lépésben megadásra kényszeritette az izlandi Hjartarssont, s ez­ras a szekundánsa — és a ..Számunkra a lehető legfon­szovjet Szokolov remizett, tosabb, hogy túléljük ct »z ők is 3:3-ra végeztek, rájuk évet!" Folytatva a gondolat­is a rájátszás vár. sort megemlítette, nagyon komolyak gondjaik, instabil a szakosztály helyzete, nincs perspektíva, így felelőtlen­ség, de nincs is értelme ígér­ni. Hozzátette, mégis biza­kodnak, az MHSZ megyei ve­Hétfőn iktusanne-ban, a zetése megtalálja módját tá­Nemzetkozi Olimpiai Bi- mogatásuknak. és olyan ala­zottsag szekhelyen bejelen- , , . , , tettek, hogy öt város nyúj- Püt tudnak teremtem, amely­Szegeil SC—FTC 6:2 (5234:5108). NB l-es férfi­mérkőzés. Szeged. Pontszer­zők: Deák I.' 912, Berényi 903, Stér 885, Karsai 878, il­letve Csányi 891, Juhász 887. Sz. Postás—DM VSC 6:2 (2515:2514). NB II-es férfi­mérkőzés. Debrecen. Pont­szerzők: Bugadzsia 444, Szö­gi 423, Naschitz K. 421, Né­meth 430. illetve Szabó 440, Széles 421. Ot város pályázik totta be kérelmét az 1994. évi téli játékok megrende­zésére. A hivatalos jelent­kezési idő lejártáig — janu­ár 31. — az amerikai An­chorage, a norvég Lille­hammer, a svéd Cstersund, a svájci I^tusanne és a bol­gár Szófia juttatta el hiva­talos pályázatát a NOB-hoz. Az 1994. évi téli olimpia helyszínéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szöuli kongresszusán döntenek szeptember 15-én. re hagyatkozva ismét bátran r 0 ÖLTÖNYNEK, NADRAGNAK, SZOKNYÁNAK importszövetek érkeztek a méteráru­osztályra. Métere: 237—273 Ft SZICID NAC TARUMA! Február hónapban ismét ÜJ MŰSOR VARJA ÖNÖKET A. SOLEILEAN! — Boa- és kígyóshow, egzotikus tdneosnok és iktiumi élőzene. vasárnaponként pedig neves lemezlovasok adnak műsort! Közlemény A Szegedi Építőipari Szövetkezet asztalosmunkákban Jártas MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT keres felvételre. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Szeged. Szilágyi u. a., műszaki osztály­vezetőnél. Bérelnénk, vagy megvásárolnánk ELEKTRONIKAI MŰHELY CELJARA TELEFONOS minimum 4(1 m» alap­területű helyiséget (műhely, iroda, mellék­helyiség). „Március 226 919" jeligére a Hirdetőbe. Munkatársakat keres (a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8— 18.30 óráig, szerdán 8—18.30 óráig és szombaton 8—12 óráig a Csongrád Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 6720, telefon: 12-855/196 és 133) FELSOFOKO végzettséggel: Elemző közgazdász Postaigazgatóság Erősáramú üzemmérnök Postaigazgatóság Főkönyveid Algyői Rákóczi Mg. Tsz Gyengeáramú üzemmérnök l'ostaigaz valóság Ilidrogeologus Sz.-i Vízmüvek és Fürdők Mélyépítő mérnök Postaigazgatóság Pénzügyi osztályvezető Medikemla Ipari Szövetkezet Programtervező matematikus Alföldi Porcelángyár Programozó (AEM PC XT) Tisza Volán Ipari 1). Vegyészmérnök Alföldi Porcelángyár KOZEPFOKO VÉGZETTSÉGGEL Kárpitos Városgazdálkodási Vállalat Elektroműszerész Városgazdálkodási Vállalat Esztergályos szen-szamkovács Kisszöv. Szegedi Textilművek Exportszám Iázó Szegedi Konzervgyár Gépíró KSH Sziiv. Számitóközpont Gyors- és Gépírd Dél-alföldi Pincegazd. Medikémla Ipari Szövetkezet Gépírni tudó számlázó fi -i \ as- e.s Femontode Gépírni tudó adminisztrátor Szegedi Vas- és Fémuntöde Gépjárművezető „E" Belker. szállítási Vállalat Hajószakács Folyamszab. és Kavlcsk. Váll. vagy SZAKKÉPZETTSÉGGEL: Adatrögzítő Szegedi Textilmüvek Állóeszköz-gazdálkodó Szegedi Konzervgyár Anyaggazdálkodó vámügyi ea. Medikemia Ipari Szövetkezet Anyagkönyvelő Belker. Szállítási Vállalat Autószerelő Egyetemi és főiskolai felvételi előkészítőket indítunk levelező úton: magyar, történelem, mate- városgazdálkodási Vállalat matika, fizika, biológia, kémia, földrajz, pszichológia, angol, né­met. orosz tárgyakból. (Idegen nyelvekből államvizsga-előké­szltő Is.) Sok teszt és feladat! Kérjen tájékoztatót! Címünk: Pallas Felvételi Előkészítő Mun­kaközösség, Budapest, 4., Pf.: 126., 1364. X Autóvillamossági szerelő Városgazdálkodási Vállalat Bérelszámoló Belker. Szállítási Vállalat KSH S/.tlV számítóközpont Sz.-i Vízmüvek és Kurdok Vas- és Fémöntöde Dísznövény-termesztő Városgazdálkodási Váll. Képesített hajós Folyamszab. és Kavlcsk. Váll. Kontírozó könyvelő szerszámkovács Kisszövetkezet Kőműves szegedi Konzervgyár Könyvelő Ikarus Leányváll. Lakatos Ikarus Leányváll. Szegedi Konzervgyár Szegedi Textilművek Szegedi Magas- és Mélyépítő V. Városgazdálkodási Vállalat Laboráns Szegedi Tejüzem Meóa Belker. Szállítási Vállalat Raktárvezető Belker. Szállítási Vállalat Postaigazgatóság Raktári kiadó Szegedi Tejüzem Számlaellenor Postaigazgatóság S/áiiilazo-adatrögzítő Sz.-i Vízmüvek és Fürdők Szállítási Adminisztrátor Dél-alföldi Pincegazdaság SZTK-ügyintéző Belker. szállítási Vállalat Technológus Ikarus Leányvállalat Termelésbemérö Szegedi Textilművek Titkárnő Medikémla Ipari Szövetkezet Üzemgazdasági előadó Tisza Volán Ipari Ve. Villanyszerelő Szegedi Konzervgyár Vizmiiióség-vizsg. laboráns UJszogodl Szövőipari Váll. SZAKKÉPZETTSÉG NELKŰL: Ablaktisztító Városgazdálkodási Vállalat Akkumulátorkezelő Szegedi Tclüzem Gépkocsirakodó Szegedi Bútoripari Szöv. Hajós (matróz) Folyamszab. és Kavlcsk. V. Kéményseprő Városgazdálkodási Vállalat Portás T'fjszegedl Szövőipart VálL Szállító-rakodó Postaigazgatóság Szeged Tmk-segédmunka Szegedi Textilművek Takarítónő Belker. Szállítási Vállalat BETANÍTOTT MUNKA: Szegedi Textilművek (nö) SEGÉDMUNKA: Szegedi Tejüzem (férfi) 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom