Délmagyarország, 1987. október (77. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-17 / 245. szám

12 Szombat, 1987. október 17. Iráni támadás kuvaiti felségterületen # Kairó (MTI) HusZortrtégy órán belül másodszor ért találat kuvaiti területi vizeken egy keres­kedelmi hajót, ezúttal egy amerikai lobogóval ellátott kuvaiti köolajszállitót. George Shultz amerikai külugvminisztef pénteken Tel Avivba érkezve súlyos­nak nevezte e fejleménye­ket, de hozzátette: az elta­lált hajó Kuvait felségvizein volt — oft, ahol áZ. nmerl» kai hadiflotta védökisérete az egyezmény szerint máf megszűnik. At. incidens pénteken reg­gel történt a kuvaiti Al­Ahmadi olajkikötő közelé­ben. ott. ahol a 91 ezer tonnás Séá Isle City névre átkeresztelt, s hivatalosan az Egyesült Al (adtokban be­jegyzett kuvaiti tartályhajó rakományt vett volna fel. A kööiajszóllifót nngv erejű, Kuvait s/erinl irániak által kilóit, kínai gyártmányú SilkworiTi (selyemhernyó) ra­kéta találta el A tartályha­jó lángba borult, s legény­ségének ift tagja, közöttük a jármú amerikai kapitánya, « két másik amerikai is sé­rüléseket szeHVedétt. Hat­nyolc ember állapota súlyos, ókét kuvaiti kórházakban kezelik A lángokat — a ha-1 jó szirtté még üres lévén — utóbb sikerült eloltani. Iránban nem rtyilatkoztak egyértelműen. Az ország el­nöke, Ali Hamenei, a pén­teki nagyi mán azt mondta, hogv ha tovább szítják a feszültséget az öbölben, ak­kor az tovaterjed. Az, amerikaiaknak is tudniuk kell, hogy miközben egyes (iránt) hajókat folyamato­sán érnek támadások, más hajók sem közlekedhetnek e vizekén biztonságban. Autóbuszexport Újabb Ikarus-autóbuszok SZ.ovjet exportjára irtak alá szerz,ödést pénteken Buda­pesten. A Mogürt Külkeres­kedelmi Vállalat és á szov­jet Avtoexport Külkereske­delmi Egyesülés VeZetói a két ország közötti hosszú lejáratú árucsere-forgalmi egyezmény kereteben 466 millió rubel értékű szerző­dést kötöttek. A megállapo­dás értelmében lí)B8-ban 4 ezer Ikarus 280-as csuklós buszt, 1100 IK 250-es vá­rosközi turistabuszt, ezer IK-Z.Ő6-OS távolsági jármű­Vet és 500 1K—-260-ás városi buszt szállít a magyar ipar szovjet megrendelőjének. Államcsíny Burkinában 9 Ouagadougou (AP) A Burkinai Köztársaság rádiójának csütörtöki beje­lentése szerint az ..Október 15. Népi Front" nevű cso­port katonai puccsal kezébe vette az afrikai ország irá­nyítását, A Burkinai Köztársaság határölt éa nemzetközi repü­lőtereit lezárták, a telefon­Vonalakat kikapcsolták és az éjszakai órákra kijárási ti­lalmat hirdették ki A 274 ézer hégyZétkilomé­teren elterülő, francia ajkú nyugat-afrikai ofszág lakos­sága a tavalyi összeírás alapjárt 7,9 millió fa. A Vi­lágbank felrrtéfései szerint egyike Földünk legszegé­nyebb államainak: az egy személyre jutó éves jövede­lem nem haladja meg á 150 döllárt. A Surkirtai Köztár­saság, korábbi nevén Felső­Volta, 1960-ban nyerte el függetlenségét Franciaor­szágtól, s azóta — a csü­törtökivel együtt — öt pucs­esot élt át. Az átalakítás szociális következményei Mindenféle túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy az át­alakítás Végleges sikerére esak akkor lehet számítani a szovjet gazdaságban, ha áz ország lakossága látható, érezhető bizonyítékokat kap az élet javulásáról. Sőt, tu­lajdonképpen az átalakítás­nak te csak e/./él a feltétel­lel van értelme. Kevésbe'; világos ma másva-. lami: hogy éppenseggel mi­lyen akadályok támadhat­nak az átalakítás folyamán. Pontosabban, hogy: milyén konkrét formában nyilvá­nulhatnak meg. Egyelőre semmilyen elektronikus szá­mítógép sem képes matema­tikai modell segítségével megjósolni, milyen maga­lortást tanúsítanak majd az emberek tízmilliói. És ez 1a­lán még bonyolultabb is. mint az időjárás, vagy a kozmikus útvonal kiszámitá­sa fit vannak például a fog­lalkoztatottság kérdései. Egy sajátos példa: az új bérezé­si rendszerré való áttéréssel kapcsolatban 2H0 ezer dolgo­zó vált fölöst égéssé a Szov­jetunió vasúti közlekedési hálózatában. A 180 millió dolgozóhoz viszonyítva ez nem túl nagy szám. azonfe­lül az ország népgazdaságá­ban továbbra is jeléntűs a munkaerőhiány, például tíz építőiparban és a szolgálta­tások területén. AZ egyik ágazatból a másikba történő Szovjet gazdaság ,,kiáramlás" látszólag kóny­nyen megvalósítható. Ugyan­akkor nem feledhetjük, hogy minden ember: e)6 sors, egyeniseg — számára az át­képzést. költözést, lak.ásker­dest jelent. Eddig, őMfntén elismerjük, a garantált el­helyezés problémáját nem dolgozták ki részletesen -­tulajdonképpen nem volt szükség rá maga a munka kereste az. embert. Mofit azonban, az önfinanszírozás­ra áttéréssel sok vállalat ar­ra torbkfizik majd, hogy csökkentse, a foglalkoztatot­tak száimát. A munkaerőhi­ány el is tűnhet (bár nem holnap). Annál inkább, mert olyan esetek is lehetsegesek. hogy a nem hatékony, vesz­teséges Vállalatokat bezárják — á tervutasításos gazdaság „ernyője" többe nem fogja oltalmazni őket. A Szovjet­unióban élvben nem tartják lehetségesnek azt. hogy munkanélküliség keletkez­zen — ez azt jelenlené. hogy lemondunk az egyik legfon­tosabb szociális vívmányról. Következésképp azonban már Ttia gondoskodói kell a munkaerő-tartalékok irányí­tásában egv oiyafi rendszer­nek a létrehozásáról, amely tekintetbe veszi minden em­ber érdekeit, s nem az absztrakt, bár tomegjellegű fnennyisegékkel törődik. Ép­pen az ember, nem pedig az átlagos statisztikái egység kereseten ek kell növekednie az átalakítás következtében, Vagy Itt Van egy rrtásik, éles pröbléma, amely köz­vetlenül szociális következ­ményekkel jár — az árkép­zés reformja. A mi lesz drá­gább, riii iesz olcsóbb? — kérdésre Valentyin Pavlov, a SzovjetUhió Állami Árbi­zottságának elnöke szerint, ma nem lehet még vála­szolni. Az irány Világos: tiszteletben kell tartani a szociális igazságosság elveit, nem szabad csorbítani n fix fizetésű, vagy viszonylag alacsony jövedelmű embe­rek érdekeit, a konkrét vál­tozatokai azonban meg kell tárgyalni és gondosan fonto­lóra kell venni Jó néhány más problémát meg lehet említeni, amely a gazdasági szervezet átalakí­tása során egyfe érezhetőb­ben tárul lel. Megemlíteni — ei nem jelenti azt, hogy megoldani. Az emberek es az idö fogják megoldani őket — a szeles körű nyil­vánosságnak. a vélemények, lehetséges ellentmondások és té védések < isszeu tközésé nek légkörében, hiszen Uj ügy térén senki sincs biztosítva ezekkel szemben. Ieonyid Korenyev az APN gazdasági szemleírója Jogászok országos munkaértekezlete Pénteken Siófokon megkezdődött a: az országos jn­gásztanáeskozás, amelyen a Minisztertanács uj munka­programjával összefüggésben, megvitatják jogpolitlkánk­nak a gazdasági épitömunkával kapcsolatos időszerű kér­déseit. Napirenden szerepelnek — egyebek között — olyan témák, mint a magyar gazdaság helye és szerepe a világ­gazdaságban. a külföldi töke hazai\ bevonásának lehetősé­gei. bankrendszerünk fejlődésének uj vonásai, a magyar pénzügyi politika Változása. A Magyar Jogász Szövetség által szervezett szakmai találkozóra elsősorban a gazda­sági területen működő jogászokat hívták meg: így mint­egy 1500-an vesznek részt a munkaértekezleten. A tanács­kozást — amelynek megnyitó ülésén Ántalffi/ György, a Magyar Jogász Szövetség elnöke köszöntölté a résztvevő­ket — Nagy László. az MJSZ főtitkára nyitotta meg. Mar­kója Imre igazságügy-miniszter előadását hallgatták meg ezután a munkaértekezlet résztvevői. A munkaértekezlet sznmbatön szekcióülésekkel foly­tatódik. Markója Imte előadása Bevezetőben az igazság­ügy-miniszter —- n jogalkotó tevékenységről szólva — fel­idézte. hogy az Országgyűlés tavaszi ülésszakán törvényt alkotott a földről, a nyári ülésszakon módosította a büntető törvénykönyvet, és a büntetőeljárásról szóló törvényt, őszi ülésszakán pedig megalkotta az általá­nos forgalmi adóról és a ma­gánszemélyek jövedelem­adójáról szóló törvényeket. Az adótörvényekkel kap­csolatban felhívta a figyel­met azokra az Új szabályok­ra, amelyeknek az adó fize­tésére kötelezettek jogainak megóvásával és a törvényes­ség biztosításával kapcsolat­ban garanciális jelentőségük van. Mint mondta: a jogsza­bályok az adó kivetésére vo­natkozó másodfokú hatá­rozattal szemben eddig csak a jogalap kérdésében enged­tek bírósági utat; az összeg­szerűséget tehát a bíróság nem vizsgálhatta felül. Az új törvények magánszemélyek és jogi személyek részére egyaránt lehetővé teszik, hogy az adó összegének megállapításával. kapcsolat­ban is á bírósághoz fordul­janak. A magánszemélyek jövedelemadója esetében ez a jog — az általános forgal­mi adótól eltérően — az adó fizetésére kötelezettet Csak akkor illeti meg, ha a vita­tott összeg az, 5 ezer forin­tot meghaladja, célszerűtlen lenne Ugyanis kisebb súlyú ügyek tömegét bírósági útra terelni. Kitért n miniszter arra is. hogy — a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek ja­vítása érdekében — tör­vényerejű rendeletben sza­bályozták a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek fel­számolási eljárását, s ennek lefolytatását a biróság — mint pártatlan szerv — ha­táskörébe utalták. Kifejtet­te: a tartósan fizetésképte­lenné vált. gazdálkodó szer­vezet felszámolását a hite­lezők kérhetik, valamint kérheti maga a gazdálkodó szervezet is; a gazdasági irányítás szerveit tehát ez a jog — a gazdálkodó szerve­zetek önállóságának elvével összhangban — nem illeti meg. Bírósági eljárás indítá­sának csak akkor van helye, ha a fizetőképesség helyre­állításának kérdésében dz előzetes egyeztetés során -­amelyet a Magyar Kereske­delmi Kamara, illetőleg a szó­vetkezeti érdekképviseletek szerveznek — a hitelezők és a gazdálkodó szervezet nem tudtak megállapodásra jut­ni. További feltétel, hogy a pénzügyminiszter ne éljen az áliafni szanálási eljárás elrendelésének lehetőségé­vel. Egyébként ilyen eljá­rást, amelynek célja a tar­tós fizetésképtelenség meg­szüntetésé, a pénzügymi­niszter csak a jogszabály­ban meghatározott kivételes esetben rendelhet el; külön­ben az állami szanálásról csak a Minisztertanács dönt­het, A felszámolási eljárás so­rán — folytatta a miniszter — a bíróság dönt a gazdál­kodó szervezet megszünteté­séről, vagyonának felosztá­sáról, a hitelezők követelé­seinek kielégítéséről A jog­szabály megállapítja il kö­veteléseknek azt. a sorrend­jét. amit. a vagyon felosztá­sánál figyelembe kell venni. Azokhoz a követelésekhez. amelyek teljesítésére a va­gyon nem nyújt teljes körű fedezetet, n hitelezők nem jutnak hozzá, mert az állam nem vállal felelősséget a megszűnt gazdálkodó szer­vezettel szemben fennálló követelésekért. Ez alól — az állampolgárok jogos érde­keinek vedelmében — a ma­gánszemélyek olyan követe­lései jelentenek kivételt, amelyek nem gazdasági (ipari, kereskedelmi, szol­gáltató) tevékenységből származnak. Felszámolás eseten alapvető feladat a megszűnt gazdálkodó szer­vezet dolgozóinak elhelyezé­se, munkába állításuk meg­szervezése A továbbiakban Markója Imre közölte: napirendre került a jogalkotásról szóló törvény megalkotása, s ezen jogszabály tervezete — ame­lyet a Minisztertanács már elfogadott — még ebben az évben az Országgyűlés elé kerül. Célja lesz, hogy átfo­góan és teljeskörűen rendez­ze, egységes rendszerbe fog­lalja az állami szervek jog­alkotó tevékenységét, s éle­sen elválassza a jogszabályt az. állami irányításban al­kalmazható más eszközöktől. A torvényjavaslat meghatá­rozza, hogy jogszabályt — mindenkire kötelező, szük­ség esetén az állam által is kikényszeríthető magatartá­si szabályt — mely szervek és milyen formában adhat­nak ki, Beszélt a miniszter a jog­tanácsosokról is, akik — mint mondta — a jogalkal­mazók több mint 40 száza­lékát képviselik. mintegy 5400-an vannak. A vállala­tok és más gazdálkodó szer­vezetek jogászellátottsága — nemkülönben az utánpótlás helyzete — jelenleg nem megnyugtató. Magyarorszá­gon jelenleg körülbelül 25— 20 ezer olyan szervezet, sze­mély működik, amelynek, illetve akinek jogi szolgála­tát jogtanácsosnak kellene ellátnia. AZ ORSZÁGOS MŰEMLÉKI I ELÜGYEI.ÖSBG SZEGEDI KIRENDELTSÉGE Csongrád megyei munkahelyeire 1987. október hónaptól felvételt hirdet ács- és állványozó, asztalos, kőműves, segédmunkás munkakörök betöltésére • Jelentkezni lehet: Szeged, Oroszlán utca 6. (6720) és Hódmezővásárhely, Szeremlei utca 3. (6800) szám alatti építésvezetősé­geken Rádiótelex ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT Grósz Károly, a Minisz­tertanács elnöke táviratban üdvözölte Atef Szldkit, az. Egyiptomi Arab Köztársaság miniszterelnökévé történt újraválasztása alkalmából. RÉSZVÉTLATOGATAS Fahri Korutúrk. a Torok Köztársaság volt elnöke el­hunyta alkalmából Szalai Géza, az Elnöki Tanács tag­ja és Kovács László külügy­miniszter-helyettes pénteken részvétlátogatást tett a bu­dapesti török nagykövetsé­gen. ATOMROBBANTÁS Földalatti nukleáris rob­bantást hajtottak végre pénteken 9 óra 10 perckor a Szovjetunióban, a szemi­palatyinszki kísérleti tele­pen. A töltet robbanóereje alatta maradt a 20 kiloton­nának Mint bejelentették, a kísérleti robbantás célja a nukleáris haditechnika töké­letesítése. REPÜLŐ­SZERENCSÉTLENSÉG Lezuhant csütörtök este az ATI ólösz légitársaság Mi­lánóból Kölnbe tartó két­motoros repülőgépe, amely­nek fedélzetén — a légitár­saság szóvivője szerint — 29 nyugatnémet és öt olasz utas, továbbá háromfőnyi (olasz) személyzet tartózko­dott. BUSZKATASZTRÓFA Tizennégy személy — zö­mében gyermek és asszony — égett benn csütörtökön egy autóbuszban India észa­ki részén A jármű defekt miatt felborult és lángra lobbant. A szemtanúk sze­rint a halottak végleges szá­jria elérheti a huszonötöt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A TISZA VOLÁN vezetése pályázatot hirdet a SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜZEMEGYSÉG üzemigazgatói munkakör betöltésére. Feladat: n szállítmányozási üzemegység tevékenysége jelentősen kibővül, Áz eddigieken túlmenően, nz üzemegység feladata lesz d pályaudvari szállítmányo­zás, valamint a darabáru-fuvarozás a Tisza-pályaud­varon. Az üzemegység eszközállománya: raktárak, raktározási anyagmozgató berendezések, autódaruk. Az üzemigazgató feludota az üzemegység dinamikus fejlesztése, a tevékenységének a vezetése, hatékony gazdálkodásának biztosítása, társü/.emegységekkei, társvállalatokkal a belföldi szállítmányozás kiterjesz­tésé. Feladata a vállalkozás és a vállalatszerű tevé­kenység, gazdálkodás biztosítása. A munkakör betöltésének feltételei: —szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség; —vezetői gya­korlat; -erkölcsi-politikai feddhetetlenség. A meg­bízatás határozott időre szól, maximum 5 év. Bérbesorolási kategória: Vállalati vezetők: A'B/1. 5700 —15 500 Ft között, illetve 1908. január l-jétől az új besorolás szerint. A pályázatnak tartalmaznia kell: —eddigi szakmai tevékenységet, a betöltött munkakör megjelölésével; — önéletrajzot; —az önálló gazdálkodási egység fej­lesztésével kapcsolatos elképzeléseket. A pályázatokat a vállalat személyzeti és oktatási ön­álló osztályára, 1987. október 30-áig kérjük benyújta­ni, ahol a pályázattal kapcsolatban részletesebb in­formációt kaphatnak (Szeged, Pf. 185. 6701, telefon: 23-322/218 mellék). A pályázat elbírálása 1987. november 15-éig törté­nik, eredményéről n pályázókat írásban értesítjük. A munkakör 1988. január l-jétől tölthető be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom