Délmagyarország, 1987. október (77. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

2 Csütörtök, 1987. október 1. í Kína nemzeti ünnepén Magyar vezetők üdvözlő távirata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára; Németh Károly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke és Grósz Károly, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának el­nöke üdvözlő táviratot küldött Csaó Ce­jangnak, a Kínai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága megbízott főtitkárának, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnö­kének és Li Hszien-niennek, a Kínai Nép­köztársaság elnökének, a Kínai Népköz­társaság megalakulásának 38. évfordulója alkalmából. Tisztelt Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa, népünk és a magunk nevében elvtársi üdvözletünket és legjobb kívánságainkat küldjük önöknek, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kínai Népköztársaság Államtanácsának és a baráti kínai népnek nemzeti ünnepük, a Kinai Népköztársaság megalakulásának 38. évfordulója alkalmából. Népünk nagyra értékeli a kínai dolgo­zóknak a szocialista építésben, a társadal­mi és a gazdasági reform megvalósításá­ban elért sikereit, a béke és a nemzet­közi biztonság megszilárdításáért folyta­tott tevékenységét. Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy pártjaink és országaink kölcsönösen elő­nyös kapcsolatai eredményesen fejlődnek. Mindkét nép érdekét szolgáló, gyümölcsö­ző együttműködésünk továbbfejlesztésén fogunk munkálkodni a jövőben is. Nemzeti ünnepükön Önöknek és a szo­cializmust építő, baráti kínai népnek úiabb kiemelkedő sikereket kívánunk ha­zájuk felvirágoztatásában, a béke és a haladás ügyének szolgálatában. • Az évforduló alkalmából Sarlós István, az Országgyűlés elnöke táviratban kö­szöntötte Peng Csent, a Kínai Népköz­társaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökét. Ugyancsak távirat­ban köszöntötte partnerszervezetét a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Mae gvar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Magyar Szolidaritási Bizottság, az Orszá­gos Béketanács. a Magvar Nők Országos Tanácsa és a Magyar Vöröskereszt. ( Rádiótelex BERECZ JÁNOS MEXIKÓBAN Berecz János, az MSZMP PB tagja, a KB titkára út­ban Kubába Mexikóváros­ban megbeszélést folytatott J. Jósé Bremerrel, az In­tézményes Forradalmi Párt (PRI) ideológiai kérdésekért felelős titkárával, a kép­viselőház külügyi bizottsá­gának elnökével. NADZSIB - ÁLLAMFŐ Kabulban szerdán az Af­gán Demokratikus Köztár­saság Forradalmi Tanácsá­nak elnökévé és a Forradal­mi Tanács elnökségének el­nökévé választották Nadzsi­bot, az Afgán Népi Forra­dalmi Párt KB főtitkárát. GORBACSOV MURMANSZKBAN Szerdán Murmanszkba utazott Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára — jelen­tette a TASZSZ hírügynök­ség. Murmanszk az Orosz­országi Föderáció északi ré­szén, a Kola-félszigeten fek­vő jelentős tengeri kikötő­város. Elutazott hazánkból az osztrák kancellár (Folytatás az l. oldalról.) Franz Vranitzky délután — a magyar miniszterelnök társaságában — a Balatonra utazott. A vidéki program Balatonfüreden kezdődött. Az itteni Baricska csárdában kedves ünnepségen Grósz Károly szívélyesen gratu­lált az 50. születésnapját a napokban ünneplő Franz Vranitzkynak, s ez alkalom­ból díszes kulacsot nyújtott át vendégének. Ezt követő­en a magyar tenger szépsé­gében sétahajózás közben is gyönyörködött a magas ran­gú vendég. A vidéki látogatáson részt vett Kovács László, Nagy János és Arthur Agstner is. Magyarországi látogatásá­nak befejeztével Franz Vra­nitzky és vendéglátója, Grósz Károly sajtókonferencián ta­lálkozott a hazai és külföl­di újságírókkal. A sajtókonferenciát köve­tően a késő esti órákban el­utazott Budapestről az oszt­rák szövetségi kancellár. Franz Vranitzkyt katonai tiszteletadással, ünnepélye­sen búcsúztatták a magyar és osztrák zászlókkal fello­bogózott Keleti pályaudva­ron. Ott volt a búcsúztatá­son Marjai József miniszter­elnök-helyettes és felesége, Horn Gyula külügyminisz­tériumi államtitkár és Nagy János. Jelen volt Arthur Agstner. Grósz Károly és Franz Vranitzky a katonai tiszte­letadás színhelyén, a pálya­udvar érkezési oldala előtti térségen fogadta a díszszá­zad parancsnokának jelen­tését. Felcsendült az osztrák és a magyar himnusz, majd a kancellár a magyar mi­niszterelnök társaságában el­lépett a díszszázad előtt. Ezt követően a vendége­ket a különvonathoz kisér­ték a vendéglátók, majd el­búcsúztak egymástól. Vé­gezetül Grósz Károly kö­szönt el Franz Vranitzkytól és feleségétől, akiknek vo­nata elindult Bécs felé. Romáhia Felmentések o Bukarest (MTI) Az illetékes miniszterel­nök-helyettes és a villamos­energia-ügyi miniszter fel­mentéséről döntött keddi ülésén az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága. A Ni­colae Ceausescu főtitkár el­nökletével megtartott ta­nácskozáson úgy döntöttek, hogy október 5-re összehív­ják a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának teljes ülését. Szerdai bukaresti lapje­lentések szerint, a Politikai Végrehajtó Bizottság elége­detlen volt Gheorghe Pet­rescu miniszterelnök-he­lyettes és loan Avram villa­mosenergia-ügyi miniszter tevékenységével, s ezért úgy döntött, hogy felmenti őket tisztségükből. A testület ál­láspontja az, hogy a levál­tott vezetők a jövőben nem lehetnek tagjai az RKP Központi Bizottságának, s ezért javasolja a KB-nek, hogy október 5-i ülésén zár­ja ki őket tagjai sorából. Az RKP KB PVB ülésén a személyi döntéseket megelő­zően jelentést hallgattak meg a rovinari és a turceni hőerőművek, valamint más energetikai létesítmények felújításáról és üzembe he­lyezéséről. Az ország ener­getikai helyzetét, villamos­energia-ellátását, az erőmű­vek felújításának ütemét „egyáltalán nem kielégítő­nek" értékelte a Politikai Végrehajtó Bizottság. Ni­colae Ceausescu főtitkár ha­tározott intézkedéseket kö­vetelt a mulasztások és fo­gyatékosságok felszámolá­sára, szigorú rend és fegye­lem bevezetését sürgette e rendkívül fontos népgazda­sági szektorban. Fegyveres erők napja Ünnepségek, kitüntetések A Magyar Honvédelmi Szövetségben huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységük, valamint a honvédelmi nevelő-, kikép­ző- és sportmunkához nyúj­tott kiemelkedő segítség­nyújtásuk elismeréséül Pa­lotai Jenő alezredes, az MHSZ megyei titkára kitün­tetéseket adott át tegnap Szegeden, a szövetség me­gyei székházában a fegyve­res erők napja alkalmából. A Haza Szolgálatáért Ér­demérmet kapták: arany fo­kozatot: Bartos Tiborné, Szabó András, Kovács Zol­tán, Futó Antal, Motika De­zső; ezüst fokozatot: Gera János, Kádár Szél László, Udvari Károly; bronz foko­zatot: Ugri György, Fodor János, Gergely Lajos, Har­csás László, Justin Imre. Honvédelmi Érdemérmet vett át: 40 év után: Kelemen Miklós; 35 év után: Bicsak Vilmos, Forrai Imre, Hollósi Ferenc, Nagy Ferenc, Topor István, Vícsai István; 30 év után: Lőréi György, Földvá­ri Sándor, Pelle László, Szathmáry Emil, Vida Lász­ló; 25 év után: Ardai Imre, Sipter Imre; 20 év után: Sántha Márton, Fehér And­rás, Erdei Károly, Nohel Vilmos, Szetei József, Siba­lin Endre, Tiszai Ferenc, Ungi Gyula, Mészáros Lajos; 15 év után: Bognár György, Bibók Istvánná, Ekker Já­nos, Elek József, Fórizs Sán­dor, Gábor Lajos, Gál Antal, Lóki Béla, Négyesi János, Surányi Tibor, Tóth Imre, Varga Ferenc; 10 év után: Csókási Pálné, Bagaméri Je­nő, Fehér György, Gárgyán István, Hajós Ferencné, Ju­hász Ernő, Illés Tibor, Lele Gyula, Fábján Sándor, Siller István, Sáfrány Mihály, Sza­bó András, Szabó Imre, Szé­csi L ászióné. Rózsavölgyi István, Tanács Istvánná, Barna Lászióné, Veres Já­nos, Zsengellér Gábor, Vörös Mihály. Az MHSZ Kiváló Munká­ért érem kitüntetést kapták: arany fokozatot: Dóczi Gá­bor, Pap János, Tombácz Jó­zsef, Vincze Ferenc; ezüst fokozatot: Minyó Adámné, Bánfi György, Csanádi Jó­zsef, Kádár György. Sándor László, Zsemberi Antal; bronz fokozatot: Kabódi Pé­ter, Mészáros László, Koncz Mária, Kiss Sándor, a Sze­gedi Paprikafeldolgozó Vál­lalat, a szegedi Széchenyi István Gimnázium, a Hun­garohemp Üjszegedi Gyár­egysége, a Budaprint Szegedi Gyáregysége, a szegedi Ró­zsa Ferenc Szakközépiskola, a szegedi 600. Sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet, az Au­tófer Vállalat honvédelmi klubja és a Forráskúti Hala­dás Tsz honvédelmi klubja. 4 A fegyveres erők napja alkalmából a Tisza Élelmi­szer- és Vegyiáru Kereske­delmi Vállalatnál a haza vé­delmében kifejtett munkáju­kért Honvédelmi Érdem­érem 10 év után kitüntetés­ben részesült: Hevesi And­rás, Sarusi Jenő, Nagy Fe­renc, Ződiné Sz. Mária. Ró­zsa Vince és Pántya Lászió­né. * A Szegedi Katonai Bíróság bírái közül a fegyveres erők napja alkalmából az Elnöki Tanács Márkus András had­bíró ezredesnek a Vörös Csillag Érdemrendet adomá­nyozta. A honvédelmi mi­niszter — ugyanezen alka­lomból — Kónya István had­bíró századost a Haza Szol­gálatáért Érdemérem ezüst fokozatával, Tóth Tibor had­bíró alezredest pedig a 25 évi szolgálat után adható Szol­gálati Érdeméremmel tüntet­te ki. * Szerda reggel ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással bevonták a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél a magyar nem­zeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját, amelyet a fegyve­res erők napja alkalmából vontak fel. flz Országgyűlés külügyi bízottsásának ülése Szerdán a Parlamentben — Szűrös Mátyás elnökleté­vel — ülést tartott az Orl­szággyűlés külügyi bizottsá­ga: hazánk nemzetközi kap­csolatainak tükrében a kép­Lottótárgynyeremény­jegyzék A LOTTÖ SZEPTEMBER HAVI JUTALOMSORSOLÁSÁN A 39. HETI SZELVÉNYEK VETTEK RÉSZT Szeptember 29-én, kedden rendezte meg a Sportfoga­dási és Lottó Igazgatóság a lottó szeptember havi tárgy, nyeieményeinek sorsolását. A jutalomsorsoláson a 39. heti szelvények és a szeptember havi előfizetéses szelvények vettek részt. Az alábbiakban ismertetjük a szegedi totó-lottó kör­zeti iroda területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt szelvények számát és a nyereményt. 81 077 825 y 81 082 178 z 81 090 884 z 81 112 649X 81 125 708 y 81 143 120 y 81 164 885 y 81 199 709 z 81 204 062 q 81 212 768 s 81 217121 V 81 225 827 w 81 247 592 z 81 273 710 z 81 278 063 y 81 295 475 z 81 304 181 z 81 343 358 q 81 352 064 t 81 356 417 V 81 365 123 w 81 369 476 y 81 373 829 z 81 378 182 z 81 382 535 z 81 386 888 z 81 439 124 z 81 478 301 y 81 495 713 z 81 543 596 m 81 552 302 p 81 556 655 u 81 561 008 u 81 565 361 w 81 569 714 y 81 578 420 y 83 071 499 r 83 075 852 s 83 080 205 V 83 088 911 v 83 110 676 y 83 115 029 q 83 119 382 t 83 132 441 v 83 141 147 w 83 145 500 z 83 154 206 r 83 158 559 s 83 162 912 V 83 167 265 w 83 171 618 y 83 175 971 z 83 184 677 z 83 189 030 z 83 193 383 z 83 197 736 z 3 463 835 q 3 468 188 t 3 472 541 v 3 476 894 w 3 481 247 y 3 485 600 z 3 489 953 z 3 503 012 y 3 507 365 z 3511 718 r 3 520 424 s 3 524 777 v 3 529 130 v 3 542 189 p 3 546 542 t 3 550 895 v 3 555 248 w 3 559 601 X 3 598 778 q 3 603 131 s 3 607 484 v 3 611 837 w 3 624 896 y 3 629 249 q 3 794 663 t 3 799 016 V 3 633 602 s 3 637 955 v 3 642 308 w 3 668 426 x 3 672 779 z 3 690 191 m 3 698 897 p 3 707 603 t 3 711 956 u 3 716 309 w 3 720 662 y 3 725 015 z 3 729 308 y 3 733 721 z 3 738 074 z 3 742 427 m 3 751 133 p 3 755 486 u 3 772 898 u 3 777 251 w 3 781 604 x 3 785 957 p 3 807 722 w 3 812 075 y 3 816 428 r 3 820 781 s 3 825 134 v 3 829 487 w 3 833 840 n 3 838 193 o 3 855 605 u 3 859 958 u 3 864 311 w 3 868 664 x 3 873 017 y 3 877 370 y 3 886 076 y 3 890 429 y 3 899 135 z 3 903 488 r 3 907 841 s 3 912 194 v 3 916 547 V 3 920 900 x 3 925 253 x 3 929 606 y 3 933 959 z 3 938 312 z 3 942 665 z 3 947 018 x 3 951 371 z. 3 960 077 z 3 968 783 x 3 973 136 q 3 977 489 t 3 981 842 v 3 986 195 w 3 990 548 x 3 994 901 q 3 999 254 t 20 573 443 z 81 003 824 s 81 008 177 v 81 012 530 w 81 016 883 y 81 021 236 z 81 029 942 z 81 038 648 z 81 043 001 z 81 056 060 x 81 060 413 q 81 064 766 t 81 069 119 v 81 073 472 w A nyereményjegyzékben az alábbi rövidítéseket hasz­náltuk: a: Vásárlási utalvány (3000 Ft), b: Keszthelyi társasüdülő, c: Zastava 55 GTL típusú személygépkocsira szóló utalvány, d: Lada 1200 S típusú személygépkocsira szóló utalvány, e: Saba színes televízió, f: Atari kom­puter színes televízióval, g: Grundig videóóiagnó, h: Polski-FIAT 126 E típusú személygépkocsira szóló utal­vány, i: Canon fényképezőgép, j: Hilti fúrógép, k: Ja­wa segéd-motorkerékpár, 1: Hitachi musiccenter, m: TS 5326 típusú színes televízió, n: Sony lézerlemezjátszó, o: Dual lézerlemezjátszó, p: Hang-fény utalvány (50 000 Ft), q: Szerencse-utalvány (40 000 Ft), r: Otthon lakbe­rendezési utalvány (30 000 Ft), s: Iparcikk-utalvány (25 000 Ft), t: Vásárlási utalvány (20 000 Ft), u: Siemens rádió­magnó, v: Vásárlási utalvány (10 000 Ft), w: Vásárlási utalvány (9000 Ft), x: Vásárlási utalvány (7000 Ft), y: Vásárlási utalvány (5000 Ft), z: Vásárlási utalvány (4Ö00 Ft) A nyertes szelvényeket 1987. október 25-éig kell a to­té-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Buda­pest V„ Münnich Ferenc utca 15.) eljuttatni. A hivatalos nyereményjegyzék 1987. október 7-étől megtekinthető a totó-lottó kirendeltségekben és az OTP-fiókokban viselők — meghívott szak­emberek bevonásával — elemeztek a Kommunista Ifjúsági Szövetség nemzet­közi tevékenységét, a Ma­gyar Nők Országos Tanácsá­nak nemzetközi ifjúságpoli­tikai munkáját és a magyar Országgyűlés külkapcsola­tainak alakulását. Az első témáról Emöd Péter, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára, a másodikról Vas Éva, az MNOT nemzet­közi osztályának vezetője, a harmadikról Demeter Sán­dor, az Országgyűlés irodája külügyi főosztályának veze­tője adott tájékoztatást. Ami az Országgyűlés kül­kapcsolatainak, nemzetközi munkájának alakulását ille­ti — miként az ülésen el­hangzott —, az új ciklus kezdetétől eltelt, mintegy két és fél évben a korábbi­nál is nagyobb érdeklődés nyilvánult meg általában is Magyarországon, ugyan­akkor a magyar Országgyű­lés működése iránt is. Ért­nek magyarázatát mindenek­előtt abban találhatjuk, hogy a legutóbbi választások olyan, a szocialista or­szágok gyakorlatában eddig nem ismert, lé­nyeges változást hoztak, mint a kettős vagy többes jelölés rendszere, a parla­menti demokratizmus erő­teljesebb megnyilvánulása. Az ülés napirendi témái­nak vitájában többek között felszólalt Király '/.oltán és Apró Antal (Csongrád me­gye). Mindhárom tájékoztatót egyhangúlag elfogadta a bi­zottság, majd ezt követően — időszerű nemzetközi kér­désekkel összefüggésben — az alábbi állásfoglalást ala­kította ki és hozta nyilvá­nosságra ­Az Országgyűlés külügyi bizottsága fontos előrelépés­ként értékelte a Szovjetunió és az Egyesült Államok szeptember 18-i elvi megálla­podását a rövid és közepes hatótávolságú atomfegyverek felszámolásáról. A | tét nagyhatalom a nemzetközi kapcsolatok alapvető javítá­sának irányába mutató át­törés közelébe jutott. A bi­zottság egyetért azokkal az értékelésekkel, hogy a meg­állapodás az eLsö olyan egyezmény lesz, amely két tömegpusztítófegyver-kate­gória teljes felszámolását tartalmazza. A külügyi bizottság a szovjet—amerikai előzetes megállapodás jelentőségét abban is látja, hogy a közös politikai akarat kifejezésre juttatása magában hordozza egy újabb, az eddigieknél is átfogóbb és eredményesebb fegyverzetkorlátozás lehető­ségét. A megállapodás azt is tanúsítja, hogy a kölcsö­nös biztonság követelmé­nyeinek figyelembe vételé­vel lehetséges az előrelépés a nemzetközi béke és biz­tonság erősítése terén. Min­denekelőtt a hadászati atomfegyverek radikális csökkentéséről, a fegyverke­zési verseny világűrre valór kiterjesztésének megakadá­lyozásáról, a fegyveres erők és hagyományos fegyverze­tek egyensúlyának alacso­nyabb szintű meghatározá­sáról lehet szó. A képvise­lők úgy értékelték, hogy az elvi megállapodás kedvező­en hat az európai politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és humanitárius együttműködés fejlődésének távlataira is. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom