Délmagyarország, 1987. július (77. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-29 / 177. szám

6 Szerda, 1987. július 22. 6 Döntetlen az NDK ellen SPORT Könnyűbúvársport Ginczinger Edit és Béres András országos bajnok Dunaújvárosban rendezték meg az 1987. évi uszonyos és búvárúszó országos bajnok­ságot. Az MHSZ Muréna Klub eredményei. Uszonyos úszás. 1501) m-en országos bajnok Ginczinger Edit. 800 és 400 méteren, valamint a 400 méteres búvárúszásban egy­aránt második helyezést ért el. A férfiak közül Béres András az 1500-as és 400 m-es uszonyos úszásban or­szágos bajnok lett. 800 mé­teren a második helyet sze­rezte meg. Nni váltó: Balassa Judit, Bernátski Tünde, Ginczin­ger Edit, Veszelinov Anna­mária összeáll itásban a 4X 180-as és a 4X200-as uszonyos úszásban 3. helye­zést értek el. Ginczinger Edit és Béres Andris biztos tagja az Eu­rópa-bajnokságra készülő válogatott keretnek. A kö­zeljövőben Bulgáriába utaz­nak a válogatott kerettel, ahol a szocialista országok felkészítő versenyén vesz­nek részt. Kedden este a lipcsei köz­ponti stadionban játszották le a 17. NDK—Magyarország válogatott labdarúgó-mérkő­zést, amely az őszi felada­tok előtt mindkét csapat számára előkészületi 90 percként szerepelt műso­ron. NDK— Magyarország 0-0 Lipcsei központi stadion, 71 000 néző, v. Damgaard, később Sörensen (mindkettő dán). Magyarország. Gáspár, (Zsiborás) — Far­kas, Hires, Péter (Kovács), Szalai — Kékesi, Gyimesi, Garaba (Varga), Szekeres (Hajszán) — Kiprich (Plo­tár), Vincze. Szerencse, hogy Gáspár kapus jól védett az első fél­időben, két bravúrral meg­teremtette a lehetőséget a nyugalomra, és arra, hogy a csapat lábra kapjon. Annyi bizonyos: a kétszer 45 percben látott, két kü­lönböző összetételű magyar együttes közül mutatott tel­jesítményével és érzékelhe­tőbb lelkesedésevel inkább a második 45 perc legénysé­gét illeti dicséret. Ez nem is meglepő, mert a svédek elleni idegenbeli selejtezőre készülő olimpiai csapat tar­tott ekkor főpróbát. A ven­déglátók a második játék­részre kicsit elfáradtak a saját maguk által diktált tempótól. A magyar válo­gatottban Gáspár remek vé­dései nagyon fontosak vol­tak, Farkas az első percek bizonytalansága után fel­javult, összességében jó volt. Ügyes volt a két újonc, Kovács és Plotár, nem lát­szott rajtuk különösebb iz­galom. Idegenben jó a döntetlen, főleg, ha előkészületi 90 percről van szó — ez lehet a keddi lipcsei mérkőzés összegezése. Kézilabda A nyári pihenő után ismét gyakorolnak a felnőtt kézi­labda-válogatottak. A nők Százhalombattán, a férfiak Tatán edzőláboroznak. A női válogatott keret: Kapusok: Aeshog, Szabó H. Mrzönyjátrkosnk: Nyári, Szilágyi, Barna, Boesi­né. Gndnrné, Nagy Zs„ Elekes, Hajdú T„ Kiss t„ Saabó E. Pánezél, György, Csapó, Géeci, Kovárs É„ Major, l-órinrzyná. — Hétfőn kezdtük a gya­korlást a december) B-cso­portos világbajnokságra. Jö­vő hétfőn Tatára költözünk, ahol újabb két hetet töltünk — mondta Barabás Zsolt vezető edző. — Két hétig a Bundesligában szereplő Gö­dömé is rendelkezésünkre áll. A nemrég operáilt Rácz Mariann a jövő héten csatla­kozik társaihoz. A férfi válogatott keret: Kapusok: Hoffmann, Bíró, Oross, Ba­kos, Cziráki. Mezőnyjátékosok: Iváncsik, Borsos, Horváth G., Kádár, Gyurka, Bordás, Győrt­fy, Kovárs M., Horváth A., Sibalin, Szabó I... Balogh S.. Tóth G., Polgár, Marosi, Putirs, Kontra, Szabadíts, Kunos, Csi­nál, Lehel. — A hétfőn kezdődött kö­zös munka már az olimpiai felkészülést szolgálja — mondta Mocsai Lajos veze­tő edző. — A külföldön sze­replők közül Horváth Gá­bor, Szabó László és Kontra Zsolt is velünk van, Fodor Jánosra és Kovács Peterre egyelőre nem számithatunk. Két hétig maradunk Tatán. Országos delfinseregszemle A 10 éves korosztály leg­rangosabb hazai versenyét rendeztek szombat-vasárnap Budapesten, a margitszigeti sportuszodában. A szegediek a vidéki szakosztályok kö­zött a legtöbb érmet szerez­ték 6 ezüst- es 1 bronzér­mükkel. A csapatot felkészítő Nagy Pál szerint: a kicsik igen harcosan, jól úsztak, bár he­lyenként még a tapasztalat­lanságuk meglátszik, ezért szükseges. hogy a gyerekek minél rangosabb versenye­ken vehessenek részt. Szá­momra külön öröm. hogy nemcsak a lányok (ez szin­te már hagyomány), hanem a fiúk is dobogóra kerültek váltóban. A legjobban sze­replő szegedi versenyző Pá­linkó Tibor volt, aki vala­mennyi gyors úszószámban ezüstérmet szerzett. EREDMÉNYEK: Fiúk. 50 gyors: 2. Pálinkó 31,8, 4 Ohát Cs. 32,2. 100 gyors: 2. Pálinkó 1:08,8. 200 pvors: 2. Pálinkó 2:29,0. 50 pille: 2. Ohát Cs. 35.3. 4X50 gyors: 2. Pálinkó Beke S., Gácser J., Ohát 2:14,1. Lányok. 50 gyors: 3. Pata­ki A. 33,7, 50 pille: 4. Bozsó B. 36.2. 50 hát: 4. Pataki A. 39,4. 4 X50 vegyes: 2. Pataki A., Tornai P , Bó­zsó B., Doszkocs V. 2:31,2. // Toronto Btidge" a legjobb szegedinek BC-számla és torontói meghívás! Szuper Géza „szuperdijai" A legendás hírű Szegedi KEAC labdarúgói közül ma már csak nagyon kevesen vannak életben. Ráadásul sokan közülük külföldön, il­letve az ország különböző részein élnek. De ha tehetik, szinte kivétel nélkül vissza­térnek a korábbi emlékek színhelyére, és egy-egy bará­ti találkozón közösen eleve­nítik föl a régi idők esemé­nyeit, a felejthetetlen sike­reket. Legutóbb Nánássy István társaságában (akiről tavaly már írtunk a régi sze­gedi sportolókat bemutató sorozatunkban) Kanadából érkezett egy érdekes egyéni­ség Szegedre, s n napfény városában ünnepelte 75. születésnapját. Szuper Géza 1912 június 22-én született, és már 17 évesen a KEAC el­ső csapatában rúgta a lab­dát. — Az az időszak lett ifjú­ságom legszebb emléke — gondolt vissza nemrég meg­hatódva —, hiszen olyan sportolók közt játszhattam, mint a későbbi főiskolai vi­lágbajnok Tóth II. László és Tóth III. Loránd. A KEAC akkoriban az ország legjobb amatőr együttesei közé tar­tozott, többször nyerte meg a délkerületi bajnokságot, és az országos döntőkön sem vallolt szégyent. Legszebb emlékem 1931-hez fűződik, amikor háromszoros bajnok lehettem a KEAC-ban: az első csapat mellett a tarta­lékgárdával és az ifikkel is megszereztük az aranyér­met! Annyira jól ment ak­koriban a játék, hogy több­ször szerepelhettem a IJLASZ <u mai CSLSZ előd­je, a szerző) ifjúsági váloga­tottjában! Az idősebb szur­kolók a megmondhatói an­nak, hogy milyen rangos tár­saság jött akkor össze a DLASZ-csapalban: a későb­bi gólkirály Kalmár György. Polgár Gyula (a „Drumi"), Solti IV József, valamint Tombácz, Heim, Juhász és a többiek. Az eltelt öt évtized után is vallom: a szegedi di­ákévek alatt oltódtam be a sport mérhetetlen szereteté­vel, akkor vésődött belém örökre Hemingway zseniá­lis megállapítása, miszerint a sport a becsületes győze­lemre, de az emelt fővel va­ló veszítésre, tehát minden­re megtanít! Szuper Géza a harmincas évek közepén Pestre került, ahol elvégezte a közgazdasá­gi egyetemet, eközben pedig a Váci SE-ben folytatta sportpályafutását. Balsze­rencséjére nem sokáig, mi­vel a Tokod elleni Magyar Kupa-mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, igy végleg le kellett mondania az aktív játékról. Később fanatikus sportszeretete el­végeztette vele a Testnevelé­si Főiskola edzöképző sza­kát, ám — objektív okok mi­att — ezt már nem sikerült kamatoztatnia. Háború, megpróbáltatások, kilátásta­lanság. Szuper Géza ezek után vette kezébe a vándor­botot. Kanadába került, és csaknem első dolga volt — oly messzire a Tisza-parttól — idegenben, ismeretlen nyelvtengerben. merőben más viszonyok között, hogy lapot indít a magyar sport­ról, Erről igy vall az „illeté­kes" : — A ma már igen nép­szerű „Sporthíradó" c. újsá­got először csak rendkívül szerényen, filléres gondokkal küszködve és havi kétszeri megjelenéssel tudtam meg­indítani. „Ködevőnek" cs „Örült szegedinek" mond­tak a bölcsek, szerintük eb­ben a szélmalomharcban pár hónap alatt bedobom a tö­rülközőt... Hát nem dobtam be, még a legnagyobb nyo­mor idején sem. és ezt leg­főképpen Szegednek, az óha­zának köszönhetem. Ott IT­nultam meg ugyanis végér vényesen, hogy a sportem­ber vereséget szenvedhet ugyan, de küzdelmet nem ad föl soha. Erőfeszítéseimet végül is siker koronázta, a Torontóban megjelenő Sport­híradó ma már a kinti ma­gyarok egyik kedvelt lapja, s az eltelt 35 esztendő alatt nagyon sok magyar sporlsi­kert, olimpiai és világbaj­nokságot örökíthettünk meg benne. — Egyáltalán mit jelent az ottaniaknak a mai ma­gyar sport, hiszen a szerep­lők, a játékosok jóformán teljesen ismeretlenek? — Azt, hogy az ország bű­völetét érezzük, és a mai magyar sportolók sikerein keresztül is rendre vissza­emlékezünk! Régi jól ismert alakokat, elhagyott pályákat, termeket, uszodákat látunk. Fiatalságunk legszebb emié­keit, melyek már nincse­nek többé. Örökös honvá­gyunk különleges fölvillaná­sait: egy csodaszép szivár­ványt a Tisza fölött, hajó­kat és énekeket, és a lap olva­sásakor mintha egy rég bete­metett pincébe lépnénk, ahol minden zugból az aszúillat árad ... Lehet, hogy ez itt most túlságosan érzelgősnek tűnik, de bizony ilyen a legtöbb kint élő és idősödő magyar lelkivilága! — Az utóbbi években hol és mikor látta személyesen is a magyar sportolókat? — Mexikóban szemtanúja voltam a magyar futball vesszőfutásának, a Vasast pedig nemrég éppen egy to­rontói meccsén néztem meg. A montreali kajak-kenu és tornász vb-k nagyszerű ma­gyar sikerei viszont jól ér­zékeltették: sok tartaléka van még a honi sportnak! — A szegedi sportélettel milyen a kapcsolata? — Nagy örömmel figyelem a Tisza-parti kajak-kenu és tekevilágbajnokok remek szereplését, nemrég pedig a Szeged SC vízipólósai állí­tották be a régi SZUE 1936 os nagyszerű csúcsát, az OB l-es 5. helyet. De számos, Kanadában és USA-ban élő szegedi sportbarátommal együtt azt valljuk: a város vezetőinek elsősorban a fut­ballt kellene eredményessé tenni! Egy stabil NB l-es fo­cicsapat mozgatná meg leg­jobban Szegeden a közönsé­get, növelné igazán a város hazai és nemzetközi presztí­zsét, ezért most szeretnénk egy trófea fölajánlásával anyagilag is segíteni. — Hogyan gondolták a trófea sorsát, és a győzte­sek anyagi dotálását? — 1988 nyarán adnám át a kanadai magyarok által alapított „Toronto Bridge" vándordíjat a Szeged SC szakvezetése által megjelölt legjobb labdarúgónak, és a velejáró 300 dolláros BC­számla átutalást. Az egyet­len föllételünk csupán: jus­son föl a csapat újra az NB I-be! Ezután pedig azt a szegedi játékost, aki a kö­vetkező években háromszor nyeri el a trófeát, az edzőjé­vel együtt meghívjuk Toron­tóba! Természetesen minden költséget magunkra válla­lunk. Később pedig — meg­felelő eredmények esetén — az egész szegedi csapat ka­nadai szerepeltetését fonto­lóra vesszük. — Miért nem adtak a ku­pának magyar nevet? — A trófea nevének jelen­tése: „Torontói hid." Ugy véljük, a kupa valóban hid lehet a távoli földrészek kö­zött is minden értelemben. Bízunk benne, hogy a csapat élni fog a lehetőséggel, mert még Európán kivül is létez­nek fanatikus szegedi fut­balldrukkerek! — zárja a beszélgetést Szuper Géza, a kanadai Sporthíradó főszer­kesztője. Vltos György Munkatársakat keres (a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8—18.30 óráig, szerdán 8—18.30 óráig és szombaton 8—12 óráig a Csongrád Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda, Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 6720, telefon: 12-855/35 cs 33) FELSŐFOKÚ végzettséged: Belső ellenőr Alföldi Porcelángyár Főenergetikus Ikarus Leányvállalat Kohómérnök Alföldi Porcelángyár Közgazdász Postaigazgatóság Vegyészmérnök Alföldi Porcelángyár KÖZÉPFOKÚ végzettséggel, vagy SZAKKÉPZETTSÉGGEL: Asztalos Délép Szeged Autóbuszvezető Tisza Volán Szeged Autódaru-kezein (5—lí tonnás) MAV Gépállomás Sz'eged-Rokus Autószerelő Belkereskedelmi Szállítási V. Postaigazgatóság, garázs Városgazdálkodási Vállalat Autóvillamossági műszerész Helkcr. Szállítást Vállalat Acs-állványozö Delép Szeged Magas- és Mélyépítő Vállalat Állóeszköz-nyilvántartó Hódgép Szegedi Gyáregysége Arkalkulátor Városgazdálkodási Vállalat Bádogot Magas- ét Mélyépítő Vállalat Betonelcmgyártó Magas- és Mélyépítő Vállalat Csőszerelő Taurus Gumigyár Szeged Darukezelő (VDS—5 BAK) Magas- és Mélyépítő Vállalat Dísznövénytermesztő Városgazdálkodást V. Esztergályos Hódgép Szegedi Gyáregység Szegedi Konzervgyár Szegedi TcxUlművck Taurus Gumigyár Szeged Épftögép-szerelS Magas- és Mélyépítő Vállalat Fémfestö Ikarus Leányvállalat Földmunkagép-kezelő MAV Gépállomás Szegcd-Rókus Fűtésszerelő Városgazdálkodást Vállalat Gépi forgácsoló Szegedi Konzervgyár Gépíró KSH Szüv. Szegedi Számítóközpont Gépíró-adminisztrátor Városgazdálkodási Vállalat Gőzlcjlcsztögép-kezelö Magas- és Mélyépítő Vállalat Hegesztő Hódgép Szegedi Gyáregység lllrtékügyi előadó Cs. M.-l Illetékhivatal Karbantartó kőműves Szegedi Tejüzem Kazánkezeifi (K—3) Taurus Gumigyár Szeged Kereskedelmi raktáros Szegedi Tejüzem Kőműves Délép Szeged Magas- és Mélyépítő Vállalat Kőnyvelő Ikarus Leányvállalat Szegedi Vas- és Fémöntöde Lakatos Délép Szeged Magas- és Mélyépítő V. MAV Gépállomás Szcgcd-Rókus Szegedi Konzervgyár Szegedi Tejüzem Szegedi Textilművek Taurus Gumigyár Szeged Városgazdálkodási Vállalat Marós Taurus Cumlgyár Szeged Mezőgazdasági gépszerelő MAV Gépállomás Szeged-Rókus Városgazdálkodást Vállalat Minősített hegesztő Taurus Gumigyár Szeged Munkateliró (2 műszakos) Szegedi vas- és Fémöntöde Nehézgépkezelő Magas- és Mélyépítő Vállalat Nrhézgépkrzelő­(útépito) Magas- és Mélvépttő Vállalat Rakodogép-kezelö Tisza Volán Szeged Raktárkezein Szegedi Tejüzem Rendészeti vezető Szegedi Vas- és Fémöntöda Sütőipart szakmunkás Szegedi Sütőipart V. Szcrszámszerkrszlö szegedi Vas- és Fémöntöde SZTK-ügy Intéző Szegedi Textilművek T4K munkagépkezelö, traktorvezető Városgazdálkodást Vállalat Targoncavezető Szegedi Tejüzem Városgazdálkodási Vállalat Tehergépkocsi-vezető Belker. Szállítási V. Szegedi Sütőipart V. Tisza Volán Szeged Tetőfedő Magas- és Métvépftő Vállalat Tűzvédelmi előadó Városgazdálkodási Vállalat Vasbetonszerelő Délép Szeged Magas- és Mélyépítő V. Villanyszerelő MAV Gépállomás Szeged-Rókus Szegedi Konzervgyár Szegedi Sütőipari V, Szegedi Tejüzem Szegedi Textilművek Taurus Gumigyár Szeged Virágbolt! eladó Városgazdálkodási Vállalat SZAKKÉPZETTSÉG nélküli Anyagkiadó trérfi) Magas- és Mélyépítő Vállalat Aszfaltbedolgozó Magas- és Mélyépítő Vállalat Automata mosókezeld (éjszakai) Szegedi Tejüzem Arukihordó Szegedi Tejüzem Árukísérő Belker. .Szállítás! V. Betonelem utókezelő Magas- és Mélyépítő V. Darukötőző Magas- és Mélyépítő Vállalat Délutáni takarító (nyugdíjas is) Szegedi Tejüzem Etelkiosztó Postaigazgatóság garázs Gumigyártó betanított munkás Taurus Gumigyár Szeged Hűtőtéri árumozgatö Szegedi Tejüzem Jegyvizsgáló MAV Körzeti Özem főnökség keresztorsógépes Szegedi Textilművek Kocsirendező MAV Körzeti Üzent főnökség Kocslttsztttó MAV Vontatási Főnökség Kubikos Magas- és Mélyépítő Vállalat Városgazdálkodási Vállalat Mozdonyvezető gyakornok MAV Vontatási Főnökség Portás Postaigazgatóság Raktári kiadó (férfi) Szegedi Textilművek Sütőipari betanítóit munkás Szegedi Sütőipari Vállalat Szaliito-rakodó munkás Délcp Szeged Postaigazgatóság Tisza Volán Szöged Szervizes Városgazdálkodási Vállalat Takarító Kender- és Műanyagteldolg. V. KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Postaigazgatóság Szegedi Konzervgyár (nyugd.) Udvaros Magas- és Mélyépítő Vállalat Postaigazgatóság Uzeml segédmunkás Szegcdi Tclüzem Vagyonőr (férfi) Szegedi Tejüzem Váltókezelő MAV Körzeti Üzemlönökség Vonatfékezö MAV Körzeti Ozemtőnökség BETANÍTOTT munkai Délep Szeged Magas- és Mélyépítő Vállalat Szegedi Vas- és Fémöntöde SEGÉDMUNKÁI Hódgép; szegedi gyáregység Magas- és Mélyépítő Vállalat Postaigazgatóság garázs Városgazdálkodási V. Nyitás: AUGUSZTUS l.í Egyedi tervezésű és külföldi fazonú bébi- és gyermekruhák a KISMAMA—BABA DIV ATUZLETBEN, MARX TÉR—MÉREY UTCA SAROK. Közületek, magánosok, figyelem! A SZEGED VÁROSI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT lebontás céljából versenytárgyalás útján értékesíti a Szeged, Maros utea 45. szám alatti (volt sütőüzem) épületet. A versenytárgyalás 1987. július 30-án, csütörtökön dél­előtt 9 órakor kerül lefolytatásra, a helyszínen. A versenytárgyaláson vnló részvétel feltétele a hely­színen 30 000 Ft óvadék letétbe helyezése u tárgyalás megkezdése előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom