Délmagyarország, 1987. június (77. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-05 / 131. szám

Péntek, J 987, június 5. S V Újjászülető kastély Erdötarcsán közel hatvanmillió forintos beruházási költ­séggel felújítják a XVIII. században épült Szentmiklósl­Kubinyi-ka.stel.vt. mely eddig iskolaként működött. A megszépülő műemlék a Magyar Tudományos Akadémia alkotóházaként működik majd. amelyben társalgót, sza­badidős programokhoz szükséges helyiségekét, konyhát és éttermet alakítanak ki. A festői környezetben levő kastély­négy hektáros parkjában pedig sportpályákat építenek Magyar—finn megbeszélések Kótai Géza. az MSZMP KB külügyi osztályának ve­zetője és Várkonyi Péter külügyminiszter csütörtö­kön fogadta a hivatalos lá­togatáson Magyarországon tartózkodó Klaus Tornud-. dot. a finn külügyminiszté­rium. államtitkár-helyettesét. A finn vendéggel Kovács László külugyminiszter-he­lyettes folytatott megbeszé­léseket A találkozón átte­kintették a nemzetközi hely­zet időszerű kérdéseit, és a magyar—finn kapcsolatokat. A véleménycserén kifeje­zésre juttatták a két ország érdekeltségét a konkrét le­szerelési megállapodások lét­rejöttében, az európai biz­tonsági és együttműködési folyamat továbbvitelében. Orvosegyetemi kiváló kollégiumok Ünnepélyes külsőségek kö­zött Kiváló Kollégium címet kapott a SZOTE Apáthy Ist­ván és Id. Jancsó Miklós Kollégiuma tegnap; az egye­tem központi épületének au­lájában rendezett ünnepsé­gen Szilárd János rektor kö­szöntő szavai utón Hutás Imre egészségügyi államtit­kár adta át a kitüntető ok­levelet a kollégiumok képvi­selőinek. Kiváló Munkaért kitüntetéssel jutalmazták Kertai Györgyné kollégiumi nevelőtanárt, Miniszteri Di­csérettel Hácz Edit nevelőta­nárt. Szilvási György, a KISZ KB egyetemi és főis­kolai tanácsának titkára a KISZ KB aranykoszorús jel­vényeit, valamint dicsérő ok­leveleket; Szilárd János rektori dicséreteket nyúj­tott át a kollégiumokban ki­emelkedő munkát végző hallgatóknak. Az Id. Jancsó Miklós Kol­légium 1953 óta áll fenn, je­lenlegi helyén 1968 óta mű­ködik. A kollégiumi címet 1960-ban nyerte el. Az épü­letben 226 kollégista lakik, köztük harminc külföldi hallgató. Az intézményt di­ákönkormányzat irányítja, mely a KISZ mellett önálló­an tevékenykedik. Az egye­tem professzorai és oktatói gyakran tartónak itt speciál­kollégiumokat, előadásokat, kötetlen beszélgetéseken Könyv az AIDS-ről Egyre több szó esik mos­tanauan a korunk pestisé­nek, vagv az Apokalipszis ötödik lovasának is neve­zett új, titokzatos fertőző betegsegröl, amely feltede­zése idején csak az Ameri­kai Egyesült Államokban szedte áldozatait, napjaink­ra azonban az egész vilá­gon elterjedt. Alattomossá­gára és veszélyességére jel­lemző, hogy az emberi szer­vezetnek eppen az ellen a része ellen indít támadást, amely más betegségek ellén megvéd bennünket. Juhai Nagy János könyv­vében e titokzatos kór nyo­mába szegődött, igyekezett rámutatni az első esetekre és nyomon kísérni az orvo­soknak a kórokozó felderí­tése érdekében folytatott — és meg a mai napig is tar­tó — kutatómunkáját. Meg­fordult a könyv írója „A halál előcsarnokaiban". az AIDS-betegek nyugat-euró­pai rendelőintézeteiben és az AIDS-segély tanácsadó­helyein Beszélgetett ,a kór által halálra ¡telt betegek­kel, bemutatja az ártatlan áldozatok — anyjuk méhé­ben megfertőzött gyermekek, injekciós tűk által halálos vírushoz jutott ápolók és orvosok, illetve véradás ré­vén megbetegedett emberek — sorsát. Az AIDS mindmáig gyó­gyíthatatlan betegség, áldo­zatainak száma szerte a vi­lágon egyre növekszik, a fertőzöttekét pedig senki sem tudja pontosan meg­mondani. A kórokozó azo­nosításában élenjáró ameri­kai vírológus, R. Gallo Vé­leménye szerint ,.a megfer­tőzottek 98",0-a az orvosok tudomása nélkül várja a halált'. Mennyire terjedt el a kór a nyugat-európai „tér­hódítást" követően hazánk­ban és a szomszédos szocia­lista országokban? Tényleg egy afrikai majom szerve­zetében évtizedek óta kimu­tatható vírus tómadt-e az emberiségre? Fertőz-e a be­tegség kézfogás és a min­dennapi érintkezés során? Meghal-e minden fertőzött? Igazak-e a hazai AIDS-ese­tekről terjedő mendemon­dák? Indokolt-e a világszer­te tapasztalható pánik? Ho­gyan reagálnak az egyes társadalmak a már koránt­sem csupán egészségügyi problémára? Juhai Nagy János könyve egyebek között ezekre a mindnyájunkat érdeklő kér­désekre keresi a választ, beszámolva az orvostudo­mány legfrissebb erőfeszíté­seiről is. Pályázat kamaraopera írására Kamaraopera írására hir­det pályázatot a Magyar Ál­lami Operaház, a Magyar Televízió, a Szerzői Jogvédő Hivatal, a Magyar Népsőz­tórsaság Művészeti Alapja, a Körtárs Művészeti Fórum és a Fiatal Művészek Klubja. A pályázatra 4U évesnél nem idősebb zeneszerzők je­lentkezését várják, olyan, eddig be nem mutatott ma­gyar nyelvű müvekkel, ame­lyek két-három szereplőre és kamarazenekarra íródtak. A művek időtartama nem haladhatja nteg a 49 percet; tartalmi, technikai, műfaji megkötés nincs. Az Operaház az arra ér­demes — stúdiószínpadra alkalmas — műveket bemu­tatja, a Zenés Tv-Színház az első díjas és a televíziós feldolgozásra alkalmas pá­lyaműveket megvásárolja. A legjobb alkotósok pénzjuta­lomban részesülnek. A jeligés pályaműveket lf'88. április 30-ig kell el­juttatni a Fiatói Művészek Klubjának címére (1962 Bp . Népköztársaság útja 112.; tel.: 3111-858, vagy 322-959) (MTI) vesznek részt. A kollégium Hígjainak közéleti tevékeny­sége jelentős, köztük emlí­tésre méltó az egészségnevelő program, a nevelőotthon gyermekeinek patronáLása és a zeneművészeti főiskola hallgatóival kialakított együttműködés. A hallgatók szakmai felkészítését audio­vizuális laboratórium és szá­mítástechnikai kabinet segí­ti. Politikai ismereteik bőví­tését a „polklub" előadásai szolgálják. Sportrendezvé­nyeket és tanfolyamokat is szerveznek. Az Apáthy István Kollé­giumot 1948-ban létesítet­ték, a jelenlegi B épületet a népi kollégisták választottók le a papi kollégiumtól E fa­lak között számos orvos- és gyógyszerész-generáció nőtt fel, sokán ma a tudományos élet és az egyetemi oktató­munka jeles alakjai. Az új épület 1984-ben készült el. A régi szárny felújítási munká­latai miatt mindössze 217­en laknak most a kollégium­ban. A szakmai képzés biz­tosítósa érdekében videohá­lózatot, számítógépes kabine­tet, szövettani és audiovizuá­lis laboratóriumot alakítot­tak ki. A továbbképzést szol­gálja a pszichológiai kör, s a kollégiumban működik az egyetemi angol klub is. A kollégium kulturális életé­ben fontos események a tár­latok, az előadói estek. V. E. II színházi hátország Jelképes értelmű véletlennek is tekinthetnénk: mi­közben a tanács vb tegnapi illésén nagyszínházunk re­konstrukció utáni, s kisszinházutik — kikerülhetetlen — rekonstrukciója• előtti gondokról esik szó (tudósítás az el­ső oldalon), az Optikai, Akusztikai és Eilmtechnikat Egye­sület színháztechnikai szakosztálya azért tartja, háromna­pos találkozóját Szegeden, hogy az újjáépült színházzal, a felújítás jó és rossz tapasztalataival megismerkedjenek a szakemberek.,. A hátország dolgozói, akiknek munkája nélkülöz­hetetlen a színházi előadá­sok létrejöttéhez — jobbáru ugyancsak a gondokról be­szélnek. A tegnapi megnyi­tó után — amelyen MüUer József né, Szeged tanácsel­nök-helyettese, Nagy László színházigazgató és Helmut Grosser, a színháztechniku­sok, szeonográfüsok és szin­ti á/-építészek nemzetközi szervezetének elnöke. a münchenj operaház műsza­ki igazgatója köszöntötte a 8 színháztechnikai napokra érkezett- hazai és külföldi szakembereket — Hajagos Árpád, a szakosztály elnö­ke, a Madách Színház mű­szak i - fej lesztési i ga zga tója tartott' előadást. A színházi hátország működésének sze­mélyi, szervezeti, anyagi­tárgyi feltételeit elemezve beszélt azokról a gondok­ról. amelyek mielőbbi meg­oldása nélkül veszélybe ko­rülnek oly sok színházra­jongó élményei, a művésze­ti alkotások létrejötte. A jól képzelt szakemberek hiánya máris sok kárt okoz a napi munkában is, a fel­újítások során is. Egy év­tizede létezik ugvan felső­fokú színházt műszaki tan­folyam, ám a tananyag el­avult, a továbbképzésre nincs mód. A korszerű vilá­gítási és hangtechnikai esz­közök működtetése és kar­bantartása rendkívül költ­séges, ha speciális szaktu­dás hiányában végzik. A Művelődési Minisztérium és az egyesület színháztechni­kai szakosztálya több szak­májú utánpótlás képzését — tervezi. Bár több színházépületet üj¡lottók 'cl az elmúlt két évtizedben Magyarorszá­gon. s ez önmagában nagy eredmeny, a felújítások so­rán túl sok hibát vétenek. A színpadtechnika korsze­rűségének igénye nem min­dig élvez elsőbbségéi, pedig egy-egy felújítás után hosz­szú ideig sem pénz, sem energia nincs arra. hogy hozzányúljanak a beépített berendezésekhez. A kar­bantartás. javítgatás költsé­gei általaban jóval nagyob­bak, mintha eleve tartós, kevéssé karbantartás-igé­nyes berendezéseket vásá­rolnának meg. A színházi, anyagok be­szerzői roppant akadályok­ba ütköznek: a gyártók egyszerűen nem foglalkoz­nak a kis tételek rnegien­delőivel, külföldről pedigva­luta hiányában nem tudnak vásárolni. A színházi mű­helyek — manufaktúrák, ahol rész.irit szakember-, másrészt anyaghiány miatt megvalósíthatatlan a pro­dukciók művészeti színvo­nalát emelő sok ötlet. A raktárak nagy részé alkal­matlan. s ez. rengeteg több­letköltséggel jár, a szállító gipkocsik sok helyen hiá­nyoznak Az előadó többféle javaslatot is előterjesztett mindezen — és az itt nem említett — gondok oldására Tóbb pénz aligha várható, e/ért jobb szervezéssel, sak­kal nagyobb szakmai gon­dossággal, hazai es nemzet­közi Összefogássá 1 is lehelne enyhíteni a bajokon. Java­solta a Művelődési Minisz­térium mellett működő szakmai tanacsadó testület életre hívását, s a színház­iét hnikai szakosztályegyütt­mük<»deset a Színművészek Szövetségévé], Tegnap megismerkedtek a résztvevők a Szegedi Nem­zeti Színház müszaki-tech­nikai berendezéseivel, s Helmut Grosser előadásából az elektronika színházi al­kalmazásának külföldi ta­pasztalataival. Hogy miléle korszerű színháztechnikai berendezések léteznek, a/.t az ifjúsági házban megnvilt kiállítás tárja az érdeklődők elé: a 14 hazai szakvállalat mellett lü külföldi cég is bemutalja termekeit. Ma a szakem be r- u tó n pót I ás ró I. „ a színházépületek állapotáról, a technikai fejlesztési el­képzelésekről hallgutnak elő­adasokat. szombaton a kiál­lításon látható berendezé­sekkel ismerkednek a szín­háztechnikai napok részt­vevői. S.E. A lakossági szolgáltatások helyzete A lakossági szolgáltatások helyzetét vitatták meg a Fo­gyasztók Országos Tanácsá­nak szolgáltatási fórumán, csütörtökön a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának székházában. A fórumra meghívottakhoz, előzetesen eljuttatott köz­ponti statisztikai hivatali felmérés adatai szerint a szolga I tatások összértéke 1985-ben meghaladta a 32 milliárd forintot, s a lakos­sági szolgáltatások dija 1981 — 1986 között évente átlago­san 6—7 százalékkal növeke­dett Vitaindító előadásában Si­mán Miklós, a FOT szolga 1­Mától Szegeden Omnibusznosztalgia Százharminc éve két sze­gedi vállalkozó, Kukovctz és Habi urak elindították az első omnibuszjáratokat ' Szegeden. Tizenkét hintó és négy bérkocsi — azaz omnibusz — rótta a több­nyire sáros utcákat a vá­rosközpont és a nagyállo­más, az Iskola-Oskola és a Feketesas—Bajcsy-Zsi­linszky utca között, közel három évtizeden át. Az egykori tórsaskocsi •mai „nosztalgiamását" a közlekedés- és járműtör­ténészek rekonstruálták, s az S/óKV munkatársainak tervei alapján a füzes­gyarmati Univensal Szö­vetkezetnél készítették el. S mától már menetrend szerint járja korabeli ru­hába öltözött hajtó veze­tésével a város utcáit. Út­vonalára a Somogyi Könyvtár mellől indul, s a Palánk utón a Roosevelt téri halászcsárdánál áll meg. Aztán a múzeum mellett, a Tanácsköztársa­ság útján, a Dózsa György utcán, a Komócsin Zoltón téren, a Kálmánv I-ajoá utcán át jut a Felső Tisza partra, onnan a Lenin körútra. Takaréktár utói­ba. s megv végig a Szé­chenyi tér fösétónyán. s a Kárász utcán a kiinduló­végállomásig. A séta járat körülbelül egyórás, szemé­lyenként 20 forintba ke­rül. A kocsi 24 személyes, tehát turistacsoportok is kibérelhetik — a külön­ulak viteldíja óránként hétszáz forint. Az omnibusznak, mely ma 9 órakor első útjára meghívott vendégeket visz, de aztán már bárki fel­szállhat rá, azzal kívá­nunk jó utót. hogy idéz­zük egy 1884-ből való tór­saskocsi-szabályrendelet 49. paragrafusát: „Társas­kocsival a kocsis mérsé­kelt ügetésben tartozik haladni. Oly utczában, melyben csak két kocsi fér el egymás mellett., midőn utózát kell keresz­teznie v^gy egyik utczából a másikba befordulnia . . végre mindenütt és min­denkor, hol s midőn a lé­pésben hajtás rendőrileg előírva van, — lépésben tartozik haladni... Sebe­sen hajtania tilos" tatósi szakértői bizottságá­nak elnöke képet adott ar­ról, hogyan vélekednek az egyes megyék lakosai a he­lyi szolgáltatósok szinvona­lam». Általános tapasztalat — hangsúlyozta —, hogy a fogyasztói szolgáltatások mi­nősége többségében nem ja­vult, de nem is romlott. A lakossági jövedelmi viszo­nyok azonban megváltoztak, széles rétegek életszínvonala stagnált vagy csökkent az. elmúlt esztendőkben. Eppen ezért az emberek napjaink­ban alaposan meggondolják, hogy mire költik a pénzüket, s azokat a szolgáltatósokat — például a mosást, a hajvágást —, amelyek otthon is elvé­gezhetők, egyre kisebb mér­tékben veszik igénybe. Gya­koribb a házi barkácsolás, otthoni javítás, szerelés is, a tartós fogyasztási cikkeket — például az autókat — a kívá­natosnál ritkábban viszik el a szervizbe a tulajdonosok. Azokon a területeken — köztük a híradástechnikában —, amelyeken a gyors mű­szaki fejlődés gátat szab az otthoni javításnak. magas­nak tartják az árakat a lako­sok, s ezért inkább az illegá­lis szolgáltótókhoz, kontá­rokhoz. fordulnak Az, 1982-ben megkezdett szervezeti decentralizációtól a lakosság azt várta, hogy a sorra alakuló kisszervezetek jobban igazodnak majd a fo­gyasztói igényekhez. A kez­deti javulás után azonban visszaállt a korábbi helyzet, s ma is hiányoznak a kez­deményezések, az, ötletek a szolgáltatói piacon. Különö­sen nehéz, helyzetben vannak a kistelepüléseken élők, a szolgáltatások többségéhez, ugyanis csak a körzetköz­pontokban jutnak hozzá. Az időigényes, s gyakran nem is olcsó utazásnál az. átlagosnál drágább helyi szolgáltatást is szivésebben vennék, ehhez azonban kedvezőbb adópoli­tikára, a helybeliek részfog­lalkozási lehetőségeinek bő­vítésére lenne szükség. Ne­hezményezik a lakosok, hogy gyakorta ellenőrizhetetlenek a szerelési árak, nagyobb nyilvánosságot, részletesebb tájékoztatást kérnek ezen a téren. A FOT javaslata szerint a szolgáltatásokban akkor vár­ható fellendülés, ha a mainál jobban érvényre jutnak a piaci törvényszerűségek, s a központi irányítás csak a valóban indokolt beavatko­zásokra szorítkozik. Szilas Pál. a Központi Szolgáltatásfejlesztési Bi­zottság titkára a gondokról szólva kiemelte: a nyolcva­nas évek kezdetétől jelentő­sen nőtt a kisszervezetek száma, ennek ellenére a szolgáltatásban nem alakult ki kínálati piac A létrejött kisszervezetek átvették a korábbi nagyvállalatok stílu­sát. nem vállalkozásszerűen, a személyes érdekeltség alapján tevékenykednek Ép­pen e/ert a gazdálkodási ér­dekeltség szem előtt tartósá­val olyan szabályozó rend­szer kialakítására van szük­ség, amely a szolgáltatósok­ban új tulajdoni és tulajdo­nosi viszonyokat teremt, a mennyiségi fejlesztés helyett a minőséget helyezi előtérbe, s növeli a jövedelemtermelő képességet. A helyzet javítása érdeké­ben a jövőben — hatosági jogkörrel — minőségellenőr­ző szervezeteket hoznak lét­re a szolgáltatósok rendsze­res figyelemmel kíserésere, s kialakítjuk a helyi tana­csok munkáját segítő társa­dalmi érdekvédelmi akUva­halózatot is. Távolabbi terv egy olyan gazdasági integrá­ció megteremtése, amelyben a kölcsönös érdekek alapján együttműködnének a gyár tók, a forgalmazók és a szer vizek

Next

/
Oldalképek
Tartalom