Délmagyarország, 1987. április (77. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-29 / 100. szám

Csütörtök. 1987. április 30. 5 Befejezte munkáját a genetikusok kongresszusa A Magyar Tudományos A tanácskozás résztvevői Akadémián kedden befejez- hat szekcióban, több mint te munkáját a genetikusok 200 előadás alapján vitatták kongresszusa. A Magyar meg a humángenetika, az Genetikusok Szövetségének állatgenetika, a növénygene­s2ervezésében, a különböző tika, a mikrobiális genetika, szakterületeken tevékenyke- a biokémia és molekuláris dó több mint 400 hazai ku- genetika, valamint az evolu­tató első alkalommal vett "ó- és populaciogenetika részt együttes tudományos tanácskozáson. A szakembe­rek áttekintették a tudo­mányág hazai fejlődési sza­kaszait, és meghatározták a következő évek kutatási fel­adatait. legújabb hazai és nemzetkö' zi tudományos kutatási ered­ményeit. A szekcióülések után az MTESZ keretein belül mű­ködő Magyar Genetikusok Szövetsége megtartotta első közgyűlését. Megválasztot­ták a szövetség elnökségét, nzMin közgyűlése A Magyar Tudományos Akadémia 1987. évi közgyű­lése május 7-én kibővített zárt üléssel kezdődik, majd átadják az Akadémiai Aranyérmet és az akadémiai díjakat, illetve az akadémiai újságírói díjakat. Az MTA intézményhálózatában a VI. ötéves terv során elért ku­tatási eredményekről Kul­csár Kálmán és Csurgay Ár­pád, az MTA főtitkárhelyet­tesei tartanak előadást. A következő napon megvá­lasztják az új hazai rendes és levelezőtagokat. Kiállítási napló A megtervezett közérzet Aki április elején betért a Fényes Adolf-terembe, Sze­keres Mihály kiállításán egy darabka Szegedet talált. A neves hazai építészeket, bel­sőépítészeket bemutató mű­helysorozat részeként meg­rendezett bemutatón színes fotók borították a falakat és az általa tervezett bútorok adtak ízelítőt műhelymunká­jából. A fotókon Szeged tá­rult föl — belülről, az iménti fölsorolást folytatva, a fel­újított színház nézőtere, elő­terei, öltözői, baletterme, az újszegedi továbbképző köz­pont képzőművészekkel együtt kialakított, ízléses belső környezetei, az újonnan épült halotthamvasztó, -bú­csúztató termei, a Technika Háza, Paletta Galéria, s folytathatnánk a sort hossza­san. Ám ne essünk a számok, a mennyiségek bűvöletébe. Mi, szegediek, akik naponta találkozunk munkáival, észre sem vettük, hogy a Csomi­terv Munkácsy-díjas belsőépítésze alig két évtized alatt egy élet­műnek is elegendő bel­sőépítészeti munkát végzett el. Azaz még­sem mehettünk el ész­revétlenül munkái mel­lett, mert amikor sö­rünket hörpintgetjük a Hágiban, fagylaltunkat kanalazgatjuk a Kis­Virágban, filmet né­zünk a Filmtékában, vagy éppen gyógyírt ke­resünk bajainkra a megújított Kígyó pati­kában, hangulatunk, jó­kedvünk alakulása alig­hanem az ő általa meg­álmodott környezeten is múlik. igazi profi módjára bármi­lyen belsőépítészeti feladatot megold, hol jobban, hol ke­vésbé sikeresen, ebből adó­dik tervezői tevékenységé­nek kiterjedt színskálája. Bármihez fogjon azonban, minden munkáján átvilághk föltétlen rendszerteremtő hajlama. Emiatt néhol so­,kálijuk munkáin a túlzottan szabdalt felületeket (tovább­képző intézet nagyterme, szentesi tanács díszterme) hűvösnek, hidegnek érezzük a környezetet (Kígyó patika). Ez a szerkezetesség, a rend­szerben gondolkodás ugyan­akkor kitűnő megoldásokat is életre kelt nála (Halott­hamvasztó bútorzata, a szín­ház sárgaréz korlátai). Mun­kái sokféleségében olyasféle stílusérzék mutatkozik meg, mint Ohmann Béla szobrá­szatéban, például a Dóm tér árkádjai alatt. Belsőépítész munkáiról lé- muiiK. Végül, de nem utolsó sor­vén szó. elsősorban „megter- ban Szekeres Mihály belső­vezett közérzetünk" minősé- építészeti erényeit gyarapítja ge, a hozzá való viszonyunk szerteágazó szervezeti élet- ^ hogy számos alkalmat a döntő. Szekeres Mihály nek — a hivatalos, az inti- teremtett képzőművészeknek belsőépítészeti munkáinak mebb és a reprezentatív sze- az együttműködésre. Tucat­karakterét keresve, a tenger- repkörü tereknek — egész nyi házasságkötő terembe nyi példa között szemlélőd- hálózatát tudta megteremte- készülhettek így pannók, ve legfőbb erényét a magam ni. Az igazi kiteljesedést e szobrok, textilkompozíciók', részéről elsősorban a nagy- tekintetben az újszegedi to- intarziák. Alig akad olyan fokú alkalmazkodókészség- vábbképző ház kivételes ér- nagyobb belsőépítészeti ben látom. Nem véletlen, zékkel és ízléssel kialakított munkája, amelyhez ne kap­hogy a legsikeresebb munkái épületbelsőinek kialakítása csolódna' valahogyan egyedi épületrekonstrukciókhoz kap- ho2ta meg számára. Ha kell, képzőművészeti vagy ipar­csolódnak (Szegedi Nemzeti az egymástól legtávolabb eső művészei alkotás. Ebben Színház, Virág, Hági). Alkal- épületfunkciókhoz is tud il- persze maga sem maradt tét­nazkodóképessége az emlí- lően alkalmazkodni. Egy- ien> az újszegedi intézet tett példáknál hagyomány- aránt tervezett barátságos, gipszdomborműve és a szen­tiszteleten alapul. jó hangulatú klubot (Szi- tesi ifjúsági ház kiterjedt A másik jellemzője mun- nészklub), reprezentatív ki- fadomborműve a példa rá, káinak az épületek szerepkö- állítótermet (Paletta Galéria) ¡hogy sikeres alkotó rét, gyakorlati funkcióit élet- és tiszteletet parancsoló az E rövid nzió keretében rekelto, ugyanakkor egyedi eletet is elmulasban meger- kéD„; éB Szeker(,s munká hangulatot teremtő belsőépí- tető ravatalozótermeket (Sze- f^^« zoUan mtö&.tö" Tolir, onvit j Rorönn/íiic Hninfthnm. 11 "íegaiapozouan minosite­ni, tőle idézek fölmentéskép­f.edi Technika Háza, ahol a tészi mentalitás. Talán egyik gedi Regionális Halottham­legjobb példája ennek a sze- vasztó). „...nincs önmagában Harmadik jellemzője, hogy £ va'gy rQSS2 tery A Bhasz_ nálat minősít, a használók döntenek munkánk érdemje­gyéről." Tóth Attila Van egy ötleted? Ha van, ne titkold to­vább! Mondd el azon az egynapos ötletvásáron, ame­lyet a Rétsági Börzsöny Afész, a KISZ KB és a Bu­dapest Bank Rt. Innoventure néven országos innovációs akcióként Szegeden is meg­hirdet. Az akció lényege, hogy olyan vállalkozást in­dítsanak el a szervezők, melyben ötleteket adnak­vesznek. s amelynek részese lehet minden fiatal, aki al­kotó, jobbító gondolatait megvásárlásra felajánlja egy arra a célra létrehozott bírálóbizottságnak. S hogy az ösztönzésről se feledkez­zünk meg, fontos tudni: minden egyes nyers, kidol­gozatlan ötletért ezer forin­tot fizetnek ki! Az ötlet té­máját tekintve kötöttség nincs, kiterjedhet az mű­szaki, gazdasági, művészeti és egyéb területekre is, sőt! „Fantasztikus, vad" öt­letek is számításba jöhet­nek. Mi tehát a teendő? Vi­lágosan megfogalmazni az ötletet, és 1987. május 5-én Fiatalok! reggel 9-től este 7-ig bár­mikor a Szegedi Ifjúsági Ház második emeleti klub­termében vásárba bocsátani. Egyébként a rendezők által megvásárolt ötleteket cso­korba gyűjtik úgy, hogy száz ötletet tartalmazó kiadvá­nyokban fognak megjelenni, ezzel is elősegítendő az in­novációs folyamatok felgyor­sítását. S aki ezen a napon még ötlettulajdonos marad, ne keseredjen el, mert május 18-án a Szeged városi KISZ­bizottság és az Alkotó Ifjú­ság Egyesülés területi kép­viselete újítási és ötletbör­zenapot tart, ahol első­sorban műszaki és gazdasá­gi jellegű ötleteket, illetve újításokat várják szintén az ifjúsági házban. Szűcs Gábor, a megyei KISZ-bizottság titkára színvonaláért Nincs ma olyan színház, melynek anyagi gondjai ne nem kell bemutatni Szege­lennének. Am mégsem kizárólagosan financiális okokkal den — ellentétben a témá­magyarázható, hogy Oberfrank Géza, a szegedi színház fő­zeneigazgatója a mostani operafesztiválon is alkalmat ke­resett: eszmét cserélni a színházvezetőkkel szüksé­ges a gazdaságos együttműködési elgondolásról is. A másik indítéka nyilvánvalóan művészeti jellegű: az ope­rakultúra gazdagításának, minél színvonalasabb, értéke­sebb produkciók létrehozásának szándéka vezérli — a jobb összműködés révén is. Mindez világosan kitet­szett Oberfrank tegnap dél­utáni, a színházban elhang­az énekesek foglalkoztatásá­ban különösen érdekeltek­kel, ott volt a tegnapi meg­beszélésen. Minthogy az 1976-os itteni operafesztivá­lon ő töltötte be a házigaz­da-szervező tisztét, és opera­játszás-históriai áttekintése sem akármilyen, megkér­deztük tőle: a föntebb vá­zolt, a mai operajátszás sok nak problémái, csúnya szó- gondját is megpendítő „elő­val: folyamatosabban hasz­zott konkrét javaslataiból, nálni lehetne az érdemes melyeket sajnálatos módon éppen a legilletékesebbek nem hallottak. A beszélge­tésre meghívott színházi ve­terjesztést" hallgatva — mi­re gondolt? — Arra, hogy ugyanezeket gondoljuk már ... nem is tu­dom, hány éve. Jó lenne megcsinálni. Mi annak ide­érkeztek meg. Mentheti őket, hogy a közelmúltban már részt vettek hasonló témájú megbeszélésen, a tévé (Stú­dió '87) tegnap este adta az „erőket" — mindenki elége­dettségére. A dolog nem azt célozza, . ... . , hogy „olcsó" produkciók Z*lok: av'dek! °?erajatszo szülessenek, ellenkezőleg, jén" elég messzire jutottunk tarsulatok kepviselo, - nem ilyenfajta, két társulatot is az együttműködés lehetősé­megmozdító, két színháznak geit fontolgatva, majdnem a is a repertoárját gazdagító költségvetésig kidolgoztuk a előadásokat megfelelően teendőket. Rendkívül sok az gazdag kiállításban lehetne áthághatatlannak látszó aka­ennek alanián elkészített a k°?önség elé vinni; a sze- dály. Például: a jelenlegi mficnrt 1L «tí »AhKnS. 1TT rePloket — ket színház gar- szegedi színpad kettős forgó­musort. Amott tobbnyneal- dájából _ az optimáiist gyű*rűjét kereshetiuk a töb­megkozelitő módon lehetne b; vidéki színházban... S megválasztani. Mármost: a ha ilyen technika fölhaszná­megvalósitás alapvető felte- lásával terveznek meg egy tele az lenne' hogy — az előadást, mint mondjuk a egyik kezünkön megszámlál- Vérnászt, hát azt nemigen zegeoi io-zene- ható _ uidefci operatársula- iehet egy az egyben átvinni taink ne egymástól elszige- máshová Vagv: a jelmezek telten tervezzenek, mint előállítása valóban sokba ke­most. Legalább 2—3, de in- rdi de hogyan lehet más­kább 5 évre előre meghatá- más alkatú szereplőkre rá­rozandók azok a művek, me- húzni ugyanazt a ruhát? lyeket egymás (többféle) ér- Mégis: bölcs dolog lenne a tékének, az alkotó erőknek a műsorrend összeállításában kölcsönös mozgósításával és az énekesek tervszerű, kívánnak előadni. hasznos cseréjében együtt­Horváth Zoltán — akit dolgozni. S. E. talánosságokról volt szó, melyek konkretizálására teg­nap is alkalom lehetett vol­na. Miféle szeretne a szegedi igazgató? Jórészt gazdasá­gossági megfontolások alap­ján: legalább kétévenként létre kellene hozni olyan opera-előadásokat, melyek két színház közös produk­ciójának számítanak. Spó­rolni lehetne; elkerülni gyakran egészségtelen pár­huzamosságokat; hogy két vidéki színház ugyanabban a szezonban (még a bemu­tatók napja is egyezik né­ha) ugyanazt az igényes­költséges nagyoperát adja, rendkívüli nehézségekkel küzködve. ám olyan külön­leges művészeti értéket nem letrehozva, mely mindezt in­dokolná. Azonos koncepció­jú és kivitelű előadások ese­tén tervezhető, vagyis hasz­nos, értelmes lenne a mű­vészek cseréje. Megoldódná­nak némely színházunkban Népfronttanácskozás A Hazafias Népfront Csongrád Megyei Nemzetiségpo­litikai Bizottsága tájékoztatót hallgatott meg a Szegeden és környékén megvalósuló nemzetiségi politikáról. E na­pirendi pontot Wiegand Gyula, az MSZMP Szeged Városi Bizottságának politikai munkatársa terjesztette a bizott­ság elé. Ezután a Baranya megyéből érkező mohácsi nem­zetiségpolitikai bizottság Csongrád megyei programjáról szólt Móricz Jenőné, a bizottság elnöke. Vita az egészségmegőrzésről Elkészült a megyei programtervezet Nem titok, különböző föl- gedések aránya növekedett: vette, hogy az országossal mérések adataiból tudjuk, ma már az eltávozottak 74 azonos tendenciák mellett az hogy hazánk lakosságának százaléka emiatt vált meg az itt élő emberek egészségi ál­egészségi állapota kedvezőt- élettől. Különösen tetteket lapota kedvezőtlenebb, mint lenül alakul. Európai vi- 'sürgető az a tény, hogy a 30 más tájak lakóié, szonylatban sajnos semmi —50 esztendős férfiak egész- Az elképzelések szerint a okunk a derűlátásra. Külö- ségi állapota romlik rohamo- megye halálozási mutatószá­nösen nincs, ha az Egész- san, s közülük fájdalmasan mat; az országos átlaghoz ségügyi Világszervezet meg- sok férjet és apát kénytelen kellene közelíteni. Egyebek határozását vesszük alapul, végleg elbúcsúztatni család- kbzött cél, hogy megtorpan­juk. A férfiak átlagéletkora jon a szív- és érrendszeri hazánkban két és fél évvel halálozás növekedése, a szű­csökkent az utóbbi években, fővizsgálatok révén pedig a Időközben elkészült az daganatos betegségek okozta egeszsegmegorzes Csongrád halálozás. Külön figyel­megyei társadalmi program- met kívánnak szentelni az is, amely öngyilkosság okainak tudo­figyelembe mányos kutatására is. Mind­amely szerint az egészség a fizikai, a szellemi és a szo­ciális jólét együttes állapota, s nem csupán a betegség és a rokkantság hiánya. A halálozásban főként a szív- és érrendszeri, vala- jának tervezete mint a daganatos megbete- messzemenően 5 lett a Teleki Blanka Kollégium Jó közösségi élet A pedagógusképző intéz- tos alapokat a tanuláshoz, ügyszeretetet, amit itt ta­mények kollégiumaiban a Mindezek alapján a Teleki pasztalni lehet, legfontosabb feladat a szín- Blanka Kollégium tegnaptól A főiskola dísztermében vonalas nevelőmunkára va- , .. , . .. , •„•,- lezajlott ünnepség keretében ló fölkészítés - a közösség buszken vlS€lhet' a kitüntetéseket adtak át. Ki­összetartó erejének támoga- címet. váló Munkáért kitüntetést tásával. Ha ennek a feladat- A kollégium munkáját ér- kapott Vaskor András, a nak jól megfelel egy kollégi- tékelő beszédében Török főiskolai kollégiumok igazga­um, méltán pályázhat a ki- Imre művelődési miniszté- tója. Miniszteri Dicséretben váló címre. Néhány hónapja riumi főosztályvezető fölhív- részesült Borsi Istvánná kol­a Művelődési Minisztérium ta a figyelmet arra, hogy a légiumi nevelőtanár, Rúzsa B. és a KISZ KB egy- hazai oktatásügyben a leg- Vilmosné raktáros, Harcsás egy minősítő bizottsága régebbi múltra visszatekintő János és Gránitz Pálné por­ismerkedett a fennállásának mozgalom éppen a kollégiu- tás. A KISZ KB Aranykoszo­huszonötödik évfordulóját mi. Igaz, hogy sokszor zaj- rűs KISZ-jel vényét Szilvássy ünneplő Teleki Blanka Kol- lott vita a kollégiumok fel- Györgytől, az Egyetemi és légiummal. A Juhász Gyula adatairól, többféle koncepció Főiskolai Tanács titkárától Tanárképző Főiskola kollé- is összeütközött egy-egy idő- Tóthné Márkus Katalin kol­giumában az önkormányzati szakban, de a kollégium légiumi tanár és Jóföldi vezetés jó összhangban dol- mindig bizonyította, hogy Gabriella negyedéves hallga­gozik a főiskola életének alkalmas a kornak megfelelő tó vehette át. A KISZ KB irányítóival. Számos rendez- feladatok ellátására. A most Dicsérő Oklevelét kapta Ba­vény kínálja a továbbképzés kiválóvá lett kollégium lakói kos Mária negyedéves és és az önművelés lehetőségét számára az lehet a korszerű Medgyesi Tibor harmadéves a hallgatóknak, kiterjedt feladat, mondta a főosztály- hallgató. Kollektív Dicsérő szakkollégiumi rendszer egé- vezető, hogy a végzés után Oklevelet a kollégium ifjú­szíti ki a szakmai képzést és a gondjaikra bízott gyere- "védelmi szakkollégiuma jó közösségi élet teremt biz- kekbe is ültessék át azt az kapott D. I. ezt az egészséges életmód ki­alakításával, a hatékonyabb környezetvédelemmel és az egészségügyi ellátás korsze­rűsítésével szeretnék elér­ni. A programtervezet hang­súlyozza az egészségért ér­zett egyéni felelősség fon­tosságát is. Tegnap, kedden a népfront megyei Családvédelmi és Társadalompolitikai Taná­csának kibővített ülésén megvitatták a résztvevők a megyei egészségmegőrzési társadalmi program terveze­tét, amelyet Tráser László, a társadalompolitikai tanács elnökének bevezető szavai után Kajári Irén, a megyei tanács egészségügyi osztá­lyának vezetője ismertetett. A hozzászólók — szám sze­rint tizenheten — egyetér­tettek a tervezet szándéká­val. és többen konkrét javas­latokat is tettek. Sokan han­got adtak azonban kétkedé­süknek is: vajon a szépen megfogalmazott feladatok teljesítésének van-e — jelen­legi gazdasági adottságaink között — realitása. A föltett kérdésekre Kajári Irén vá­laszolt. Ch. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom