Délmagyarország, 1987. január (77. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-14 / 11. szám

Szerda, 1987. január 14. 3 piacfelügyelet A Fogyasztók Országos delem jogi szabályozásának Tanácsa idei első ülésén azt vizsgálja, hogy a testület miként kapcsolódhatna be aktívabban az árellenőrzés és a piacfelügyelet munkájá­ba. Ez évi programjaik kö­zött szerepel még a szabvá­nyok korszerűségének, a ter­mékek osztálybasorolásának, csomagolásának, a termé­kekkel kapcsolatos informá­ciók feltüntetésének vizsgá­lata is. Az import. termé­kekről és azok alkatrészel­látásáról. valamint a hasz­náltcikk-kereskedelemről is tanácskoznak ebben az év­ben. Mintegy 180 fogyasztói ér­dekvédelmi szervezet műkö­dik az országban a Hazafias Népfront bizottságai mellett, több mint 6 ezer társadalmi aktivista közreműködésével, A FOT elnöksége havonta ülésezik. Idén a szakmai együttműködés bővítésének lehetőségeiről tárgyalnak többek közt az ágazati szak­szervezetekkel, a Fővárosi Tanáccsal, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottsággal. Fel­mérik a fogyasztói érdekvé­helyzetét, napirenden tart­ják, hogy a lakásvásárlók a jótállás szabályai szerint in­tézhessék reklamációikat. Az elnökség foglalkozik majd az ingatlankezelő vállalatok, a Merkúr, az Állami Biztosító és a Hungária Biztosító munkájával, a közszolgálta­tás, a vendéglátás színvona­lával; emellett előkészítik az országos szolgáltatási, va­lamint az országos kereske­delmi fórumot. A FOT szakértői bizottsá­gai munkatervükkel több­nyire kapcsolódnak a már említett témákhoz, de önál­lóakat is választanak. Az ár­szakértői bizottság például már február elején megvi­tatja az 1987-es ártervet és a fogyasztói árpolitika idő­szerű kérdéseit. Következő ülésükön a belkereskedelmi vállalatok ármagatartásáról és az 1986-os kiskereske­delmi áralakulásról tartanak megbeszélést. A vendéglátó szervezetek ármagatartása, a ruházati cikkek árának ala­kulása szintén a választott témák között szerepel. Nagy értékű gyűjteményre bukkantak Nemzeti értékű levélgyűj­temény került napvilágra Pécsett, az 1850 és 1870 kö­zött kelt levelek írói ki­emelkedő történelmi szemé­lyiségek, s a címzettjük: Mednyánszky Sándor hon­véd ezredes, aki a szabad­ságharc leverése után emig­rált, előbb Londonban tele­pedett le, majd több éven át Kossuth mellett élt Turin­ban. A kiegyezést követően hazajött és a szigetvári ke­rületet képviselte az Or­szággyűlésen. A kegye­lettel őrzött levélgyűjte­mény nemzedékről nemze­dékre hagyományozódott a családban, mígnem most — egy haláleset után — a ké­sei utódé lett: dr. Med­nyánszky Sándoré, az Apá­czai Csere János Nevelési Központ könyvtárának igazgatójáé. A kollekció legértékesebb része: Kossuth levelezése Mednyánszky Sándorral. A mintegy ötven oldalt kite­vő 17 Londonba küldött le­vél az utóbbi időben fel­fedezett legjelentősebb Kos­su th -kézi ra tgyü j temény. Az utolsók között Európában Mi várható a magyar telefoniéban? (2.) Mire szólít a munka? Két önkéntes társulásban Biztosra lehetett venni, hogy a posta munkáját taglaló Országgyűlésen a felszólaló képviselők szinte kizárólag a telefonról szólnak majd. Érthetően, hiszen olyan korban élünk, amelyben az információnak, s főként gyors továb­bításának különös jelentősége van. Az információ moz­gósító erő, gazdasági-politikai tényező, befolyásolja az élet minőségét, az általános közérzetet is. Különös erőforrás — a gazdaságszervezők, a társadalomkutatók szerint érté­ke, hatásfoka a gazdaság működésében már-már megkö­zelíti az energiáét vagy a nyersanyagokét. Nálunk az információ to­vábbításában a Magyar Pos­ta a legnagyobb szolgáltató. E munkájában használatos technika legelavultabb és legkorszerűbb két véglete csaknem évszázadnyira van egymástól: a századforduló tájáról való telefonközpon­tok mellett űrtávközlés se­gítségével köt össze a posta földrészeket, s igen korszerű adatátviteli központokon ke­resztül kapcsolja össze előfi­zetőit. A magyar telefonhálózat nemcsak felemás, mennyisé­gi gondjai is vannak. Érde­kes összehasonlítás: Buda­pesten jelenleg 290 ezer la­kásban van telefonkészülék, vidéken ennél is keveseb­ben, 210 ezerben. Igazán kri­tizálható arányok ezek, még akkor is, ha elfogadjuk, hogy az országos hatáskörű szer­vek, s az ipar tetemes részé­nek jelenléte, valamint a nemzetközi kapcsolatban — ideértve az idegenforgalmat is — betöltött szerepe miatt a főváros információéhsége nagyobb, mint a vidéké. Az bizonyos, hogy kevés a tele­fon Budapesten is, vidéken is. A mai felosztás furcsasá­gát mégis jól érzékeljük, ha a telefonellátottságot össze­hasonlítjuk a gépkocsiéval. Eszerint Budapesten valami­vel több személygépkocsi van magántulajdonban, mint lakástelefon. (330 ezer sze­mélygépkocsi — 290 ezer te­lefon.) Vidéken öt az egyhez az arány, azáz a több mint egymillió személygépkocsi­val szemben mindössze 210 ezer lakástelefon van. A mennyiségi hiányok mel­lett a minőségiek is a vidé­ket sújtják jobban. Mivel a kézi kapcsolású telefonköz­pontok túlnyomó többsége munkanapokon csak 8—16 óra között működik, hét vé­gén pedig egyáltalán nem, gyakorlatilag lehetetlen kap­csolatot létesíteni kétezer te­lepülés 2,7 millió lakójával a hü i68 órájából 128 órában, ötvennyolc évvel az első ha­zai automata telefonközpont üzembehelyezése után itt tartunk. A legutolsó statisz­tika szerint Magyarország 3064 településéből ötszázat sikerült bekapcsolni eddig a távhívó rendszerbe. Kedve­ző a kép, ha azt tekintjük, hogy az ötszáz település te­lefonjai (egyéni, közületi, nyilvános) a hazai 738 800 főállomás 81 százalékát kép­viselik, tehát most már csu­pán 19 százalék nem része­se a távhívó rendszernek. A dolog mégis úgy áll, hogy a hazai városoknak több mint a fele — hetven —, valamint a községek 85 százaléka — 2619 — csak hosszas várako­zással és gyenge minőséggel tudja helyközi telefonbeszél­getéseit lebonyolítani. Az automatizált telefonszolgál­tatásban ugyanis Magyaror­szág nemcsak a nyugat-euró­pai, hanem a szocialista or­szágok között is a sor végén áll. A sok évtized alatt felhal­mozott problémák aligha old­hatók meg rövid idő alatt, valószínűleg néhány ötéves tervidőszakban is bajosan. A VI. ötéves tervben például üzembe helyezett a posta 120 ezer főállomást, valamint 4100 nyilvános telefont, több mint kétszeresére nö­velte a távhívásba bekap­csolt helységek számát, 27­ről 84-re nőtt a távhívással elérhető országok száma is. Tény, hogy ott, ahol a felté­telek lehetővé tették a be­ruházást, jócskán javult n hazai telefóniáról alkotott vélemény. Mindazonáltal nagyon sok régió méltán vár áz eddigi­eknél radikálisabb fejlesz­tést. De mi várható az évti­zed végéig? Nos, a Magyar Posta VII. ötéves tervében kiemelt helyet kapott a vi­dék telefonfejlesztése. Sok­féle forrás — központi, sa­ját, különféle hitelek, helyi támogatás — felhasználása teszi lehetővé, hogy minden korábbinál több telefonállo­mást létesítsen 1990-ig a pos­ta. A tervekben szerepel, hogy a mostani időszakban valamennyi megyeszékhely telefonhálózatát felújítsák. A tizennyolcból (Pest megyé­nek nincs Székhelye) tizen­egyben már befejeződött, míg a tizenkettedikben, Mis­kolcon túlvannak már a munka egy részén. E prog­ram a tervidőszak legna­gyobb postai beruházása: kétmilliárd forintba kerül. A további hat megyeszékhelyen végzendő munkálatok közül a szombathelyi másfél mil­liárd forintot, a székesfehér­vári, a veszprémi, a zala­egerszegi, a szolnoki és a kaposvári egyenként egy­másfél milliárd forintot igé­nyel. A fel nem sorolt tizen­egy megyeszékhelyen is lesz — a korábbi rekonstrukciók­ra alapozva — bővítés. A sze­relőknek ezeken a települé­seken könnyebb a dolguk, hiszen a központok bővítésé­hez áll már az épület, s lét­rejött a hálózat egy része is. Napjainkban nemcsak a vasúti és közúti közlekedés Budapest-központú, ilyen a telefonhálózat is. Ennek megszüntetésére alakítanak ki úgynevezett régióközpon­tokat Debrecenben, Miskol­con, Győrött, Pécsett. Szege­den és Budapesten. E háló­zat lehetővé fogja tenni, hogy a helyközi távhívásban mindenkor a legkedvezőbb irányba jöjjön létre a kap­csolat. Ma ezek java része kényszerűen foglalkoztatja a budapesti helyközi közpon­tot, fölösleges zsúfoltságot okozva. A mostani tervidőszak fontos jellemzője a telefon­hálózat fejlesztésében: a ki­sebb településeken nagyobb arányú lesz az automatizá­lás. Az évtized végére több mint ezer községben, város­ban üzemel majd automata telefonközpont. Fejér Gyula Megújulás. Ez a szó gyak­ran hangzott el napjaink­ban az Ikarus szegedi le­ányvállalata harminc szo­cialista brigádja évindító megbeszélésein. Ez fejezi ki legmarkánsabban mind­azok gondolatát, véleményét, igényét, akik közel három­százötvenen a Központi Bi­zottság novemberj határo­zatából eredő feladatokat nemes vetélkedésben, a ju­bileumi munkaversenyben igyekeznek forintok milliói­ra váltani. — Szorítanak az évek, szólít a munka. Egyik is, másik is szapora fajta — mondja Völgyesi Györgyné, a Béke szocialista brigád vezetője. Egy nyolcfős vasasközös­ség, hét asszony és egy fér­fi nézett most vissza a bri­gád -két évtizedes életidejé­re. Arra az időszakra, mi­közben kicserélődött a bri­gádtagok többsége, hiszen ma már csak egy az alapí­tótag, az is nyugdíjba ké­szül. Kifejezték ragaszkodá­sukat múltjukhoz és jövő­jükhöz a megújulás jegyé­ben. Mire szólítja őket ma a munka? Arra, hogy a moz­galom hármas jelszavával megfogalmazott verseny­vállalásaikkal ne csak ígér­jék, hanem gyártsanak is több autóbuszajtót. Hogy mennyit? Negyedévenként a tavalyi „norma", szám sze­rint 12 ezer helyett 15 ezret. Ennyit kért a leányvállalat vezetősége január másodi­kán az évindító munkás­gyűlésen. Főmunkaidőben? — Ha nem bírunk az el­várással nyolc óra alatt, ak­kor túlórával, de négyőnk kedve Szerint inkább túl­munkával, végéemmel — mondja a brigádvezető. — Kell a termék a vállalatnak, s nekünk, nagycsaládosok­nak pedig kell a pénz. — Ez is a munkaverseny, a brigádmozgalom megúju­lásának útja-módja? Nem tördeli szét az összefüggő fogalmakat, a munkát, a szabadidőt, a kultúra sor­sát? Vagy a hármas jelszó jegyében is végzett közös tevékenységet? — Szólítanak múltunk évei, s szólít a szív, a kö­zösségi munkában, amelyre valóban az utóbbi években a szabadidőből, a túlmunka miatt néhányunknak keve­sebb óra marad. De nem ad­juk fel a magunk és a má­sok gondjaival való foglal­kozást, hiszen sok örömünk származott ebből gyárunk­ban. Előbb patronáltuk a Kodály téri óvodát, most az öregek Tolbuhin sugárúti otthonát. Ahogy annak ide­jén nekünk segítettek az elődök beilleszkedni a kö­zösségekbe, a vasasszakmá­ba, úgy vállaljuk mi is a műhelyünkbe érkezők pat­ronálását, szakmai, erkölcsi nevelését. — Ezt is méltatja az a fotó, amelyet a brigádról készítettek és a műhelyük falára helyeztek el, ezzel a felírással: „Akikre büszkék vagyunk"? — Igen, ez is jelzi. Nem érezzük, hogy üresedne kö­rülöttünk a mozgalmi élet, bár magunk is lombosabb­nak látjuk értékrendi zava­raink fáját. De állítjuk, hogy nem került értékzavarba a brigád mozgalom a túlmun­ka szülte törekvések szorító gyűrűjében. Ma is annyit fordítunk a brigádok jutal­mazására, mint a korábbi esztendőkben. Annyi azon­ban bizonyos, hogy nem ele­gendő csak vállalni, s kí­vánni valamit, elismerést, jutalmat. A Béke brigád egy évvel ezelőtt, amikor értékelték a mozgalom ered­ményét, úgy érezte magát, mint aki mást talált a cso­magban, mint amit várt. Ugyanis nem mi nyertük el harmadik alkalommal ¡s a Vállalat Kiváló Brigádja cí­met Szomorkodtunk, majd arra a következtetésre ju­tottunk, hogy erőteljesebben kell hangot adni kívánsága­inknak. Ez a nézet azonban gyorsan elszállt, s felváltot­ta az, hogy kívánságainknak előbb vagy utóbb a vállalá­sok teljesítésében, -több és jobb munkában kell testet öltenie. És akkor ez az elis­merésben, a jutalomban is megmutatkozik. — Ez a megmutatkozás a főmunkaidőben elért kere­setben miként tükröződik? — Ha a borítékra gondok elmondhatom, én havonta 6-7 ezer forintot viszek ha­za. — A túlmunka, a géemká mit hoz a családnak? — Megéri. S hogy mi éri meg, azt abból is kiszámolhatjuk, hogy tudjuk, egy géemkás munkaórára 80 forint kere­set jut. S hetenként általá­ban 2-3 alkalommal marad­nak bent délután további 4 órára. — Azzal, hogy a brigád­jutalom összege nem válto­zott, viszont számottevő a túlmunka dija, nem kerül­tek szembe egymással a bri­gádok és a vállalati munka­közösségek? — A különbség nem szült eddig szembeállást. Nem mindenki jegyezte el magát szabadideje megkurtításá­val, a nagyobb kereset re­ményében. Miben különbözik egy­mástól a kétfajta közösség? Egyikben is, másikban is lényegében ugyanazok dol­goznak. A brigádok évek óta vállalják, hogy segítik a gyengébbeket, nevelik a ne­velésre szorulókat. A géem­kás közösségbe pedig csak a tapasztalt embereket hívják meg, a nagy gyakorlattal dolgozókat tűrik meg. — S mit visz el a család­tól a heti 2-3-szori négyórás túlmunka? — Pénzt keresni nem otthon, hanem munkahelye­ken lehet — mondja Völ­gyesiné. — Mi is sokat vár­tunk az ötnapos munkahét­től, pontosabban a meghosz­szabbodott hétvégek életfor­máló hatásától Az illúzió, amit ehhez fűztünk, lénye­gében vágy volt. Nem állí­tom, hogy a megélhetési gond ösztönöz bennünket, hogy a főmunkaidőn, a szo­cialista brigádéleten túl fus­sunk a mellékkereset után. Kétségtelen, lábra kapott közöttünk is az anyagiak utáni futkosás. Részben jo­gos, másrészt már-már kü­lönleges igényeink kielégí­tésére. A családi feszültsé­geket a Béke brigád tagjai esetében, tapasztalatból mondom, feloldja a jó ke­reset. Könnyen békít a fo­rint. A múlt felől elmaradt évek szűrőjén jó és rossz, önzetlenség és önzés egyfor­mán csordult át. Csak az idő és azok, akik a közösen végzett -munka mindkét kö­zösségében tették és teszik a maguk, a családjuk, a vállalat érdekében, csak ők tudják majd osztályozni, mi volt a jó, s a rossz. Tudjuk, előbb voltak a szocialista brigádok, majd ezek egyes tagjai az Ikarus szegedi le­ányvállalatánál szándék és képességek alapján a géem­kás a termelésben. A jöve­delemben többet akarók toldják meg munkaidejüket, s úgy tűnik, ezért nem ma­rasztálták el őket a társak. — A géemká forintosított dicsfénye mellett tehát nem hullik porba a szocialista brigádoké? — Az Ikarus szegedi le­ányvállalatánál nincs ta­nácstalanság, elbizonytala­nodás a brigádok céljai, le­hetőségei, eszközei és tevé­kenységének eredményeit il­letően. Nem hiszem, hogy az anyagiasság a jövőben be­férkőzne a kétfajta közös­ség viszonyába. Mindegyik önkéntes társulásunk. A brigád mozgalom múltjához, jövőjéhez ragaszkodunk. El­múlt évi munkánk eredmé­nyei feljogosítanak bennün­ket arra, hogy megpályáz­zuk a Vállalat Kiváló Bri­gádja kitüntetést. Ma még nem tudhatni, okos, jórava­ló-e a kezdeményezés, a gé­emkában végzett túlmunka? A gazdasági élet kéri a többet, s mi adjuk évi 20 millió forint termelési ér­tékben. Hogy meddig? Az majd elválik . . . Nagy Pál Fagyszünel a Diósgyőri Gépgyárban Kedden délután a két­órai műszakváltáskor a nagy hideg, az energiaellátási ne­hézségek, továbbá a szállítá­si gondok miatt leállították a termelőmunkát a borsodi iparvidék egyik legnagyobb üzemében, a több mint nyolcezer embert foglalkoz­tató Diósgyőri Gépgyárban. A kényszerű döntést előzőleg megvitatták a munkásokkal. Ugyancsak velük egyetér­tésben határozták el azt is, hogy a termelést szombaton, a délután 2 órakor kezdődő műszakkal indítják újra. A kényszerpihenőt —- időben — január 17-én, 24-én és 31-én pótolják, így végül is, anya­gi veszteség nem éri a dol­gozókat. Több baromfihús exportra A január elsejével meg­alakult Hungavis Külkeres­kedelmi Közös Vállalat ten­nivalóiról tartottak sajtótá­jékoztatót kedden a Fla­menco Szállodában. Jásdi István vezérigazgató el­mondta, hogy a közös válla­lat közreműködésével part­nereik a jövőben gyorsabban és közvetlenebbül jutnak in­formációhoz, hamarabb is­rtierhetik meg a fogyasztói igényeket. A Hungavis ex­portorientált vállalat, a ba­romfi, továbbá baromfiipari termékek külkereskedelmé­vel foglalkozik. Célja a szakágazat komplex külke­reskedelmi kiszolgálása, ezen belül a termeléshez és a fej­lesztéshez szükséges gépek, anyagok importja is. A vál­lalat nyitott vállalkozást a 19 alapító tag termékein kí­vül más gazdálkodó egysé­gek áruit is értékesíteni kí­vánja. A szervezethez újabb tagok is csatlakozhatnak, ha elfogadják a közös vállalat­nál kialakított feltételeket. A Hungavis az idén 5-6 százalékkal több baromfi­terméket tervez exportálni, mint amennyi a baromfiága­zat kivitele 1986-ban volt. A termékek több mint 40 szá­zalékát konvertibilis elszá­molású piacokon értékesitik; egy év alatt 170-180 millió dollár értékben exportálnak baromfihúst, baromfitermé­ket. Az áruk nagy részét az NSZK-ba, Franciaországba, Svájcba, Angliába és Ja­pánba küldik, és megjelen­tek már termékeikkel a dél­amerikai piacon is. Fokoz­zák a szocialista országokba irányuló kivitelt; a termé­kek 90 százalékát a Szovjet­unió vásárolja meg. A Hungavis kereskedőház létrehozását tervezik, ezt azonban anyagi forrásaik várhatóan csak 2-3 év múl­va teszik lehetővé. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom