Délmagyarország, 1987. január (77. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-28 / 23. szám

6 Szerda, 1987. január 28. SPORT Tájékoztató az új megyei ifjúsági és sportosztály terveiről A tavaly júliusi .törvény- a másikkal szemben. Sőt — erejű rendeletnek megfelelő- amint azt Kapás Ferenc is on l!)H7. január l-jén — mint elmondta — egyaránt nagy köztudott - megalakult a jelentőseget tulajdonítanak . V<" Csongrád Megyei Tanács V mindkét területnek Ehhez "' "r \e/c " ,et M ™mt B. ifjúsági és sportosztálya, szorosan kapcsolódik a diák- Wem'volt teljes, s hogy Gazdát keres egy szakosztály Szegednek kell-e minőségi asztaliteniszsport? Legeredményesebb bajno- r.cm tudja finanszírozni az szakedzői minősítéssel ren­ki évét zárta tavaly nyáron asztaliteniszsportot, nézze- delkezö agilis fiatalember a Szeol-Délép SE férfi asz- nek új mecénás után. Ma- nem marad állás nélkül, eh­taliienisz-csaputa, 4. lett az igyarul: kilincseljenek, ki- ben mindenki biztos, lehet. elfő osztályban. Rozsnyói hálják, árulják magukat. Az edzői, minden tekiiLet­örne mert hoppon maradnak! ben érthető és jogos keserp » y — Ka itat József szakos/.- ul;in Zomlm Géza ügyvezető A központi döntések értei- sport — melynek feleiöse mkMt> annak hanR°l «* tó ly vezetőnk. erejét mégha- elnököt kerestük meg, aki niében a jövőben ennek az Fábián Tibor csoportvezető adott: ',Hn e0y eve u°y ladva ténykedett, ügyködött sajnálkozását fejezte ki, de osztálynak feladata lesz az lett — mivel az ifiúsáui l'Jaznlhatunk• erősíthetünk, értünk, nagyon sokat kö- sok ujat es biztatót nem tu­jfjúságpolitikai, a diák-, a munkát és az élsportot is rni"t más szaknsztalyaink, szonhetünk neki, de most dott mondani, szabadidős és az élsporttal elősegíti Tehát ezek kieme- ts 'ehetőségeink is olyanok, mái ö sem tud semmit esi- — Mindenekelőtt sze>et­kapcsolatos feladatok me- lese legalább annyira fontos a baínoki címért vagy ezüst- nálni — folytatta gondjaik ne.k piiy tevedest eloszlatni, gvei szintű gondozása. A mint a sportélet tisztasága' *"me* helyezésért küzdhet- sorolását a vezető edző. — mé«pedig, a működési felté­munka megkezdődött me- melvre az osztályvezető fo- l"nk volna!" — mondta A bizonytalansági tényezők te «k nem csorbultak, a spor­gyonkben is, Kapós Ferenc ko/.öttan felhívta a figyel- ákkor. Pedig meg nem is halmaza tounyor.nl fölénk. k,k es az <xizo vg/.iszten­osztályvezetö irányításával, met. „Keressük azo- sejtette, mily vészesen tor- Éljátékosuink oda vannak, cialis helyzete vált biznnytj­aki sajtótájékoztatón szá- kat a kis-, közép- és nagy- nyosulnak föléjük a vihariéi- akik maradtok. hozzák lanna- . Jelenlegi áHis-iik molt br az előzetes elképze- vállalkozókat akik tisztessé- hok- amik oeborítják a ugyan magukat, de ez ke- majdani megszűnésé miatt, lésekről és tervekről. gesen akarnak részesedni a ."/.akasztály fölötti égboltot, vés. A közelmúltban, a * koitsegvetes ugyanaz. Mindenekelőtt már most sportból" — jelentette ki üe az! sem. könnyen meg- Csomiép SE megszűnésével ,nzh° bajnokságban ónban előkészületi mérkö­mert az ifjúság és a sport dájával. ilyen formában egymás mel le kerültek, nem jelenti, hog; egyik is hátrányt szenvedne es nyitottságon alapul tül kitért a munkastílusukra, ku" ..gazdasági orkán" el.-ni. de tervünk kútba esett. küzdelemsorozalhó z ... ... .. ,, . .. „_. . — _ , , ,. söpri az évek sorón nagy- Kaiser József hozzánk akart ÍV/'®'s,t"i"!c az , anya8'lSV,t­zest játszik a Mako. SE gar- k. kerültek, nem jelenti, hogy amely a teljes őszinteségén Jn szakertelemmeL tudJa. jör.ni, nagyon sokat nyerünk ll'*y ™ ks/" nem lu Tudósítás a bírósági tárgyalóteremből Bundázott a szentesi sportvezető ? Sportberkekben egyre töb- ketepénz is. Az egykori val mi szállítottuk haza. bet beszélnek a bundákról, sportvezető úgy védekezett. Ezenkívül ajándékokat vet­de annál kevesebbet hal- hogy az elsikkasztott összeg tünk, na és az italkeretet lünk a leleplezett feketepén- egy részét sportcélra hasz- sem lehetett elszámolni hi­zekról. Így aztán nagy port náltn fel. Természetesen azt vatalosan. Tudomásom sze­vert fel az a riport, ami a is beismerte, hogy a saját rint ebből a pénzből vala­Magyar Ifjúság múlt év de- zsebébe is „dugott" forin- mertnyi maradt ki, amit cember 26-i számában je- tokát. Bírósági tudósításunk- megtoldottak és így 1982­ient meg, s az írásban Ben-" ban az elsőrendű vádlott ben az Eger—Volán mérkő­kő István, a Szentesi Vízmű vallomásának azt a részét résen 200 ezer forintot aján­SK elnökhelyettese elmond- idézzük fel, ami a fekete- lottak fel a házigazdáknak, ja, hogy a vízilabdacsapat pénzekre, bundázásra vonat- hogv megverjék ellenfelüket, megegyezéses mérkőzéseire kőzik. Az Eger győzelme esetén a mennyi pénzt adott. A Kur- Benkő István 14 éve Szentes elkerülte volna a ki­ca-parti pólósok a különböző sportvezető, munkája elis- esést Hallomásból tudom, csúszóösszegekből tobb pun- méréséként megkapta a f,e bizonyítani nem, hogy a tot vásároltak. Á cikk után Sportérdemérem ezüst foko- Volán állítólag ráígért, 400 a Csongrád Megyei Hírlap zata kitüntetést is. Termé- ezer forintot adott. A mér­január 8-i számában aszen- szetesen, amikor az ügye kőzést 13-12-re megnyerte, lesi sportegyesület elnöksége kezdődött, akkorra már le- 'R-v a mi csapatunk kiesett, égy levelet jelentetett meg váltották tisztségéből. Az el- Ezt a tényt nemcsak en is­azzal a céllal, hogy objek- sőrendü vádlott vallomása merem, hanem más sportkö­tiv megvilágításba kerüljön szerint sportcélra először rl vezetők is. De tudok ar­az ügy, és tiltakozásukat fe- mintegy 30 ezer forintot ró>- h°8y 1982 elölt is volt jezték ki a sportvezető nyi- 1981-ben adott. Ebből halat, bunda, megegyezett a Szen­latkozata ellen. Íme a le- birkát vásárolt, s vacsorát ,es Például a BVSC-vel. Ak­vél: rendezett több alkalommalis kor Horkai Györgynek ad­1. Bénkő István nem mint az egyesület elnökségének lunk 05 ezei' forintot. Ezt az a sportkor elnökhelyettese, részére. Egy-egy vacsora összeget meg nem én bizto­hanem, mint oktatási előadó több ezer forintba került. S'tottam. Az edző adta at a követte el bűncselekményét. A bíró kérdésére, hogy a ° .^ekete/S töirr.e erőlködni, feszülni 2. A bűncselekmény sem- vacsorázók • tudtak-e, hogy n^m Pu"dazo1 \ ' mlríek hiszen kínlódás milyen összefüggésbe nem miból fedezték az estebéd sportvezetők is elismertek, hozható a sporttal, amit a költségeit, Benkő a követ- nytlvanyaloan csuk azt az mindenre kiterjedő, közel kezőket mondta: ügyet, amj már elevult mi­4 hónapig tartó rendőrségi - Szerintem minden v«> hogy a szobán forgo tor­tosan kiharcolt eredménye- vele. ha leigazoljuk, de az SSSZkTS i' K . . , .. ,. e*yesa,e vezetősége nem :Uadjuk masik egyesületnek. A bomba tulajdonkeppen volt hajlandó kereset tel- metve hogy a valIaIkoz(i b<tó r. nyári átigazolási időszak- ja-.teni, mondván, igénye zis nevén szerepeljen a csa­ban robbant. Azon, hogy új kie'égíthetetlen! Vélemé- Pat Mi nem akarjuk a s/ak­játékosokat nem tudnak iga- nvem. nem kért lehetet- osztály megszűnését de zolni, már meg sem lepőd- leni Ügy érzem, minket „le- amennyiben nem találunk tek. Az viszont már rendítő írtak", a' klubnak nincs mecénást, bármennyire fái eitjü ütésként érte őket: szüksége ránk! Hat évet dol- "le kell mondanutik az nsz­nárman távozni készülnek, goztam Szegeden, szeretem taliteniszezókról! Az eg-e­Szosznyák Attila bevonult a várost, nem akartam in- sülét vezetése megígérte sorkatonai szolgálatra, ez nen elmenni. Ez alatt tet- március elsejéig közli donté­ellen nem volt, nem lehe- tünk az asztalra, nem is sét a hogyan '-"/ábbról. tett apelláta. Berta Zoltán {tévését. Nemcsak az NB CS jnucka azonban sántított, l-ben szerepeltünk jól, az A csapat a 6 helyen .várja O ugyanis arra hivatkaz.at, utánpótlásunk is jegyzette a tavaszi idény folytatását hogy gyermekének nem fe- váll A nevelés teren az és ezt a helyezést, miként lel meg a szegedi klíma, ország első ot szakosztálya Rozsnyói Tibor mondta, Budapestre akar költözni, között vagyunk, serdülő- akárhogyan alakul sorsuk! Igtn ám, csakhogy nem egy csapatunk harmadik volt, becsülettel küzdve, megtart-' fővárosi csapathoz, hanem korosztályos válogatottal ják. Még úgy is, ha március a Ceglédi VSE-hez igazolt! rendelkezünk, és a kulon- elsején számukra kedvezöt­A Szeol-Délép SE ehhez nem bözö ranglistákon is jól áll- len határozat születik, járult hozzá, a szövetség nak a legfiatalabbak, s az A sportot sem kímélő azonban — azzal az indok- utánuk következők. A je- anyagi gondok megint köz­kal. hogy a Cegléd jobb lenlegi. kilátástalannak tet- beszóltak. Nincs okunk ké­csapat — hozzájárult átiga- szó állapotok azt sejtetik, telkedni az ügyvezető elnök zolásához. Ehhez csuk any- hamarosan szélnek ereszt- szavaiban, miszerint keresik nyit: a, szegediek 8 ponttal hetjük, pontosabban ereszt- a l«helö legjobb megoldású (!) előzték meg a ceglédie- heti az egyesület veibeny- A, Msördöa mondatja ve­ket, tehát nem ők voltak a zőit, mert én tömegsport lunk: és ha mégsem ta'ál­vidék legjobbja, a szövet- szinten nem vagyok hujlan- nak? Akkor volt. nincs asz­ség azonban mégis másként dó ecízösködni! talitenlszez.es? Vagv köve"­jféttá. Aranyosi Péter a Ahogy ismerjük Rozsnyói ke,/lk: tessek- lessek, lehel Gan/.-MÁVAG-hoz irt alá, Tibort, erre aligha lesz szúk- Jelentkezni. kinek ken de csak a mostani bajnok- sége. tudomásunk szer űt (kell-e egyaltalan) egy szc ság befejezése után tarthat jobbnál jobb ajánlatokéi Z^'uJ™.?, f! igényt rá új egyasülete. kecsegtetik - sajnos nem nc'n kCTÜl túl 'okba ~ nz Sokkhatásból ennyi is elég Szegeden .. . Hogy az cdz< i élvonalban a leciobbak mel­len volna, de ezzel még Pulyát hivatásának tekintő, lo vetelytarsa lehetne ez­nem ért véget a kálvária. orra tudatosan készülő. a utan is< ha megmaradna... Ügy éreztem, s érzem „szamárlétrái" végigjáró, Gyiirki Ernő ma is, fölösleges, nincs ér­vizsgálat is igazolt. Vádeme- résztvevő tudta hogy nem a akartuk elkerülni ceapatanoz tariozo lés csak sportkörön kívüli sajat zsebből fedezem a .ki- Jwrt "kartuk elkerülni. -••—Ai.-w .n.ii-4 adast. Annyit kérdeztek UgyanabDan az íoooen vet- . .. ténet 1979-es. Es akkor is a személyek ellen történt. 3. Amennyiben a jogerős csak, mikor lesz a követke­bírósúgi ítélet bármilyen el- z.6. Nem kényszeritett senki marasztaló megállapítást tar- az ilyen rendezvények meg­talmazna — amit kizártnak tartására, de mégis elvárás tartunk —, úgy az abban il- vo,t­letékes vállalati és sportve- Ugyanebben az évben a 'ünk pontot a Fraditól, va­lamint a Szeoltól is. De visszatérve a 82-es bundára A vesztegetésre szánt ezer forint megmaradt, s úgy gondoltam, az OB II­zetök a megfelelő konzekven- sportvezető biztositelt feke- bea ba «apatunk az 1983. ri;'it lpvnninlí tepénzt a vállalat égisze DajnoK!">goi megnyeri. játékosok között. úgy nyi­bírósúgi eljárás indítását kérte Benkő István és Hor­váth György ellen. hiszen kínlódás amit az utóbbi időkben csinálok —• sóhajtja világgá csalódott­ságát Rozsnyói Tibor, a ma­gyar asztoliteniszedzök él­csapatához tartozó szakem­szeged i ténykedése alatt egyértel­műen bizonyította, érti amit csinál! — Nem a keseredelt­2oo seg mondatja velem, teny es való, eredményeink nin­csenek arányban a támoga­tással. erőfeszítéseinket na­gyon szerény módon hono­rálták. Az amúgy is feszült hangulatot tovább rontotta, hogv a 4. helyért kitűzött piémium kifizetése bizony­talanná vált, mert az egye­sület új vezetése nem tudott ciát levon iák tepénzt a vállalat égisze 4. Sportkörünk elnöksége a'aU rendezett szaktanfolya- akk«« ,a 200 .ezret ki kell és az érintett vezetők rágal- többlétéből, illetve lik- a £kk°Sük mazásért, hitelrontásért, to- tiv tanfolyamok bevételeiből ^osobb a pólósok u vábbi hamis vádaskodásért - más^dezvenyre, illetve ^.k^t^ng^ - A sportkör elnöke azt dott. érdeklődtem e té­mondta, en vagyok az ész, ma iránt. a sportkör elnöke erről ped,g írásos doku­_ .. , , . , . szerezzek pénzt A szentesi figyelmeztetésben részesített, mentum készült rolu. Az­Benko Istvánnal szemben nók-xsok ,9kl b megnver- Utoljára 1983-ban adtam egyasuleti elnök es az ugy­büntetöeljárás indult, de {i|t a Ma Népkoztársu- bundára pénzt. vezető elnök korrektségén nem a sportkör kérésére. A s;i Kúpájat Ugyanabban A tárgyalás folytatódik, 27 múlott hogy ha késve fiatalok hetilapjabun tett a/ evbea mi rendez- tanúl hallgatnak ki, köztük, is —, de a játékosok meg­nyilatkozata is már akkor t?k a KEK-negyeddontót sportolókat és sportvezetőket kapták megérdemelt jutal­született, amikor a Csongrád ah()1 e„y „orüR ruman ^s is ^ nyilvánvalóan kide- mukat. T) An/h,iár snit ,'tMiT.', rt ...".1 .... 1 f t t . . -J . i .. t „ „ , í'7n Megyei IlendorkapHanysag holland csapat is részl veU. nyomozati anyaga es a A hivatalas és szabályszerü­Csongrad Megye. Főügyész- en but()sit0u összeg erho seg vadirata elkészült. Ben- nem V()it elegendő. A sport­kot. mint a Csongrád Me- kur elnöke tájékoztatott, gyei Viz- és Csatornaművek hogy ket mecérus 180 e/.t,r Vállalat oktatási eloadójat forintot bocsátott az egyesü- lehetett hallani húrom társával együtt azzal let rendelkezésére. Aki 1UU vádolják: különösen nagy ezer forintot adott. annak kart okozó csalast és mas 150 ezer forintot, aki 80 ez­buntettet követett el tobb ret, annak 120 ezer forintot mint 2 millió forint érték- kellett visszafizetni. Az el­ben. Visszaélt beosztásával, nök kérte, próbáljak vala­és a laza ellenőrzéssel. Sze- rnilyen lehetőséget találni az geden, a Csongrád megyei anyagiak visszaadására. A bíróságon Kxterde Tibor ta- fiktív tanfolyamok bevételé­nacsa előtt a nagy érdeklő- bői jöt; össze az össszeg, s désre szamot tartó ügy tár- az elnöknek át is adtam 270 gyalása a napokban kezdő- ezer forintot. Azért mutat­dött el. A vádiratban való- kozott többletköltség, mert ban nem szerepel a sport- olyan reprezentációt biztosi­ban történt bundázás, csak ionunk, amit hivatalos a csalás, sikkasztás. Ám számlával nem lehetett fe­e téma kapcsán a nyílt tár- dezni. Például a torna egyik gyaláson szóba került a fe- bíróját Belgrádba gépkocsi­rül, valóban bundáztak-e a Közben elkezdődött a baj­szentesi pólósok. A sport- riokság. aminek a lehető közvélemény érdekes, nem legnagyobb bizonytalanság­mindennapi kulisszatitkokra ban vágtak neki. Az egye­számithat, amelyekről eddig sülét vezetése közölte a csak a „zuhanyhíradóban" szakosztály illetékeseivel, a bázist jelentő Délep Válla­lt. M. iat, az ismert okok miatt. Munkatársakat keres (a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8—18,30-Ig, szerdán 8—16-ig és csütörtökön 8—12 óráig A CSONCKAn MKGYKI MUNKA "C.VI s/OLGAI.TATO IRODA — Szeged, Bajcsy-Zs. u. 4. 6720. Telefon: 12-855/130 cs 135) Bérbe adjuk Szőregen, a 43. sz. út mellett 140 m2-es téliesített, csővázas színünket raktározás, műhely stb. célján^ — Szo­ciális helyiségeket igény szerint biztosítunk. További felvilágosítás: SZINKRON VEGYESIPARI SZÖVETKEZET. Szeged. Mércy utca 8. — Telefon: 11-333, Molnár László ov.-nél. FEI.SOFOKft végzettséggel: Relsü ellenőr Alföldi Porcelángyár Dóltex Kereskedelmi Vállalat Építőmérnök Ineailonkezelö Vállalat Épületgépész-ellenőr Postaigazgatóság Fejlesztő mérnök Alföldi Porcelángyár Mérlegképes könyvelő Ingatlankezelő Vállalat Munkavédelmi előadó Postaigazgatóság Műszaki ellenőr Postaigazgatóság Szá mit,, gépüzemeltető mérnök Postaigazgatóság Tervező-elemző közgazdász Alföldi Porcelángyár KÖZÉPFOKÚ végzettséggel vagy SZAKKÉPZETTSÉGGEL: Autószerelő Hclkor. Szállítási Vállalat Autóvillamossági szerelő Beikor. Szállítási Vállalat F.aU'sódei gundnzonn Szegcdi Kenderfonógyár Csőszerelő Szegedi Kenderfonógyár Elektroműszerész Medlkémla Ipari Szövetkezet Esztergályos Szalámigyár és Húskombinát Export-előadó Szegcdi Konzervgyár F'olyószAmla-vezető Szegedi Vas- és Fémöntöde Gépiró-adminlsztrátor pel-alföldi Pincegazdaság KSZV Újszegedi Szövőgyár Nevelő Szegedi Textilművek Pénztáros-adminisztrátor Autójavító Kisvállalat Statisztikus Szegedi Vas- és Fémöntöde Térmester Beikor. Szállítási Vállalat Vegvészlaboráns (gyártásközi cll.) Medikémia Ipari Szövetkezet Villanyszerelő Szalámigyár és Húskombinát Szegedi Kenderíonógyár Szegedi Konzervgyár Viz vczetékszerelö Szalámigyár és Húskombinát SZAKKÉPZETTSÉG nélkül: nölrsodei kisegítő Szegedi Kendertonógyar Csatornatisztító Szegedi Konzervgyár Éjszakai anyagmozgató .Szalámigyár és Húskombinát Fatelepi segédmunkás Szalámigyár és Húskombinát Kábelipari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Portás KSZV Szegedi Kenderfonógyár Sertésgondozó Szalámigyár és Húskombinát Szegedi Textilművek Szervizmunkás Beikor. Szállítási Vállalat -Takarító Ikarus Leányvállalat Medikémia Ipari Szövetkezet NIVÖ Ipari Szövetkezet Postaigazgatóság Gondnokság Szegedi Textilművek Szalámigyár és Húskombinát e«SLrt szövetkezet Gyors- és gépíró Ingatlankezelő Vállalat Medikémia In»r1 Szóvetkezet Gyártásközi ellenőr Szegedi Konzervgyár Ingatlankezelési ügyintéző Ingatlankezelő Vállalat Karosszérialakatos Belker. Szállítási Vállalat Könyvelő Sportcsarnok Igazgatósága Lakatos Szalámigyár és Húskombinát KSZV szegedi Kenderfonógyár Szegedi Konzervgyár Mintakészitü művezető szegedi Vas- és Femönlöde Munkafel mért Tisza Volán Műszaki Uzcmegys. PROPOI.ISZOS VIRÁG POROS MÉZ fogyasztása szervezetét felerősíti, regenerálja, különösen hasznos: idegmegbelegedések, magas vérnyomás, asztma, reuma, ízületi bántalmak, prosztaiazavarok eseteiben. Arustlas: csütörtöki napokon, Dugonics tér II, I, I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom