Délmagyarország, 1986. június (76. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-11 / 136. szám

/ Szerda, 198G. június 11. Áz utóbbi évek legígéretesebb csapatának sem sikerült... Vb-program a televízióban 17.20: összefoglalók. 23.50: Anglia—Len­gyelország. Belgrád 1.. cs Újvidék 10.00: Összefoglalók. 19.55: Belgium—Pa­raguay. 23.55: Anglia—Len­gyelország. A rádióban 5.12. 0.12, 7.12, össze­foglalók a mundialról. A 42 ezer nézőt befogadó leóni stadion magyar idő szerint hétfőn 20 óráig a magyar remények arénája volt. Aztán eltelt jó másfél óra, s a csalódások betetö­zésénck színhelye lett. A 3-0 után örömmámorban úsztak a francia szurkolók, csendben lehajtott fejjel tá­vozott a kis magyar tábor. Az a lelkes labdarúgóbarát, aki Irapuatóban 180 percen át, s Leónbnn is egy órán keresztül verte a dobot buz­dításként. Tigana találata után „gyászütemre" tért át. Azután, amikor Rochetzau harmadik gólja megadta a kegyelemdöfést, azt is abba­hagyta ... Vége lett a világbajnok­sággal, az. utóbbi években annyi örömet szerző csa­pattal kapcsolatos álmodo­zásoknak. Végül is a magya­roknak a mundial egy nyert, és két csúfosan elvesztett mérkőzéssel, 2-9-es lesújtó gólkülönbséggel véget ért. A kapu mögött, ahonnan a maroknyi magyar tábor buz­dított, az aréna kiürülése után árván lógott a korlá­ton egy nemzeti zászló, most már csak azt hirdetve, hogy itt jártak a magyarok. Büntet a FIFA A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség illetékes bizott­sága példás szigorral büntette a világbajnokság utóbbi néhány napján sportszerűtlenül viselkedő csapatokat, já­tékosokat. Anglia csapatkapitányul, a szombati, Marokkó elleni mérkőzésen kiállított Rag Wilkinsl ket soron kö­vetkező vb-taláikozóról eltiltottak, mert a játékvezető felé dobta a labdái. Az uruguayi Miguel Angel Bossio egy mérkőzésen nem játszhat (ő vasárnap a Skócia elleni osz­szecsapáson kapott piros kártyát). Az iraki Basil Georgis és Haris Mohammed a Belgi­um elleni találkozó után, a hivatalos megfogalmazás sze­rint „inzultálta a játékvezetőt", ezért őket is két mérkő­zésről tiltották el. Egy harmadik iraki, Samir Shaker já­tékjogát meghatározatlan időre megvonták minden mér­kőzéstől, mert ugyanezen a találkozón a játékvezető felé kopott... Samir Shaker egyébként sem játszhatott volna a következő összecsapáson, mert Belgium ellen begyűjtöt­te második sárga lapját. A FI FA-közlemény végezetül nyomatékosan elitélte az iraki csapat magatartását, ami a Belgium elleni találko­zón mutatott A FIFA szervezőbizottsága hivatalosan ér­tesítette az iraki küldöttséget, hogy elfogadhatatlannak tartja játékosai viselkedését. Josvph Hlatter főtitkár fi­gyelmeztette az iraki csapatot, hogy ha a szerdai Irak— Mexikó összecsapáson ismét a korábbiakhoz hasonló in­cidensek történnek, akkor még szigorúbban járnak el a vétkesekkel szemben. Ezren az ásotthalmi OSN-ünnepségen A címben szereplő létszám rom a nézőkre vonatkozik, hanem az. ásotthalmi sport­ünnepélyen részt vevők szá­mát határozza meg. Na­gyobb településeken sem si­került ekkora tömeget a sportpályára szólítani, mint tetlék ezt Asotthalmon. öt sportágban tartották meg a versenyeket. A sor és váltó­versenyekre az. általános is­kolásokat várták, a korosz­tályos úszóversenyen már nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is rajtkőre áll­tak. A lőtéren együtt cé­loztak az általános iskolá­sok a dolgozókkal. A kispá­lyás labdarúgókupa kerete­ben pedig hat együttes mér­te össze tudásút, mintegy a re n dezvény zá róa k kord .iá­ként. Természetesen mindez olyan összefogás eredménye, amelyben nagy szerepet ját­szott négy szervező: Lajkó Lajos, Gyenge Balázs, Far­kasné Wodring Zsuzsa és Daráczi András. KEZILARDA. Az országos if­júsági bajnokságban szereplő lludaprinl Textilművek SE csa­pata iFodor — Santa I. Forgo 3. KOCSIS íz. Jóján fi. Muszka 3, PUSKÁS i Cs.: Fenyvesi (ka­pusi. Úrban. Varga I. Itnrbely. Horesok 2. Ed/.o: Szabii József). Budapesten a Goldbcrgcr ellen 29-14 113-9) különbségű győzel­met ert el. KICK-KIIX OB. A/ All-Style szakag II. osztályú országos baj­nokságát Lajosmizsén rendezték. A szegedi versenyzők közül a felnőtteknél a Ii9 kg-os súlycso­portban Molnár Péter a 2., 74 kg-ban Szabó Péter a 3. volt. A serdülőknél a 69 kg-osoknál Totb István ezüstérmesként végzett. A lányoknál a 157 kg­ban Vass Orsolya 2 . Kos/.ó He­ka t lett. Edző: Fckclcnc Ne­mein Erika. Kf. r GYŐZELEM. A Szegedi Kmizsi-llusos olt lll-as férfi te­nisz csapata a legutóbb kél győ­zelmet ert el. A Berettyóújfalu ellen Szegeden 6:3-ra nyertek a vendéglatok. Pontszerzők: Thé­kes. Koszo. Sonkodi. Sárkány. Pintér es a Koszo—Pintér pá­ros. A Békéscsaba ellen, szín tén hazai pályán. 7:2-re nyert a Kinizsi. Pontszerzők: Thókes. Kovács Sonkodl, Pintér es a Thckes. Sebo. a Kovács. sár­kány és a Sonkodl. Pintér pá­ros. » LIRKÓ/AS. Az SZVSE ver­senyzőt tobb versenyen is reszt vettek a het végen. A felnőttek Debrecenben a III. Honvéd Ku­pa nemzetközi kotötlfogasu via­dalon indullak. Bárkányi (62 kg) a második. Bonde (52 kg) a 3.. Horváth (52 kg). Kiss (57 kg). Ambrus (74 kg), Sípos (82 kg) 5. volt. Lubllnban nemzetközi ifjú­sági versenyen Kurucsai (48 kg) a 4. helyet érte el. Budapes­ten az országos úttörő B cso­port szabadfogású bajnokságán az SZVSE csapata 6. volt. BRONZÉRMES VÍVOK. Szol­nokon, az úttörők országos vi­dék csapatbajnokságun a Taurus SE Ifjú kardvívói — Mód László, Ordogh Balázs. Sallal János, Adum Csaba — a harmadik he­lyet szerezték meg. A Varró Oszkár edzó ultal Irányított fia­talok esoportelsoként jutottak a dontobe. ahol az. Egertol a Nagykanizsatol kikaptak A két hétfő, egv 0-(> és egy 0-3, a hárnm éve formálódó és bravúrokat végrehajtó együttes mögött csukta be a mundialkaput, lezárt egy százezreket lelkesítő, gyö­nyörű három esztendőt. Va­lami más, új alkotásra lesz szükség — új emberekkel, többek között új szövetségi kapitánnyal. Mezey György ugyanis már korábban ki­jelen tel te, s néhány órával a franciák elleni vereség után megerősítette, hogy tényke­désének ezzel vége: hosszú ideig nincs szándékában a magyar labdarúgóélelben dolgozni. Keddtől ő marnom szövetségi kapitány, hanem magánember. Június első hétfőjén te­metői hangulat uralkodott a Comanjilián, s az újabb hét­fő sem mutatott lényegesen más képet. Talán azért nem volt a múlt hetinél is gyá­szosabb minden, mert úgy tűnt, hogy a kiesés szele már korábban megérintette a gárdát, s szinte előre bele­élték magukat szomorú sor­sukba. Közben a kapitány érté­kelt. Először a franciák elleni mérkőzésről: — Jól kezdtünk, de bal­szerencsés gólt kaptunk. Utána neki kellett rohanni az ellenfélnek, s ebből adó­dóan természetes, hogy fel­lazult a védelmünk. Támad­ni kelleti, mert esetünkben mindegy volt, hogy a vere­ség 1-0-ás vagy 3-0-ás, raj­tunk csak a gólszerzés se­gített volna. Rohamaink közben lőttünk egy kapufát, amely gól is lehetett volna, sőt, a játékvezető nyugod­tan megítélhetett volrta egy 1 l-est is a javunkra — mindez még 0-1-nél történt. A rutinos franciák aztán ki­használták az adódó lehető­ségeiket. A vb-ről, a csalódásról? — A mexikói körülmé­nyekről a rajt előtt is be­széltem. Újra csak ismétel­hetem, hogy a magasság, a meleg rendkívüli módon be­folyásolta teljesítményünket, llugy más európai csapatok­ra miért nem halott ennyi­re, annak is van magyaráza­ta. Más bajnokságból, más versengésből, csatákra edzet­tebben jöttek. Keresnünk kell a hibát, de nemcsak a közvetlen szakvezetésnek, hanem a többi vezetőnek is. A magam részéről írásban alapos értékelést teszek majd az MLSZ elé, hogy okuljanak az utóduk. Nem mentségkeresés, de sok ener­giát vett ki belőlem is több különböző kérdés tisztázása már az indulás elölt. Egy­előre nem akarok részlete­sebben értékelni. Nem sze­retnem pellengérre állítani azokat a játékosokat sem, akikkel három éven át na­gyon sokat dolgoztunk, s ré­szesültünk a szurkolók any­nyira várt szeretetében, el­lenfeleink tiszteletében. A három év szép volt, még akkor is, ha éppen abban az időben, amikor a legjobbat reméltük, csalódást keltet­tünk, és korábbi eredmé­nyeinkre nem tudtuk fel­tenni a koronát. A felkészülésről? — Nem volt zavartalan.de elvégeztük a tervezett mun­kát. Tiszta lelkiismerettel nézünk bárki szemébe, mert tudásunk, akaratunk ma­ximumát adtuk. Hogy pont Mexikóban omlott össze egy szilárd vár — mint már em­lítettem, mélyebb elemzést igényel. Az eredmények azt mulatják, hogy nem tudtuk a kellő időre felkészíteni a csapatot. Az értékelés után a rámeső bírálatot vállalom, nem kívánom kivonni ma­gam a személyi felelősség alól. A f> és .? kapott gólról? — El kell ismerni, hogy a szovjet és a francia váloga­tott jobb nálunk. Ettől füg­getlenül a (I és 3 kapott gól sok. Ellenfeleink lényegesen lobb jó játékossal, nagyobb választékkal rendelkeznek. Nekünk nincsenek a szovje­tekhez és a franciákhoz ha­sonló tudású játékosaink. El­lentmondhat a fentieknek korábbi kijelentésem, mi­szerint az utóbbi 20 év leg­jobb magyar válogatottját vonultattuk fel. Most is ál­lítom ezt, de kiegészítem az­zal, hogy csak európai kö­rülmények között. A válogatott vezetői a franciák elleni mérkőzés után azonnal tárgyalni kezd­tek, hogy mielőbb elhagy­hassák a gyászossá vált Co­manjillát. Ha lesz Szállás Mexikóvárosban, akkor ked­den, ebéd ulán a csapat el­indul a fővárosba. Ha sikerül átcserélni a jegyeket, akkor a magyar válogatott június 14-én, szombaton hazautazik. A FI­FA rendelkezései szerint előbb nem mehet, mert ma­tematikailag még a kétpon­tos is továbbjuthat, s csak pénteken este fejeződnek be a csoportküzdelmek. Mexikóvárosban a magyar csapat levezető edzéseket tart: délelőlt úszás, délután könnyű edzés szerepel a mű­sorban. Egyébként Mezey György és Tajti József, az MLSZ küldötteként a mundial vé­géig Mexikóban marad. Á fejesek döntöttek ARGENTÍNA— BULGÁRIA 2-0 (1-0) A negyedik percben egy elveszettnek tűnő labdát menteit meg erőszakosan Cuciuffo és nagyszerűen ívelt a kapu elé. A bal ol­dali ötös sarkán az argentin csapat mexikói gólgyárosa Valdano várta, és mivel sen­ki sem zavarta, megnézte hol áll a kapus, igy könnye­dén fejelte el mellette a há­lóba a labdát, 1-0. A bolgá­rokat nem forte le a gyorsan bekapott gól. a mezőnyben egyenlő partnerei voltak az argentinoknak, bár kétség kívül a dél-amerikaiak sze­rint történtek a dolgok a pályán. Az egyre inkább el­laposodó játékot Maradona egy-két briliáns megoldása színesítette. A második félidőben nem történt változás a játékot il­letően, az argentinok telje­sen átengedték a pálya na­gyobb részét a bolgároknak A bolömörülö argentinok el­len nem találták meg a bol­gárok az ellenszert. A máso­dik félidőben először a 19. percben veszélyeztettek az argentinok: Valdano haj­szállal mellé fejelt. Több mint 30 perc tingli-tangli után megvillant Maradona: elszaladt a bal oldalon, jól adott középre és Uurruchaga szép gólt fejelt, 2-0. öt perc múlva az előző támadás ikertestvére futott, most Ma­radona fejelhetett, de men­tett a bolgár kapus. Ezután kissé élénkebbé vált a já­ték, az eredmény azonban nem változott. Ebben a csoportban került sor az Olaszország—Dél-Ko­rea mérkőzésre is, melyen olasz győzelem született. Olaszország—Dél-Korea 3-2 (1-0) A Tulipán család tiagédiája Tragikus balesetről szá­molt be az AFP hírügynök­ség. Hétfőn délután a török­országi Bursa városa mellet­ti tavon egv kirándulóhajó viharba korült. felborult, s az utasok közül hatan eletü­ket vesztették. Köztük volt Tulipán Mihály, a Bursaspor 32 éves, egyszeres magyar válogatott labdarúgója, a sportoló felesége, és egyik fia. A másik Tulipán fiút ki­mentették, kórházban ápol­ják Munkatársakat keres (a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8—18,30-ig, szerdán 8— 10-ig és csütörtökön 8—12 óráig a Csongrád Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda — Szeged, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 0720. Telefon: 12-855/133). FEI.SOFOKO végzettséggel: Elemző kőzgazúasz Alföldi Porcelángyár Szegedi Konzervgyár Energetikus Ingatlankezelő Vállalat Exporlelóadó Alföldi Porcelángyár Fejlesztőmérnök Alföldi Porcelángyár Jogtanácsos (férfi) Szegedi Vas- es Fémöntöde Közgazdász Szegedi Vas- és Fémöntöde l étszám- és bérgazdálkodási előadó Postaigazgatóság, Szeged Pénzügyi csoportvezető Mcdikémin Ipari Szövetkezet KÖZÉPFOKÚ végzettséggel, vagy SZAKKÉPZETTSÉGGEL: Adatrögzítő KSH SZÜV Szegedi Számítóközpontja Postaigazgatóság, Szeged Szegedi Konzervgyár Akkumulátortöltő Paprikafeldolgozó Vállalat Anyaggazdálkodó Medikémia Ipari Szövetkezet Taurus Gumigyár, Szeged Anyagelszámoltaio Szegedi Magas- és Mélyépítő­ipari Vállalat Anyagkiado Szegedi Magas- és Mélyépítő­ipari Vállalat Anyagkönyvelő Szegedi Vas- és Fémöntöde Tisza Volán műszaki üzemegység Asztalos MAV Körzeti Üzrmffinökség Autóalkatrész-raktári számlázó Autójavító Kisvallalat Autófényező A ti tó 1 a vi tó Kisvállalat Acs-állványozó Ingatlankezelő, Vállalat Bádogos KS/.V Szegedi Kenderfonógyár Bérelszámoló Dél-alfoldi Pincegazdaság Pannónia SzőrmékIkészítő es Konfekció Vállalat Csőszerelő Szegedi Konzervgyár Elektroműszerész Medikémia Ipari Szövetkezet Városgazdálkodási Vállalat Esztergályos Ikarus Leányvállalat Taurus Gumigyár, Szeged Faipari technikus Nivu Faipari Szövetkezet Festő Szegedi Tejüzem Fémfcstö llrtdgép szegedi gyáregysége Ikarus Leányvállalat Fröccsöntő Szegedi Textilművek Gépíró adminisztrátor Városgazdálkodási Vállalat GépJármOszerrlő Hol kereskedelmi Szállítási Vállalat Szalámigyár cs Húskombinát Tisza Volán műszaki üzemegység Varosgazdálkodási Vállalat Gépjárművezető Cs. M.-i Településtisztasági Szolgáltató Vállalat Gép jármű-villamossági szerelő Paprikafeldolgozó Vallalal Gepkönyveló Dél-alföldi Pincegazdaság Géplakatos Szegedi Vas- és Fémöntöde Gépszerelő lakatos Taurus Gépgyár dcszkl telepe Gumiraktáros Tisza Volán műszaki üzemegység Gyors- és gépíró Élelmiszeripari Főiskola Hálózatszerelő Posta Távközlési tízem Húsipari szakmunkás Szalámigyár és Húskombinát Karbantartó lakatos Élelmiszeripari Főiskola Kazánkezelő (K—3) KS/.V ÍHszegedi Szövőgyár Kereskedelmi csoportvezető Pannónia Szőrinekikeszito és Konfekció Vállalat Kereskedelmi raktáros Szegedi Tejüzem Készáru-ügyintéző Taurus Gumigyár. Szeged Központifűtés-szerelő Városgazdálkodási Vállalat Kőműves Ingatlankezelő Vállalat Szegedi Textilművek Lakatos Autójavító Kisvállalat KS7.V Szegedi Kenderfnnógyár MAV körzeti üzemfönökség Szalámigyár és Húskombinát Szegedi Konzervgyár Városgazdálkodási Vállalat Lakbcrkönyvelö Ingatlankezelő Vállalat Marós szerszámkovács Kisszövetkezet Taurus Gumigyár, Szeged Mechanikai műszerész Taurus Gumigyár, Szeged Meós Taurus Gumigyár, Szeged Modelllervezó Pannónia Szőrmékikészítő es Konfekelo Vallalal Munkalap-nyilvántartó Ingatlankezelő Vállalat Munkaügyi előadó Szegedi Vas- es Femüntöde Műszerész Posta Távközlési Üzem Szalamigyar cs Húskombinát Nehézgép-kezelő Városgazdálkodási Vállalat A Vidám Parkot június 14-én, szombaton in—II óráig a Szegedi Közúti Igazgatóság bérli Operátor Postaigazgatóság, Szeged Pneumatikai műszerész Taurus Gépgyár deszkl telepe Kakiári anyagkiado Szalámigyár es Húskombinát Sertésgondnző Szalámigyár és Hűskombinát Statisztikus Pannónia Szürmekikészítő es Konfekció Vállalat Szerszámkészítő lakatos Ikarus Leányvállalat Szegedi Vas- es Fémöntöde Szervizniester Tisza Volán műszaki üzemegység Szohafestő-mázoló Ingatlankezelő Vállalat S/TK-ücvintéző KSH SZtíV Szegedi Számítóközpontja Szűrs-szabó Pannónia Szőrmékikészítő és Konfekelo Vállalat Targonrazzerelő KSZV Szegedi Kenderfonógyár Targoncavezető (."> t feletti) Ikarus Leányvállalat Tehergépjármű-vezető Szegedi Vas- és Fémöntöde Tetőfedő-bádogos Ingatlankezelő Vallalat Tmk- adminisztrátor Szegedi Vas- és Fémöntöde Tmk-lakatos Szerszám kovács K isszövctkczcl Tömlönyomás-próházó Taurus Gumigyár, Szeged Tüzelésteehnlkus Városgazdálkodási Vállalat Utókalkulátor Medikémia Ipari Szövetkezet Vrgyipari munkás Városgazdálkodási Vállalat Villanyszerelő Ingatlankezelő Vállalat KS/.V Szegedi Kenderfonógyár Medikémia Ipari Szövetkezet Szalámigyár és Húskombinát Szegedi Konzervgyár Szegedi Textilművek Taurus Gumigyár, Szeged Vi/.-, gázvezeték-szerelő Szegedi Tejüzem SZAKKÉPZETTSÉG nélkül: Autofesto Del-alföldi Pincegazdaság Arukihordó Szegedi Tejüzem Bálavigó Taurus Gumlgvár, Szeged Gépi járdalakariió Ingatlankezelő Vállalat Ház- és jardatakarito Ingatlankezelő Vallalal Hütotéri árumnzgató Szegedi Tejüzem Irodatakaritó KS/.V ujszegedi Szövőgyár Ka'anderkí segítő Taurus Gumigyár, Szeged Kazánkezelő Taurus Gumigyár. Szeged Kábelipari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Kevrrékkészftő Taurus Gumigyár, Szeged Kéményseprő Városgazdálkodási Vállalat Klímás szegedi Textilmüvek Kocsimosó Tisza Volán műszaki üzemegység Kocsirendező MAV körzeti üzemfőnökség Kőműves segédmunkás Ingatlankezelő Vallalal Krcmatóriumi betanított munkás Városgazdálkodási Vállalat Kubikos Városgazdálkodási Vállalat Marós szerszámkovács Kisszövetkezet Orsózó Taurus Gumigyár, Szeged Or-udvaros Cs. M.-i Településtisztasági Szolgáltató Vállalat Palackozom u nk ás Dcl-nlföldi Pincegazdaság Kaktarke/.elo Szegedi Tejüzem Ravatalozó Városgazdálkodási Vállalat Segédraktaros „Szinkron" Vegyesipari Szov. Szervi/.munkás Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Szövő Taurus Gumigyár, Szeged Takarító KSH SZÜV Szegedi Számítóközpontja Posta Távközlési tízem Tisza Volán műszaki üzemegység Tömlőcsomagoló Taurus Gumigyár, Szeged Tömlöfelépflö Taurus Gumigyár, Szeged Urivartakaritc'i Szalámigyár és Húskombinát tízemi takarító Medikémia Ipari Szövetkezet Szalámigyár és Húskombinát Vonatvezető MAv körzeti üzemfönökség Zsákkütögép-kczelő KSZV Ujszegedi Szövőgyár Betanított munka Medikémia Ipari Szövetkezet Pannónia szörmckikészilö és Konfekció Vallalal Segédmunka HOdgop szegedi gvarcgyscge MKM Szegcdi Kábelgyár Szalamigvur es Húskombinát Szegedi Textilművek Tisza Volán műszaki üzemegység Városgazdálkodási Vállalat 3 DB ROBOTRON 1711 könyvelőgép eladó Érdeklődni: Dél-magyarországi MEH Vállalat, Szeged, Bocskai u. 8/u., főkönyvelőnél. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom