Délmagyarország, 1986. május (76. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-31 / 127. szám

Szombat, 1986. május 31. 11 ADÁSVÉTEL Oríás virágú sárga (lur­ncrt gyökeres krizantem­dugvány eladó Kilzom­bor. Zöldfa u. 29 2 személyes lúrakajak (széiszedhelól clckr romos mojorral t akkumulátor­rá: eladó Szeged. Közép fasor tl/B II cm 6 Széli PF-es 1200 Lada. korall­ozinú. kevés kilométerrel, e!sú kézből eladó Sze­ged. Tompa u 8 Zastava kevés km-rel igényesnek eladó Érd • t> óra ulán, Hódmező­vásárhely, Kasza u IS/A 12 személyes. 120 darab­ból állo Rosenthal él­KcszIct igényesnek el­adó Érd . a It-2b4.es telefonon. x Tl-a Skoda 120 eladó, frd : Ncmcslakács u 47 Délután. X Lada 1500 ét I500-»s el­adó Gyöngytyúk u 22 x Uj háztáti koéti zári Trabant.karosszériával Trabant-motorral és gu­mikkal alkalmi áron 59 ezerért eladó Dorozsmai út 154 Nagy leljéstlményú ká­poszlaszclől. torzaázóval megvételre keresek loó Ferenc. Makó, Tulipán u 5/A Tel (bt) 11-700 Sátor, dupla falú, va­donatúj 2 és 4 szemé­lye, olesón eladó Érdek* lódni hétköznap 9—17 óráig a l2-5b4.es telefo­non. Dunaújvárosi lemezradiá­tor 100 tag 500-as, 110 tag bOU-as és 2 db ön­töttvas eladó HOtzke, Felszabadulás u. b4. 40 családos méhes kon­téner eladó Igenyesnek is megfelel. Gál László. Szentes. Ültórő sétány 7/A II1/9. ALBERLET Flzeló-vcndeglátó szobák, lakások kiadók Budapes­ten! Apsertourist a Lottó Áruházban, VII.. Rákó­czi út 56, 421-522, ket­tőtől halig Kétágyas szo­ba 4 éjszakára 1000 Ft. LAK AB l.t szobás üsizkomfor­lot lakást életjáradé­kot adok magánházért. Minden megoldás érde­kel. Ajánlatot • Sajtó­házba kérek ,, Megbíz­ható 24 508" jeligére. Elcserélném Makó belvá­rosában lávő 49 mt-es egyszobás. hálófülkés OTP s lakásomat, out Komfortos gázfűtéses ha­sonlóért. esetleg egy szo­ba összkomfortos Is ér dekel Válaszokat az IH makói eímcrc kérem. ..Nyári csere 5954" jel­igérc Tehermentes kétszobás to m'-es téglahlokkos gázfütém parkettás szö­vetkezeti aka» 987 szeptember átadássa készpénzért c adó Érd Tarjár Olajos u 4/C 11/7 Budapesti tanácsi lakás­ra cserélném szegedi kél és fé szobás öröklaká­som .Csillag tér 24 255" jeligére a Sajtóházba Felsővárosi kétszobás hallos IV emeleti OTP­öröklakás eladó 450 ezer kp + 190 ezer OTP Érd Re ek u 8/B IV II INGATLAN Gdulö eladó FaHóskúI­Mátraszcnllmrén Érd Vallus István Pásztó, Baross u I Telefon 5b0 vagy 107 X Baklóban 200 négyszögöl kert hétvégi házzá sür­gősen eladó Víz vi • lany van Érdeklődni: tel - 11-559. X Szeged-Pclőfltelepen asz­faltot út mellett, hl: nagy különálló műhely­lyel eladó. Gáz, telefon, Ipari áram van. ..Azon­nal beköltözhető 20 857" jeligére a Sajlóházba. Újszeged, Radnóti M. u. 13. tz. kétszintes 3 szoba 9 hallos magán­ház garázzsal és kiskert­tel eladó. Tanya kllűnűcn kiala­kítva eladó vagy tötök­re cserélhető megegye­zéssel. Szabadság lér 4. Eladó dorozsmai hétvégi lelek félig kész épülettel. Érd 27-72l.es telefonon cslc 6 órától. Sándorfalva, Kölcsey t. 51 szám alatti 2 szobás, rendezel! családi ház azonnali áiutiátsal eladó Érd.: Szeged, Tabán ut­ca 34. III. cm 8. Balatonfüred zöldövezeté­ben hétvégi ház szőlő, vei. panorámás kilátással eladó. Telefon (8b* 43-953. Asoithalmon, erdő mel­leit 2 szobás tanya mc ­léképülctckkc! és I hold földdel eladó Vjz, vil­lany van Érd VIII ker 1141. Kiszombor, Szegedi u 92. sz ház oladú 2 hold kernel, ebből 800 négy­szögöl szőlő és gyümdl­esős Érdeklődni ugyan­ott Dorozsmán háromszobás, tetőtér-beépítéses, új ház beköltözhetően eladó. — Érdeklődni: 17 6ra ulán. Forral u. 8. X Újszegeden, Déryné u 30/B 5 szobás, garázsos Ikerházrész eladó. Tele­fon 13-043. X Kistelek, Hunyadi u 21 sz. alatti fél porta el­adó. Érdeklődni délután négy órától. Szcged-Algyő, Csergóle­lep 8. sz. tanya fél hold telekkel azonnali átadás­sal eladó Érdeklődni Tápal rét 43 aa alatt. bármikor. Házhely eladó Kistele­ken. Petőfi u 57 Kecs­keméti józaefné Tanya c adó Szotymáz, III kórzcl 114, szám alatt kovesút szélén vII­any van Buszmegálló előtte Érdeklődni lehel mindennap III körzet sz alatt vagy Szatymaz Dózsa György uica b4 Alkotmány u 57 sz. 3 szoba komfortos magán­ház 300 r-ö telekke félig szőlővé betelepít­ve sürgősen eladó Gáz a ház sarkáig ROszke, lózsef A u 3 számú ház nagy telekke eladó Irányár 550 000 Ft X Eladó vagy szegedi la­kásra elcserélhető a Ti­szaszlget Szamos u 36. sz alatt ingatlan Ér­deklödn Ujszenfiván Petőfi u. 3. X Elcserélném Makó, Vö­rOs csillag u 3 szám alatti kétszobás, 64 mt­es földszint öröklakás házrészeméi gázfűtéses szegedi OTP-s vagy szö­vetkezet lakásra II eme* leiig. Csongrád sgt • la­kótelepi vagy rókus la­kótelep másfé szobás lakásért. x Tanya Domaszék 8b4 sz sürgősen eladó vagy 1.5 szobás erkélyes lakásra cserélem Érdeklődn a helyszínen. x Asotlhalml erdőben gyö­nyörű környezetben össz­komfortos tanya igényes­nek eladó, 1600 négy­szögöl földdé gyúmö • csöasc szőlővé Érd a 15-2b4.es telefonon x Másfél szobás magánház, nagy melléképületekkel és garázzsal eladó Irány­ár 650 000 FI Érdek­lödni mlndunnup délután 3 óra ulán Dinnyés u 39 x Bakló, Alkotmány u. 82. sz épilésl lelek sürgősen eladó Érd 22-976 tele­fonon. Tanya eladó Szalymaz, IV körzői 354 szám alatt. 950 n-OI területid gazdasági épületekkel, jó állattartási lehetőséggel Villany van. két család­nak Is megfelel Érdek­lödni lehel Gémes Mi­hály. Szalymaz IV kör­zet 336. Eladó Szentes. tiszai strandon Igényesnek, vál­lalatnak is alkalmas vi­kendház Autót beszámí­tok Cfm Dr Faragó, Szentes Kossuth u 12 III cm x Szórag, Szerb u 2b sz lelkei nagy ház eladó x Baláslya, Fehérlő 40 sz alatti kis tanya eladó ErdeklOdni Sándorfalva, Kossulh u 13 Szombat, vasárnap. HÁZASSÁG Megfelelő társaság hiá­nyában ezúton keres megértő családcentrikus férfit, házasság céljából egy molett, elvált asz­szony egy gyerekkel — Olyan férfi levetél vá­rom, aki őszinte szereiéi* lel fud együtt élni a csa­ládjával és ö Is egyedül neveli gyermekéi. ..Nem kalandot akarok, szeretet­re vágyom 21 308" Jel­igére a Sajtóházba A CSONGRÁD MEGYEI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT pályázatot hirdet AZ OLAJIPAR ÜJSZEGEDI MUNKÁSSZÁLLÓ ÉS SZÁLLODÁJA vezető és vezető­helyettesi munkaköreire Pályázati feltétel: szakmai képesítés és szállodai gyakorlat. Vendéglátó­ipari főiskolát végzettek előnyben részesülnek Felvételre keresünk még: t szállodai portásokat, szobalányokat, szállodai adminisztrátort és takarítókat, segédmun­kásokat. A munkásszálló és szálloda előreláthatólag a III negyedévben nyílik meg. Pályázatokat a vállalat személyzeti osztályára kell benyújtani; — beosztott dolgozók a munkaügyi osztályon jelentkez­hetnek: Szeged, Honvéd tér 5/B szám alatt. Határidő' június 15 44 éves, 165 cm magas, helyesnek mondott, ren­dezett körülmények kö­zölt éld, admlnlszlratfv munkakörben dolgozó el­vált asszony keresi józan éleid férfi Ismeretségét 44—50 éves korig házas­ság céljából Igényes — 24 355" jeligére a Sajló­házba. Intelligens, kedves, ko­moly gondolkodású, de jó humorú, gyermektelen férfit keres társául ha­sonló adottságokkal ren­delkező 32 éves nő ..Le­vetem a páriái 2 388" jeligérc a Sajlóházba Keresi az Igazit? And­romeda Válaszboríté­kért tájékoztatót kül­dünk! Szeged 6701 Pf. 14. X 34 éves, 168 cm magas csinos, helyes, elvált asz­szony 2 gyermekkel, ke­res jó megjelenésű férfit kölcsönös szimpátia cse­lén házasság cáljábó 35—45 évesig Lakás van kocs szükséges — Csak fényképes levelek­re válaszolok Még nem késő 21 395' jeligére a Sajlóházba. Lnokahügomnak, aki fc­kete hajú 24 éves, kö­zcpmüvell leány isme­retség hiányában hozzá­illő férjél keresek — ,,Gyöngyvirág 21 32" jeligcra a Sajtóházba. Keresek szerény család­talan komoly, de élei­vidám nöl 160 cm felett 55—62 éves korig házas­ság céljábó Én 181 cm özvegy férf vagyok Kö­rülményeim rendezettek ,01 a magány 24 339" jeligére a Sajlóházba. 49 évei, lakásstl rendel­kező Intelligens nő. ha­sonló, káros szenvedély­lói mentes fárfl levelét várja házasság céljából ..Igaz barát 24 337" jel­igére o Sajtóházba 56 éves, egyedülálló, fő­iskolái végzett nyugdíjas nő vagyok Kertes csa­ládi házunk van Kere­sem annak az esetleg ha­sonló adottságokkal ren­delkezi színién békés­ségszcrelő 56-62 -évei, szlovákul jól beszélő fér­finak ismeretségét, aki­nek házastársa lehelnék Fénykép rcm szükséges Válaszl Hátha megia­Táljuk egymást 21 305" jeligére a Sajtóházba. Kölcsönös megbecsülésen, szereiden nyugvó kapcso­latra vágyó 2b éves. 182 cm magas, középfokú végzctiscgü fiatalember, csinos, vidám de komoly gondolkodású, lehetőleg magas lány. vagy elvált asszony Ismeretséget ke­resi A későbbiekben há­zasság céljából , .Várlak 24 321' jeligére a Sajtó­házba. 180 cm magas, végzős cgyctcmisla keresi csinos, intelligens hölgy ismeret­ségét házasság céljából ..Hamupipőke 24 401" jeligére a Sajlóházba. Klmondotlan csinos leg­alább 160 cm magas, pe­dáns, gyermektelen, igé­nyes, barna hölgyet ke­resek 40 évesig házasság céljából Lakás, kocsi, üdülő van ,.Ncm do­hányzó 24 400" jeligére a Sajlóházba Lakással rendelkező, 10 éves, 162 cm magas, cl­váll nő egy 9 éves fiú­gyermekkel rendezeti anyagiakkal, megismer­kedne házasság céljából jól szituált, sportos al­katú férfival 35 éves ko­rig. Kocsi jó, ha van „Kaland kizárva 21 413" jeligére a Sajlóházba. 30 éves, elvált nő. egy gyermekkel megismerked­ne házasság céljából jó megjelenésű, gyermeksze­relő férfival .őszinte 21 414" jeligére a Sajtó­házba. Keresek magányos, óz­vegyasszonyt 65—70 éve­sig, házasság céljából. „Talán még nem kcsö 21 409" jeligére a Saj­tóházba. Szőke, 24 éves telikar­csú, elvált asszony egy gyermekkel, házastársat keres intelligens, család­contrikui, józan éleid, komoly megfontolt, ma­gas, barna, férfi szemé­lyében .Boldogság — 21 402 jeligére a Sajtó­házba. 26 éves, 180 cm magas. nem dohányzó szakmun­kás férfi megismerkedne komoly, egyszerű lánnyal, házasság céljából. „Dél­utáni találka 24 40?" Jel­igére a Sajlóházba. 26 éves, 165 cm magas szakmunkás fiatalember megismerkedne 20—25 év közdill lánnyal vagy el­vált asszonnyal, házas­ság céljából „Szerellek 21 504" jeligére a Sajtó­házba. ló megjelenésű 27 éves, 180 cm magas, inielli­gens férfi keresi korbun hozzáillő, yldám termé­szetű, egyszerű lány fény­képes levetél, házasság céljából „Nyár — sze­relem 21 495" Jeligóra a Sajlóházba. 34 ével, 160 em magas, elvált, molett üzemgaz­dásznő, sajái lakással egy fiú gyermekkol megismer­kedno intelligens férfival „Házasság lehetséges — 21 525" jeligére a Sajtó­házba Csinos, szőke hajú, érett­ségizeti, 28 éves, külső és belső értékekre igé­nyes, természetet, utazást kedvelő nű, megismer­kedne házasság céljából 32-36 éves, jó megjele­nésű, 180 cm magas, érettségizett, müveit, cél­tudatos. családcentrikus férfival Lakás van Épít­kezni szándékozók részle­tei, lelcfonszámos levelét „Autóval az Adrián — 21 539" jeligére a Sajtó­házba. 44 éves. molett, barna hajú, vfgkcdélyG, kis szó­rakozási, utazást kedvelő, elvált nő. főbérlell lakás­sal hasunió férjet keres. „Gépkoesiva-l előnyben 21 570" jeligére a Sajló­házba. Rendezett körülmények kozotl élek a Belváros­ban Keresem korban hozzám illő, nem dohány­zó. komoly élctfelfogású. özvegy férfi Ismeretségét élettársi kapcsolat céljá­ból 64—68 evesig. „Ti­sza-parti napfény — 122 424" jeligére a Hir­detőbe. Elváll no, kél gyermek­kel, legalább ercllaégizcll társat keres házasság cél­jából, „Nyár '86 24 424" jeligére a Sajlóházba. 35 éves, emberi értékekre igényes, diplomás nő, egy gyermekkel keresi családcentrikus férfi is­meretségét házasság céljá bői „Kaland nem kelt 24 425" jeligérc a Sajló­házba. 162 cm magas. 65 kg. 50 éves özvegy tanítónő va­gyok Kiegyensúlyozott, családcentrikus, jó meg­jelenésű. külső-belső em­beri ériékekre igényes. Megismerkednék házasság céljából hasonló adottsá­gú férfival 57 évet ko­rig Aki összkomfortos falusi otthonomba jön­ne. Aki újra tartalmat adna az éleinek Káros szenvedélyűek kímélje­nek. logosflvánnyíl előnyben Fényképes je­lentkezést várok „Von még értelme az életnek DM 37/86" jeligérc a Sajlóházba. 36 éves. 170 cm magas, elvált szakmunkás férfi megismerkedne korban hozzáillő nővel házasság céljából Nem dohányzó. Egy kisgyermek nem akadály Lakás megold­haló. Csak komoly azán­dékúak fényképes levelét várom. „Kölcsönös meg­becsülés 254 014" jeligé. re • Hirdetőbe. Középtermetű, 49 évet, elváll asszony szeretne megismerkedni korban hozzáillő józan életű, komoly gondolkodású, független férfival, oki szereli u vidámságot és kikapcsolódási. Csak névvel és címmel ellá­tói I levelekre válaszolok, ..Orgonavirág 122 484" jeligére a Hirdetőbe. Egyedül élő, középkorú nő megismerkedne ön­magúra él környezetére Igényes 55—60 év közöl­ll, 170 cm magas, öz­vegy férfival házasság céljából „Vidéki Is le­het 254 168" jeligére a Hirdetőbe Családtalan, egyszerű hölgy 50—65 év kozültl férfi ismeretséget keresi élettársnak. „Komoly szándék 122 475" jeligé­re a Hirdetőbe. EGYÉB önállóan is dolgozni tu* dó kőművest keres gmk. „Hal kizárva 24 050" jeligére a Sajlóházba. Tetőjavításhoz, külső ta­tarozáshoz szakembereket keresünk magánházunk­hoz Érd.: szombaton, vasárnap. Partizán u. 22. Falradírozó szakembert keresek saját lakásom­hoz Tel 12-787, dél­előtt. Kőművest vagy kőműves, brigádot keresünk külső­belső mu-nkákhoz, társas­házhoz. „Precíz 21 382" jeligére a Sajlóházba. x Takaréktár utcában nagy­méretű garázs kiadó. Ér­deklődni 16 óra után a 14-142 telefonon. Munkaalkalmak A MAKÓI ERDEI FERENC KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA levelező tagozatán első évfolyam indul szeptemberben a NÉGYÉVES tagozaton az általános iskolát végzettek részére, a KÉTÉVES tagozaton az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők részére. • Részletes tájékoztató es jelentkezési lap az iskolában szerezhető be (Makó, Vásárhelyi Kálmán utca 6., te­lefon: 11-227). Sláger lesz a Tisza Sláger! ÜJ BOLT NYÍLIK SZEGEDEN, A HORVÁTH MIHÁLY UTCA 7. ALATT, 1986. JÜNIUS 2-AN, 14 ÓRAKOR. — DEKORATÍV KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEK, — KÖLNIK ÉS PARFÜMÖK, — DIVATÁRUK, — EXKLUZÍV CIKKEK nagy választékát ajánljuk. Hölgyek részére kozmetikai — SZAKTANÁCSADÁS, — BEMUTATÓ, — SMINKELÉS —ÉS KEZELÉS. Nyitva, keddtől péntekig 9 órától 18 óráig, szombaton 9 órától 14 óráig, • Telefon: 26-000. MINDIG ÖNÉRT A TISZA FÜSZÉRT! IÄ51 A postaigazgatóság szervezési és számítástechnikai osztálya egyetemi, főiskolai végzettségű, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező rendszerszervező munkatársakat keres Bérezés: kollektív szerződés szerint. Je­lentkezni lehet: Írásban vagy személyesen az osztályvezetőnél. Telefon: 22-011/242. X A Ralástyai Mrtra Ferenc Mgtsz felvételt hirdet tehergépkocsi-ve­zetői munkakör betöltésére. Bé­rezés: a tsz érvényben lévő munkabérszabályzata alapján. Jelentkezés: a tsz központi ma­jorjában, Szabó János gépjármű­ügyintézőnél. X A Kendergép Leányvállalat felvételre keres: fémforgácsoló, lakatos-szerelő, áes-állványozó, kőműves, anyagclúkészítö-dara­boló, fűtő szak- és betanított munkásokat. Jelentkezés: Ken­dergép Leányvállalata Szeged, Tolbuhin sgt. 44. szám alatt. X Budalakk Festék és Műgyanta­gyár VII. sz. gyára felvesz tar­gonraszcrelő szakmunkást és la­boránst. Jelentkezni lehet: Ba­jai út 5. szám alatt. A Sándorfalvi Magyar—Lengyel Barátság Mezőgazdasági Terme­lőszövetkezet azonnali felvételre keres energetikust, traktoroshri­gádvezetnt, növénytermesztési hrigádvezetőt, gyakorlattal ren­delkező lakatos szakmunkást. Krndcrfonó és Szövőipari Vál­lalat központja a közgazdasági osztályára felsőfokú végzettségű tervczéshen-clemzésben gyakor­lott munkatársat vesz fel. Je­lentkezni és érdeklődni lehet: a közgazdasági osztályvezetőnél Szeged, Alsó Kikötő sor 11. Te­lefon: 11-833/351. Felvételre keresünk marós, szerszámkészítő, villanyszerelő és géplakatos szakmunkásokat. Ké­ziszerszámgyár Leányvállalata, Szeged, Rigó u. 38. A Tisza Füszért Szegedi Rak­tárháza szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalókat rak­tároshelycttesl, valamint árukc­zelö munkakörbe felvesz. Érett­ségivel rendelkező fiatalok Je­lentkezését Is várjuk. Jelentke­zés: Szeged, Fonógyári út 8. KSZV Ojszegedi Szövőgyár ki­készítő üzemébe felveszünk több műszakos munkarendben dolgo­zó férfi munkavállalókat betaní­tott és segédmunkás munkakör­be, valamint egy fö elektromű­szerészt állandó délelőttre. Je­lentkezni lehet: munkaerő-gaz­dálkodási csoportnál. Szeged, Alső Kikötő sor 11. Telefon: 22-144. A Kéziszerszámgyár Szegedi Leányvállalata felvételre keres tervelőadót és anyagkönyvelőt. Jelentkezni lehet: Szeged, Rigó u. 38. A Kéziszerszámgyár Szegedi Leányvállalata közép- vagy fel­sőfokú gépipari végzettséggel és szakirányú gyakorlattal rendel­kező munkavállalót keres felvé­telre, műszaki fejlesztési mun­kakörbe. jelentkezni lehet: Sze­ged, Rigó u. 38. A Kéziszerszámgyár Szegedi Leányvállalata kovácsüzemébe művezetőt, valamint két műsza­kos munkarendbe csoportvezetőt keres felvételre. Jelentkezési fel­tétel: középrokú gépipari vég­zettség és szakirányú gyakorlat. Jelentkezni lehet: Szeged, Rigó u. 38. A Kéziszerszámgyár Szegedi Leányvállalata felsőfokú vagy középfokú gépész végzettséggel .rendelkező munkavállalókat ke­res felvételre technológust mun­kakörbe. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Rigó u, 38. Az Országos Takarékpénztál Csongrád Megyei Igazgatósága felvételt hirdet lehetőleg érettsé­gizett dolgozót 8 órás nyom­tatvány és irattáros! munkakör­be. Gépirástudás szükséges, je­lentkezés önéletrajzzal I. emelel 12. A Széria Vegyesipari Szolgál­tató Vállalat felvételt hirdet te­tőfedő brigádok részérc. íviagas kereseti lehetőséggel. Jelentke­zés: Szeged, Vcresács u. 17/B. délelőtt 7—8 óra között. A Szegedi Ruházati Szövetke­zet egy műszakos üzemébe fel­vesz: varrni, vasalni tudó dolgo­zókat, valamint képzett szalag­vezetőt, üzemvezetőt és progra­mozót. Jelentkezni lehet: Kemco u. 8. Közgazdasági szakközépiskolái végzett kezdő gépíró-adminisztrá­tort felvesz az állattenyésztő ál­lomás (Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal u. 27/D). Telefon: 24-280. A Tisza Füszért Szegedi Rak­tárháza felvételre keres könyve­lői és adatrögzítő munkakörbe fiatal női munkavállalókat. Je­lentkezni lehet: Szeged, Fonó­gyári út 8. x Ikarus Szegedi Leányvállalata felvesz: felsőfokú végzettséggel, 5 év feletti szakmai gyakorlattal rendelkező gyengeáramú elektro­technikában jártas, elektromos szakembert, irányitói munkakör­be. Érdeklődni: Ikarus Szegedi Leányvállalata munkaügyi osz­tály, Szeged, Fonógyári út 13. x A Domaszéki Szőlőfürt Mező­gazdasági Szakszövetkezet azon­nali belépéssel növényvédő be­tanított munkás képzettségű dol­gozót vesz fel, növényvédös m-nkakörbe. Bérezés a 25 19X3. MÉM számú rendelet alapján, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Széesl Géza fómeztlgaz­dásznál. Telefonszám: Dumaszék A Téglaipari Vállalat felvételt hirdet az alahbi munkakörökben: motorszerelő, kőműves, elektro­műszerész, 4 nehézgép-kezelői jogosítvánnyal rendelkezőt és férfi, nöl segédmunkásokat. Je­lentkezni lehet minden munka­napon 8—15 óráig a Bajai út 2—4. szám alatt. X A Szegedi Lutonpari Szövet­kezet takarítónőt keres felvétel­re. Nyugdíjas is lehet. Napi nyolcórás munkavállaló jelent­kezését várjuk. Jelentkezni sze­mélyesen, Szeged, Cserje sor 2. sz. alatt lehet. x Felvételre keresünk 3 műsza­kos munkarendben dolgozó <K— 3-as) kazánkezelő!. Jelentkezni lehet: KSZV Ojszegedi Szövőgyár munkaerö-gazdalkodási csoport­nál, Szeged, Alsó Kikötő sor 11. Telefon: 22-144. X Festő-mázoló szakmunkás mun­katársat keres a Szeged Nagy­áruház Üzemeltetési Társulása, karbantartási munkára. Jelent­kezés helye: Szeged, Jókai u. 1. 418-os szoba. A Szeged és Környéke Vízgaz­dálkodási Társulat felvételt hir­det vizsgával rendPlkcző gépke­zelői munkakör betöltésére E 304 típusú kotróra és D 808 típusú földtolóra. Jelentkezni lehet: Szeged, Cserzy M. u. 30/A, mun­kaügyi előadónál. x Az Oxigén- és Dissousgázgyár Vállalat szegedi átfejtő állomása, Szeged-Béketelep, Vásár tér, egy villanyszerelöt vagy géplakatost gépészi munkakörbe vesz fel. Je­lentkezni az átfejtő állomás ve­zetőjénél lehet. X Pályázatot hirdetünk munka­szervező, idóclemzö munkakör betöltésére, melyhez középfokú vagy felsőfokú szakirányú vég­zettség szükséges. A pályázatban szerepeljen az eddigi szakmai te­vékenysége és munkahelyei. Je­lenlegi munkahelyének és beosz­tásának megnevezése. A pályáza­tot „Megbízható 1944/12" Jeligére a Sajtóházba kérjük leadni. X A Szegedi Építőipari Szövetke­zet felvesz üzemrendéxzt és gép­Iró-admlnisztr&tort. Jelentkezés: Szeged, Szilágyi u. 2. Munkaügyi osztály. A KSZV Ojszegedi Szövőgyár korszerű szövödéjébe felvételre keresünk textil- vagy gépipari szakközépiskolai végzettséggel rendelkező munkavállalókat mes­ter és scgédmesterl munkakör­be. Jó kereseti lehetőség. Vidé­kieknek utazási kedvezményt vagy albérleti hozzájárulást té­rítünk. Jelentkezni lehet: szövő­üzem vezetőjénél. Telefon: 22-144, Szeged, Alsó Kikötő sor 11. * A MElf-vállalat felvételre keres bérszámfejtésben jártas, gyakor­lattal rendelkező bércsoportvc­zctöt. Jelentkezni lehet: Szeged, Borskai u. 8/B, munkaügyi osz­tályvezetőnél. Az Autófrr Autójavító és Fém­ipari Vállalat felvételt hirdet di­zcladagoló-javításban gyakorlat­tal rendelkező autószerelók ré­szérc, valamint betanított nő dolgozóknak 2 műszakra prés­gépkezelői munkakörbe és férfi dolgozóknak raktári kiadő mun­kakörbe. Jelentkezés: munka­ügyi csoportnál, Szeged, Vásár­helyi Pál u. 4. sz. A Sándorfalva és Vidéke Afész pályázatot hirdet jogi-igazgatási előadói munkakör betöltésére. Az alkalmazás határozott időre szól. A pályázatokat a szövetkezet el­nökének címezve 1986. Június 15­ig lehet benyújtani. Cím: Sán­dorfalva, Szabadság tér 2. — (6762). Autószerelő (Diesel) szakmun­kást keresünk felvételre a Sze­gedi Állami Gazdaság öthalmi kerületébe. Bérezés gyakorlattól függően, illetményföld-juttatás. Jelentkezni lehet Gthalmon a kc­rülctvezetűnél, Illetve 61-233-as telefonon. A Tisza Füszért központja. Sze­ged, Sobordó u. 5., felvételre ke­res közgazdasági vagy kereske­delmi szakközépiskolai végzett­séggel és gyakorlattal rendelke­ző boltrlszámoltatót. Jelentkezni a számviteli osztályvezetőnél le­het. A Déltex Kereskedelmi Válla­lat szegedi lerakata Szeged, Fo­nógyári út 8. sz. (6-os kapu), egy takarítónőt felvesz. Kedvező munkaidő-beosztás, minden szombat szabad. Vizsgázott targoncavezetőt vesz fel a Piért Kereskedelmi Válla­lat 41. sz. lerakata. Jelentkezni: Szeged, Moszkvai krt. 4. sz. alatt, munkanapokon 7-töl 16 óra kö­zött. Munkaviszonnyal összefüggő ingyenes szolgálati férőhelyet biztosítunk mezőgazdasági mun­kában jártas házaspár részére. Jelentkezés a tanárképző fuiskola gazdasági igazgatóságán. Április 4. útja 6. Hétfőn és szerdán dél­előtt. A Déltex Kereskedelmi Válla­lat felsőfokú végzettségű, rend­szerszervezői képesítéssel, prog­ramozó és szervezőt keres. Je­lentkezni a személyzeti vezető­nél lehet: Szeged, Tábor u. 2. II. emelet. A Déltex Kereskedelmi Válla­lat felsőfokú végzettséggel, leg­alább 2-3 éves gyakorlattal terv­statisztikust keres. Jelentkezni a személvzetl vezetőnél lehet: Sze­ged, Tábor u. 2. II. emelet. Centrum héttő Június 2-án 20 százalék árengedménnyel egyes női nejlon harisnyanadrágok. Rövidárurészlegünkön Q: centrum Áruház V

Next

/
Oldalképek
Tartalom