Délmagyarország, 1986. április (76. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-03 / 78. szám

Csütörtök, 1986. április 3. 3 Ünnepségek, kitüntetések, elismerések Átadták az idei művészeti díjakat Hazánk felszabadulásának 41 évfordu­lója alkalmából szerdán, a Parlament va­dásztermében átadták az idei Kiváló és Ér­demes Művész kitüntetéseket. Az esemé­nyen megjelent Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja; Pál Lénárd, a központi bizottság titkára; Csehák Judit, a Minisz­tertanács »elnökhelyettese. Köpeczi Béla művelődési miniszter ünne­pi beszédében emlékeztetett: felszabadulá­sunk évfordulóján immár hagyomány, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya elis­merését fejezi ki azoknak, akik hosszú időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtot­tak a művészetek különböző ágaiban. A miniszter ezután átadta a kitüntetéseket. Művészeti díjasaink r Érdemes művész: Király Levente A Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze Almási Éva, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművésze, a Magyar Nép­köztársaság Érdemes Mű­vésze, Bcrcs Ferenc népdaléne­kes, az Országos Filharmó­nia Liszt Ferenc-díjas és SZOT-díjas szólistája, a Ma­gyar Népköztársaság Érde­mes Művésze, Csányi Árpád, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas díszlettervezője, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, Dömölky János, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas filmrendezője, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, Gáti József színművész, a Színház és Film­művészeti Főiskola nyugal­mazott egyetemi tanára, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze, Illés Gyula Munkácsy Mihály-dijas szobrászmű­vész, a Magyar Népköztár­saság Érdemes Művésze, Hass János Munkácsy Mi­hály-dijas grafikusművész, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze, Kcvoházi Gábor, a Ma­gyar Állami Operaház Ni­zsinszki-díjas és Liszt Fe­renc-dijas magántáncosa, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze, Petress Zsuzsa, a Főváro­si Operett Színház Jászai Mari-díjas színművésze, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze, Redő Ferenc SZOT-díjas festőművész, a Magyar Nép­köztársaság Érdemes Művé­sze, Székely Gábor, a Katona József Színház Jászai Mari­dijas igazgató-rendezője, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze, Szokolay Sándor Kossuth­díjas, Erkel Ferenc-díjas ze­neszerző, a Liszt Ferenc Ze­neművészeti Főiskola egye­temi tanára, a Magyar Nép­köztársaság Érdemes Művé­sze. Á Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze Blaskó Péter, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas színművésze, Csala Zsuzsa, a Vidám Színpad Jászai Mari-díjas színművésze, Cserhalmi György, a Ka­tona József Színház Balázs Béla-díjas színművésze, Czigány Tamás, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas filmrendezője, Dccsényi János, Erkel Fe­renc-díjas zeneszerző, a Magyar Rádió osztályveze­tője, Demján Éva Jászai Mari­díjas előadóművész, Drahota Andrea, a Thália Színház Jászai Mari-díjas színművésze. Fehér György, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas filmrendezője, Gyurkó Henrik, az Álla­mi Bábszínház Jászai Mari­díjas bábművésze, Hegedűs István, Munká­csy Mihály-díjas karikatu­rista. Horkai János, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze, Horváth Zoltán, a Fővá­rosi Operett Színház Erkel Ferenc-díjas művészeti ve­zetője, Iglódi István, a József At­tila Színház Jászai Mari-dí­jas főrendezője, Janzer Frigyes Munká­csy Mihály-díjas szobrász­művész, Jordán Tamás, a Kapos­vári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas színművé­sze, Kaló Flórián, a József Attila Színház Jászai Mari­díjas színművésze. Kaszás Ildikó táncművész, a Magyar Állami Operaház balettmestere, Király Levente, a Szegedi Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas és Juhász Gyula­díjas színművésze, Kocsis Sándor, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas operatőre. Kő Pál Munkácsy Mihály­díjas szobrászművész. Lőcsei Jenő, a Magyar Állami Operaház Liszt Fe renc-díjas magántáncosa, Lugossy László, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas filmrendezője, Matuz István Liszt Fe­renc-dijas fuvolaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagoza­ta főiskolai docense, Onczay Csaba Liszt Fe­renc-díjas csellóművész, az Országos Filharmónia szó­listája, a Liszt Ferenc Ze­neművészeti Főiskola egye­temi docense, Pákozdi János, a Népszín ház Jászai Mari-díjas szín­művésze, Pásztor Gábor Munkácsy Mihály-díjas képgrafikus, a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanára, Pege Aladár Liszt Fe renc-díjas gordonkaművész, a Liszt Ferenc Zeneművésze­ti Főiskola egyetemi ad­junktusa, Polgár László, a Magyar Áilami Ooeraház Liszt Fe­renc-díjas magánénekese, Révész László, a Vándor Sándor Kórus SZOT-díjas és Liszt Ferenc-díjas veze­tő karnagya, a Magyar Rá­dió osztályvezető-helyette­se, Richly Zsolt, a Pannónia Filmstúdió Balázs Béla-dí­jas rajzfilmrendezője, Simon Albert karmester, a Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola egyetemi do­cense, Szegedi Erika, a Vígszín­ház Jászai Mari-díjas szín­művésze, Szcmcthy Imro Munkácsy Mihály-díjas képgrafikus. Szenes Zsuzsa Munkácsy Mihály-díjas iparművész, Tóth István Balázs Béla­díjas és SZOT-díjas fotó­művész, WUrtz Adám Munkácsy Mihály-díjas grafikusmű­vész, Zolnay Pál. a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs­Béla-díjas filmrendezője. Amióta kackiás bajusszal megtűzött szakállat hord, alig ismerni rá- Pedig ez is a játékért van: Falstaff mi­att növesztett új burát ma­gának Shakespeare IV. Hen­rikjéhez a Kisszínházban. A szegedi prózatársulat móka­mesterének kisujjában a szakma, kivételes játékin­telligenciájához, tehetségé­hez jószerével csak hűsége mérhető. Hűsége a pályá­hoz, a város színházához. 195!)-ben végzett a főisko­lán, azóta él és dolgozik itt, több mint negyedszázada tehát, kitérők, megszakítá­sok nélkül. Amit értékélni csak az tud igazán, kinek van néminemű fogalma e nehéz mesterség, szakma, művészet látható és látha­tatlan labirintusairól. Azon kevesekhez tartozik, akik mellett generációk egész sora fluktuált a sze­gedi színházban. Még a nagytekintélyű Kiss Ferenc oldalán mutatkozott be a Zalameai bíróban, hogy az­tán megjárja a szerepek jó­szerivel teljes műfaji és nagyságrendbeli skáláját. Az Érdekházasságban Bé­kés András úgy megtáncol­tatta, hogy sokáig ki sem tudott evickélni a köny­nyebb fajsúlyú vígjátékok­ból, zenés darabokból. Egy időre még az operett koro­názatlan táncoskomlkusi rangjára is „fölemelkedett", mert sznobok hiába moso­lyognak ezen, a közönség­nek szüksége van rá, sokan ma is erre mennek a szín­házba. Az áldott emlékeze­tű Komor István volt az el­ső főrendezője, akinél az Éjjeli menedékhelyben meg az Egmontban is játszott, aztán Szendrő Józseffel, Bo­zóky Istvánnal, Bor József­fel, Léner Péterrel, Giricz Mátyással, Sándor Jánossal, Lendvay Ferenccel, Ruszt Józseffel az emlékezetes fi­gurák egész arzenálja — kis szegedi színháztörténet. Beaumarchais Figarója, a Rómeó és Júlia Mercutiója, a Negyven gazfickó Vakar­csa, a Cseresznyéskert Fir­sze. Kean, vagy a legfrissebb Falstaff oly kiemelkedő stá­ciói ennek a pályának, ahonnan nem hiányozhat a Viktória, a Csárdáskirálynő, a Cirkuszhercegnö sem. Az eltelt negyedszázad során kétszer is ráijesztett hívei­re. Betegsége kivonta a for­galomból, szerencsére nem lett úrrá rajta. Szerencsére, hisz a szegedi prózának égetően nagy szüksége van rá, aki szerepet sohasem kért, és sohasem adott visz­sza, s akinek a legkisebb karakterfigura éppúgy szívügye, mint a nagyfor mátumú címszerep. Vérbeli ail round színész, a társu­lat legfrisebb Érdemes mű­vésze. József Attila-díjas: Tóth Béla Díjak művészeknek Jászai Mari-díjasok: Eperjes Károly, a Katona József Színház színművé­sze, Gallai Judit, a Fővárosi Operett Színház magánéne­kese, Gáspár Sándor, a Ka­tona József Színház szín­művésze, Gáti Oszkár, a Ma­dách Színház színművésze, Hernádi Judit, a Vígszínház színművésze, Kós Lajos, a Pécsi Nemzeti Színház—Bó­bita Bábszínház művészeti vezetője, Kubik Anna, a Nemzeti Színház színművé­sze. Lázár Katalin, a Ka­posvári Csiky Gergely Szín­ház színművésze, Ü. Szabó István, a Debreceni Csoko­nai Színház színművésze, Reviczky Gábor, a Vígszín­ház színművésze, Sallai Mi­hály, a Maciva artistája, Sunyovszky Szilvia, a Ma­dách Színház színművésze, Straub Dezső, a Vidám Szín­pad színművésze, Szakács Gyöngyvér, a Miskolci Nem­zeti Színház jelmeztervező­je, Szersén Gyula, a Nem­zeti Színház színművésze, Tiboldi Mária, a Fővárosi Operett Színház színművé­sze József Attila-dijasok: Bella István író, dr. Bé­csy Tamás kritikus, az EL­TE BTK egyetemi tanára, Bodor Adám író, Esterházy Péter író, Karig Sára mű­fordító, az Európa Könyv­kiadó szerkesztője, Tarján Tamás kritikus, irodalomtör­ténész, az ELTE BTK ad­junktusa, Tóth Béla író, a Somogyi Könyvtár igazgató­ja, Vathy Zsuzsa író, Liszt Fcrcnc-díjasok: A Budapesti Rézfúvós Együttes. Tagjai: Farkas István, Magyari Imre, Pa­lotai István, Petz Pál, Sza­bó László, Berkes Kálmán, klarinétművész, a Magyar Állami Operaház zenekari művésze, Drahos Béla, fu­volaművész, a Magyar Rá­dió és Televízió Szimfoni­kus Zenekarának tagja, Kovács Kati előadóművész. Ladányi Andrea, a Győri Balett magántáncosa Szent helyi Miklós hegedűművész, az Országos Filharmónia szólistája, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi adjunktusa. Erkel Ferenc-dijasok: Csemiczky Miklós zene­szerző, a Bartók Béla Ze­neművészeti Szakközépiskola tanára, Erkel Tibor zenei rendező, a Magyar Rádió Zenei Főosztálya vezetője, Földes Imre zeneesztéta, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi docense, Ruitner Sándor zenei szer­kesztő, a Magyar Televízió főmunkatársa, Várkonyi Má­tyás zeneszerző, a Rock Színház mb. igazgatója. Balázs Béla-díjasok: Böszörményi Géza, a Ma­film filmrendezője, Drégely­né Witz Éva, a Magyar Te­levízió díszlettervezője, Föl­dessy Margit, a Pannónia Filmstúdió filmszínésze, Kar­dos Sándor, a Mafilm ope­ratőre, Létay Vera, a Film­világ főszerkesztője, Mar­kovics Ferenc, a Mafilm ál­lófotósa, Rák József, a Ma­film operatőre, Róna Péter, a Mafilm filmrendezője, Szabó Attila, a Magyar Te­levízió rendezője. Szabó Szabolcs, a Pannónia Film­stúdió ( rajzfilmrendezője, Szeredds' András, a Pannó­nia Filmstúdió szinkrondra­maturgja, Szomjas György, a Mafilm filmrendezője. Munkácsy Mihály-dijasok: Cziráki Lajos festőművész, Györfi Sándor szobrászmű­vész, Hideg Györgyné Tan­kó Judit iparművész, a Hun­garotex ruházati formater­vezője, Janáky Viktor ke­ramikus, Kovalovszky Már­ta, a Fejér Megyei Múzeu­mok Igazgatósága művészet­történésze, Lelkes Péter ipa­ri formatervező, Móré Mik­lós restaurátor, Nádler Ist­ván festőművész, Széchenyi Lenke, az Iparművészeti Vállalat textiltervező ipar­művésze, Takács Erzsébet szobrászművész, Váli Dezső festőművész Dombiratoson született 1924. december 21-én. Nagyi utat tett meg a Somogyi. Könyvtár igazgatói székéig: asztalosból — tanult és ér-i deklődő asztalosból — lett kollégiumigazgató, majd tu­dományos munkatárs Közel harminc éve kötődik a könyvtárhoz, nagy szerepei volt az űj épület, az „ék-' szerdoboz" munkába állásá­ban. Élete legalább három­embernvi: az igazgató szíve­sen végez asztalosmunkát,; titkára az írószövetség helyi' csoportjának és természete­sen ír is. Ízes, fordulatos beszédmódját a betűk is vissza tudják adni — ezi nem kevés. Művei, mint az Atya, fiú, szentlélek (1962), a Mi, janicsárok (1969), az Ál­arcban (1976), a Gyaluvoná­sok (1978), a Móra Ferenc betűösvényein (1979) vagy a Legeltetés a három sárkány pusztáján című mesegyűjte­ménye mind-mind az alkotó ember szemszögéből látott; megélt világot ábrázolják. Aj Tiszatáj című folyóiratban jelenik meg folytatásokban a Tiszajárás című műve- soha ennyi újat és színeset nem írtak még egy folyó „ürü-i gyén". 1965-ben Szocialista Kultúráért Érdemérmet, 1970-ben József Attila-díjat, 1976-ban Juhász Gyula-díjat, 1978-ban Szabó Ervin-díjat, 1980-ban pedig SZOT-díjat kapott. Kedves hasonlattal hárítja el a dicséretet mindig a maH dár a fán nem tudja, szép-e a dala, az csak fütyül. Ez a dolga. Csinálja, mert errq született. Még sokáig. A megyei tanács alkotói díjasai Az alkotói díjasok balról jobbra: Szűcs István. Kardos Imre, Tasnádi Gábor. Szalay Ferenc és István József A megye társadalmi, gaz­dasági, és kulturális életében kimagasló szakmai hivatás­beli eredmények elismerése­ként a meRyei tanács min­den évben Alkotó Díjakat ítél oda. Felszabadulásunk ünnepe alkalmából ebben a kitüntetésben részesült a meliorációs brigád, amely­nek tagjai: Kardos Imre, az Ativizig főmérnöke, Szűcs István, az Agrober főmérnö­ke, és Tasnádi Gábor a me­gyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztály fő­munkatársa Ez a kollektíva, a meliorációban országosan is kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt öt esztendőben., A talajjavításból az Ativizig, az Agrober, a mezőgazdasá gi és élelmezésügyi osztály vállalta a feladatok nagyobb részét. A hatékony munka eredményeként a VI. ötéves tervidőszakban 30 ezer hek­tár komplett meliorációja; valósult meg szűkebb pátri­ánkban. A kollektíva magas szakmai munkájának szín­vonalát jelzi, hogy a legkor­szerűbb vízrendezés és talaj­csövezés területe az ország más megyéihez képest vidé­künkön a legnagyobb ará­nyú. A talajjavítást a fel-j sőbb szervek több alkalom­mal elismerték és a hasonló adottságú megyék számára követendő példaként állítot­ták. Alkotói Díjat kapott Ist­ván József, a hódmezővásár­helyi Fémtechnikai Vállalat igazgatója, aki 1939 óta irá nyitja az üzemet. Vezetése alatt a korábban vegyes pro­filú gazdálkodó egység, elis­mert szakmai gárdával ren­delkező, korszerű techniká­val és technológiával mükö-1 dő tanácsi középvállalattá fejlődött. Több termék gyár­tásában — mint például ipari lengőajtó, SCAN DOR kapu — országosan egyedül­állóak. önálló háttéripart te­remtettek, évről évre nőtt a dolgozók keresete, sikeresen megvalósították az anyagi ösztönzést és az elműlt öt év alatt háromszor nyerték el a Kiváló Vállalat címet. Szalay Ferenc festőmű­vész munkássága kapcsoló­dik a nagy elődök, az alföldi realisták etikai magatartá­sához. Művészetének alapja a tájszeretet, a humánum és a realista látás, — megjele­nítési mód. A magyar társa­dalom tudatbeli változása, a mezőgazdaság szocialista át­szervezése az ő művészeté­ben jelenik meg a legszéle­sebb (vűen. Ezt példázzák a Tsz-szervezés, a Tsz-elnök­ség, a Közgyűlés című mun­kái. Az utóbbi, a hatvanas évek társadalmi átalakulásá­nak legjelentősebb képzőmű­vészeti alkotása, A magyar sorskérdések közül még uzl 1848 problémái is foglalkoz tatták. Müveire a közért­hetőség és a nagy mesterség­beli tudás a jellemző. Ko­rábban munkásságát Mun­káesy-díjjal. Tornyai plaket­tel és SZOT-dijjal ismerték el s

Next

/
Oldalképek
Tartalom