Délmagyarország, 1984. november (74. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 74. évfolyam 257. szám 1984. november 1.; csütörtök Ara: 1,40 forint R ft S I' • B I Z OTT S Á G Á H Á RVlL Á P j Á ^ NDK műszeripari 7 Hz últörek bemutató Szegeden programjáról A szegedi ipari vásár te. rületén, a H jelű pavilon­ban tegnap, szerdán délelőtt műszeripari kiállítást nyi­tottak meg. Az NDK-beli ROBOTRON Export-import Vállalat és a Migért közö­sen rendezte a bemutatót. A megnyitón ott voltak Csongrád megye és Szeged város párt. és tanácsi szer­vezeteinek képviselői, a Kereskedelmi Kamara mun­katársai, vállalati szakem­berek. valamint a szovjet Maspiborímpex budapesti kirendeltségének munkatár­sai rs. Geller Károly, a Migért ••kereskedelmi igaz­gatója megnyitó beszédében elmondta, hogy az NDK­beli ROBOTRON céggel évente egymilliárd forintos forgalmat realizálnak a ma­gyar piacon. Általában ügy­vitelszervezési, adatfeldol­gozó és egyéb területeken használatos műszereket hoz­nak be. A ROBOTRON cég egyik legnagyobb partne­rük, s termékeik minősége, szervize megfelelő, az árak is elfogadhatóak. Az NDK műszeripara vezető szere­pet játszik a KGST tagor­szágaiban. Huth Hillmár, a ROBOTRON cég vezerigaz­gató-helyettese bemutatta a kiállított termékeket, ame­lyek többsége a mérőműsze­rek .családjába tartozik Erfurti, drezdai, karl-marx­stadti gyárakban készül­jek. a ber^ndggések. műi­szeripari bemutatót, ahol német és magyar szakem­berek adnak tanácsokat, tá­jékoztatást november 2-ig tekinthetik meg az érdeklő­dők. Szerdán ülést tartott a Magyar Uttörók Szövetségé­nek Országos Tanácsa a szövetség székházában. Az országos tanács rendszerezte tennivalóit az MSZMP Köz­ponti Buottsaga ifjúságpoli­tikai állásfoglaiasaval kap­csolatban. A testület hangsúlyozta: az úttörőcsapatok tevékeny­ségének mindinkább olyan­nak kell lennie, hogy abban a gyerekek találjanak alkal­mat az értelmes cselekvés­re és az élményszerzésre. A tanács kezdeményezi a gye­rekek nagyobb arányú nyá­ri táboroztatását, a nevelő­otthonok és a gyógypedagó­giai intézmények társadalmi kapcsolatainak gyarapítá­sát, valamint olyan centru­mok létrehozását is, ame­lyekben a serdülők megértő és támogató közösségre ta­lálnak. A testület ajánlást foga­dolt el a családok és az út­töröközösségek együttműkö­désének fejlesztéséről. A dokumentum — amelyet minden úttörőcsapat, pár­toló testület és szülői mun­kaközösség megkap — hang­- j ly ózza a család kiemel­kedő szerepét a gyerekek nevelésében. Az országos tanács feltárta azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyek révén a családok tágjai bekapcsolódhatnak a kisdobosok és az úttörők programjába. Az országos tanács sze­mélyi kérdésben is döntött: a Magyar Úttörők Szövet­sége titkárává választotta Friss Pétert, aki eddig a KISZ Központi Bizottsága Középiskolai és Szakmun­kástanuló Tanácsa titkár­ságának helyettes vezetője volt. (MTI) Dokumentumok elfogadásával B8SZ3ÍC Fidel Castro baráti találkozón fogadta a küldöttségek vezetőit ¡zakszív fejeződött a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának 39. ülésszaka. A szocialista gazdasági közösségnek a múlt évi berlini ülésszak óta elért fejlődését elemző tanácskozáson a tagorszá­gok miniszterelnökeik, illet­ve miniszterelnök-helyette­seik által vezetett küldött­ségekkel vettek részt. Meg­hívottként jelen volt több harmadik világbeli ország, s két latin-amerikai regio­nális gazdasági szervezet képviselője is, A tanácsko­zás munkájáról közleményt fogadtak el, amelyet később hoznak nyilvánosságra. A tanácsülés után a kubai fő­városban a KGST végrehaj­tó bizottsága is megtartotta ülését, amelyről szintén közlemény jelenik meg. Havannában szerda reg­gelre nyilvánosságra hozták valamennyi tagország kül­döttségvezetőjének a ta­nácsülés hétfői munkanap­ján. a nyitó plenáris ülésen elmondott felszólalását. Dzsambin Batmönh, a mongol delegáció vezetője beszédében részletesen szólt arról, hogy a Szovjetunió és más KGST-tagállamok mi­lyen nagy segítséget nyúj­tottak Mongólia népgazda­ságának fejlődéséhez, több tucat ipari létesítmény és mezőgazdasági üzem létre­hozásával járulva hozzá az ország előrehaladásához. Felhívta a figyelmet arra, hogy Mongóliában, részben a magyar geológusok rész­vételével folytatott feltárási munkák eredményeként ko­moly tartalékokra bukkan­tak különböző ásványkin­. Á lOJ elnökségének ülése csekböl. elsősorban szilárd fűtőanyagokból és színesfé­mekből. A .román küldöttséget ve­zető Constantin üascalescú miniszterelnök beszédében a KGST-tagovszágok együtt­működéséről szólva felhív­ta a figyelmet arra. hogy meg kell gyorsítani az 1985­ben lejáró gyártásszakosítá­si megállapodások megújítá­sát céizó munkákat, és a jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni annak, hogy mindig biztosított legyen a tagországok ellátása a sza­kosítás keretében gyártott termékekből. " Dascalescu Románia fej­lődése szempontjából döntő fontosságúnak nevezte, hogy a KGST-n belül meggyor­suljon a tudományos-műsza­ki haladás üteme. A román miniszterelnök szólt arról is. hogy a KGST­ben ki kell dolgozni a hosz­szú távú energetikai általá­nos egyezményeket, hogy a közösségen belüli igényeket jobban, stabilabban ki le­hessen elegíteni. Lubomir Strougal cseh­szlovák kormányfő hozzá­szólásában elsöspr ban arra hívta fel a figyelmei, hogy a tudományos-technikai ha­ladás új, megnövekedett kö­vetelményeket ' támaszt a KGST egész tevékenységé­vel szemben. Rugalmasab­bá kell tenni a szocialista gazdasági integrációs szer­vezet munkáját, nagyobb figyelmet kell fordítani az újító tevékenységre. Ehhez megfelelő feltételeket te­remt a következő ötéves népgazdasági tervek és a hosszabb távú fejlesztési programok most folyó egyeztetése. Magyar idő szerint a ké­ső délutáni órákban kezdő­dött meg szerdán a KGST­ültsszak záró plenáris ülé­se a tagállamok küldöttsé­geinek, s a meghívottként részt vevő országok és nem­zetközi szervezetek képvi­selőinek részvételével. Ezen az ülésen adóztak egyperces néma felállással a résztvevők a meggyilkolt Indira Gandhi emlékének, miután Fidel Castro meg­rendülten méltatta a ki­emelkedő állami vezető, a világ haladó mozgalmait következetesen támogató nagy indiai politikus érde­meit. Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a kubai állam- és minisz­tertanács elnöke még ked­den délután baráti talállto­zón fogadta a KGST .89. ülésszakán részt vevő kül­döttségei! vezetőit, a meg­hívóit résztvevők képvise­lőit. A találkozón -jelen voltak a KGST-tagországok kommunista és munkáspárt­jai gazdasági kérdésekkel foglalkozó titkárai, s a tag­államok állandó KGST-kép­viselői is. Fidel Castro rész­letes áttekintést adott Ku­ba gazdasági és társadalmi fejlődéséről, a vendégek ne­vében pedig Nyikolaj Tyi­honov. az SZKP KB Politi-. kai Bizottságának tagja, a szovjet minisztertanács el­nöke, a Szovje'unió küldött­ségének vezetője mondott köszönetet a találkozóért, a KGST tanácsülésének meg­rendezéséért. A mezőgazdasági szakszö­vetkezetek és az egyszerűbb szövetkezeti formák helyze­téről és fejlesztési feladatai­ról tanácskozott szerdai ülé­sen a TOT elnöksége Buda­pesten. a ísz-ek házában. Az elnökség megállapította: a szakszövetkezetek annak el­lenére eredményesen gazdál­kodnak. hogy földjeik több­sége gyenge minőségű. Erői­ket az e múlt időszakban összpontosítottak; számos szakszövetkezet egyesült, és a gazdálkodás feltételeit újabb központosított beru­házásokkal javították. A ki­egészítő ágazatokban, egye­bek között a borászatban és az élelmiszer-feldolgozásban is a korábbinál magasabb színvonalon termelnek. A szakszövetkezetek szolgálta­tásokkal' segítik tagjaik gaz­daságainak munkáját. Külö­nösen a központi gépjavítás, a növényvédelem és az anyagbeszerzés jelent könv­nyebbséget a tagoknak, akik — a szakszövetkezetek jelle­géből adódóan — földjük egy részét önállóan művelik. A mezőgazdasági szövet­kezetek keretében jelenleg 263 szakcsopört működik. 1982 óta ad lehetőséget az új jogszabály szakcsoportok lé­tesítésére, ám nem olyan nagy az érdeklődés, mint ahogyan azt várták. A ter­melőszövetkezeteknek túlsá­gosan nagy erőpróbát jelen­tenek az adminisztratív és szervezesí teendők, emiatt inkább a háztáji kisterme­lést támogatják szervezett formában. Az ipari és szol­gáltató szövetkezeti szak­csoportok szárra meghalad­ja az ötszázat. Alakításuk el­ső időszakában ellentmon­dásos helyzetet teremtett, például, hogy az úgyneve­zett általános költségeik a közös gazdaságra hárultak. A termelőszövetkezetek köz­vetlen érdekeltsége nemegy­szer azért sikkadt el. mert az ipari-szolgáltató szakcso­portok „elvitték'' a jól jö­vedelmező munkákat. Más I ii i .. mii. módon is szembe került a tsz és a szakcsoport anyagi érdekeltsége: ez a helyzet azonban tavaly, és főleg az idén már megváltozott. Az elnökség rámutatott: a szakszövetkezetek és az egyszerűbb szövetkezeti for­mák akkor dolgozhatnak job­ban, ha egyfelől fokozzák a termelés nagyüzemi jellegét, és ebben a folyamatban az eddiginél jobban érdekeltté teszik a szakszövetkezeti gazdálkodókat és a szövet­kezeti szakcsoportok tagjait egyaránt. Magyar-csehszlovák tárgyalások Pál Lénárd. az Országos • Műszaki Fejlesztési Bizott­! ság elnöke és Jaromir Obzi­I na, a Csehszlovák Szocialis­I la Köztársaság kormányá­| nak elnökhelyettese, a Tu­dományos-Műszaki és Baru­házásfejlesztési Állami Bi­zottság elnöke budapesti tár­gyalásaikon értékelték a két ország műszaki-tudományos együttműködésének eddigi eredményeit. Véleménycse­rét folytattak a kővetkező ötéves tervidőszak feladatai­ról. Megállapították: a két ország szakemberei a mű­szaki-tudományos együtt­működésben. s különösen az energia racionális felhaszná­lásában, a hulladékok hasz­nosításában. az elektronika egyes területein, a szántóföl­di növények nemesítésében jelentős eredményeket értek el. A csehszlovák miniszter­elnök-helyettest fogadta Aczél György. az MSZMP PB tagja, a KB titkára. A Jaromir O'ozina vezette csehszlovák delegáció láto­gatást tett >az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztéri­umban. az Országos Kör­nyezet* és Természetvédel­mi Hivatalban és a Híradás­technika Szövetkezetben. A csehszlovák küldöttség szerdán visszautazott Prá­gába. (MTI) Gyilkos merénylet áldozatává vált szer­dán Új-Delhiben Indira Gandhi indiai miniszterelnök. A kormányfő néhátiy órá­val azután halt meg. hogy szikh szélsősé­gesek a miniszterelnöki rezidencia köze­lében pisztolyokkal és automata fegyve­rekkel tüzet nyitottak rá. Az UNI indiai hírügynökség szerint a halál helyi idö sze­rint 11 órakor következett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogv Indi­ra Gandhit azonnal kórházba szállították, és az orvosok haladéktalan műtétet haj­tottak végre a több sebből erősen vérző sérültön. Felsőtestéből bél lövedéket' távo­lítottak el. de a kómába esett kormány­fő életét mar nem tudták megmenteni. A hírügynökségek ielentese szerint In­dira Gandhi rezidenciájából közeli hiva­talába indult, amikor helyi idő szerint ki­lenc óra után tíz perccel kel vagy három szikh szélsőséges egy garázsból tüzet nyi­tott rá. Feltetelezik, hogv tettüket bosszú­nak szánták, amiért Indira Gandhi júni­usban parancsot adott az amritszári aranytemplorraban elrejtőzött szikh terro­risták elleni rohamra. A merénylők kiléte, pontos száma es •ovábbi sorsuk egyelőre nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt közölte, hogy a testőrruhat viselő 'gyilkosok közül kettőt a kormánvfő testőrsége megölt, egyet pe-». dia őrizetbe vett. Egv rendőrségi szóvi­vő viszont kijelentette, hogv a merényle­tet elkövető két személvt letartóztatták. Az indiai kormánv rendkívüli iilesen vitatta meg a merénvlet nyomán kialakult helyzetet. Za.il Szingh elnök megszakította külföldi körűtiát. és szerdán délelőtt És/uk-Jemenböl visszarepült Űi-Delhibe. tíadzsiv Gandhi, a miniszterelnök-asszony fia nyugat-bengáliai látogatásai megsza­kítva. ugyancsak visszautazott a főváros­ba. Az Űi-Delhibe vezető utakat érős rend­őri alakulatok zárták le. a fegyveres erő­ket. riadókészültségbe helyezték. Az ország rádióállomásai gyászzenét sugároznak. India népe megdöbbenéssel és felhábo­rodással fogadta a merénylet hírét. Az or­vostudományi intézet előtt, ahová a sérül­tet szállították, percek alatt hatalmas embertömeg verődött össze. Megütközést és mélvséees sajnálkozást keltett Indira Gandhi halálhíre a nemzet­közi életben is. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom