Délmagyarország, 1984. szeptember (74. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-22 / 223. szám

2 Szombat, 1984. szeptember 22. Véget ért a KGST vb ülése £ Moszkva (MTI) Jegyzőkönyv' aláírásával pénteken Moszkvában véget ért a KGST végrehajtó bi­zottsdgánák llí. ülése. A kétnapos tanácskozáson, ímelyén magyar rérzrui Marjai Jótsef miniszterel­nök-helyettes, hazánk • ál­landó KGST-képviselője' vett részt. A végrehajtó bizottság üléséről a hét végén ¡;öz­leményt hoznak nyilvános­ságra. Marjai József miniszter­elnök-helyettes. hazánk ál­landó KGST-képviselője pén­teken hazaérkezett Moszk­vából. Magyar felszólalás Stocr hóimban • Stockholm (TAS7.SZ) Pénteken több szocialista ország küldöttének felszóla­lásával folytatta munkáját a stockholmi konferencia. Jevaenyii Kutovoi, a kon­nös kiiktatásáról és a békés kapcsolatok fenntartásáról. Bírálta az Egyesült Államok és legközelebbi szövetsége­sei negatív állásDontiát. Váraa István nagvkövet a ferencíán" részt vevő szoviet magvar küldöttség vezetőie delegáció lagia a többi kö­zött a Szovjetuniónak azok­ra ' a jelentós javaslataira hívta fel a Heveimet, ame­lvek felszólítják a konferen­cián részt vevő és nukleáris fegyverekkel rendelkező or­szágokat: vállalják, nem al­kalmaznak elsőként ilyen feouvert. kössenek szerző­dést a katonai erők kölcsö­hangsúlvozta hogv jelentős hozzájárulás lenne a konfe­rencia céltainak megvalósí­tásához. ha megállapodás születőe azokkal a nagysza­bású kezdeményezésekkel kapcsolat bán. amelyeket a szocialista országok vetettek fel Stockholmban. Mentési munkálatok Bejrútban 0 Bejrút (MTI) Péntek hainaha huszonhárom áldozat holttestét talál­ták mert az F.avesült Államok bejrúti nagykövetsége ellen csütörtökön elkövetett robbantásos merénylet után. A men­tőalakulatok szerint azonban még mintegy húsz ember van a romok között. Félő. hoav az áldozatok száma meghaladja a negyvenet is. Washingtoni források szerint két amerikai állampolgár vesztette életét a merényletben. Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár csütörtökön megdöbbenését és felháborodását fejezte ki a bejrúti me­rénylet miatt. A libanoni merényietekről Szervezeti, ügyrendi kérdésekről • O New York (MTI) Folytatta munkáját pén­teken aa ENSZ-közgvfllés 39. ülésszaka, amelyen 18 államfő, alelnök és kor­mányfő, valamint 99 kül­ügyminiszter vesz részt. Napirenden továbbra is szervezeti és ügyrendi kér­nyl nyersolajat termeinek ki. Jelentós olaj vagyonának köszönhetően az országban az egy főre eső évi jövede­lem eléri a 10 ezer dollárt. A dél-afrikai fajüldöző kormány kegyetlenkedései­vel szembeni határozott fel­lépésre, az elnyomott dél­dések szerepelnek, az ál- afrikai lakosság érdekelnek tnlános politikai vita hétfőn kezdődik. Az ülésszak résztvevői pénteken szavaznak Brunel .szultánság ENSZ-tagságáról. Brunel lesz a világszervezet 159. tagállama. Brunei brit gyarmat volt, 1984. január 1-én vált füg­getlenné. A csendes-óceáni Borneo szigetének északi ré­szén fekszik, tagja a Dél* védelmére szólította fel a TASZSZ jelentése szerint csütörtökön a közgyűlés 39. ülésszakának résztvevőit és a Biztonsági Tanácsot Jo­seph Garba, az ENSZ apartheidellenes különbi­zottságának nigériai elnöke. Beszédében felhívta a fi­gyelmet arra. hogy a pre­tórlai rezsimnek a fekete Ikarus-központ Bulgáriában • Szófia (MTI) Az Ikarps és a MOGÜRT kéDvlseLőinek jelenlétében pénteken Ikarus-oktatási központot adott át a bulgá­riai Sztatjke Dimitrovban. Bulgária 1951 óta vásárol Ikarus autóbuszokat, eddig mintegv négyezer darabot A szervizelés iavítása érde­kében létrehozott oktatási központban képezik ki a bol­gár szakembereket a magvar buszok iavitására. Az Ikarus gyártmányai a bolgár utakon is iól vizsgáznak, nem egv mágvar evártmánv — nem­zetközi összehasonlításban is ielentős — 1—1.5 millió ki­lométert futott nagvlavítás nélkül. Rombadőlt épületek, ha­lottak és sebesültek — ez marad a többnyire gépko­csiból végrehajtott merény­letek helyszínén. A Liba­nonban elkövetett akciók közül az utóbbi csaknem két évben azok az „öngyil­kos merényletek" voltak a legsúlyosabbak, amikor rob­banóanyaggal megrakott gépkocsival hajtottak neki a célpontnak. Az elmúlt húsz hónap akcióinak kro­nológiája: 1983 — január 29.: Egy 150 ki­logramm robbanóanyaggal megrakott gépkocsi felrob­bant a kelet-libanoni Stau­rában, romba döntve a f FSZ ottani főhadiszállá­sát. A robbanás 45 embert ölt meg, több tucat személy pedig megsérült. — február 5.: Egy 240 kilogramm TNT—t szállító gépkocsi röpült a levegőbe Nyugat-Bejrútban, a Pa­lesztin Kutatási Központ előtt. HÚBzan életüket vesz­tették, 140 személy pedig megsebesült. — április 19.: Rakterében 900 kilogramm robbanó­anyaggal felrobbant egy te­herautó a nyugat-bejrúti amerikai nagykövetség épü­lete előtt, teljesen romba döntve a kilencemeletes épület középső részét. A robbanás hatvanhárom sze­mély (köztük 17 amerikai) halálát okozta. A sebesültek száma száz körül volt. — július 20.: Három fegy­veres egy mozgó járműből tüzet nyitott a bejrútt Sum­merland Hotel épületére, és felrobbantott egy gépkocsi­ba rejtett robbanószerkeze­tet. Hatón életüket vesztet­ték, tizenheten megsebesül-' tek. — augusztus 5.: Az észak­libanoni Tripoliban, a pén­tek déli ima idején hivők­kel telt mecset előtt rob­bantottak fel egy 75 kg TNT-vei megrakott Volks­wagent. Húszan életüket vesztették, negyvenhármán megsebesültek. — augusztus 7.: Egy 100 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó gépkocsi robbant fel egy zsúfolt piacon a Bekaa-völgy keleti részén levő Baalbek városban. A mérleg: harmincöt halott ée 133 sebesült. — október 23.: Csaknem egy időben két teherautóva' öngyilkos robbantásos me rényletet követtek el Bi rútban a francia és az affi" rikai tengerészgyalogos szálláshelye ellen. A robb nás következtében 241 amr rikai é6 ötvennyolc franc katona vesztette életét. — november 4.: Ugv i ezzel a módszerrel hajt'« tók végre támadást a d< libanoni Tirben az izr*< hadsereg egyik állása «'le Harminckilencen életüke vesztették, (köztük 29 izrae li katona). — december 5.: Gépkocsi ban elhelyezett bomba rob bant Nyugat-Bejrútban, egv kilencemeletes lakóház alat­ti garázsban. Tízen életüket vesztették, 84-en megsebe­sültek. i 1934. szeptember 5.: Nyu­gat-Bejrútban felrobbant egy gépkocsiban elhelyezett bomba. Négyen életüket vesztették, a 2« sebesült egyike Szelim el-Hossz köz­oktatási miniszter volt. aki gépkocsin a helyszín mel­lett hajtott el. kelet-ázsiai Országok^Saö-*,.^. ^möeni vetségéagk. F6 .valutabevé-. v . . , i teli forrása az olaj., lelöhc- ^eutóbbi erőszakos akjflól lyein n8i>' 175 éfcér hordó- sók ember halálát okozta. jlitq»; oi'- ifi ! fl megoldás keresése I assan egy esztendeje rendezésében". A nemzet­már, hogy Cipruson közi szervezet törekvését a török kó/.ossée negyven leginkább maguk az érin­tagú nemzetgyűlése önké- tett felek nehezítik. Javier nyesen kikiáltotta az Észak- Pérez de Cuellar erőfeszí­ciprusl Török Köztársasá- tése az utóbbi hetekben got. Ezzel a mesterségesen némileg előmozdították a kettészakított sziget északi két közösség közeledését, és déli része között gya- Közvetetten bár. az ENSZ­korlatilag megszűnt min- főtitkár személyes ^ bekap­den érintkezés. A hovato- csolásával megkezdődött a vabb állandósulni látszó párbeszéd, amelynek fol.v­helyzet mögött százezrek tatása lehet október 15-tc tragédiája, kényszerű me- a tárgyalások másodil. nekülése. ideiglenes ottho- szakasza. Pérez de Cuellar nok ós romos városok fl- konstruktívnak nevezte a gyelmeztetnek a ciprusi legutóbbi kísérlete ered­kérdés megoldatlanságára, ményét. A tárgyalófelek A két közösséget elválasztó között azonban alapvető „zöld vonalon" az ENSZ kérdésekben továbbra békefenntartó erői vi- sincs egyezés. Kiprianu gyázzák a látszólagos nyu- ciprusi elnök olyan köz­galmat. társaságot kíván létrehozni Szaljut—7 Kettőszázhuszonhét napja a világűrben Egészségesek az űrhajósok 0 Moszkva (MTI) sükre álló jtszobakerékoá­Változatlanul jó egészség- ron" és a házi futópályán, ben folytatja az előírt ku tatási program végrehajtását a Szaljut-7—Szojuz-11 or­bitális, űrkomplexum fedél­zetén Leonvid Kizim. Vla­gyimir Szolovjev és Oleg átykov. A három űrhaiós nár 227 naDia dolgozik a /iláaűrben. Pénteki prrxrramiuk között szerepelt eevebek között né­hánv műszaki kísérlet el­végzése. Az űrhajósok folv­tatiák az elhasználódó^ al­katrészek cseréiét a fedelze­ti rendszerekben és műsze­sen készített bonyolult mű­szerrel az űrkomplexum la­kói a csillagászati fizika te­rületén szerzett úi ismerete­ket: 48 alkalommal vizsgái­iák a csillagrendszerünkből • és azon kívülről érkező ! röntgensugarakat. Az űrhajósok ielentése és reken. Oleg Atvkov űrhaiós- a földi iránvítóközDontba be­orvos szigorú felügvelete és érkező telemetriai adatok erós j természetesen részvétele szerint Kizimék közérzete i<V irá- mellett, nanonla végeznek az orbitális ürkomDlexum Közéleti napló LOSONCZI TAL ÜDVOZLO TÁVIRATA Losonezi Pál, az Elnöki Mali Köztársaság elnökétőr­Tanács elnöke táviratban szága nemzeti ünnepe al­üdvözölté Moussa Traorét. a kalmából. SZŰRÖS MATYAS • ANGOLAI KÜLDÖTTSÉGET FOGADOTT Siűrös Mátyás, az MSZMP Központi- Ellenőrző Bízott- i Központi Bizottságának tát- ság elnökhelyettese, X„£öz­kára pénteken fogadta az Dorrti Bizottság tagja" ve­MPLA-Munkapárt küldött- ff*; \ «ív«'y« ta­, ,. , ... , . lalkozón a két párt kapcso­séget, amelyet Antonio Ja- iatainak kérdéseiről folytót­cinto do Amral Marti ns, a tak megbeszélést. FRANCIA PARTDELEGACIÖ LÁTOGATÁSA Az MSZMP Központi Bi- ködését tanulmányozták. A zottságának meghívására küldöttséggel — amelyet fo­szeptember 17. és 21. között gadott Ballal László, az látogatást tett hazánkban a MSZMP Központi Bizottsága Francia Kommunista Párt gazdaságpolitikai osztályá­küldöttsége. amelynek élén nak vezetője — Kovács Im­Richard Sánchez, a KB re, a KB osztályvezetö-he­„ x x , x - - agrárpolitikai osztályának iyettese és Eleki János, a „Szíren" elnevezésű röntgen l vezetője alít. A francia ven- „ teleszkóp-színképelemzővel | dégek az MSZMP agrárpoli- 1 ermeloszővetkezetek Or­folvtatott megfigyeléseket. A ¡ tikáját, a mezőgazdasági szágos Tanácsának főtitkára szoviet és francia tudósok , szövetkezeti mozgalom mű- folytatott megbeszélést, és szakemberek áltól közö­VEZETÖ BRAZIL ÜZLETEMBER LATOGATASA Faluvégi Lajos, a Minisz- A. elnökét. A megbeszélé­tertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke penteken fogadta a hazánk­ban tartózkodó dr. Paolo Manuel Protaaiót, a Brasil Marketing Internacional S. Befejezték az űrhajósok a kondicionáló gyakorlatokat fedélzeti rendszerei az űrállomáson rendelkezé- ¡isnn működnek. Turisták figyelmébe A valutaellátásról Ciprus sorsa azon- a szigeten, amelyet , ban már egy .évtizede té- központi kormányzat mája a nemzetközi fóru- nyitana. Denktas. a török moknak. Tíz esztendeje, közösség nevében konfö­1974-ben ugyanis Törökőr- derációs államot akar. szag csapatokat tett pattra amelyben a központi ka­a sziget északi részén. Ürü- binet csak névleges hata­gyet az adott Ankarának lommal rendelkezne. a erre, hogy görög naciona- közösségek vezető testüle­listó érzeimű ezredesek egy tel pedig önállóan intéz­csoportja puccsot kísérelt nék ügyeiket. Az ENSZ mag Makariosz érsek- főtitkára — külön-külön elnök ellen, jelszavuk az meghallgatva mind n két Enozisz, az anyaországhoz felet — olvan áthidaló való csatolás volt. A török megoldást alánlott fel a közösség, amely a lakos- közösségeknek, amelyben egy súgnak 18 százaléka, min- kétkamarás törvényhozás den eszközt hajlandó volt (alsóházában 70—30 szá­felhasználni, hogy meg- zalékban. felsőházában pe­védie önállóságát. dig 50—50 százalékban osz­A tavaly novemberben lanának meg a görög. ¡1­lörténtek. a sziget forrná- letve a török kéoviselők) lis kettészakítana, a világon irányítaná az ország ügye­mindenfelé ellenérzést vál- it. tott kl. Egyedül Törökőr- IJ '«szú időre lesz még száa sietett elismerni, és rl munkája Pérez de támogatásáról biztosítani a Cuellárnak. A ciprusi kér­ciprusi törököket. Az ENSZ dés megoldása felé vezető Biztonsági Tanácsa az ese- göröngyös úton a felek­mények kapcsán kinvllvá- nek olvan lényeges kérdé­nitottó, hogv a szigeten seket keli tisztázniuk, hogv ' szervei mégvizseá'hatiák és járművenként 180 koronával csak egv köztársaságot is- mekkora legyen a közös­mer el. Egyúttal felkérte a ségek áltól ellenőrzött te­főtitkárt: folytasson jó- rfile'ek nagysága, hogyan szolgálati tevékenységet, osszák meg a hatalmat a hogv „mihamarabb előbb- központi kormány és a kö­re lépjenek a ciprusi kér- zösségek közö*+ dés igazságos és tartós Mallár Éva sen áttekintették az együtt működésben érdekelt ma­gyar és brazil vállalatok kapcsolatait, és tárgyaltak azok kiszélesítésének. SZEPTEMBER 21. — A MAGYAR DIÍAMA NAPJA A Magyar Írók Szövetsé­ge kezdemenyezésére é.s a művészeti szövetségekkel normá- I egyetértésben a Művelődési Minisztérium szeptember 21-ét a Magyar dráma nap­jává avatta. A Javaslat ta­valy, az új Nemzeti Szín­ház felépítésének támogatá­sára alakult védnökségi ülésen hangzott el azzal az indoklással, hogy szeptem­ber 21-e Madách Imre Az ember tragédiája című drá­mája ősbemutatójának nap­ja. Ez a nap — az elképze­lések szerint a költészet napjához hasonlóan — arra szolgálna, hogy felhívja a figyelmet a hazai dráma­irodalom értékeire. II Budapest (MTI) A szocialista országokba irányuló utazások iránti ér­deklődésre és az idei nvári tapasztalatokra tekintetlel. illetékes helyen ismét fel-, híviák a flgvelmet arra. utazóknak minimálisan 1800 zlotyval kell rendelkezniük, ami néevnaoi tartózkodásra iögosít. további naponként az összeg 450 zlotyval emel­kedik. A Lengyelországon átutazóknak ugyancsak leg­hogv a KGST-tagországokba alább 450 zlotvt kell vásá­utazók évente továbbra is rolniuk. A Csehszlovákiába 15 ezer forintért vásárolhat- utazóknak az utazás első nak rubelelszámolású valu- naniára 150 korona fizető­Iát. Ezen belül naponta 1000 eszközzel kell rendelkezniük, forintos keretben. A sze- amelv összeg minden továb­mélvgénkocsival utazók kü- bi napra 90 koronóval etnel­lön vásárolhatnak valutát a kedik. A Csehszlovákián sze­benzinköltséeekre is. Egyes mélvgénkocsival vagy mo­szocialista országok vám- torkerékpárral átutazóknak a beutazás feltételének te- kell rendelkezniük minden kinthetik. hogv rendelkez- határátlépés alkalmával. _ A nek-e a magvar utósok tar- Romániába utazók esetébén tózkodási költségeik fedezé- személvenként és naponta 80 sére hivatalosan áfváltott lei összegű valutaellátás valutával, tev például — meglétét az illetékes román korábbi megállapodás alao- szervek a beutazáskor ellen­ján — a Lengyelországba őrizhetik. Simón Bolivár, amerikai szabadságharcos mellszobrát, a Venezuelai Köztársaság ajándékát fel­avató és koszorúzó ünnep­séget tartottak pénteken Csepelen, a Slmón Bolivár téren. Az eseményen Péter János, az országgyűlés alel­nöke. a Simón Bolivár-em­lékbizottság elnöke mondott ünnepi beszédet, méltatva a SZOBOR AVATÁS latin- hadvezérként, felszabadító­ként és államszövetségek el­nökeként, is kiváló forra.dál­már életútját. Simón Boli var — akit Venezuela mel­lett öt latin-amerjkai ot szág tisztel saját fiaként — háromszáz éves gyarmati uralom alól szabadította fel a mai Venezuela, Bolívia Kolumbia1. Ecuador Peru é­Panama területét. MÖRICZ VIRÁG KITÜNTETÉSE Népköztársaság Elnöki ból a Szocialista Magyaror­szágért Érdemrenddel tün tette ki. A kitüntetést Kő neczi Béla művelődési mi­niszter pénteken adta át. A Tanácsa Móricz Virágot írói munkássága elismerése­ként, születésnapja alkalmá­NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BÉKESZEMINARIUM Pénteken befejeződött az az ötnapos teológiai béke­szeminárium. amelyet nyolc keresztyén nemzetközt bé­keszervezet részvételével rendeztek Budapesten. A konzultáción neves egyházi vezetők és teológusok fej­tették ki álláspontjukat az egyházak békemunkájának teológiai, erkölcsi é.s társa­dalmi összefüggéseiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom