Délmagyarország, 1984. szeptember (74. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-22 / 223. szám

Szombat, 1984. szeptember 29. 45 Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Péchy Blan­ka színművésznek, írónak, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művészének több év­tizedes kiemelkedő művészi és közéleti tevékenysége el­ismeréseként a Magyar Nép­köztársaság Babérkoszorúval ékesített Zászlórendje ki­tüntetést adományozta. A ki­tüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át pénteken a Parlament­ben. Az eseményen jelen volt Tétényi Pál, az MSZMP Központi Bizottsága osztály­vezetője, és Köpeczi Béla művelődési miniszter. Magyar jugoszláv szakszervezeti megbeszélés A Jugoszláv Oktatási, Kulturális és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének delegációja Dorde Duric el­nök vezetésével, és a Ma­gyar Művészeti Szakszerve­zetek Szövetsége küldöttsé­ge Simó Tibor főtitkár ve­zetésével határ menti talál­kozó keretében megbeszélést tartott Szegeden, az SZMT székházában. A baráti lég­körű tárgyaláson . tájékoz­tatták egymást a szakszer­vezeti munka legfontosabb kérdéseiről, többek között a művészeti intézmények, vállalatok gazdálkodásáról és a munkahelyi demokrá­cia helyzetéről. A küldöttségek megálla­podtak abban, hogy az ered­ményes tapasztalatcserét jö­vőre Jugoszláviában tartják. A jugoszláv delegációt fo­gadta dr. Ágoston József. az SZMT vezető titkára, és beszélgetést folytattak a testvérmegyei kulturális kapcsolatok továbbfejleszté­séről. Oszi BMlff — Oszí BNU Textíliák, konfekciók A szegedi textil- és kon­fekcióipar termékei nem hiányozhatnak a hazai és a külföldi kiállításokról és természetesen a piacokról. Az őszi BNV legnagyobb kiállítási standján, az A pa­vilonban reprezentatív a szegedi vállalatok, illetve az országos nagyvállalatok ke­belében működő szegedi gyárak kiállítása. Az elis­merést nem csupán a nagy­közönség és a kereskedelmi partnerek élénk érdeklődé­se jelzi, hanem azok a díjak is, amelyeket elnyertek az őszi BNV-n. Akár ritkaságnak Is mondhatjuk, hogy a Buda­print a nagydíj mellé vá-. sári díjat is kapott. A nagy­díjat a Shoking márkanevű anyagból készített asszimet­rikús mintázatú termékcsa­lád kapta. A fiatal korosz­tály tagjai is elismeréssel nyilatkoztak a bemutatott ^ttgekről, blúzokról, ruhák­ról. Valóban divatosak, fia­talosak, s szépek. Ezeket a ruházati termékeket ma­gunkra vesszük és hordjuk, de olyan Budaprint áruk is díjat nyertek, amelyeket a háztartásban használnak. Így kapott vásári díjat a Csák-show háztartási darab­áru (asztalterítők, szalvé­ták). A Budaprint Vállalat­nak több gyára van a fővá­rosban és vidéki városok­ban, így a Szegedi Textil­művek is, ahol az alapanyag készül. A Pannónia Szőrmekiké­szítő, Konfekció és Keres­kedelmi Vállalat szegedi gyára viszont késztermékek­kel jelentkezik, hiszen a bundákat itt is készítik, konfekcionálják. A Pannó­nia egyszínű és mintás pa­nofix kombinációs bundája vásári nagydíjat kapott. A bemutatott termékek között láthattunk szőrmés juh- és báránybőrböl készült írha­kabátokat. panofix kabáto­kat, nemes és félnemes szőrmékből gyártott kabáto­kat;, sapkákat, kesaíyűket. A szegedi szűcsök nagy szakmai tapasztalatát, kivá­ló munkáját dicséri a vá­sári elismerés és a közön­ség érdeklődése, bár olykor megjegyzik a látogató höl­gyek: ..Csak ne volna olyan drága." A Kenderfonó és Szövő­ipari Vállalat ugyan díjat nem hozott, nem nvert — hiszen minden kiállítónak nem adhatnak, de szép be­mutatója és néhány úi ter­méke a hagyományos és is­mert skála mellett elisme­rést kapott a partnerektől és fogyasztóktól. Tóth l.ász­ló vezérigazgató a vásár nvitónap.ián elmondta, how úi termékük a poliészter alapanyagból gvártott rolet­tavászon. A kék és piros színnel csíkozott vászon soortos megjelenésű, igen alkalmas a rólók mellett sportcikkek (táskák, szaty­rok), szabadidő- és kem­pingcikkek gyártásánál. Új­donságnak számít, hogv a már ismert rachelanvagbá' (polietilénből gyártott zsá­kok lyukacsos hálók, töm­lők) a bábolnai mezőgazda­sági szakemberekkel közö­sen fejlesztették ki a' bálá­zóhengereiket. így a hazai mezőgazdaság a rendszer­gazda ajánlataira ezeket a hálókat használhatja a ..gu­rigára" tekert szalmabálák csomagolásánál. A szegedi kenderfeldolgo­zó-tpar fölsorakoztatta a keresett és nélkülözhetetlen hagyományos termékeit is: ponyvaszöveteket, hálókat, köteleket, zsinegeket. Új­donságként említették a vállalat vezetői, hogy újabb 6zaküzletet nyitnak (a sze­gedi, pécsi és debreceni után) Budapesten a Tex­térttel közösen. Az őszi BNV holnap, va­sárnap zárja kapuit. A szakmai napok véget értek, a hét végén a nagyközön­ség nyitástól zárásig láto­gathatja a kiállítást, s min­den bizonnyal zsúfolt lesz a hát vége. Természetesen tar­tanak az üzleti tárgyalások A Budaprint bemutatója, k özépütt a nagydíjat nyert ruha kkal Bunda minden mennyiségb en, s minőségben, hiszen a nagydíj is ez t bizonyítja *JL*J& 1 R endkívül nehéz éveket élt át a ma­avar .népgazdaság a hetvenes évek­ben. Végérvényesen bebizonyoso­dott. hogy az extenzív fejlődés tartalékai kimerültek, s rgee kell tanulnunk úi mó­don gazdálkodni. Lezailott az első. maid a második olaiválsáa drasztikusan emel­kedtek a nversanvagárak. Egvees felmé­rések szerint Dedia az ország a második világháborús veszteségekkel arányban ál­ló cserearánvromlást viselt el. A korszak legfontosabb hazai változása az intenzív feilődésre való átállás volt. amelvet a világpiacon zailó. számunkra kedvezőtlen változások is sürgettek. A Gazdaságpolitikai kisszótár a követ­kezőképpen fogalmaz: az extenzív feilődés a bővített újratermelésnek az intenzívhez kéoest fedetlenebb típusa. Jelentősen nö­vekszik az úi termelőegységek, úi munka­helvek száma. Ebben az időszakban ke­rül sor a modern nagyipar megteremté­sére. E korszak iellemzői közé tartozik továbbá, hogv a termelésben foglalkozta­tottak száma évről évre emelkedik s a beruházások fő célia az úi munkahelyek teremtése. Az intenzív feilődés címszó alatt a következő mondatok olvashatók: e szakasz során a gazdasági növekedés fő eszköze a meglevő gazdasági erőforrások hatékonyságának a növelése. A népgazda­ság intenzív módon feilődik. ha a nem­zeti iövedelem növekedése a munkaterme­lékenység növekedéséből származik. A termeléshez szükséges eszközök hatékony­sága fokozódik, a gazdasági struktúrán be­lül megnövekszik a dinamikusan feilődő ágazatok száma. S a kevésbé számszerű­síthető tényezők, mint például a szakkép­zettség. a vezetés színvonala, a munka­szervezés. a termékek minőségének és versenyképességének fokozása különösen fontos szereDhez iut. E néhány mondatos megfogalmazásokból csak a kétféle gazdálkodási módszer alaDvető különbségeit ismerhettük meg. de ennél sokkal közvetlenebb módon bon­takozott ki az intenzív szakasz a 70-es évektől kezdve. Nézzük például a legap­róbb változásokra is ..érzékeny" beruhá­zásokat. Rendkfvül szembetűnő a váltás, ha a feilesztések céliait vizsgáliuk. Húsz évvel ezelőtt úi gyáróriások, inartelepek éDÜltek. ekkor iött létre a szocialista nagyipar. Tíz év a váltás után. a rekonst­rukciók léDtek előtérbe: a már meglevő épületeket. géDeket úiították föl. s auto­matizálták a gépsorokat. Manapság pedig kiegészítik a már meglevő berendezéseket, hogv minél kevesebb munkáskéz segítsé­gével készüljön el a végtermék. Az ilyes­faita beruházások után hatékonyabbá vá­lik a munka, hiszen egységnyi idő alatt mind több termék hagvia el a gépsorokat. Az intenzív szakasz kulcsszava a haté­konyság: az egyre dráguló nyersanyag minden grammiából úi terméket kell for­málni. takarékosan kell bánni a mind drá­gább. s egvre fogyatkozó munkaerővel. Hi­szen az úi gazdálkodási formára való át­térést éDDen az élőmunka-tartalékok ki­merülése kénvszerítette ki. Az utóbbi években ielentősen csökkent a nemzeti iövedelemből a beruházásokra iutó rész. s ígv minden vállalat rákényszerült a ke­vés pénzbe kerülő, ám nagy hasznot haitó módszerek alkalmazására. Szinte minden­hol górcső alá vették a belső szervezett­séget: hol lehetne az anvag útiát rövidí­teni., a szükségtelen állásidőket lefaragni. A szervezéstudomány legúiabb módszerei is követőkre találtak, megvizsgálták pél­dául- még a munkások . mozdulatait. és megtanították őket arra. hogv ugyanazt a munkát a lehető legkevesebb, de célszerű mozdulattal végezzék el. A vállalati célkitűzések Is átformálód­tak az intenzív szakasz éveiben. Régeb­ben a ..minél többet" szerepelt az első he­Iven: az áruellátás gondiaít méz ígv sem sikerült envhíteni. A 70-es és a 80-as evek jelszava a ..iobbat korszerűbbet", mert csak a kiváló termékek kelnek el a külpia­con. s a hazai vevők is mind ¡gémeseb­bek. Az 1980-ban végrehajtott szabálvo­zómódosítás óta a vállalatok a saiát bő­rükön érzik a külpiac ítéletét. Ha növel­ni akariák az exportiukat. rákényszerül­nek a gazdaságosan gvártható és ió mi­nőségű termékek termelésére. Ezt nevezik termékszerkezet-váltásnak: bár még nem hatotta át az ipar minden ágazatát, ered­ménvei már mérhetők az export növeke­désében. A mezőgazdaság is átalakult az 1980-as évekhez kénest, az extenzív feilődés egy­beesett a mezőgazdasági nagyüzemek, a tsz-ek állami gazdaságok létrehozásával. Ekkor jutott a magyar mezőgazdaság az alapvető gépekhez, ezek segítségével si­került a korábban parlagon maradt terü­leteket megművelni. A növekvő hazai fo­gyasztás és természetesen ezzel párhuza­mosan az export fellendülése megkövetel­te. hcev a mezőgazdaságban is a munka hatékonyságát emelő módszereket alkal­mazzanak: ekkor hódítottak teret a külön­böző vegyszerek, úi faita hibrideket ve­tettek. és tenyészállatok behozatalával át­alakult az állatállomány. Egyes területe­ken még most sem feleződött be a tech­nikai feilődés. a gabonatermelés intenzi­fikálására a magyar gazdaság nemrégiben kapott a Világbanktól ielentős kölcsönt. Eddig csak vállalati szemszögből vizs­gáltuk. mit is hozott magával az intenzív feilődés. Ám a népgazdaság változásairól szóló statisztikák is érdekes tendenciákat rögzítenek. Az úgynevezett nem anyagi ágazatok, mint például a termeléshez köz­vetlenül nem kapcsolódó hírközlés, a köz­lekedés. a szolgáltatások aránya növeke­dett. mind többen dolgoznak az oktatás és az egészségügyi ellátás területén. Szembetűnő változások mentek végbe a lakás- és városépítés szférájában is. Köz­ismert. hogy ez évtizedeken át egvet je­lentett a házgyári elemekből készült lakótelepek, s persze, a családi házas öve­zet építésével. Ennek az egyoldalúan mennyiségi szemléletnek az lett a kö\y2í­kezeménve. hogv elhanyagoltuk a törté­nelmi városközpontok régi épületeit, s azok lakásállománya is erősen leromlott állapotba került. A mai — immár sok éve érvényes — koncepció szerint az úi lakóházak épí­tése. meg az arra érdemes régi házak fel­újítása korszerűsítése egyenrangú tevé­kenység. Egyiket sem lehet a másik elé rangsorolni, ha az úi lakótelepek, családi házak alkotta kertvárosok építésével pár­huzamosan' mind iobban kibontakozik a történelmi városközpontok felújítása. Nem­csak állagmegóvásra törekszünk. hanem arra. hogy — ahol lehet és kifizetődő — a mai igénveknek megfelelő, korszerű ott­honokat alakítsunk ki a régi lakásokból. V isszatérve a termelőszférára, min­denekelőtt az iparra: az ipari ága­zatok szerkezete mind iobban mó­dosul. Az élen iárók közé kerültek a ko­rábban másodrendű szerepet iátszó terü­letek. a finommechanika, az elektronika, számítástechnika stb. A mikroelektronika fellesztése a magvar neneazdaság egyik legfontosabb feladata a 80-as évek derekán. Nagyrészt ennek a sikerétől függ. sikerül-e lépést tartanunk a világban végbemenő gvors változások­kal. Az úi ágazat iellemzői mintegy kon­centrálják az intenzív feilődés ieeveit: a lehető legkevesebb anvag és energia fel­használásával. az emberi tudás maximális kiaknázásával, mind bonyolultabb nagv értékű berendezéseket, fogyasztási cikke­ket kell előállítani. l>. M. Csillagászati ősz k Napéjegyenlőség Szombaton, szeptember kapja a több fényt és me­22-én, nyári időszámítás leget, ott most kezdődik a szerint 22.33 órakor bekö- tavasz. Nálunk az északi szönt a csillagászati ősz, féltekén viszont egyre rö­napéjegyenlőség alakul ki vidülnek a nappalok, hosz­bolygónkon, vagyis, az észa- szabbodnak az éjszakák, s l ki és a déli féltekén' egy- a Nap mind laposabb szög­haránt 12 óra a nappal és az ben küldi ránk sugarait, éjszaka. A 22.33 óra azt a Most, vasárnap délben még pillanatot jelenti, amikor a 42 és fél fokos szögben ér­Nap eppen az Egyenlítő fö- , , , lőtt áll. Más években szép- keznek a napsugarak, de­tember 23-a a csillagászati cember 22-én, az év legrö­ősz kezdete, most viszont, videbb napján pedig már 19 mivel szökőév van, néhány fokra szűkül, látszólag alig órával előbbre tolódik a araszra a horizont fe­napéjegyenlőség időpontja. lett de]el majd a Nap. Ek­Vagyis, csillagász szemmel kor a leghosszabb az ár­| szombat reggel még nyár nyékünk. (Nyáron 66 fokos lesz, késő este pedig már szögben tűznek ránk a nap­sugarak.) ősz. NtiSV Lá-WM íetvé-te'et A KSZV új terméke, a ro lettavászon, szemre is tet­szetős, s alkalmas sok oldalú fölhasználásra ősszel a Föld a nap kő- Vasárnap, az első teljes tüll pályán vándorolva, ten- csillagászati őszi napon a • „, ... , , , , , „ Nap nyári időszámítás sze­: gelyevel ugy fordul a Nap rint 6.32_kor kel és 18 40_ iíelé, hogy a déli félteke kor nyugszik. Korszerűbb bútorok Termékváltásra készül a hazai bútorkereskedelem legnagyobb szállítója, a Kanizsai Bútorgyár. Mint­egy nyolcvan féle gyártmá­nyának a 80 százalékát megújítja 1985-ben Több éves gyártmányl'ejlesztési munka eredményeként to­vábbfejlesztett és egészen új termékcsaládok készíté­sét kezdik meg. Szekrénysoraik egy része — például a Hannover, a Harmónia é^ a Hága — megőrzi közkedvelt rusz­tikus jellegét, a többi azon­ban jelentősen változik: más lesz a formájuk, a homlokzati díszítésük és a színezésük is. Az összhatást tekintve fiatalos vonalveze­tésre törekedtek. A Viktó­ria elnevezésű svéd fal­rendszerből — Viki néven — elemenként összerakható gyermekszoba- beren dezést is gyártanak majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom