Délmagyarország, 1984. augusztus (74. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 74. évfolyam 179. szám 19*84. augusztus 1., szerda Ara: 1,40 forint M S ZM P SZEG ED V^R Ö S ! B TZ O TT S A G Á N A K L A R J A V Betakarították a búzát Csongrád megyében A kalászosok után lóbabot aratnak A Csongrád megyei tanács vb mező­gazdasági és élelmezésügyi osztálya teg­nap, kedden délután jelentette a Mező­gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium­nak, hogy megyénkben befejeződött a 75 ezer hektárnyi búza aratása. Az idén kevesebb kombájn dolgozott, mint a megelőző esztendőkben. Viszont nagyobb teljesítményű gépeket „vethet­tek be" és így a tervezett tizennégy munkanap alatt fedél alá, a malmokba, magtárakba vitték a kenyérnek valót. Most már elmondhatjuk, hogy jó volt az idei felkészülés, szervezetten műkö­dött az arató gépezet. Megyénkben a laza homokföldektől az erősen kötött fekete földekig úgy szólván minden talajtípus megtalálható, s ezért több napos elté­réssel érnek be a kalászosok. A gépek zöme mégis csaknem egyszerre lendült munkába: a gazdaságok — főleg a ter­melési mikrokörzetekben — kölcsönösen segítették egymást. Az eredményes koo­perációnak is köszönhető, hogy minde­nütt optimális időben, veszteség nélkül takarították be az őszi árpát és búzát. A legtöbb gazdaságban — az aszály­tól sokat szenvedett homoki téeszek, szakszövetkezetek kivételével — a szak­emberek elégedettek a termés mennyisé­gével és minőségével. Nem kevés azok­nak a téeszeknek a száma, amelyek te­rületén a búza hektáronkénti termésát­laga megközelíti vagy meghaladja a 6 tonnát. Az idén is kiemelkedő eredményt könyvelhet el a makói Kossuth Tsz: a jelenlegi becslések szerint ebben a gazda­ságban a búza átlaghozama eléri a 7 tonnát. Az elkövetkező napokban még a Duna­Tisza-közi homokvidéken van egy kevés dolguk az aratócséplő-berendezéseknek, mivel a hatezer hektáron vetett rozsnak a fele még betakarításra vár, de ehhez már nincs szükség jelentős gépi appará­tusra. Mintegy harminc kombájn „vendéges­kedik" — a termelőszövetkezetek közötti megállapodás alapján — északi megyék­ben: Nógrádban, Borsodban. Az arató­cséplő-berendezések zöme átmeneti pihe­nőre tér. Néhány a vágószerkezet meg­felelő átállítása után megkezdi a lóbab betakarítását és később következik a nap­raforgó, majd a kukorica betakarítása. Addig is elkelne egy kiadós csapadék, ami még sokat segíthetne a kapásnövé­nyeken, különösen a szárazságot már alaposan megsínylett kukoricán. Bizonytalan zöldségtermesztők A legfontosabb: az érdekeltség A piacon mindenki bosz­szankodik. A háziasszony so­kallja a zöldség- és gyü­mölcsfélék árát, a termelő pedig kevesli. Mindenki a maga pénztárcája szerint mérlegeli a helyzetet, ezért az ellentmondás is érthető. S ebből aztán az is követke­zik, hogy felszínen marad a bosszankodás, az érdeklődés homlokterében marad a zöld­ségtermelés és -forgalmazás. A zöldségtermelés népgaz­dasági jelentősége is figye­lemfelkeltő. A statisztika szerint a mezőgazdaságilag művelt terület 1,5—1,8 szá­zalékán termelnek zöldséget, ugyanakkor a mezőgazdasá­gi termelés értékének 4,7— 4,9 százaléka származik az ágazatból. * Az exportnövelés egyik le­hetőségét is kínálja a zöld­ségtermesztés. Hazánkban át­lagosan 85 kilogramm zöld­séget fogyaszt egy ember évente, 70 kilogrammot fris­sen. 15 kilogrammot feldol­gozott formában. Ezzel szem­ben az egy főre jutó zöld­ségtermelés 190 kilogramm. A termelés tehát meghalad­ja a fogyasztást, így a fe­lesleget más piacokon lehet értékesíteni. A zöldségter­melés a rubelelszámolású élelmiszerexportnak több mint 30 százalékát adja. a nem rubelelszámolásúnak pedig 5 százalékát. A kül­piaci értékesítésben megha­tározó szerepe van a tartó­sított termékeknek, de a friss zöldségek exportja is jelentősen emelkedett az el­múlt években. Az agrárgazdaságnak te­hát fontos ágazata a zöld­ségtermelés. Ezért a megkü­lönböztetett figyelemnek pá­rosulnia kellene a megfele­lő termelői érdekeltséggel. A valóságban azonban nem így van, legalábbis a termelők magatartása erre utal. Az elmúlt évtizedben csökkent a zöldségfélék termőterülete, jelezve, hogy valamivel elé­gedetlenek a termesztők. Az ingadozás 100—130 ezer hek­tár között váltakozott a het­venes évek derekán, a nyolc­vanas évek elején ismét csökkent a termelői kedv. Az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság egyik je­lentése egyebek között meg­állapítja: „1970—1982 között sok volt a bizonytalansági tényező, az esetenként egy­másnak ellentmondó kor­mányzati intézkedések hosz­szabb-rövidebb ideig alapve­tően befolyásolták az ága­zat fejlesztését." Sokszor hát­térbe került tehát a terme­lők érdekeltsége, emiatt in­gadozott a termőterület, bi­zonytalanná vált egyes zöld­ségfélékből az ellátás és az export is. * Az érdekeltségre rendkí­vül érzékenyek a zöldségter­melők. Az elmúlt esztendők­ben növekedtek a termelési költségek, drágább lett a műtrágya, a növényvédő szer, a föld műveléséhez szüksé­ges gázolaj, legutóbb emel­kedtek a munkabérek köz­terhei. Mindezek megváltoz­tatták a termelés jövedel­mezőségét. Elsősorban a ter­melőszövetkezetek és az ál­lami gazdaságok mondtak le a zöldségtermesztésről, va­lamelyest növekedett viszont a termelési kedv a háztáji és kisegítő gazdaságokban. A falusi portákon ugyanis nem voltak olyan érzéke­nyek a költség növekedésé­re, mint a nagyüzemekben. Jelenleg a zöldségféléknek több mint a felét a kister­melók állítják elő. Egyes fajoknál még ennél is na­gyobb az arány. A nagy ké­zimunka-erőt igénylő ubor­kának a 75 százalékát, a hajtatott zöldségféléknek mintegy 80 százalékát a ház­tájiban termelik. Persze a kistermelők sem hazafiúi kö­telességből hajladoznak az ágyások fölött, őket is a biz­tonságosan elérhető, tisztes­séges jövedelem hajtja. Ha ezt nem találják meg az ága­zatban, másutt keresik lehe­tőségeiket. Rontja a termelés fejlesz­tésének esélyeit az is, hogy a hazai mezőgépipar nem érdekelt a gépellátás javítá­sában, így a nagyüzemek és a kistermelők gcpellátása rendezetlen. A zöldségter­melésben ugyanis speciális gépeket használnak, a pótal­katrész-ellátás azonban aka­dozik. emiatt esetenként használhatatlanok a drága masinák. Korlátozza a tech­nológiák fejlesztését, hogy az importból szármázd gyom­irtó és más növényvédő sze­rek esetenként hiányoznak. * Az ágazatnak egyik legsú­lyosabb gondja a feldolgo­zás alacsony színvonala. A piacon ízlésesen csomagolt, jó minőségű árukat keres­nek. ezzel szemben a kon­zervipari gépek többsége er­kölcsileg és műszakilag is elavult. Ehhez képest fejlet­tebb a hűtőipar, de a hűtő­lánc kialakítása még akad'V zik, a kereskedelemben sok helyütt hiányoznak a hűtő­pultok. Végül is nem a ke­resett minőségű áruhoz jut a vevő. s ez különösképpen a külpiaci értékesítést gá­tolja. Amint láttuk, számos mű­szaki-technikai hiányossá? gátolja a zöldségtermelés és -feldolgozás fejlesztését, amelyeket meg kell szüntet­ni. De még ennél is sürgő­sebb a megfelelő termelői érdekeltség kialakítása. Gép ugyanis csak akkor kell. ha a termelőnek kedve van zöldséggel foglalkozni. Ezért a termelői és forgalmazói érdek egyeztetése mindkét félnek érdeke, s így lehet legjobban szolgálni a vásár­lók igényeit is. II fegyverkezés ellen Az amerikai kormányzat — amely fegyverkezési ter­veiben most egyre nyíltab­ban a nagy hatótávolságú irányítható robotrepülőgé­pekre helyezi a hangsúlyt — alapvetően téved egy lényegi kérdésben: elképzelései, hogy katonai fölényhez jut a Szovjetunióval szemben, egyebek között a nagy ható­távolságú irányítható robot­repülőgépek terén, nem csu­pán veszélyesek, hanem egy­ben illuzórikusak is. Erre hívja fel nyomatékosan a A Pravda cikke figyelmet a Pravda keddi szerkesztőségi cikke. Miután az Egyesült Álla­mok a Szovjetunió többszöri javaslatára sem akar le­mondani erről az új típusú fegyverről, a Szovjetunióban már folyik a nagy hatótá­volságú robotrepülőgépek kipróbálása. Ami pedig az irányszögeket illeti, amelye­ken a Pentagon indítani szándékozik újabb fegyverét, az amerikai stratégák té­vesen hiszik, hogy ezek csúpán a Szovjetunió irányá­ban léteznek. . A Pravda a továbbiakban rámutat: az Egyesült Álla­mak nem kíván egyenjogú kapcsolatokat fenntartani más államokkal, nem szán-' dékozik a felmerülő kérdé­seket őszinte tárgyalások és ésszerű kompromisszumok útján megoldani, s kitér a megkötött szerződések és megállapodások betartása elől. A kongresszusi és a felszabadulási munkaverseny indulásának iapasztaiatai A kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny in­dításának tapasztalatairól ta­nácskoztak kedden a SZOT székházában az ágazati szakszervezetek megyei (bu­dapesti) tanácsainak képvi­selői. Megállapították, hogy a közelgő vártkongresszus tiszteletére kiszélesedett fel­szabadulási munkaverseny a dolgozók nagy tömegeit mozgósítja oluan kezdemé­nyezésekre, amelyek szűkebb munkahelyi feladataik tel­jesítésén túl hozzájárulnak gazdaságpolitikai célkitűzé­seink megvalósításához is. Mint arra a tanácskozás résztvevői rámutattak. az igazán értékes, formális ele­mektől mentes vállalások ott születtek, ahol a gazda­sági vezetők az első fél év eredményeit mérlegelve vi­tatták meg a dolgozókkal a soron következő teendőket. A szocialista brigádok többségének felajánlásai szorosan kapcsolódnak a legfontosabb vállalati célki­tűzésekhez, s legfőképpen a gazdálkodás javítását szol­gálják. Vállalások egész so­rát tették a takarékosabb anyag- és energiafelhaszná­lásra, az eddig külföldről beszerzett anyagok és alkat­részek hazaival történő he­lyettesítésére, a vállalati ex­porttervek megvalósításárak támogatására. Sok példa bi­zonyítja. hogy a különféle szakterületek munkatársai­nak együttműködésével olyan összetett feladat is megoldható, mint például a gépek állásidejének csökken­tése. Több helyütt erre vál­lalkoztak közösen a gépek kezelői, karbantartói. a munka irányítói, szervezői. A vállalatok gazdálkodását segítő felajánlások mellett azonban kissé háttérbe szo­rult a brigádok szocialista embert -formáló szerepe. A vártnál kevesebb olyan fel­ajánlás érkezett, amely a közösségi szellem kibontako­zására. erősítésére ösztönöz­né a dolgozókat, hogy az együtt tanulás, kulturálódás, szórakozás tartalmat kanion A tanácskozáson foglalkoz­tak a szakszervezeti mozga­lom munkaversenwuel kap­csolatos sniátós feladataival is. Felhívták a szakszerve­zeti aktivistákat: munkahe­lyükön igényeljék a gazda­sági vezetőktől és működje­nek velük együtt abban, hogy folyamatosan értékel­jék a munkaverseny ered­ményeit, a brigádok anyagi elismerése arányos legyen teljesítményükkel. Emellett folyamatosan tájékoztassák a dolgozókat a kiemelkedő munkasikerekről. Végezetül hangsúlyozták, hogy most már a felajánlások tettekre váltásán a sor. Árvízvédelmi kiállítás Szeged védelméről Mikroprocesszorok Az Egyesült Villamosgép­gyár és a Számítástechni­kai és Automatizálási Ku­tatóintézet szakemberei kö­zösen kifejlesztették az atomerőművi kazettaátrakó berendezések elektronikai vezérlésének második ge­nerációját. Az új változat­ban már mikroprocesszor irányítja a fűtőelemek cse­réjét. A jövőben ezeket a továbbfejlesztett elektroni­kai vezérléseket gyártja és szállítja a KGST-tagorszá­gokban épülő atomerőmű­vekhez az EVIG. Somogyi KArolyn-é felvétele Porcelánra rajzolt térképkülönlegesség A nem hozzáértő látogató­nak is élményt nyújt az a kiállítás amelyet tegnap, kedden délelőtt nyitott az ATIVIZIG Üjszegeden a KISZ-tábor tőszomszédsá­gában a vízügyi múzeummá alakult gátőrházban. Kardos Imre igazgatóhelyettes fő­mérnök tartotta a megnyitót. A vizet, a várost szerető, szenvedéllyel méltatta meg­nyitó beszédében az árvíz­védelem fontosságát. Sok évtizedes fotók, száz­évesnél öregebb dokumen­tumok adnak ízelítőt a za­bolátlan Folyó szelídítéséért folytatott elszántságról, aka­rásról. Nézhető gömdioptra, szögfelrakó vonalzó, fotókon a kistiszai zsilip összeomlá­sa 1887-ben. Található még térkép az Alsó-Tiszavidékről az 1700-as évekből, a Tisza Völgyének Átnézeti térképe a folyó eredetétől a Dunáig és még számtalan hasonló emlék. A kiállítás anyagát — a szegedi gyűjtés mellett — az Esztergomi Vízügyi Múzeum és a nagycenki Széchenyi Múzeum kölcsön­dokumentumai teszik teljes­sé. Megállásra, olvasásra késztet többek között egy eredeti kézírás, amely így kezdődik: „Nagy Méltóságos Gróf Belső Titkos Tanácsos Űr! Kegyelmes Uram!"... Írták ezen mód szépen, te­kintélyt tisztelőn Szegeden 1846. augusztus 17-én a leg­nagyobb magyarnak, Szé­chenyi Istvánnak. A kiállítás hétfő kivételé­vel naponta délelőtt 9-től 12-ig és délután 2-től 5-ig látható. Megközelíthető a 7 l-es autóbusszal, amelyről a Bérkert és a Szövetség utca sarkán kell leszállni, innen alig 500 méteres sétá­val érhető el a Vízügyi Emlékhely. , Ács S. Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom