Délmagyarország, 1984. június (74. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

VILÁG PRO LETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP SZ G E D 1 ROS IBIZ O TT SÁG Á NA K 74. évfolyam 127. szám 1984. június 1.; péntek Ara: 1,40 forint sí -V. ^m^mmmmé a Illést tartott megyei pártbizottság Az MSZMP Csongrád me- elnöke, Tokaji István, a gyei Bizottsága csütörtökön Derekegyházi Állami Gaz­Szegeden, Gyárfás Mihály, illetve dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titká­rai elnökletével kibővített ülést tartott, amelyen a tes­tület tagjain kívül részt vet­tek a megye állami, gazda­sági és tömegszervezeti ve­zetői. A tanácskozáson jelen volt és felszólalt Pöcs Er­vin, az MSZMP KB gazda­ságpolitikai osztályának munkatársa is. A megyei pártbizottság meghallgatta dr. Komócsin Mihálynak, az MSZMP KB tagjának, a megyei pártbi­zottság első titkárának a Központi Bizottság 1984. áp­rilis 17-i üléséről szóló, az időszerű nemzetközi kérdé­sekkel és a gazdaságirányí­tási rendszer továbbfejlesz­tésének feladataival foglal­kozó tájékoztatóját. A párt­bizottság az elhangzott tájé­koztatót egyhangúan és tá­mogatólag tudomásul vette. Ezután a megyei párttes­tület Papdi József titkár előterjesztésében megtár­gyalta a Jelentés az öntözé­ses gazdalkodás helyzetéről, javaslat a továbbfejlesztés feladataira című előterjesz­tést. E napirendi pont tár­gyalásánál jelen volt és fel­szólalt Bárányi Ferenc a MÉM főosztályvezetője. A vitában részt vettek: Molnár Lajos, a megyei TESZÖV daság igazgatója, Szabó Já­nosné, a megyei tanács el­nökhelyettese, Simády Béla, az ATIVIZIG igazgatója, Bertus Pál, a fábiánsebes­tyéni Kinizsi Tsz elnöke, Osztreluczki Márton, a szentesi Árpád Tsz dolgozó­ja, dr. Szániel Imre, a Ga­bonatermesztési Kutató In­tézet igazgatója, Pöcs Ervin, tételrendszer szigorodásával, másrészt szemléleti problé­mákkal függött össze. Adottságaink jobb haszno­sítása érdekében a pártbi­zottság szükségesnek tartja a megyei öntözésfejlesztési program kidolgozását. En­nek megvalósítása a folya­matban levő meliorációs programmal összehangoltan történjen. A középtávú cél­kitűzéseket az üzemek az Farkas Kálmán, a Pankotai olcsó energia- és víztakaré­Állami Gazdaság dolgozója, Bárányi Ferenc, Vajda György, a DÉMÁSZ vezér­igazgatója. A vitát Papdi József foglalta össze. A me­gyei pártbizottság elfogadta az előterjesztést. Megállapí­totta, hogy az öntözéses gaz­dálkodás fejlesztése a me­gye természeti adottságai, sajátos termelésszerkezete és a tervszerűen megvalósuló komplex meliorációs prog­ram alapján fontos gazda­ságpolitikai célkitűzés. Me­gyénk jó talajadottságú, azonban az ország egyik leg­aszályosabb területe. A ter­melési színvonal biztonsá­gos, tartós növelésének aka­dályozó tényezője a növény­termelés szükségletétől gyakran elmaradó csapadék­mennyiség. Ennek ellenére 1983-ig az öntözéses gazdál­kodás folyamatosan veszí­tett jelentőségéből, a megle­vő kapacitásokat sem hasz­nálták ki az üzemek. Ez egyrészt a közgazdasági fél-! - valósítását. kos fejlesztési megoldásokra alapozzák. A pártbizottság felhívja a megyei, városi/községi párt-, állami, érdekképviseleti szervek, valamint inté­zetek, intézmények, üze­mek vezetőinek figyelmét, hogy céljainknak megfele­lően munkálják ki saját ten­nivalóikat, segítsék azok megvalósulását. A politikai munkában kapjon nagyobb szerepet a szemléletformá­lás, az öntözéses gazdálko­dás ösztönzésének, a megle­vő kapacitások teljesebb ki­használásának, az öntözés­fejlesztési célok ütemes megvalósításának ellenőrzé­se. A megyei pártbizottság kéri a központi szerveket, hogy a termelési adottságok alapján a meliorációs prog­ramhoz hasonlóan kiemelten segítsék a komplex öntözés­fejlesztési célkitűzések meg­Ellenállók, antifasiszták Találkozó Szegeden Bizony sokáig kellett arra várni, amíg valósággá lett, amit a költő, Bede Anna írt; így szól a hexameter sor: „Az országút villámló por­sugarában a győztes orosz katonák meneteltek." Ah­hoz, hogy felszabadulhas­sunk, az ellenállók, az an­tifasiszták aktív segítségére is szükség volt. Mindez ré­gen történt, ezt a kort haj-' lamosak vagyunk elfelejteni. Pedig éppen ez az a törté­nelmi korszak, amelynek ta­nulságairól sohasem szabad megfeledkezni, mert a fa­sizmus (számos nyugati pél­da igazolja ezt) újraéledhet. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége tegnap, csütörtökön rende­zett először találkozót a Sze­geden élő tagoknak a DÉ­LÉP könyvtárában. Az egy­begyűlteket dr. Majzik Ist­ván, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának mun­katársa köszöntötte, majd Dékány Sándor, a Magyar tartja alapelvének, hogy tag Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének felvételi bi­zottsági elnöke tartott tájé­koztatót. A többi között el­mondta, hogy ez idő szerint a szövetségnek körülbelül Pintér József felvétele A találkozó résztvevői fasiszta propagandának, s bátor tettekkel állt ki az új rendszer, a jövő mellett. A szövetségben kilenc szekció működik. Ám mindegyik azt filmet is megtekintették, majd városnéző sétán vettek részt. Kádár János fogadta Armand Hammerl Armand Hammer, a neves amerikai közéleti személyi­ség, az Occidental Petrole,­um Corporation igazgató ta­nácsának elnöke Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyet­tes meghívására csütörtökön reggel Budapestre érkezett. Tárgyalásai során Armand Hammer megbeszéléseket folytat az amerikai vállalat és magyar partnerei közötti együttműködés további bő­vítéséről a bányászat, az energetika és a vegyipar te­rületén: áttekintik a közös, harmadik piacokon történő fellépés kiterjesztésének to­vábbi lehetőségeit. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön a KB szék­házában fogadta Armand Hammert. A szívélyes lég­körű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi hely­zet és a magvar—amerikai kapcsolatok néhány idősze­rű kérdéséről. A megbeszélésen jelen volt Marjai József. (MTI) Látogatás Mongóliában Lesenczi Pál vidéki körúton Losonczi Pál, az Elnöki Tanács hivatalos, baráti lá­togatáson Mongóliáoan tar­tózkodó elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja csütörtökön gazdag vicléKi programot bonyolított Nyamin Dzsagvaralnak, Nagy Népi Hurál Elnöksége elnökhelyettesének, az MNFP KB Politikai Bizott­sága póttagjának és más hivatalos személyiségeknek a társaságában kora reggel különrepülőgéppel Arhan­gaj megye székhelyére, a 20 000 lakosú Cecerlegbe utazott. A látogatáson részt­vettek kíséretének tagjai is. A fővárostól csaknem félezer kilométerre fekvő Cecerleg és a hozzá tarto­magashegyi szarvasmarha­fajta, amely Tibetben még vadon is tenyészik. Körül­belül 40 0Q0 hektárnyi szán­tóterülete is van a fél Ma­gyarországnál nagyobb me­le- . syének, és nem szűkölködik á ipari nyérsanydgoKban — szénben. kénben, rézben, mangánban, márványban és másban — sem. Mindez ab­ból a tájékoztatóból tudha­tó. amelyet a megye vezetői nevében G. Darambadzar, a megyei pártbizottság titkára adott Losonczi Pálnak, a magas rangú vendég ünne­pélyes és meleg fogadtatá­sa után. A gazdasági építő­munkában elért eredmé­nyeiért Arhangaj megye több alkalommal részesült zó megye a Hangáj hegység- kitüntetésben. Magyar se­ben található, területén két természeti övezet — a lige­tes puszta és a füves puszta — találkozik. Nyolc­vanezer lakosának nagyobb része tehát állattenyésztés­ből él. A mintegy másfél­milliós állatállomány zö­me (60 százalék) juh. Ér­dekesség, hogy a mintegy 20 százalékra rúgó szarvas­marha-állományt szinte ki­zárólag a jakok adják, ez a gítséggel tufabetonblokk­gyártó üzem épült. Az egynapos vidéki láto­gatás egy tejfeldolgozó kis­üzem megtekintésével zá­rult. amely után — az esti órákban — az Elnöki Ta­nács elnöke és kísérete visszatért a fővárosba. A lá­togatás hivatalos program­ja pénteken végetér. (MTI) Mozdonyok, hálókocsik, tehervagonok Korszerűbb vasúti járművek A vasúthálózat erőteljes villamosítása — két év alatt csaknem 200 kilométer hosz­szú pályát tesznek alkalmas­sá a villamosvontatásra — megköveteli, hogy a vonta­tójárművek állományának összetétele is változzék, s növekedjék a korszerű, ener­giatakarékos mozdonyok aránya. A MÁV annak elle­nére, hogy a beruházásokra, fejlesztésekre szánt összeg a korábbinál szűkösebb, kü­lönleges gondot fordít a von­tató-jármüpark korszerűsíté­sére. Az idén öt V63-as tí­pusú mozdonyt vásárolnak. Ezeket elsősorban a nagy se­bességű személyszállító vo­natok továbbítására használ­mert szerelvényekkel — amelyek a viszonylag kisebb teherbírású pályákon fuva­rozzák az utasokat — pó­tolják az idén kiselejtezendő személykocsikat. A „kieső" másfél ezer ülőhely kétsze­resét — összesen 3300 he­lyet — biztosítják az új sze­relvények. A nagy teljesít­ményű, korszerű V63-as mozdonyból 1985-ben újabb 14-et adnak át. Mindezeken kívül 15 villamoe tolatómoz­donyt is beszerez a MÁV. A mozdonyok mellett egyéb ben készülő 220 teherkocsi, amely szintén főként a ki­selejtezett járművek ' pótlá­sára szolgálnak. A csökkenő anyagi lehető­ségek miatt egyre nagyobb jelentősége van a karban­tartó, javító, felújító munká­nak. Ehhez megfelelő meny­nyiségű és minőségű alkat­részekre van szükség. A szállítások azonban gyakran késedelmesek, s a választék,, is hiányos, ezért a MÁV egyre inkább rákényszerül, hogy maga gyártsa a szük­is vásárolnak, séges alkatrészeket. Az idén a vasúti járművekhez szük­ják, s velük gyorsítják meg hérvári Járműjavító Üzemé­a hazánkon átmehő forgat­jármüveket így például tíz hálókocsit rendeltek az NDK-ból. , „ . , , Ugyancsak jövőre állhat for- seges alkatrészek egyharma­galomba a MÁV Székesfe- dát MÁV-üzemekben állítják elő. (MTI) mat is. Az ilyen mozdony körülbelül háromszor annyi­ba kerül, mint a korábbi tí­pusú V4ö-os, teljesítménye azonban csaknem ötszöröse azénak. Két új dízelmoz­donyt is forgalomba állítot­tak ez év áprilisában; a még nem villamosított vonalakon személyszállító szerelvénye­ket vontatnak. Jövőre is jó néhány újabb mozdonnyal, kocsival gya­rapszik a MÁV járműpark­ja. A BNV-n aláírt szerződés alapján például 25 — egyen­ként háromrészes — motor­vonatot szállít a MÁV-nak csehszlovák partnere, közel hétmillió rubel értékben. Ezekkel a Piroska néven is­hatezer tagja van, ami nem kevesebbet jelent, minthogy a nehéz időkben Magyaror­szág felnőtt lakosságából minden ezredik ember el­lenszegült a nyomásnak, a jai csak olyan emberek le­hetnek, akik az újabb törté­nelmi időkben is megállták a helyűket, bizonyították: életvitelük méltóvá teszi őket a szövetségi tagságra. Oláh Miklós, a szegedi vá­rosi pártbizottság titkára a város gazdasági, politikai, kulturális életéről tájékoz­tatta a veteránokat, akik a DÉLÉP munkájáról „ szóló r Uj gazdasági társaság Huntours néven gazdasá­gi társaságot . alapított az IBUSZ és a MA VAD. A megalakulásáról szóló szer­ződést csütörtökön a Hilton Szállóban írta alá Harsányi Zoltán, az IBUSZ, és Bali István, a MAVAD vezér­igazgatója. Az ezzel kapcsolatban megtartott sajtótájékozta­tón elmondták: a Huntours célja, hogy feltárja a vadá­szatban és kapcsolódó tu­rizmusban rejlő, eddig még kihasználatlan lehetősége­ket. A gazdasági társaság az IBUSZ külképviseletei közvetítésével hirdeti meg a magyarországi vadászati programokat, megszervezi a külföldiek beutaztatását, gondoskodik a szállásról, s a különféle idegenforgal­mi szolgáltatásokról. BNV - BNV Befejeződött a vásár Csütörtökön befejeződött a 79. tavaszi BNV. A vásár utolsó napján több kjállííő értékelte a vásári eredmé­nyeket, Henryk Gawronszki ke­reskedelmi tanácsos el­mondta, hogy eredményes volt a lengyel kiállítók részvétele. Számos szerző­dést kötöttek külkereskedő­ik, és több olyan megálla­podást készítettek elő, ame­lyet az elkövetkezőkben, többek között a poznani nemzetközi vásáron végle­gesíthetnek. A BNV-n ösz­szességében mintegy 30 mil­lió rubel értékben írtak alá szerződést, többségében len­gyel szállításokra. A legje­lentősebb üzletet a Metro­nex kötötte; mintegy 9 millió rubel értékben szál­lít hazánkba elektronikai és számítástechnikai berende­zéseket. Emellett megálla­podtak bányagépek, bá­nyászmentő-készülékek. s öntödei berendezések szállí­tásában és tárgyalásokat folytattak járműipari és építőipari gépek magyaror­szági értékesítéséről. Josef Kopácek, a cseh­szlovák kiállítás igazgatója elmondotta: számos cseh­szlovák termék talált gaz­dára az idei BNV-n. Az aláírt szerződések értéke meghaladja a 30 millió ru­belt. A Kovo prágai kül­kereskedelmi vállalat több megállapodást kötött műsze­rek magyarországi értékesí­tésére a Strojexport pedig a Magyar Államvasutak számára 25 klsvonatot szál­lít a helyközi járatokhoz. Rudolf Seif erlein, az NSZK-kiállítás - igazgatója arról számolt be. hogy 281 vállalatuk állított ki. jó né­hány közülük először jött el a BNV-re. Számos üzle­ti tárgyalást folytattak, egyebek között már az 1986 —90-es évek szállítási lehe­tőségeiről. A hagyománvos partnerek ezúttal is kötöt­tek üzleti megállapodáso­kat;

Next

/
Oldalképek
Tartalom