Délmagyarország, 1984. április (74. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

E D V Á R O S I B I Z O TI S Á G Á N A K L APJ A 74. évfolyam 78. szám 1984. április 1. vasárnap Ara: 1,40 forint £ ;y VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ujjlenyomat és versenyképesség E gv New York-i cég forgácsolóberendezéseket akart vásárolni, de sajátságos okok miatt a szokásosnál súlyosabbakat. Sem otthon, sem Japánban, sem Nyugat-Európában nem bukkant megfelelőre, mígnem va­laki azt, ajánlotta, próbálkozzon Magvarországon. A javal­lat jónak bizonyult, a New York-i beszerző megállapította, hogy a magvar gépek a hasonló te! iesítményű tőkés gyárt­mányokkal minden szempontból felveszik a versenyt, de azokkal szemben van egv előnyük, ténylegesen súlyosab­bak. Az üzletet haladéktalanul megkötötték. Mindezt csak kuriózumként említettük. A súlytöbblet ugyanis egy-egy rendkívül ritka kivételtől eltekintve, nem előny, hanem ellenkezőleg, hátrány az üzletkötés szem­pontjából. Többszörösen is hátrány: a nemzetközileg elfo­gadottnál súlyosabb berendezés több anvagból és energiá­val készül, tehát, költségesebb az előállítása, többe kerül a szállítása is. A többletköltségeidet viszont, mivel azok az ó szempontjából hiábavalók. a vevő nem hajlandó meg­fizetni. sőt a súlytöbblet miatt árengedményt követel, s mert érvei aligha vitathatók, többnyire kap is. A gazdaságos anvagfelhasználási és technológia ész­s/.erüsilési kormányprogram előmozdítása érdekében a kö­zelmúltban több társadalmi és állami szerv pályázatot hir­detett „Ésszerű anyagtakarékosság megvalósítása" elneve­zéssel. A pályázatról az ipari államtitkár táiékoztatta a saitó képviselőit. Az államtitkai- — többek között — azt mondta: — A magyar népgazdaság évente körülbelül ezerm'l­lVu'd forintot érő anyagot használ, illetve dolgoz fel. Ez ö magában nem bai. a baj az. hogv a hazai termelés költ­ségeinek több mint hatvan százalékát az anvagok ára te­szi ki. A magvar gyártmányok, tisztelet a nem kevés, de r-m is túl sok kivételnek, más országok hasonló célú. azokkal megegyező teljesítményű termékeinél indokolatla­r:T súlyosabbak. Megkockáztatom a kijelentést, verseny­képességünk számottevő növelésének ez igencsak jelentős, talán a legjelentősebb akadálya. Sok vállalalvezető hangoztatja: termékeik azért sú­lvosak. mert nem áll rendelkezésükre jó minőségű alap­anyag. részegység vagv a gyártástechnológia korszerűtlen. Versenyképességük javításához beruházásokra volna szükség, amihez viszont kiváltképp a2 utóbbi években, kevés a pénz. Az érvek sok esetben megalapozottak. De korárftsem mindig. Például: a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénv­gvár csaptelepei 20—30 százalékkal könnyebbek a- hasonló célű tőkés termékeknél. Hogv könnyebbek, annak nem sok millió forintos beruházás az ára. hanem értékelemzé­sen alapuló tervező munka. A mosonmagyaróváriak kímé­letlen következetességgel addig iavítgatlák gyártmányuk, konstrukcióiát. míg az „lefogyott". Kérdés, ha iparunk termékei valami csoda folytán máról holnapra — teljesítményük megtartása mellett — mindahányan lefogynának. versenyképesek lennének-e igazából a világpiacon? A felhasználók őket választanák-e elsősorban a bőséges kínálatból, s mások produktumait csupán akkor, ha ezek már elkeltek? A jelenlegieknél karcsúbb gyártmányok minden bi­zonnyal jobb pozíciót foglalnának el. de egyáltalán nem biztos, hogv a legjobbat. A versenyképesség ugyanis — a tapasztalatok szerint — nem csupán a teljesítményen és a termék súlván múlik. Termékeink versenyképességét nem csupán a súlytöbblet, hanem számos más hiányosság is rontia. A közismertek, címszavakban: a nem tetszetős csomagolás, a bizonytalan alkatrész-utánpótlás, a szállítá­si határidők be nem tartása, a nehézkes ügyintézés stb. M egesett, hogv a Lehel Hűtőgépgyár esv szállítmá­nyának átvételét, megtagadta egv NSZK-beli keres­kedő. A hü!őgén°k hibátlanok voltak, de piszkosak. A rakodómunkások ujjlenyomata díszelgett rajtuk. Hely­beli letakarításuk több százalék árengedménybe került, a szerződésben rögzített árnál ennvível kevesebbet kapott értük a magyar vállalat. Az Irodagép és Finommechnikai Vállalat — a többi között — írógépeket szállít tőkés pia­cokra. Szerelőcsoport várja azokat, villás és csőkulcsok­kal. hogv meghúzza a csavarokat. Mivel itthon nem húz­ták meg azokat. Mindez természetesen pénzbe kerül, sok­kal többe, mint amennyibe a gyáron belül derülne a csa­varok meghúzasa. Elektronikai iparunk nem lebecsülendő erőfeszítéseket tesz a nemzetközi színvonaltól mutatkozó hátrányunk csökkentésére. Ugyanakkor konstruktőreink — az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság egv tanulmánya szerint — az áramkörök és a készülékek tervezésekor csak kevésszer törekednek arra. hogy produktumuk tesztelhető legyen. Márpedig egv elektronikai konstrukció exportké­pessége attól is függ. hogy meghibásodása esetén megfelelő önteszt, illetve öndiagnosztikai rendszer segítségével a hi­bás részek behatárolhatók-e. Ha nem. úgy nem veszik meg. vagy mások gyártmányainál csak jóval olcsóbban. Sorolhatnánk még a példákat, amelyek arra figyel­meztetnek. hogv mi mindent tehetünk — kell tennünk — még versenyképességünk javításáért. Meggyőződésünk, hogy mindezeket a gyárakban is iól ismerik. Az ő érdekük is. hogv változzék, javuljon a helyzet, s sehol se kerüljünk i hátrányos helyzetbe — például ujjlenyomatok miatt. M. M. Vetnek, ültetnek, permeteznek Bizakodó tavaszelőn a gazdaságokban Az elmúlt napok, már az igazi tavasz zsendülését hoz. tak. Mintha láthatatlan ce­remóniamester vezényelte volna a cselekedeteket. Fe­kete asztalokon fürge gépek táncoltak, tarkába öltözött emierek hajladoztak, nyúj. tózkodtak. A tavasz paran­csé mindez, a veteményezés, természeti megújulás örök, de mindig változó mozdula­taival. Az idei tavaszelő nemcsak a változó borongós időjárás miatt nevezhető szomorkásnak, az év indu­!ása sem ad okot különösen n-igy vígadalomra. Változ­tak a szabályzók, több lett a befizetni való, és a várva­vart hiányzó gépek, alkat­részek, vegyszerek sem ér­keztek meg. Es ami a leg­aggasztóbb: nem esett le a kívánt csapadék sem. Biza­kodást mégis az a megfi­gyelés tapasztalata táplál­hatja. hogy az időjárás el­lentétben a rossz gazdával, még képes helyrehozni, amit elront. Talán emiatt és ész­szerű megfontolásból is. nagy a szüksége a körültekintő, takarékos gazdálkodásnak. A meglevő vagyon őrzésé­nek, a javak ésszerű por­Ccózásának és a tennivalók okcs csoportosításának. A reményt tápláló bizakodás­hoz ez is elengedhetetlenül hozzátartozik. A Csongrád megyei ta­nács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályáról ka­pott. adatok szerint a '84-es esztendő tavaszán a téeszek­neki szákszövetkezeteknek, az állami gazdaságoknak több mint 130 ezer hektár a vtlnivaló földjük. Ehhez még hozzá kell számítanunk a háztáji és kisegítő gaz­daságok parcelláit, mivel ma már egyik sem választható el a másiktól. Egy a kuckó a kemencével, hiszen sok hasznos ötlet, új. kezdemé­nyezés honosodik meg a nagyüzemekben a tanyák uovarán tapasztaltakból és Iáim egyre több olyan mód­sz< rt a kisparcellás gazdál­kouásban. amely ezelőtt csak táblás birodalomra volt jel­lemző. Mórahalmon, a Hom.ok­k.i'.túra Szakszövetkezetben a meglevő terület növelésé­re, a Tanácshegyi-dűlőben szciő' ültetnek. Kilencven hektárral viszik odébb a lugastk mezsgyéit. A szö­vetkezetben hatodik éve ül­tefnek folyamatosan szőlőt. A Kerek iskola környékén, az iden, 40 hektáron kerül a földbe a vessző, jövőre ötvennel többre, ígv több mini 200 hektár egybefüggő területen díszlik majd a sző­láskei tjük. A nagyobbik fe­le fehér, míg a kisebb — 00 hektár — a vörös bort adó kékszőlő. Időben előkészítették a táblákat az ültetéshez. Mé­lyen szántották, trágyázták, simára egyengették, majd precízen kitűzték az osz­lorv k sorát, náddal szur­kálták a tőkék helyét és e: -e a hétre csak a gyöke­res vesszők visszavágása és az ültetés maradt. Csütör­tökön munkába is állt a hidrofúrós brigád, s a nagy tartálykocsi után szaporod­tak a sorok. Amint azt Ma­sa József elnök elmondotta, 10 napra tervezték ezt a munkát. Előtte megmetszet­lek a már termő táblákon a magasra eresztett tőkéket, s ha elduggatják a kívánt Gyengén teleltek a gabonák, ahogy a szakemberek mondják, emiatt nem bokro­sodnak be kellően a tövek, és ha nem kapnak mostanában kiadós esőt, legalább 40—80 milliméterest, lényegesen kevesebb lesz az aratnivaló a tervezettnél. Ahol te­hették, árpát vetettek a kifagyott vagy éppen a szélverte gabonaföldekre. Csong­rád megyében csaknem 4 ezer hektárt. A csengclei Aranyhomok Tsz-ben ennek el­lenére aggódnak az idei termés és a jó­szágok almozása miatt. Jelek arra mutat­nak, hogy spórolniuk kell a kazlakkal, prizmákba rakott báláskorkákkal. hiszen nem tudni, mekkorára szökken majd a gabona szára. Az egyik tréfás vetöbrigád keserűséggel mondotta: ha az ő munká­jukon múlik, biztos lesz bőven szalma, mert ők kétszeresen is földbe szórták a vetőmagot. Sajnos. Képünk a tavaszi ve­téskor készült vesszőket, befejezik a ba­rackosok koronáinak ritkí­tását. Mint jelezték, ezzel a munkával nem sietnek, hi­szen még nem tudni bizto­san . melyik ág mennyi hasz­nos rügyet fakaszt. Azt- viszont már sejteni leliet. hogy. a kertek, .gyü­mölcsösök ellenségei, a ter­mést ' tizedelő' kártevők neigi nyugodnak. At tavasz indu­Uv.ával a bogarak, élőskö­dők is megkezdték hadjára­tukat. Ellenük való sikeres védekezés több módját ajanlják a növényvédő állo­mások és a csütörtöki, bu­dapesti sajtótájékoztatón heiiottak szerint a fegyver­zet is megfelelő. Van ele­gendő méreg a lemosó és a megelőző permetezéshez. Igaz. hogy a gazdaságokban, kiskertekben sokszor kény­teltnek föladni a jól bevált harci módszereket, inert nem lehet mindig a leg­hatásosabb permetekhez hozzájutni. Eltel függetlenü a gazdál­kodók bizakodnak. Ahogy Kuba Bcla kistermelő mon­dotta a minap: ő bizony, ne vessék meg érte, nem szo­kott hinni a nagykereske­dőim: ígérgetéseknek, ar.ie. Íveset Pestről tesznek, in­kább a " méregboltossal igyekszik jóba lenni. Nyil­ván a mindennapok permet­csaté ii vívó gazda elkesere­deseben tett ilyen kijelen­tést. Mert azt is mondták a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium képviselői, hogy amit mond­tak. összességében értendő. Akadnak helyek — nem ta­gad tek — ahol akadozik az elia'ás. Nem jut elegendő ju műtrágya, hasznos gyom­öiő. szapora vetőmag. De e •'• jl leginkább az ott élők tehetnek. Jó szervezéssel mindenhová eljuthat a kí­vánó áru A napokban találtunk példát arra is, miként talál­kozott az elképzelés a gya­korlattal. Rúzsán csaknem 2t)L-an vetették a burgonyát, nagy feltűnést keltve, öttö­mös felé, a Balázs- és a Na­csa-lanya közelében, autói: soia. gúlákba állított kerék, párck, fához támasztott mo­toibiciklik garmada jelezte: nagy munkába fogtak. Föl­csíkozták a krumpliföldet, párztákra osztották a vállal­kozók közölt. Jojárt Jáno­soknak körülbelül ötszáz szógöl jutott, pontosan 9 sor krumpli. Az ember kapával vágta a gödröt, a feleség pedig a karjára vett gara­bolybcl dobálta a vetőmag burgonyát. Sor végi „tanko­lá'-kcr' kitudódott, hogy a Népszabadság Tsz mindent elintézett. Megtrágyázta, föl­szántotta a földet, kiparcel­lázta a táblákat, földsar­kára vitte a velőgumós kQn­ténei eket. — Nincs megszabva, min­denki arinyit vet, amennyit akar a kijelölt területre — mondja az asszony — azt tartják felérik, úgy jó a vetés, ha a krumplik össze­szuszognak. Mi is annyit rakunk a földbe, amennyi belefér. Tanács Mátyásék jókora kis halmot gyűjtöttek a ve­tókrúrrípli közé keveredett göröngyökből. Hála a kapás kézi ültetésnek, a kemény füldgalacsinokat nem kel­leti elszórniuk. (A gép vá­logatás nélkül elrak min­dent, ami a krumplihoz ha­sonlatos.) Tanácsék se mér. gnlődtek a nem kívánatos vendégburgonyák miatt, ki­válogatták a jó gumókat vödrökbe, ládákba, hogy rtnnl hamarabb beültessék a fel holdat. Ügy egyezked­tek . a krumplivetök. hogy • a termés eladása után osz­tozkodnak az árán. A téeszé a nagyobbik rész, mivel a költségesebb munka is az ő , számlájukat terheli. Hasonlóak a tavaszi ten­nivalók más gazdaságokban is Azok jártak jól, akik a k s széi ellenére is ültettek, perme teztpk, hiszen a hét végére megint .ésőt jelez a nu tecrológia. Nyilván egyet­len gazdálkodó sem hara­gudna, ha a ráérzés most duplája lenne, hiszen olyan h;rek keringenek, . hogy a magasabb helyeken tovább apad a kutak vize... Majoros Tibor Molnár József felvételei Nem szokták számolni, hányszor hajlik a gazda, mire az apró vetökrumpliból piacra való portéka lesz. Aki benne él, azt mondja, észre sem veszi, csak ültetéskor, kapálás« kor. gazoláskor, ásáskor, válogatáskor meg zsákoláskor ér­zi a derekát. Erre mi is hajlunk egvet. hátha akkor köny­nyebb lesz. Képünk a „derekasan" krumplit velő rúzsai asszonyokat örökítette meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom