Délmagyarország, 1984. március (74. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-18 / 66. szám

Vasárnap, 1984. március 18. 7 Lada 1200-as. ZY-os el­adó. Érd. d 2v5-288-on, este 6 után. kilenc tia-raib 2 éves an yajiEh bárén yaaltikia-l, vagy anéWolil eladók. — Szemt A rátái u. t>. (Aiteó­Város). G:mvs m IJt ¿Ó'üh V^tl—. tor efoéve.1 eladó. Érdek­lődni: Tápé, Dotoa látván u 18. X 1000-es faesz»T>erfifa C-UD. Caarnus Sándor. Kiskő­rös. Szabadkai u. 57. Jó állapotban levő 1200­as Lada 2 éves műszaki­val eiadó, vagy mikro­buszba cserélhető. Lehet karosszéniahibás. Szeged. Hófvezér u. 1/B. x Eladó 50-es MTZ, oke. póokocsi. Makó, Maro6 u. 22. Érd.: mrindennap 15 óra után. x 200 D Mercedes eladó. Kistelek. Petőfi u. 63. Személygépkocsi-utánfu­tó, 1 éves. tárcsafékes, ponyvás. 260 x 160-a<s mé­retű eladó. Mihálylelek, Fobérparí u, 65. X L A K 4'Ss Ady fér mdtetti 61 m­f5, ertfélyes, H. emeleti OTP-öröklakás eladó. — Irányár 14 erer Ft/m' + OTP-ártwáMaláfi. Petőfi Sándor »1. 40/C. Éld.: hátköznap 17 óra után, Hódmezővásárhelyen. a 11-762 telefonon, illetve hé; végén Szegeden a 20-551 telefonon. Dr. Streitman Károly. Kétszobás, ettólyes, 53 mt-os torján-i OTP-s la­kás eladó. Érd.: 16—18 óráig n 17-052 telefon­számon. Fclsóvaroson (Selyem u.j II. emeleti 2 + 2 dél szo­bás lakás 500 ezer Ft + OTP-átvál falással eladó. Te'oton: 15-805. 53 m+es s2X3w.C-;eze.ii la­kás eladó. Tarján, Sza­mos u. 2. VII. 41. Érd. 17—10 óráig. Újszegeden. áprilisban induló 3 lakásos, angol típusú társasházba társa­kat ktereisünlk 115 m+es és 170 m+es lakásokhoz. Elvi építési engedély van. Érdeklődni: Szeged-, Nádas u, 13. I. 4. Ma­rod Péter. X .1 \ G-A TLA y> Tanya eladó. Rúzsa, vá­gói bolt roeliett. Gyü­mölcsös, szóló, villany, Nortontkút van. müúthoz 500 m-re. Irányár: 200 ezer Ft. Leveleket „Jó levegő 4552" jeligére a Sajtóházba kér-lttt. 700 n-öl gyümölcsös, szatymazá vasútáMomás­hoz 10 perone eladó. Ér­daklődinii: az 56-670-es te­lefonon este 6 áráig, vagy Északi városrész 333. ép fsat., bázfel'­ügyelőnél. Kerl eladó Baikto. Algyői út 40. Érd.: minden va­sárnap délelőtt. Újszegeden 945 né épí­tési telekingatlan eladó, 3 lakásos angol típusú társasházra elvi építési engedily van. Érdeklőd­ni: Fiinse lózsefné, Sze­ged, Baross L. u 2. B. II. 6. (XVIII. ép. B.) Kizárólag 16—1« óráig. 18-494 tel. z Két és fél szobás csalá­di ház eladó. Tápé, Ma­darász u. 4S/A. Érd.: 17—19 óráig. Kunfehértón üdülő el­adó. Érd.: sportedzőtá­bor. lópart. Deszk, Zója m TT szí alaktl családi lakóház jutányos áron eladó. Ér­deklődni lehet: a meg­adott címen,, mindennap. Szlksós-fürdőnéf új osz­tásban kert, vízzel, gyü­mölcs! áfcikaJ eladó. Sze­ged, Mára-marosti u. 9. x Ház eladó . Forraefoú-i, Felszabadulás u. 12., ugyanott Pa-mtóntla moto­ros kiaíra-kttor utáztftatő­va!. x Magánház eladó. Szöieg, Újvilág u. 84. szám alatt. Érdeklődni: Újvi­lág u. 86. szám alatt. Napfény társkereső; Iri­nyi jános u. 10. Csü­törtöktől szombatig 16— 19 óráig. (Tápé legele­jén.) Több száz ügyfél, kőz­tük ..6" iá! Fortuna Kapcsod-árterem tő Társa­ság, kedden, szerdán, csütörtök ön: 16—19 órá-ig, Szeged. Kölcsey u 4. 31 éves, 162 cm magas, csinos, fiatalos, függet­len elvált nő, megismer­kedne házasság céljából, korban hozzáillő férfival, aki-vei otthonomat meg­oszthatnám. Fényképes levelekre válaszolok. — „Diszkréció 4674" Jel­igére a Sajtóházba. 42 éves, 164 cm magas, független, érettségizett, házias nő vagyok. Kö­rülményeim rendeztetlek. Megismctkednék házasság céljából 170 cm-nél ma­gasabb, intelligens, ko­moly, gyermektelen fér­fival, aki mellett felszá­molhatnám a nyomasztó magányt. „Kölcsönös megbecsülés 4682" jeligé­re a Sajtéházba. Gyermekét egyedül ne­velő adminisztrátor, fér­jet keres 38 évesig. Leg­alább középiskolai vég­zettséggel. „Remény — 4694" jeligére a Sajtó­házba. Fobérleti lakássá: ren­delkező, független nő vagyok. Házasság céljá­ból keresem magas, in­telligens férfi ismeretsé­gét 53 éves korig. „Har­monikus élet 8043" jel­igére a Sajtóházba. 26 éves, 172 cm magas, 72 iag, barna hajú, spor­tolt testalkatú, mások szerint is jőítépfl fiatat!­ember vagyok. Házasság céljából megásmenkednék csinos, intelligens hölgy­gyei. aki magáitházamba jönne. Gépkocsim van-, kirándulásokat szeretem. Magas jövedelemmel ren­dé''kezem. Csak teljes fényképes leveleikre vála­szolok. ..Május 8024" jeligére a Sajtóházba. 25 éves, jómégjelenéfiü férfi, rendezett anyagi körülményekkel keresi korban hozzáillő lány is­meretségét. házasság cél­jából. „Fényképes leve­lekre válaszolok 4668" jeligére a Sajtóházba. Egyszerű, átlagos megje­lenésű, középmagas 25 és 28 éves barátok, tár­saság hiányában megis­merkednének házasság céljából, korban hozzá­juk illő lányokkel, vagy gyermektelen elvált asz­szonyciktkal'. atolk kedve­lik a sci-fit. zenóá, tár­saságot. Fényképes, kéz­zel íróit leveleket vá­runk. „Távolt tűz 4667" jeligére a Sajtóházba. Kereslek, Te! Ha 1'70 cm-nél magasabb vagy, meguntad a magányt és felesééül vemnél egy 164 cm magas, 27 éves, kis­sé zárkózott lányt, ak­kor válaszolj. „Talán si­kerül 4638" jeligére a Sajtóházba. 39 éves, barna hajú, 175 cm magas férfi, feleséget keres. Lakás megoldha­tó. „Egy gyermek nem akadály 4671" jeligére a Sajtóházba. Hatvankét éves, ' kdzép­magaa özvegyasszony megi+metfcediM korban hozzáillő független férfi­val háziasság céljából. Nyugdíjam, hétvégi há­zam van. Lakás meg­oldható. „Ketten köny­nyebb 4550" jeliéire a Sa-Rétházba. 50 éves, 170 cm magi»-, egyedül élő elvált asz­szony, társaság hiányá­ban keresi korban hozzá­illő, független, elvált vagy özvegy férfi isrne­rotségéJ, házasság céljá­ból. „VMéJültk levelét is várom 8016" jeligére a Sa-jté-bázba. 40 éves, érettségizett, el­vált asszony két gyer­mekkel keresi, házasság céljából, annak a józan éJetü, intelligens férfi­nak ismeretségé., aki szeretetet és anyagi biz­tonságot tud adni csa­ládjának, akli békés ott­honra szeretne találni. — „Két karodban 4561" jeligére a Sajtóházba. 25 éves lény megiivmer­kiedtve komoly szándékú, intelligens férfival, 28 éves korig, házasság cél­jából. „Fényképes leve­leket várok 5964" jel­igére a Sajtóházba. 28 éves, jómegjelenésú, középiskolát végzett fia­talember házasság céljá­ból megismerkedne csi­nos nővel, „Tűz 5820" jeligére a Sajtóházba. 60 éve-, özvegy, nyug­díjas férfi megismetked­ne 30—55 éves korú hölggyel. házasság céljá­ból. ,.Tanyasiak előny­ben 5812" jeliigére a Sajtóházba. Keresem rendezett anya­gi körülmények között élő, az élet miniden te­rületén igényes, művelt férfi társaságát 45 év kö­rül . házasság oétjábd!. — .. Őszinte emberi kap­csolat 4507" jeligére a Sajtóházba. 30 éves, 167 cm magas, elvált kétgyermekes fia­talember vagyok. Kere­sem házasság céljából korban hozzám Hlő el­vált vagy lány ismeret­ségét. aki két kiskorú leányomnak megértő és szerető édesanyja tudna lenná. Napfényt ós a ter­mészetét kedveli. Lakás megoldott. Fényképéé, kézzel írott lovelokne vá­laszolok. „Napfény — 5972" jeligére a Sajtó­házba. 35 éves, magas, karofiú, jókedéiyü, diplomás lány vagyok. Megismerkednék Bemét, természetet kedve­lő férfival, házasság oél­jából. „frj 4487" jeűigé­re a Sajtóházba 25 éves. 172 om maga». átlagosnál csendesebb s alán becsületesebb fiú vagyok. Kimondottan há­zasság céljából várom annak a Jólelkű, becsü­letes lánynak a leveléa, klipek szántón élete cél­ja egy harmonikus, bé­kés család! élet totarlaW­tása. levelet „Örök hű­ség 4494" jeleiére a Sajtóházba várom. Diplomás nó megáemier­kedrae knmonidottan ma­gas, jómegjelenésú, 2« év körüli diplomás fér­fival, házasság céljábóL Csak fényképes levélre válaszolók. „Megbecsü­lés 4474" jeligére a Saj­tóházba. Egyedül élő eivále férfi. 57 évee. 176 cm magas szakmunkás, józan életű, őszinte,, egyszerű, egyedül élő özvegy- vagy ekválf asrzony ismeretségét ke­resi házasság céljából. Pontos címre válaszolok. „Becsület 5912" jeliére a Sajtóházba. Szép arcú reprezentatív megjelenésű, saját lakás­sal rendelkező 28 éves lány társat leves,, há­zasság céljából, jőmeg­ici+nésű, igényes, diplo­más férfi személyében. „Szimpátia 4715" Jel­'gére a Sajtóházba. 28 eves, 167 cm magas. érettségizőt!. független nő ms:»ismerkedne hozzá­ülő férfival, kölcsönös szjnvpá'lita eseten, házas­ság céljából. „Szeretné­lek megtalálni! 8068" jeligére a SaitOházba. 44 eves, 165 cm maga--, őszülő hajú. barna, el­váiti. független, kellemes megjelenésű, nem do­hányzó asszony keresi házastársát korban. és magasságban hozzáillő korrekt, jóaneriei.mósű. káros szenvedélytől men­tes. egészséges férfi sze­mélyében Másfél szo­bás. telefonos. szépen berendezett lakásom von. őszinte válaszokat „Még nem késő 8072" jel igére a Sajtóházba. 55 éves, 168 om magas, káros s zen vedé! yekitőá mentes, sikált férfi, kor­ban hozmáii'üó. jóindula­tú, szolid nó; — házas­társat. barátot keres. — Pontos címtre válaszolok. „Megbecsülés 289 06«' jeligére a Hirdetőbe. Kezesek 165 cm-ig. 30 évesnél nem idővebb Öz­vegy. vagy elvált asz­szonytt házasság céljából, aki rendezőit körülírná ­nyék köpött él. Kiskorú gyermekem van, kocsi­val, lakássa) rendelke­zem. „Egy gyermek nem akadály 209 099" jeligl re a Hirdetőbe. 55 éves, vékony, csinos­nak mondott, barna ha­jú, nem dohányzói, füg­getlen nó, káros szenve­délytől mentes férfi is­meretségét keresi, kődeeő­nös szám péti a esetén há­zasság céljából ..Re­ményisugár 289 109" Jel­igére a Hirdetőbe, Házasság ciljábó: >2 éves, 175 cm magas, el­vált. egyszerű fiatalem­ber ezúton kenési annak a hölgynek, az Ismeretéé­gér, akiivel magányát megosztaná. „Lelki ki­egyensúlyozottság — 289 032" jeligére a Hir­detőbe. 39 éves. 168 cm magas, barna hajú szakmunkás ezúton keresi korban hozzáillő hölgy ismeret­ségét. házasság céljából. Egy gyermek nem aka­dály. „Lakos van — 289 122" jeligere a Hir­detőbe F-G \,ívl5 Gépjárművet akar venni vagy eladni? Eladjuk, vagy megszerezzük igé­nyének megfelelőt! Ve­vőknek, érdeklődőknek díjmentes. eladóknak 2%-én közvetítünk. Sze­ged—Szolnok—Gyula és 5 budapesti irodának a közreműködésév*! dol­gozunk! A szegedi autó­piacon minden vasárnap megtalál bennünket! — „Unlverzál", Makó, Vö­rös tslllag u, 6. — 6900. Telefonügyelet: 65-11-099. X Házastársat keres egy minden karos szenve­délytől mentes, nem do­hányzó. érettségütrett. kö­zépkorú férfi. Anyaglak rendezettek. Laktis van „Diszkréció 289 137" Jeligére a Hirdetőbe. 40 éves. 165 om magas segédmunkás férfi meg­ismerkedne hozzáillő lánnyal, vagy elvált asz­szonjiyal, házasság cél­jábóL Egy gyermek nem akadály. „Rossz egyedül 289 023" jeligére a Hir­detőbe. 29 éves, 166 cm magas tanárnő megismerkedne házasság céljából korban i " "--!. „Ta­lálkozás 289 084" jellgé­.j._otőoe. 158 cm magas, 32 érven, független nő megismer­kedne 170—180 cm mer­gse, intelligens, dtpkmtás férfival házasság céljá­ból. „Igényes $4 — 289 100" jeligére a Hir­detőbe.. Zárkózott, de kiegyen­súlyozott. 54 éves, csi­nosan molett, kíjzépter­me-tü. elvált nő 2 kis­gyermekkel, sokoldalú, intefiige™ társat leeres házasság céljából. „Nap­fény 289 108" jeligére • Hirdetőbe. Egyedülálló idor á-taany mailé állandó gondozót keresünk. Lakás meg­oldható. „Szegedhez kö­zel 4702" jeligére a S»j­tőházba. Gilárlanllas iakacomon kezdőknek, felszerelésem van. lelentfcezm ..Gyom siker 3888" jeligére a Sajtóházba. Szobafestők: Vóiesabori lékért küldök díjmentes k a-taiófust. a legújabb 25 centimé seres fesrőben ge rétimről. Szűcs László­né fcsróhenger-készítő. Miskolc. Bajcsy- Zoliimra ky u. 16. 3527. ügyfclfogadasra v fiikfil mas, szegedi lakással ren delkezö. lángyalókrpw munkatársat keresünk! — Nyugdíjas vagy mellék­foglalkozásként ás lehel­séges. „Unlverzál" köz­vetítő gmk. Makó. TeJ. 65/11-099. X Kőműves mester mánkét válla! Szeged-Algyö. Pf. 19. Szeged. Kifikondo­rozsmft. Pf. 19 Ipari mérlegképes Sí zettséggel, vezetői gyi­korlattal. középkorú nő állast változtatna, „VF défc Is számításba jöber 5748" Jeligére az 1H makói kirendettaésfee. Gépíró-adminisztrátor, általá­nos adminisztrátor, árukiadás­vezető, kézbesítő-takarító, rak­tári segédmunkás és kocsikísérő munkakörbe, munkavállalókat veszünk feL Jelentkezni: Amfora Uvért, Szeged, Fonógyári út 8. Az Cgszi-Délorg Dél-magyaror­szági Szervező Leányvállalat fel­vételt hirdet képesítéssel rendel­kező SZTK-ügyintéző, valamint klsszámítógépes programozási gyakorlattal rendelkező progra­mozó matematikusok részérc. Jelentkezni személyesen: Cgszi­Délorg, Szeged, Vág u. 4. X A sáudorfalgi Magyar—Lengyel Barátság Tsz felvételre keres 2 E vizsgával rendelkező tehergép­kocsi-vezetőt, valamint 1 nehéz­gépkezelő jogosítvánnyal rendel­kező kotrógépkezelőt E 3101 kot­rógépre. Jelentkezni: 73-202, 73-246 telefonon, vagy személye­sen a tsz növénytermesztési köz­pontjában. X Az Alföldi Tüzép Vállalat el­lenőrzési osztálya felvesz közép­fokú közgazdasági végzettséggel rendelkező hálózati ellenőri. Je­lentkezni a vállalat központjában az ellenőrzési osztályvezetőnél. Telefon: 20-377 (körzetszám 76.). Levélcím: Kecskemét, Nagykő­rösi utca 32. X Felvételre keresünk C—E kat. jogosítvánnyal rendelkező gép­kocsivezetőket, valamint őr-ud­varost. Jelentkezni: Csongrád megyei Településtisztasági Szol­gáltató vállalat, Szeged. Cserzy Mihály u. 32 szám alatt, az üzemegység-vezetőnél. X A JATE Gazdasági Igazgatóság műhelyébe tetőfedő, bádogos és •villanyszerelő szakmunkásokat felveszünk. Jelentkezni lehet: Dugonics tér 13. II. em„ műszaki osztályon, reggel fél 8—9 óráig, délután fél 4 órától fél 5 óráig. X Gyakorlattal rendelkező, gé­pelni tudó női munkavállalót anyagbeszerző munkakörbe ke­res felvételre a KSZV USZ Sze­gcdi Konfekciógyára. Bérezés megegyezés szerint. Vidéki dol­gozóinknak albérleti hozzájáru­lást biztosítunk. Jelentkezni le­het: Szegedi Konfekciógyár mun­kaügyi osztályán, Szeged, Do­rozsmai út 18. szám alatt. X Zsákjavitásra varrónőt, raktári dolgozót, egy műszakos munkára felveszünk. Gabonaforgalmi és Malomipari Szolgáltató Vállalat. Szeged, Sárkány u. 6. X Piért 41. sz. szegedi lerákata felvételt hirdet az alábbi munka­körökre: raktári segédmunkás, áruősszeállító, gépelni tudó szám­lázó, adminisztrációban jártas nyugdíjas munkavállaló. Jelent­kezni lehet: Szeged, Moszkvai krt. 4. sz. alatt. A Szeged meevei városi Tanács V. B. művelődésügyi osztálya gazdálkodási munkában jártas munkavállalót keres vezetői munkakörbe. Követelmény: fel­sőfokú pénzügyi szakirányú vég­zettség és 10 éves szakmai gya­korlat. Besorolás a 211983. (XII. 17.) ABMH SZ. rendelkezés alap­ján megegyezéssel. Pályázatokat március 31-ig Szeged megyei vá­rosi Tanács V. B. művelődésügyi osztálya, Szeged, Széchenyi tér 11. cimre kérjük. X A Szeged Nagyáruház üzemel­tetési Társulása felvételre keres szakképzett rendészt. Tűzrendé­szeti vizsgával rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Jókai u. 1. 416-os szoba. X Munkaalkalmak Közlemények Dr. Sztrfha László gyermek­gyógyász magánrendelését meg­kezdte kedden, csütörtökön du. fél 6-tól tél 7 óráig. Kárász u. 16. m. em. 28. Telefon: 21-362. x Fogyasztóink tájékoztatására közöljük, hogy a gázömléseket és hibabejelentéseket munkana­pokon 7—18 óráig, szombati na­pokon 7—12 órátg a 12^487, 12-287 telefonszámokon, míg munkana­pokon 18 óra után és szombati napokon 12 óra után, valaimint munkaszüneti napokon bánmely időpontban a 14-722. vagy a 14-331 telefonszámokon kell be­jelenteni. Dégáz szegedi üzem­egység. Csak emlékeztetni szeretnénk, még tart a BAV-nál a felvásárlás! I Antik és stílbútorok (komplett lakószobák, kiegészítő bútorok) felvétele március 20—21-én a Lakberendezési Áruházunkban Szeged, Dugonics tér 11. A sándorfalvi Magyar—Lengyel Barátság Tsz azonnali munkába állással felvételre keres építés­vezetőt. Jelt kezni lehet: a tsz központi irodájában. X A 600. sz. Ipari Szakmunkás­képző Intézet felvesz azonnali belépéssel takarítót, kazánfűtőt, műszaki ügyintézőt felsőfokú műszaki + energetikusi végzett­séggel, valamint villanyszerelő, csőszerelő szakmunkást, repülő­téri munkahellyel. Jelentkezni személyesen: Szeged. Tolbühln sgt. 84., személyzeti előadónál. X A Makói Városgazdálkodási Vállalat pályázatot hirdet belső ellenőri munkakör betöltésére. Felvételi követelmény: mérleg­képes oklevél. A pályázatot rész­letes önéletrajzzal kérjük cí­münkre megküldeni. Felveszünk továbbá gépésztechnikust, admi­nisztrátort (közgazdasági vég­zettség szükséges), kéménysep­rő segédmunkásokat, úttakarító­kat. Jelentkezni lehet: a vállalat személyzeti vezetőjénél, Makó, Köztársaság tér 5—7. X Közgazdasági szakközépiskolai végzettséggel és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező statisz­tikust, 3 éves gyakorlattal ren­delkező mnnkaügyi előadót és gyors- és gépírót vesz fel a Piért Kereskedelmi Vállalat dél-ma­gyarországi kirendeltsége, Sze­ged, Mércy u. 6/C. X A Csongrád megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatal Szeged, Széchenyi tér 9. sz. munkáltató női munkaerőt keres takarítói munkakörbe. X Centrum hétfő 20 százalékos árengedmény Különféle n«i cipók és szandálok az emeleti elpőosztályoo A M£H Nyersanyaghasznoslté Vállalat felvételt hirdet dekora­tőr, lakatos, nehézgépkezelő és autószerelő munkakörök betöl­tésére. Jelentkezni lehet: Szeged, Dorozsmai út 40. Műszaki veze­tőnél. X Az Ikarus szegedi gyára fel­vételre keres fémfestő szakmun­kásokat, korszerű munkakörül­mény és magas kereseti lehető­séggel. Jelentkezni lehet: Ikarus szegedi gyára munkaügyi osz­tály, Szeged, Fonógyári út 9. X A Csongrád megyei Tejipari Vállalat Központja érettségizett fiatalokat számitógép-operátori munkakörbe, valamint közgazda­sági érettségivel folyóezámla­kőnyvelőt vesz fel. Jelentkezni lehet: Budapesti m. 6. 385-ös szoba. .Az Üt- és Vasútépítő Vállalat felvételt hirdet kubikos (esetleg kubikos brigád) és vasbetonsze­relői munkakörökre. Jelentkez­ni lehet: Algyö, ipartelep, útel­ágazás. „Z" barakk, az irodave­zetőnél. 6756. Csongrád megyei —B" kate­góriás tsz pályázatot hirdet azon­nali belépéssel energetikusi mun­kakör betöltésére, főállásba. Je­lentkezni lehet személyesen a tsz elnökénél. Cim: Balástya, Rákó­czi Tsz. A Gáz- és Olajszállító Vállalat felvételre keres híradástechnikai műszerészeket telefonközpontok és átviteltechnikai berendezések fenntartásához, telefonközpont­kezelőket három műszakos be­osztásban. Jelentkezni lehet: a 22-088/390 telefonon a reggeli órákban. A szegedi Móra Ferenc Tsz kö­zépiskolai és mérlegképes lanfo­lyami, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel üzemgazdászt ke­res felvételre. Jelentkezni lehet: Szeged, Bocskai u. 3/R. alatt, a főkönyvelőnél. A Topán Kereskedelmi Vállalat szegedi lerakata üzletszerzőt, ad­minisztrátort és takarító-el járót vesz fel. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Fonógyári út 8. 6728. A kórház-rendelőintézet hét­-végi (szombat, vasárnap és ün­nepnap) kisteleki ügyeleti szol­gálatra keres gyakorlott gépko­csivezetőket. Foglalkoztatásuk lehet főállásban és mellékfoglal­kozás keretén belül is. Jelentkez­ni lehet: munkaügyi osztály, Kossuth L. sgt. 42. A Déri kollégium felvételre ke­res konyhai dolgozót és délntá­nos fözönot. Jelentkezni az élel­mezésvezetőnél, Szeged, Moszk­vai krt. 11—13. Könnyű fizikai munkára se­gédmunkásokat felveszünk. Dél­terv, Rózsa F. sgt. 16—26. II. em. 211. Ipari szövetkezet korszerű mű­anvag-gumi üzemébe felsőfokú vegyész végzettséggel rendelke­ző szakembert keres felvételre, üzemvezető-helyettesi munkakör betöltésére. Jelentkezni: részle­tes önéletrajzzal, írásban. Cim: Medikémia Vegyi, Cumi- és Mű­anyagipari Szövetkezet, Szeged. Cserepes sor 38. X Termelőszövetkezetünk azon­nali hatállyal gépészmérnököt, gépésztechnikust, termálvízhez értő technikust vagy mérnököt, autóvillamossági szerelőt, mrző­gazdasagi gépszerelőt és lakatost felvesz. Erd.: a termelőszövet­kezet központi irodájában. Sze­ged, Bocskai u. 3 B. A Kevtép szegedi építésvezető­sége felvesz 2, buszvezetői Jo­gosítvánnyal rendelkező gép­kocsivezetőt, ételosztó takarí­tót (nem nyugdíjas) szegedi munkahelyekre. Fizetés: meg­egyezés szerint. Jelrntkezni: Szeged, Fonógyári út 12., •—12 óráig. Vegyi üzemünkbe férfi, női betanított munkásokat felve­szünk. Jelentkezni lehet: unlver­sal (pari Szövetkezet, Szeged, Bajai út. 1. Kivitelezői gyakorlattal rendel­kező és építőipari árkalkuláció­ban jártas mérnököt, vagy üzem­mérnököt organizátor tervező munkakörbe felveszünk. Délterv, Szeged, Rózsa F. sgt. tt>-e|0. Gépszámlázó-számlaeDcnőrt. közgazdasági szakközépiskolai végzettséggel, gyors-gepírOt la­boráns munkakörbe felvesz a Csongrád megyei Gabonaforgal­mi és Malomipari Vállalat. Sze­ged. Hajnóczy u. 18. Jelentkezni lehet: a munkaügyi opztályon. Az Üllés és Vidéké Afész szak­képzett kirakatrendezőt keres felvételre. Fizetes megegyezés szerint. Jelentkezni az áfész köz­pontjában, Üllés, Felszabadni ás u. 25. A Műszaki Anyag ™ Gépke­reskedelmi Vállalat dél-magyar­országi alközpontja felvetelre keres villamossági osztályveze­tőt, áruforgalmi eloado^is rak­táros dolgozókat. Jelen^^zni le­het: (Szeged. Marx tér 9. Magev. A Tömörkény gimnázium taka­rítót keres. Lehet nyugdíjas is. r A Csongrád megyei Vfe. fa közH a fogyasztőkkad, hogy a Csatornamű vállalat közüzemi szolgáltatások díjai 1984. január 23-tól a következők? az ivóvízhasználat 2 Ft/m3, a csatornahasználat 1 Ft/m3, kivéve Mindszent és Mórahalom nagyközségeket, ahol a csatornahasználat díja 2 Ft/m3. A Szegedi Nemwd SnfnbAz felvételt hirdet szennán, alt és tenor énekkari állásra, 1985. augusztus 1-tól. Jelentkezni a Zenés Sr.inházFcm. SZEGEDI C Centrum Ai •uház ^r vcnti MI•• ni a Építkezők, figyelem! Üzemigazgatóságunk Dózsa ' 1- 5. sz. alatti Irodájában megkezdte a marosi homok készpénzes értékesítését. Hétfőtől pénteldg 8—13 óráig várjuk kedves megrendelőinket! Marosi homok házhoz szállítását kedvező áron. rövid szaliítási határidőre vállaljuk. FOKA Tiszai Vízépítést Üzemigazgatóság Ószi—féli clpőntodeflek • kiállítása az MTESZ Székház előcsarnokában (Kígyó m. L) MARCI OS I9-TÖL—2.VIG KlALLlTÖK: a Bonyhádi, * Sabária. sr. A1P5M?, a Duna, a Minőségi és a Tisza Cipógyárak, valamint a Kiskunfélegyháza, a Híröeke és az Április 4. Cipóipari Szövetkezetek A kérdőivek kitöltő! között 19 db 490 Ft-os vásárlási ntalványt sorsolunk Mt

Next

/
Oldalképek
Tartalom