Délmagyarország, 1983. november (73. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-12 / 267. szám

12 Szombat, 1983. november 12. röviden Termálfürdő épül Agárdon Agárdon termálfürdő építését kezdték el. A néhány évvel ezelőtti mélyfúrások revén a Velencel-ló partján. Agárd határában termálvízre bukkantak. A kút csővezetékét ki­építették, és most a Fejér megyei Tanács Építőipari Vál­lalatának kivitelezésében a 180 fő befogadására alkalmas fedett termálfürdő készül VENDÉGEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBŐL Tegnap a városi pártbi­zottság meghívására Szen­tesre érkezett Katanics Sán­dor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának titká­ra. A vendéget dr. Koncz János, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkára és Labádi Sándor, az MSZMP Szentes városi Bizottságának első titkára fogadta. Este Katanics Sándor a Kisgalé­riában megnyitotta Diószegi Balázs, jelenleg Kiskunha­lason élő Munkácsy-díjas festőművész kiállítását. FRANCIA MUNKAVÉDELMI FILMNAPOK A SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézete, a budapesti Francia Műszaki és Tudományos Tájékoztatási Központtal közösen novem­ber 17—18. között francia munkavédelmi filmnapokat rendez. Magyarországon első alkalommal kerül sor fran­cia munkavédelmi filmek be­mutatójára. Ez a rendezvény lehetőséget nyújt a hazai szakemberek számára, hogy megismerjék a francia mun­kavédelmi filmeket, dia- és videoprogramoku t. FOGALOM­ÉRTELMEZÉS A történelem alapjaival ismerke­dő általános iskolásoktól egyik órán megkérdezte a tanáruk, hogv hallottak-e már az osztályharcról A szinte kórusban zengett. igenlő választ a tanerő kissé gyanúsnak ta­lálván. azt is megkérdezte, hogy a gyerekek szerint mi az az osztály­harc. Pisti nem késlekedett „felvi­lágosítani" a tanárt. Imigyen: — Ha valamin összeveszünk, és az egész osztály bunyózni kezd, az osztályharc. „ÖNZÖ" A délutáni csúcsforgalomban a villamoson tolongó tömegben két férfi beszélget. Témájuk a munka­hely. a munkatársak — többnyire kritizálják a közös ismerősöket. Az­tán egyikük megkérdezi: — És a mi cégünktől hozzátok át­ment „csupa szolgalom" hírű Káz­mérral mi van? — Nálunk is egyre híresebb. Mert olyan ember, aki mindent maga akar csinálni, hogy aztán fűnek-fá­nak panaszkodhasson arról. hogy mindent magának kell csinálnia ... Köz-napi felkapott üdülővároskában. Utcáról utcára elénk-elénk toppan egv-két luxusvilla. Leesett állal álmélkodunk előttük, latolgatjuk, mennyit érhet­nek ... Este az üdülőben a napi él­ményekről idős sétálópdrtnerünk így számol be az asztaltársaságnak: — És olyan szép villákat lát­tunk, hogy én már a romjaikkal megelégednék. SEMMI? Mennél gyakrabban találkozom szakorvosokkal, szakmérnökökkel, szakértőkkel. szakemberekkel . . . stb.. annál sűrűbben iut eszembe Georges Elgozv „szakszerű" magya­rázata: „Specialistának azt nevezik, aki egyre többet tud egyre szűkebb területről. A legtökéletesebb specia­lista az, aki mindent tud a semmi­ről." — Biztos, hogy nincs semmi vész? A FEJLŐDÉS KORSZAKAI IGÉNYEK ... . .. .. , .. , Tisztelt oreg baratnom megfigve­Csendes őszi délután sétálunk a lése szerint minden gyermeknek há­rom korszaka van. mire igazán fel­nő. Az első korszakban azt mondo­gatják: „Az én mamám szebb, mint a tied!" A másodikban a legfőbb érvük az, hogv „Ugyan, mama. Te ehhez nem értesz!" A harmadik korszakban meg egyre többet emle­getik a gyerekeiknek, hogv „Az én szegény jó anyám mindig azt mondta ..." LELKI­GYAKORLAT A pszichológusnak hosszú-hosszú kezelés alatt is csak nehezen gyó­gyuló. depressziós betege van. Az orvos mindent megpróbál, hogy az állandóan „maga alatt levő" páci­enst „feldobja": csekélyke ered­ménnyel. Végül ráparancsol: — Álljon a tükör elé. és kérdez­ze már meg magától azt: ki vagyok én, hogy lenézzem önmagamat?! KÉNYSZER­KÉPZET Egynémely hivatalos ügyek inté­zése közben olyan kényszerképzetem támadt, hogy a jog mögött tisztvi­selő áll. az igazságosság mögött pe­dig ember. Szabó Magdolna KÜLDETÉS A tudományegyetem audi­tórium maximumában ma, szombaton délután fél 3-kor a Küldetés cimü mexikói fil­met vetítik, a Filmesztétikai Kör programja keretében. TULAJDONUNK VÉDELMÉBEN Megjelent, s már kapható az újságárusoknál a Házi jogtanácsadó Tulajdonunk védelmében című különki­adása. Az érdeklődő olvasók a kiadványból megismerhe­tik a tulajdon formáit, jogi védelmét, a vagyon elleni bűncselekmények számának alakulását. A szerzők szól­nak a tulajdon fosztogatói­ról. a vagyon elleni bűncse­lekmények megelőzéséről, a gyakorlati vagyonvédelem­ről. A szerzők részletesen tárgyalják a lakások, hétvé­gi házak elektronikus védel­mét, ismertetik a hazai ke­reskedelemben kapható, la­kossági használatra készült zárakat, riasztókészülékeket. Szó esik a hasznos tudniva­lókat ismertető füzetben ar­ról is, hogy a különböző bűncselekmények károsult­jainak mi a teendőjük. Záporok Időjárási előrejelzés az or­szág területére szombat es­tig: Megszűnik - a köd és észak felől felszakadozik a felhőzet, a felhőátvonulást szórvány/s zápor — főként a hegyekben — egy-egy gyön­ge hózápor kíséri. Az északi szél megerősödik, helyenként viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szom­baton 5 fok körül várható. BABITS-EMLÉKBÉLYEG A posta Babits Mihály születésének 100. évforduló­járól kétforintos bélyeggel emlékezik meg. A november 25-én forgalomha kerülő bé­lyeg Kass János keretrajza alapján, több színű ofszet­nyomással, 1 637 300 fogazott és 5300 fogazatlan példány­ban az Állami Nyomdában készült. A bélyegeken Rippl­Rónai József festőművész Babits-portréja látható. A lottó nyerőszámai: 19, 41, 51, 56, 84 A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint pesteken. a Martfűn meg­tartott 45. heti lottosorsolá­son a következő nyerőszá­mokat húzták ki: 19, 41, 51, 56, 84. Mozgó k'óllítási tárgy Nosztalgiavillamos indul Elégedetlenség Az ügyvéd közli az asszonnyal, akinek az érdekeit képviseli: — Sikerült olyan meg­állapodásra jutnom a férjével, hogy a válás feltételei mindkettőjük­nek megfeleljenek. — Mindkettőnknek? — háborodik fel a hölgy. —Hát ilyen megállapo­dást én is el tudtam vol­na érni! Nem ezért fo­gadtam ügyvédet! „ ... a 4311 méter hosszú Rókusi pályaudvar—Szeged nagyállomás közötti kétvágá­nyú vonalat 1908. október 1-én átadta a forgalom­nak ..." a Közúti Vaspálya Részvénytársaság — olvas­hatjuk az Omnibusztól troli­buszig című. Szeged tömeg­közlekedésének történetét feldolgozó kiadványbítn. Épp hetvenöt évvel ezelőtt indult el tehát az első villamos Sze­geden. Az azóta is , meglevő 1 -es vonal utasai néhány nap múlva maguk is emlékezhet­nek erre az évfordulóra — a Szegedi Közlekedési Válla­lat munkatársainak figyel­messége révén. Korabeli ko­csit kértek kölcsön Miskolc­ról. előbányásztak egy, az 1910-es évekből származó villamosjegyet, sokszorosítot­ták : úgynevezett rfosztalgia­járatot indítanak. A régi ko­csin kalauz árulja majd a két forintba kerülő „emlék­jegyet", amelyet egyébként elővételben is meg lehet ven­ni az Anna-kúti, a Széche­nyi téri és a Dugonics téri SZKV-pavilonokban. (A já­rat indulásának pontos ide­jéről a jövő héten tájékoz­tatjuk olvasóinkat.) A nosztalgiavillamos egyéb­ként nem csupán az évfor­dulót köszönti, hanem egyik élő-mozgó kiállítási tárgya lesz annak a dokumentum­gyűjteménynek, amely a sze­gedi tömegközlekedés múlt­ját, jelenét és jövőjét tárja majd a látogatók elé. A ki­állítás apropója, hogy elké­szült a DÉLTERV-nél a sze­gedi tömegközlekedés jövő­jét felvázoló programterv. Ezzel, s a múlt emlékeivei ismerkedhetnek meg majd a hamarosan megnyíló kiállítás nézői a Technika Házában. Számítástechnikai laboratórium Magyarország - képekben Pá] Lénárd akadémikus, az MTA főtitkára avatta föl pénteken Békéscsabán a ke­reskedelmi és közgazdasági szakközépiskola számítás­technikai laboratóriumot, amely a diákok folyamat­szervező szakemberré kép­zését szolgálja. A laborató­riumot az országos és helyi szervek anyagi támogatású­val, négymillió forint fel­használásával hozták létre. A békéscsabai szakközép­iskolában az idén lettek har­madikosok az első számítás­technikai folyamatszervező szakos osztály tanulói, s a harmadikban-negyedikben a szakmai képzéshez már fel­tétlenül szükség van progra­mozógépre. A lengyel Mera­rendszerű berendezésen egy­szerre nyolc diák gyakorol­hat. A Békéscsabán képzett fiatalok a vállalatoknál szá­mítógépes folyamatszervezési feladatok ellátására lesznek alkalmasak, a kimagasló ké­pességek pedig a szakirányú felsőfokú intézetekben foly­tathatják tanulmányaikat. Fájó szívvel tudatjuk, hogy « szeretett férj. édesapa, testvér es vő, FARKAS ISTVÁN november s-an, 54 éves koré­ban, súlyai betegségben el­hunyt. ' Temetése november 14­én 14 órakor lesz a kiskundo­rozsmaf temetőben. A gyaszbló csatád. Dorozsmai út 179. Mély fájdalommal tudattuk, hogy a felejthetetlen anya, nagymama, testvér. FRANYO FFRENCNÉ • lovai Piroska életének 71. évében, hosszú szenvedes után elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása no­vember 17-én 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozóju­ból. A gyászoló' család. Fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk, BAKACSI .JÁNOS életének 88. évében elhunyt. Búcsúztatása november 15-én 13 órakor lesz a Dugonics teme­tő ravatalozójából. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, szomszédok­nak. akik felejthetetlen testvé­rünk. ÖZV. TORONYI MIKLOSNE temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal" mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk a roko­noknak. Ismerősöknek, szom­szédoknak és mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk, RACZ JÁNOS temetésén megjelenlek és rész­vétükkel fajdalmainkat enyhí­tettek. A gyászoló csatád. Qyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édes­apa. nagyapa, testvér es rokon, HATVANI GYÖRGY életének 68. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása no­vember 15-én 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. : Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, aktk felejthetet­len szerettünk. VERESS ANTAL ny. tanítú temetésén rész.t vet­tek, részvétükkel és virágaik­kal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csatád. Tiszta szivböl köszönjük mind­azon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, az Élelmiszer­ipari Főiskola dolgozóinak, di­ákjainak, a MEM. a PM, vala­mennyi. társfőiskola jelenlevő dolgozójának, a JATE dolgozói­nak, a szentesi kórház dolgozói­nak. hogy szeretett férjem, édesapa, nugyapa, DR. SZEKERES ANDRÁS temetésén megjelentek, virága­ikká! és részvétükkel mély . fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. Külön köszönetet mon^ dunk az Élelmiszeripari Főisko­la vezetésének a' szerettünk emlékéhez méltó búcsúztatásá­ért. A gyaszoiú csalad. Köszönetet mondunk mind­az.oknak a rokonoknak, ismerő­söknek, barátoknak, szomszé­doknak, akik felejthetetlen ha­lottunk. HEREDI GYÖRGY temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély faj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak ismerő­söknek. a ház lakóinak és mind­azoknak. akik CSÁKI SÁNDORNÉ Sejbcn Veronika búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk a roko­noknak. a közlekedési vállalat vezetőségének és dolgozóinak, a Rókus II. sz.. Általános Iskola tanárainak és tanulóinak, az ATI VÍZIG hajós dolgozóinak, a Budalakk bolt és a kábelgyár dolgozóinak, barátoknak, a ház lakolnak és Ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, VARGA MIHÁLYNÉ Csomós Erzsébe.t temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak isme­rősöknek, barátoknak, lakótár­saknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, ID. GILDF FERENC hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek. részvétükkel és virágaikkal enyhíteni igyekez­tek fájdalmunkat. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netet mindazon rokonoknak, is­merősöknek, barátoknak, mun­katársaknak. sZ9mszedoknak. vállalatoknak. Intézményeknek és mindazok nak. akik FBÖS l.ASZI.ONE Grosscr Klára temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély faj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük kl a rokonoknak, barátoknak, isme­rősöknek, jó szomszédoknak, a ház lakólnak, az állami és párt­szervezetek, a fegyveres testü­letek, a vállalatok, szövetkeze­tek képviselőinek és mind­azoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, DR. PINCZESI ISTVÁN pénzügyőr alezredes hamvasz­tás utáni búcsúztatásán megje­lentek. együttérzésükkel és vi­rágaikkal fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Külön köszöne­tet mondunk az I. sz. belklini­ka. az 1. sz. és II. sz. sebészeti klinika orvosainak, ápolóinak, a vám- és pénzügyőrség vezetői­nek és személyi állományának önzetlen segítségükért. A gyá­szoló csalad. A7. elmúlt évszázadban — a fotózási technika fejlődé­sével párhuzamosan — szá­mos fénykép készült hazánk­ról. Ám ezek a felvételek spontán módon készültek, zömmel valamilyen ünnepsé­get, bensőséges hangulatú eseményt örökítettek meg az utókor számára. A Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak honismereti munkabi­zottságához mar korábban is jelzések sokasága érkezett, amelyek kifogásolták, hogy múltunk képi emlékei nem alkalmasak arra, hogy elő­mozdítsák a tudományos ku­tatásokat. A Hazafias Népfront ezért társadalmi akciót kezdemé­nyez, amelynek keretében le­fotóznák hazánk településeit, fontosabb középületeit, ezek­nek az intézményeknek a belső részeit, mindezt meg­örökítve a jövő nemzedékek számára is. A tervek szerint egy év állna a fotósok ren­delkezésére. hogy szakembe­rek irányításával felvételek sorozatán rögzítsék a mai magyar valóságot. A képek összegyűjtése és kiállítása hozzájárulhat felszabadulá­sunk 40. évfordulójának mél­tó megünnepléséhez is, ugyanakkor megkönnyíti a történettudományok majdani művelőinek, a helytörténeti kutatóknak a dolgát is. Amint azt a Hazafias Nép­front titkárságán elmondták: a munkában meghatározó szerepet játszanak majd az iskolai, üzemi, vállalati, hi­vatali fotószakkörök, a hely­ismerettel foglalkozó szak­csoportok, de a módszerek kialakításához hathatós se­gítséget nyújthatnak a mú­zeumok, a levéltárak, könyv­tárak, műemlékvédelmi szer­vek. E széles körű, társadal­munk minden rétegére kiter­jedő tevékenységet a Haza­fias Népfront helyi bizottsá­gai hangolják majd össze. ÖSZI FÜGE Ismét megérett a füge a Mecsekalján. Az első termést a nyár utóján szedték le, és akkor még jócskán maradt gyümölcs a cserjéken. A hosszú ősz lehetővé tette, hagy a sarjúíüge is meg­édesedjen. Valamivel kisebb ugyan, mint a nyári volt, de éppen olyan ízletes. A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Szávay István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztár­saság útja 10. Sajtóház. 6740 — Telefon: 12-633 — A lapot nyomjál Szegedi Nyomda. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 6720, Igazgató) Dobó József — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahiva­laloknál es kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 34 forint- — Indexi 33 043 — ISSN; 0133—023 X

Next

/
Oldalképek
Tartalom