Délmagyarország, 1983. október (73. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-29 / 256. szám

Szombat, 1983, október 29. 11 ADÁSVÉTEL Lr-'Wezok: Épületbontás* b— ió mínőséuű kis mé- 1 re.u, nagyméretű, tisztí­tott tégla, fűrészelt ho­ro4fák, rjgliíák. cscrép­tée. gerenofik, azték. ab­lakok ölesén eladók. — S>— ütést minden meny­nyiségben vállalom. Ér­deklődni; Molnár u. Ti­szapart sarok. Előren­delés is lehetsége.. Kikimdlt állapotban levő sarokbewerő-saroizúri, 2 ajtós kombinált szek­rény, dohányzóasztal sür­gősen eladó. Érdeklődni: Varga látván. Szeged. Vedres u. 16/B. V. 15.. du. 5—8 óráig, minden­nap. Barkas mikrobusz lejárt műszakival., sok tarralék­alkatrésszel eiadó. Cisze­ged. Szóregi ÚI 5. X Eladó úi gázkonvektor. Oiszcged, Gyianesl ut­ca *, EzdsttenyJt, szegéi ybu­xt»t, japhorsMíát. örök­zöld sövénynek faiskolá­ból. földlabdával, kivá­laszthatja. Újszeged. Fürj u. 152 6726. X Cserépkályha lebontva ol­csón eladó. Klskundo­rozsma, Negj-vennyolcas u 80 lR-es megkímélt állapot­ban levő Moszkvics 1981. decemberig érvényes mű­S7akigai eladó. írd,: hél­fötól pántokig. Szűcs u. 19 H. 7—16 óráig. Tel.: 2-5.867. X Kurvát, macakát vesz á S7ÍTTE Gyógyvzortam fn­tézeC Szeged. Dóm tér 12. x Bontásból nagv- és kis finércté té^lSv fűféswlí stanMt. deszkák. 1.6x 2 m vaskapu, atr-ft ab­lakok sxflHrva Is elaskSk. Szfllérl sgt. T1M. Ha­jós u. sarok ÍVörőfcV X Vinjdrató kazán, 80. 120 1-e« Tillaovboiler eladó. Tápé. MuakálU a. 1. Török. X 200 D Mercedes, jó 41­lapoSsan. eáaó kézból el­adó. Prdeate 6 óra titán, telefonon: 17-809. kisregeden 10 q négy­évit oltott mész eEadó. írd.: Kjeksw atorozama. Tromhtta n. 16. Garanciális Simson Sobsraíbe stsakkal. 200 m-rel eladó, ürbagda u. 9/A. H. 4. Kozponti fűléahez való bordás csövek eladók. Üllés, Felszabadulás út 77. Sütni való fék eladó, 20—25 mázsa Tápé. \kos u. 16. Érdeklődni 15 óne irtán. Fűthető, zárt reáierotán­futó eladó, virágszálli­tásra. pormentes áruszál­lításra kiválóan alkal­mas. Bérkert u. 50/C Eladó Robtrr teherautó fri« műszakival. Érdek­lődni: Merőhegyes, Kun R. lakótelep. 5/B. I. 6. Csókán lá nos. 17 óra után. mindennap. Igenyesnek fckvőlámpás 200 D Mercedes, vala­mint csukott Barkas el­adó. Makó. Kiss lános tábornok u. 9. Telefon: 11-72*. Használt fürdőszobai be­rendezés (.kád. mosdó. W. C.. csaptelepek, fali gázhósugárzó), hárotnáj­tós szekrény, kerek asz­tal eladó. Petőfi S. sgt. 80. Szabóné. Zalagydngye gyökeres szőlővessző eladó. Kul­nran lános. Csongrád­Bokros, Tanya 1*93. NDK gyermekkocsi úi­szerű állapotban eladó. Üjszeged. Szövő u. 12. Hutárolós kó/ópmcretü vülanytkályha eladó. — Cím: HainaJné, Szeged. Mark lér 9. 15 db lehér malac cs 400 kéve szár cládó. Vá­radi u. 28. Lengyel lakókocsi, új­szerű állapotban eladó. Szentes. Móra F. u. 9/1. ló állapotban levő Tra­bant Limoussne eladó. Érdeklődni: 17 órától, a 13-479-es telefonon. x Eladó olajkályha. vil­lanytűzhely, festékhez kompresszor. Dorogsma, Üj tér 2. Olajkálybák és hordók eladók. Szeged, Fürts u. 29. 2 db olajkáfvha, zomán­cozott csövekkel, csapos olajoshortléy. kannák, vil­lanyrezsó. Nova villany­sütő. tv-antennák, kony­haszekréqé' eladó. Érd.: szombat délelőtt, Guten­berg u, 2*. ALBÉRLET 1,5 szobás ósazkoniioz­*to6 berendezett lakás (hosszabb időre kiadó. ...Szép környezet 19*42" j jé igére » Sajtóházba. Belvárosi 3 szobás, össz­. komfortos lakás üresen, : vagy bútorozoltan is Ihosszabb tdői* kiadó. — ..ösz 20 187" jeligére a .•Sajtóházba. •Egymásba nyfló két kis szoba albérletbe kiadó, két diáklény részérc. Ér­deklődni: a 11-534 tele­fonon 7—18 óráig, Far­kaené. x INGATLAN Algyő. Lőrinc u. 10. sz. ház eladó. Érd.: minden­nap a helyszínen. 800 n öl I. osztályú föld, vágórózsi- és mahósMA­teleppel Szőrösen, a Nagyszülő-dűlőben eladó. Érd.: Újszeged, Szőregi út 5. Baklóban 250 n öl beke­rített zárt lrert kúttal el­add. Válaszokat: ..Satuk­telek 19 998" jeligére a Sajtóházba. Tanya eiadó 1000 szőgöl telekkel, üllés. Rózsa d. 46. Érd- Kianpáti Pé­terné, Üflés, Rózsa d. 44. Ceglédi, 4 szoba hallos, központi fűtéses családi ház. gázvezetési - lehető­séggel, eladd vagy sze­gedi öröklakásra cserél­hető. Érd.: Szeged. Briivotofi krt. 88'A. fszt. Ladányi, este 6—g óráig.' Baktó. Hídverő u. 27. számú ház eladó. OTP-garázs eladó a Gyík utcában. Érdeklőd­ni: Perlaki lózsef. Se­lyem u. 10/A. 16 óra tatán. Magánház eladó. Tápé. Ádám u. 17. Lakáat be­számítunk. Algyőn családi ház épí­tésére alkalmas ingatlan eladó. Érdeklődni: 17 óra után, Algyő. Bartók B u. 39..' tel : 67-362. 3 szoba összkomfortos ház nagy melléképülettel eladó, géz van. Érdek­lődni: egész nap. Ren-gel u. 44. Alsóváros. Vadkerti tér 3/A. számú ház két csa­ládnak is megfelel, tel­jesen összkomfortos, el­adó. Érd.: Tombácz. Ház 450 n-öl gyfimöl­csös-szőlős kerttel eladó. Sándorfalva, Tisza u. 102. Diszcgcd. Odesszai körút 28. szám alatt társasház építéséhez társakat kere­sünk. Tanyát vennék részletre. Gondi. Szeged, Hajnó­czy u. 30. Háromszobás, emeletes. kertes magánház, mű- ) helynek használható-föld- I szinti lakásokkal, eladó. I Szeged, ósz uvÓ5. szám ' alatt., Érd.^, szombaton, va-árnap .egész nap. Szeged., "Hídverő cs Bog­nár uöíai saroktelek el­Munkaalkalmak adó. 781 n-öl. Sáhdorfalván. Tisza u. /3. sz. ház. eladó és kü­'ldn 450 n-öl lelek. 2 szobás, komfortos csa­ládi ház(. társasházépí­tésre alkalmas leiekkel eladó. Lomnici u. 22. Érdeklődni: Kereszttöl­tés u. 12. VII. un. 39. Moizesék, du. 5 órától. új kétszintes ház eladó. •Ke: családnak is meg­felel. Érd.: Tisza Lajos u. 102. Tanya eladó. Bordány— Zákányt/ék közöli. 1300 n-öl földdel. Csúkutak, őszibarackos telepítés. — Érd.': szombaton, vasár­nap délután. Zádori lá­nos. üllés. Rózsa d. 50. Tanyai fél ház eladó. Domaszék J97. Kövesút mellett. Tapé, Budai Nagy Anlal u. 4. sz. magánház le­bontásra és beépítésre eladó. Érd. lehel: Veres Péter u. 19. Délután, x 20 m--cs kópavilon el­adó a vásárhelyi piacon, esetleg kibérelhető. Lu­xus sportbabakocsi Igé­nyesnek eladó. Érdek­lődni: Vásárhely. Kígyó u. 2. Teleofn: 11-258. v Udvari házrész.. 2 szoba, fürdőszoba eladó. Rákó­czii u. 24. lószágtartók figyelmébe! Házat cserélek magánhá­zért. Mindenfajta jószág tartására megfelel. Viz, villany. istálló, ólak. nagy legelő van. Villa­moshoz 10 percre. Érd.: Fasúas. Alsóváros, San­cer-tőnál. hétfőtől. Bakidban 540 n-öl épí­tési lelek eladó. Érdek­lődni t Felsőváros, Róna u. 24'R. Szanvi. Tele­fon: 16-700, este 6 óra után és hét végén. aá EGYÉB Gyakorlott esztergályost felveszek. ..Magas kere­set 20 020" jeligére a Sajtóházba. Középiskolás fiam mellé matematikából, fizikából és kémiából korrepetitort keresek. ..Fgvetemiela. — t9 845" jeligére a Saj­tóházba Kőműves szaknsunk áat és segédmunkást állandó munkára felveszlek, je­lentkezni lehet: Szeged. Pacsirta n. 6/A. x Belvárosban 100 m2 mű­hely, vagy üzletnek el­adó. ..Géplakatos — 18 432" jeligére a Sajtó­házba. Szorgalmas, pontos. ál­landó takarítónőt kere­sek havi két alkalomra. ..Leinformálható 18 460" jeligére a Sajtóházba, x Több mint 10 éve> klini­kai. illetve rendelőinté­zeti gyakorlattal magán­rendelőbe asszisztensnői másodállást vállalok. — ..Pontos munka 18 448" jeligére a Sal'őházba. Kiscicák gazdát keres nek. Üjszeged. Kállay Albert u. 12/B. Védőnő­képző mögött. Szülők, figyelem I Német nyelvtanítást. nyelvvizs­gára való felkészítést vál­lalok. Szeged. Pusztasze­ri u. 8. M. 8. Berndt. jogosítvánnyal rendelke­ző háztartási gépszerelő szakmunkás munkahelyet keres. ,.Igyekvő 18 451" jeligérc a Sajtóházba. ÜJSZEGEDIEK, FIGYELEM! A Szegedi Lakóterületi SE löm egsport - tan fo I y a m o ka 1 indít Újszegeden, november, december hónapokban. Tenisz, aerobic és karate (kyukoshinkay) sportágakban kezdők részére. Kulturált öltözködési és fürdési lehetőséget biztosítunk. Jelentkezni lehet: Lakóterületi SE Szeged, Lenin krt. 12. mindennap 11—20 óráig. Takarítónőt azonnali belépés­sel felveszünk, 2 műszakban. — MTESZ Technika Haza, Szeg.ed, Kígyó u. 4. A Szeged Nagyáruház Üzemel­tetési Társulása felvételre keres tprgoncakpvelöt. Jelentkezni le­het: Szeged, Jókai u. 1. 416. sz. szoba. Felveszünk gépirónőt és élel­miszer szakos, gépkocsival ren­delkező férfi üzletkötői. Jelent­kezni személyesen: Konkortiia Vállalat áruforgalmi osztály, Szeged, Petőfi S. sgt. 7. Az Amfora-üvért szegedi le­rakata raktárvezetői munkakör betöltésére munkavállalót keres. A munkakör betöltéséhez ötéves szakmai gyakorlatra és raktár­gazdálkodást képesítésre van szükség. Felvételre keresünk to­vábbá raktári segédmunkásokat és kocsikísérőket. Jelentkezni lehet: Fonógyári üt 8. sz. alalt. A Volán 10. számú Vállalat ipa­ri üzemegységé felvesz jó kere­seti lehetőséggel autóvillamossági szerelő, autószerelő, kárpitos, esztergályos, marós, általános és szerszámlakatos szakmunkáso­kat továbbá betanított munkáso­kat. Jelentkezni: Szeged. Bakay N. u. 48., munkaügyi osztály. X Pályázat! A Taurus Gépgyár deszki telepe pályázatot hirdet műszaki osztályvezető és gyár­tás-előkészítő munkakörök be­töltésére. Gépgyártás, -szerelés, 111. karbantartás területén jár­tas szakemberek jelentkezését várjuk. Pályázati feltételek: mű­szaki osztályvezetőnél szakirá­nyú felsőfokú végzettség és leg­alább 5 éves gyakorlat. Gyártás­előkészítőnél: gépipari jellegű középiskolai végzettség. Jeler,1­kezni személycsen vagy írásban lehet, részletes szakmai önélet­rajz benyújtásával. Cím: Deszk. Alkotmány u. 13. 6772. X Budapesti munkahelyeinkre felveszünk villanyszerelőket, víz- és gázvezeték-szerelőket, központifűtés-szerelőket, szer­kezeti lakatosokat, kőművese­ket, hőszigetelőket, mázolókat, valamint a felsorolt szakmákban betanított és segédmunkásokat (nyugdíjasokat is). Modern mun­kásszállásunkon háromágyas szobákban kényelmes elhelye­zés, naponta kétszer melegétke­zés. illetve térítés. Naponta 30 Ft különélési pótlék, menetjegy­térítés. Szakmai képzésre és to­vábbképzésre lehetőség van. Je­lentkezni lehet: Fővárosi Szere­lőipari Vállalat, Budapest IX., Koppány u. 5—11. Telefon: 336-560, 83-as mellék. X Az Alkotmány Mezőgazdasági Szakszövetkezet. Asotthalom, ké­pesített könyvelői azonnali be­lépéssel felvesz. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni a tsz elnökénél. Az AgroUrf Vállalat felvesz ra­kodómunkásokat, koéslkíseről, valamint alKálréfcz- : tf gép-' vegyes raktárakba árukiadókat. Rakodómunkások részére mű­szakpótlékot fizetünk. Jelentkez­ni lehet: Szeged, Dorozsmai út 33. sz. alatt, a munkaügyi cso­portnál. X Az I. sz. Bel. Klinika takarító­nőket vesz fel. Jelentkezni: a fő­nővérnél, hétfőtől péntekig 8— 16 óráig. X A Makói Városgazdálkodási Vállalat építési részlege felvé­telre keres művezetői munkakör betöltésére építésztechnikust, vagy kőművesmestert végzettség­gel rendelkező férfi munkaerőt. Felvételi követelmény legalabb 5 éves gyakorlat. Felveszünk to­vábbá villanyszerelöt, kőmű­vest és segédmunkásokat. Pá­lyázatot hirdetünk belső ellenőri munkakör betöltésérc. Felvételi követelmény mérlegképes okle­vél. A pályázatot részletes ön­életrajzzal kérjük elmünkre megküldeni: Makói Városgazdál­kodási Vállalat, Makó, Köztársa­ság tér 5—7. X A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat felvételre keres takarí­tókat 6 órás munkaidőben. Je­lentkezni lehet: Mezősi Ferenené dr., Szeged, Török u. 8. x A Juhász Gyula Művelődési Központ (Szeged, Vörösmarty u. 5.) felvételre keres 4 órás fér­fi portást. Jelentkezni: a hely­színen, a megjelenést követő hé­ten 8—12 óráig. x A SZOTE szívsebészeti osztály beteghordói munkakörbe felvé­telt hirdet. Jelentkezni lehet: a szívsebészeti osztályon a fönő­vérnél (I. sz. sebészeti klinika. Pécsi u. 4.). x Felveszünk mezőgazdasági vonlatóra érvényes oktatói ok­levéllel rendelkező személyt. Jelentkezni: Erdészeti szakkö­zépiskola, Szeged, József A. sgt. 26. 8—15 óráig. X Az Iskola Napköziotthonos Központi Konyha, Szeged, Ju­hász Gy. u. 7. egy műszakos munkakörbe heti 44 órás mun­kahéttel anyagkör yvelőt, főzönő­ket és konyhai kisegítőket keres azonnali felvételre. Jelentkezni lehet: a fenti címen, 8—12 óráig. x A Csongrád megyei Tanács Tüdőkórház-Gondozóintézet, f Deszk, Alkotmány u. 36. igaz­gatósága titkárnői munkakörbe felvételt hirdet. Gyors- és gép­írás szükséges. Titkárnői tan­folyammal rendelkezők előny­ben részesülnek. Jelentkezni sze­mélyesen vagy írásban a sze­mélyzeti vezetőnél. Nagy értékű és nagy teljesít­ményű papírgyártó gépsorok­hoz, korszerű félautomata és automata gépeinkhez felveszünk lakatos, villanyszerelő. műsze­rész és forgácsoló szakmunkáso­kat (akikel papírgyártó szakma­ra átképezünk), férfi betanított és segédmunkásokat génmunká­ra betanítunk. Munkaidő: folya­matos munkarendben. 40 órás munkahét, minden hat nap után két szabadnap, ezen felül, éven­ként 13 többlet szabadnap. Jó kereseti lehetőség, szakmunká­soknak havonként 6000—8000 Ft, betanított és segédmunkásoknak havonként 5-00—6000 Ft. Szociá­lis és kulturális juttatások. Uta­zást hozzátárulás. kedvezményes étkezés (ebédt. férfiaknak mun­kásszállás. Albérletbén lakóknak havonként 370 Ft hozzájárulási diiat fizetünk. Jelentkezni lehet: személyesen a Papíripari Válla­lat Budafoki Gyárának mimka­öevl osztályán, Budapest XXI'.. Gyár u. 15. 1222. X Számítógépek alkalmazásában jártas szervezőt, gépipari tech­nikust, asztalos szakmunkást, fa­inéri technikust művezetői mun­kakörbe felvesz az Alföldi Bú­torgyár, Szeged, Cserzy M. u. 11. A Maros Tsz. Deszk, esztergá­lyost vesz fel. Bérezés megegye­zés szerint. Érdeklődni: a isz műhelyvezetőjénél, vagy telefo­non 71-012. Azonnali beléoéssel segédmun­kás férfit alkalmazunk. Jelent­kezni lehet: Csongrád megyei Dnbozkészitö és Papírfeldolgozó Kisszövetkezet, Szeged, Huszár ti. a. szám alatt, az üzemveze­tőnél. A Tisza Füszért szegedi raktár­háza a Maros utcai önkiszolgáló raktárába élelmiszer-vegyi sza­kos kereskedelmi szakmunkáso­kat raktárkezelőnek, targon rá­vezetőt és férfi segédmunkáso­kat felvesz. Jelentkezni: Fonó­gyári út 8., munkaügy. A Tisza Füszért szegedi rak­tárháza takarítót, udvarost, ko­csikísérőket és göngyölegváloga­tókat felvesz. Jelentkezni: Fonó­gyári út 8., munkaügy. X Egv műszakos raktári munká­ra női és férfi dolgozókat felve­szünk. Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Szolgáltató Vállalat ki­rendeltsége, Szeged, Sárkány u. 6. X A Nívó Faipari és Játékkészítő Isz éjjeliőröket felvételre keres. Jelgujlk^ni lg hét; Sjgged. Do­rozsmai ut L—pb / színt alalt, .. munkaügyi osztályőn. X A Csongrád megyei Zöldért Vállalat szegedi kirendeltsége a szegedi telepére előnyös kereseti lehetőség mellett egy és több műszakra női és férfi segédmun­kásokat vesz fel. Jelentkezni le­het: a szegedi kirendeltség mun­kaügyi csoportjánál, Szeged, Do­rozsmai út 41. szám alatt, reggel 8—15 óráig. X A Szeged és Vidéke Afész pá­lyázatot hirdet fökönyvelö-lie­lyettesi, áruforgalmi osztályveze­tői és termeltetés, felvásárlás és ipari osztályvezetői munkakö­rökre. Pályázati feltételek: a fő­könyvelő-helyettesi munkakör­höz felsőfokú szakmai végzett­ség, vagy képzettség szükséges (főiskola és mérlegképes köny­velöl oklevél, vagy szakközépis­kola és oki. könyvvizsgálói ok­levél). Az áruforgalmi osztályve­zetői munkakör betöltéséhez, fő­iskolai, vagy szakközépiskolai végzettség és felsőfokú árufor­galmi szakvizsga raükséges. A termeltetési, felvásárlási és ipari osztályvezetői munkakörhöz fel­sőfokú szakmai végzettség, vagy képzettség a követelmény. Mind­három munkakör betöltéséhez leealább 5—10 éves szakmai és szövetkezeti gyakorlat szüksé­ges. pérczés: az érvényben levő bérezési utasításoknak megfele­lően. A munkakörök premizál­tak. A pálvnzatok beadásának halárideje: 1983. november 8., s azokat a szövetkezet személyzeti osztályára lehet beadni (Szetted, Szt. István tér 3.). A pályáza­toknak tartalmazniuk kell a pá­lyázó eddigi tevékenységének részletes leírását, X Vállaljuk személy- és tehergépkocsik szervizmunkáit, IFA gépkocsik E—5, HL 60—02 pótkocsik LS—1000 emelőfalak javítását, rövid határidővel. BSZV. 1. sz. üzemegység szegedi üzeme Szeged. Fonógyári út 6. Tel.: 13-810, 14-122 Az Üllés és Vidéke Afész 1983. december l-től megegyezés szerint 3-tól 5 évig terjedő időszakra szerződéses üzemeltetésre átadja az alábbi egységet: 2. sz. vendéglő Pusztamérges, Tolbuhin u. 29. A pályázatot 1983. november 15-ig kell benyújtani az áfész központjába, Üllés, Felszabadulás u. 25. A versenytárgyalás 1983. november 28-án 9 óral>or lesz az áfész központjában. Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást az áfész közgazdasági osztálya ad. Üllés, Felszabadulás u. 25. A Munkaügyi Információs és SsoSgáltafó Iroda (Szeged, Széchenyi tér 11. Pf.: 172. Tel.: 23-111/203) a munkáltatok megbízása alapján az alábbi munkalebelö­ségeket hirdeti meg. A munkakörökről az iroda bővebb felvilágosítást nyúlt péntek kivételével munkanapokon ö—IC óráig. FFFSOFOKÜ végzettséget igénylő munkakörök: Energetikus Városgazdálkodási Vállalat Építészmérnök, vagy magasépítési üzemmérnök Városi Tanács V. B. hivatala építési és közlekedési osztálya Épületgépész Városgazdálkodási Vállalat KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGET vagy SZAKKÉPZETTSÉGET igénylő munkakörök: Anyagraktáros Szegedi Tejüzem Asztalos DELEP Autószerelő Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Ács-állványozó DÉLÉP Cipó felsörész-készítő Minőségi Cipőgyár szegedi gyáregysége Cipőgyártó Minőségi Cipőgyár szegedi gyáregysége Elektrolakatos Szegedi Textilmüvek Esztergályos Vas- és Fémipari Szövetkezet Élelmiszer-rak táros Alföldi Vendéglátó Vállalat Épit észtechnikus Városi Tanács V. B. hivatala épifési és közlekedési osztálya Forgalmi könyvelő Nívó Faipari Szövetkezet Gépjármű át vevő meós Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Géoiármű-villamosságl szerelő Délalföldi Pincegazdaság Varosgazdálkodási Vállalat Génlakatos Szegedi Konzervgyár Szegedi Teiüzem Gyors- és géníró Délalföldi Pincegazdaság Hegesztő Vas- és Fémipari Szövetkezet Hegesztő-lakatos Szalámigvár és Húskombinát Hőkőznontkczelő DÉLÉP Karosszérialakatos Városgazdálkodási Vállalat Kéményseprő Városgazdálkodási Vállalat Kompresszorkezelő Szegedi Konzervgyár Konvhamészáros MAV-igazgatóság, Szeged Könyvelő KSZV Szegedi Kenderfonógyár Kőműves DÉLÉP Ikarus szegedi gvára Szalámigvár és Húskombinát Városgazdálkodási Vállalat ).:,:.' . ..... KSZV Szeggdi Kenderfonógyár MKto Szegedi Kábelgyár' Városgazdálkodási Vállalat Mezőgazdasági gépszerelő Szegedi Konzervgyár Mérleglakatos Szalámigyár és Húskombinát Nehézgépkezelő Városgazdálkodási Vállalat Raktárkezelő (reszortfclelös) DÉLÉP Szakács Alföldi Vendéglátó Vállalat Számlaellenőr Városgazdálkodási Vállalat Szerszámkészítő Vas- és Fémipari Szövetkezet Szersznmlakatos Ikarus szegedi gyára Targoncavezető Délalföldi Pincegazdaság Tetöfcdö-bádogos KSZV Szegedi Kenderfonógyár Városgazdálkodást Vállalat Tmk-eloadó Városgazdálkodási Vállalat T—4—K traktorvezető Városgazdálkodást Vállalat Vasbetonszerelő DÉLÉP Vegyésztechnikus Ikarus szegedi gyára Villanyszerelő Délalföldi Pincegazdaság Fémtex Ipari Szövetkezet KSZV Szegedi Kenderfonógyár Minőségi Cipőgyár szegedi gyáregysége Szegedi konzervgyár Szegedi Tejüzem Taurus Gumigyár, Szeged Városgazdálkodási Vállalat Vizlápyítóbcrcndezés-kezelő DÉLÉP Víz-, gázvezeték-szerelő Városgazdálkodási Vállalat SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYI.O munkakörök: Anyagmozgató KSZV Szegedi Kenderfonógyár Éjjeliőr Városgazdálkodási Vállalat Gyártásközi minöségellenör Gabonaforgalml és Malomipart Vállalat körzeti üzem Halottszállító Városgazdálkodási Vállalat Hűtörakodó Szegedi Teiüzem Kalandcrgép-klsegitő Taurus Gumigyár. Szeged Káhellnari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Keverőüzemi munkás Gabonaforgalmi és Malomipart Vállalat körzeti üzem Kocsirendező MAV körzeti llzemfönökség Konyhai munkás Alföldi Vendéglátó Vállalat MAV körzeti üzemfőnökség Kubikos Városgazdálkodási Vállalat Mélyfúrótömlö-f elépítő Taurus Gumigyár, Szeged ör-norlás DÉLÉP MKM Szegedi Kábelgyár Raktáros Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat körzett üzem Raktári munkás KSZV Szegedi Kenderfonógyár Rasehel-zsákkötőeép-kezelő KSZV üjszcgedl Szövőgyár Segédfűtő DÉLÉP Sertésgondozó Szegedi Konzervgyár Szállftószalag-préskezelő Taurus Gumigyár, Szeged Szervizmunkás Belkereskedelmi Szállítási Vállalat .;:.'•'•>.'.(• 9 n :<daor. Takarító Alföldi Vendéglátó Vállalat Ikarus szegedi gyára Városgazdálkodási Vállalat Tömlűszövö és -göngyölő Taurus Gumigyár, Szeged Varrodai betanított munkás Szegedi Ruhagyár Vonatfékezö MAV körzeti üzemfónökség Betanított munka KSZV Szegedi Kenderfonógyár Szegedi Tejüzem Szegedt Textilművek Segédmunka DÉLÉP KSZV ÜJszegcdi Szövőgyár Minőségi Cipőgyár szegedi gyáregysége Szalámigyár és Húskombinát szegedi Textilművek Városgazdálkodási Vállalat 180 m- alapterületű belvárosi, fűthető, vízzel, villannyal ellátott tanácsi rendelkezésű több helyiségből álló, műhely, raktár, klubhelyiség céljára alkalmas bérleményt cserélnénk, legalább 60—70 m2 alapterületű irodának alkalmas helyiségekért, lehetőleg Nagykörúton belül. „Pince, alagsor kizárva 209 623" jeligére a Hirdetőbe. SZEGED NAGYÁRUHÁZ Öra és Ékszer SzaküzJetében november 1—2-ig fef^ásérSási akciót szervezünk A legkedvezőbb napi árat fizetjük arany- és ezüsttárgyaiért. 5ZSGED i

Next

/
Oldalképek
Tartalom