Délmagyarország, 1983. szeptember (73. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-18 / 221. szám

4 Vasárnap, 1983. szeptember 18. Jegyzeteloszlás —1983 „ÖNTUDAT": Verőfényes szeptemberi reggelen két gyerkőcöt húz a házitáska a la­kótelepi iskola felé. A suli szom­szédságában levő óvoda ablakából néhánv kisgyerek kiabál feléjük: — Ott a Sanvi! Szia! Hahó, Sa­nyó! Szerbusz. Sanvika! Az egyik táska alatt hol peckesen kihúzza magát, hol behúzott nyak­kal el-eltünik a gazdája. Láthatóan zavarba hozza az apróságok kiálto­zása. integetése. Ütitórsa végül is megkérdezi: — Neked kiabálnak ezek a tök­magok, Sanyi? Ismered őket? Sanyi kihúzza magát, és fensőbb­ségesen kijelenti: — Már nem, mert ők még csak óvodások... TAPASZTALÁS: Konzervgyár.. öszi szezon. Tanév­kezdet. Diák-munka-erő ... Láda- és üveghalmok, téblábolok az udvaron. Idősebb „munkaerő" áll meg egy percre mellettük: — Na. srácok, hol jobb? Itt, vagy az iskolában? Válasz: — Teljesen mindegy. A evári munkás meghökken: — Hogyhogy? — Hát itt is el lehet lógni a na­pot, meg ott is! SZÓ — JÁTÉK A csendes őszi eső előcsalogatta a csigákat. A nedves járdán pöttömke Köz-napi kislány guggol, és vizsgálgat egy meztelen csigát, meg egy házát há­tán cipelőt. A bölcsődés korú csöpp­ség nyilván először lát csigát, mert egyre kérdez, mamája TIT-előadást rögtönöz neki a csúszótalpúak ter­mesze rajzáról. A kis ember figyel, kérdez, kombinál, hasonlítgatja az állatokat. Nem érti, hát kérdi: — Anyu. miért nem olyan ez az egyik, mint az a másik? — Hát nem látod? Az egyik há­— Ügy, mint te meg az apu? PA KOSZTOS: A park sárguló füvében lapulva, macska tesi a tőle pár méterre a földön csioegető verebeket. Alkal­masnak vélt pillanatokban óvatosan oson feléjük pár centit. Lapít, fi­gyel. oson. Lapít, figyel, oson. Egy­re közelebb lopja magát a rájuk le­selkedóről mit sem sejtő madarak­hoz. Akiket majd ugye — a termé­szet törvénve szerint... gondolom, s ha módomban állna, már hessente­ném is el. A verebeket, vagy a\ bősz ragadozót. Ami már egy fa tövébe, a szürke tollú zsákmány közelébe jutott. S feni (fene!) a körmét, tép­ve, szaggatva a fakérget. Mint majd azt a szegény verebet... — a ter­mészet ősi törvénye szerint. Amit viszont ez a macskácska, úgy tűnik, már nem ismer. Élesre „köszörült" körmeit behúzza, hátat fordít a madaraknak, beballag a legközelebbi panelház alagsorába. Lapítva, figyelve utánaosonok. Sze­retném kifürkészni természeti tör­vényeknek ellentmondó viselkedése okát. A pinceajtó előtt ételmaradékok­ból változatos menü. A cicuska sza­golgatja, nyalogatja, pákosztosan válogat. Teheti, láthatóan bőséggel ellátják a ház lakói. Érthető tehát, hogv természeti helyett „köztorvé­hyes". (Feltéve persze, hogy van hozzá KÖJÁL-engedélye... — a ház lakóinak.) KUTYA — BARÁT Büszke kutyatulajdonos (szimbó­lumos?) a lakótelepi tízemeletes házban két óriási ebbel. A barát­ságtalan kutyáktól félnek a házban lakók, sok a szóváltás a tulajjal a jószágok miatt. Per — patvar. Örö­kös békétlenség, s örökös helyük a házban az ebeknek. Gazdájuk (tán „csakazértis"?) ragaszkodik hozzá­juk. inkább lemond minden jószom­szédi viszonyról és barátkozasról. Sajnálom. Ugyanis valószínűleg nem ismeri az ősi népi bölcsességet, mi­szerint: Ahhoz, hogy valakit embernek tartsanak, nem elegendő, hogy a kutya a barátja. Szabó Magdolna NÉPI IPAR­MŰ VÉSZETÜNK HARMINC ÉVE A Népi Iparművészeti Ta­nács és a Néprajzi Múzeum áttekintő kiállítást rendez A magyar népi iparművészet harminc éve címmel Buda­pesten, a Kossuth Lajos té­ren levő Néprajzi Múzeum­ban. A bemutatót holnap, hétfőn déli 12 órakor Pozs­gay Imre, a Hazafias Nép­front főtitkára nyitja meg. A kiállítás ez év végéig lát­ható, hétfő kivételével, na­ponta 10-tól 18 óráig. TEXTILIPARI ELŐADÁS A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület Csongrád megyei csoportja szervezésében „Üj rendsze­rű fonási eljárások, szövő­gépek és alkalmazásuk gaz­daságosságának kérdései" címmel dr. Kocsis József és Andai György tart előadást Szegeden, a Technika Házá­ban (Kígyó u. 4.), a máso­dik emelet 14. számú te­remben. Az előadás kedden 14 óra 30 perckor kezdő­dik. KÖNYVEK — FÉLARON A Művelt Nép Könyvter­jesztő Vállalat háromnapos, féláras könyvvásárt rendez Szegeden, az MTESZ Tech­nika Házában. Az 1080-ban es az azt megelőző években kiadott kötetek vásárolhatók meg holnap, hétfőn déltől délután 6 óráig, kedden és szerdán 10-től 18 óráig. ALKALMI LEVELEZŐLAPOK A Magyar Posta Az em­ber tragédiája első bemuta­tójáról megemlékezve új al­kalmi levelezőlapot bocsát forgalomba szeptember 21­én. A levelezőlapot Forgács Miklós grafikusművész ter­vei alapján az Állami Nyom­dában készítették. A bé­lyegképen Madách Imre portréja látható. Báthori Ist­ván születésének 450. év­fordulója alkalmából szep­tember 27-én jelenik meg új alkalmi levelezőlap, melyet Vertei József grafikusmű­vész tervei alapján készítet­tek az Állami Nyomdában. A bélyegképen Báthori István portréja látható. Mindkét le­velezőlapot elsőnapi bélyeg­zővel látják el a kibocsátás napj áa. Acs S. Sándor felvétele ELUTAZTAK A FINN VENDÉGEK A KISZ Szeged városi Bi­zottsága meghívására szep­tember 12-e óta a megye­székhelyen tartózkodott a Turku városi ifjúsági szer­vezet négytagú delegációja. Olli Kyrkinek, a turkul Ifi júsági szervezet elnökének vezetésével a finn vendégek egy hetet töltöttek Szegeden. A' turkui fiatalok tegnap, szombaton hazautaztak Finn­országba. FÖLDTANT KUTATÁSOKRÓL A Magyarhoni Földtani Társulat alföldi területi szer­vezete szeptember 20-án, kedden 14 órakor szakülést tart Szegeden, a Technika Házában, a II. emelet 16-os teremben. Három előadás hangzik el Csongrád megyei földtani kutatások eredmé­nyeiről. MOZGÁS­SÉRÜLTEKNEK A Vöröskereszt városi szer­vezete mellett működő moz­gássérültek klubja kedden délután fél 5 órai kezdettel klubfoglalkozást tart a Szé­kely sor 21. szám alatti he­lyiségében. HÁRMAS IKREK Hármas Ikrei születtek a kaposvári kórházban a so­mogyvári Fullér Máriának. A kicsinyek összsúlya 3800 gramm: Szilvia 1300. Gábor 1320, Anita pedig 1200 gramm súllyal látta meg a napvilá­got. A kicsinyeket a kora­szülöttosztályon inkubátor­ban tartják. Az édesanya és a kisgyerekek állapota ki­elégítő. AUTOGÉN­TRÉNING — MINDENKINEK Az emberi szervezet testi és lelki működését egyfajta aktív pihenéshez juttatja az autogéntréning. Különösen azoknak hasznos ez a pszichológusok segítségével végzendő „önellazítö" kúra, akik alvászavarban, vérnyo­más-ingadozásban, szívrit­muszavarokban, izzadékony­ságban, vagy túlzott fára­dékonyságban szenvednek. A TIT városi szervezete hat héten át, összesen 12 foglal­kozásból álló térningtanfo­lyamot szervez, amelyre je­lentkezni holnaptól. szep­tember 23-ig, déli fél 1 és délután fél 5 között lehet a Kárász u. 11. sz. alatti TIT­székilázhan. Várható I »• / r ido/aras Előrejelzés az ország terü­letére vasárnaD estig: nyu­gat felől .lassanként csökken a felhőzet többfelé, egyre hosszabb időszakokra áll el az eső. Az északnyugati szél napközben gyakran erős, a Dunántúlon vasárnap néhol viharos lesz. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. KERTBARÁTOKNAK öszi talaj munkák a kis­kertekben címmel Csonka János tart előadást kedden délután 6 órai kezdettel a vasutas művelődési .házban működő kertbarát szakkör­ben. ÜZEMLATOG ATAS A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Csong­rád megyei szervezetének nyugdíjasklubja üzemlátoga­tást tart kedden, 14 óra 30 perctől a KSZV szegedi ken­derfonógyárában, a Londoni körút 3. szám alatt. KISMAMATORNA TARJANBAN Minden héten szerdán, 17 és 18 óra között a terhes kismamák számára speciá­lis. zenés, 18-tól 19 óráig a gyesen levő anyák részére aerobictornát szervez a Cson­gor téri pártházhan, a tarjá­ni Vöröskereszt. MIHALY-NAPI VASAR DEBRECENBEN Október 1-én és 2-án ren­dezik meg a Mihály-napi vá­sárt Debrecenben, a Nagy­erdőn, az Ady Endre úton és a Nagyerdei körúton. A vásáron részt vesznek álla­mi és szövetkezeti, ipari, mezőgazdasági és 'kereskedel­mi vállalatok. Kínálják majd áruikat, népművészek, népi iparművészek, kisiparosok, kiskereskedők is. Árusítás­ra a helyfoglalási igényt a debreceni piaci kirendelt­ségnél lehet bejelenteni. A PUSZTAI ÉPÍTÉSZET EMLÉKEI Az ország legnagyobb pusztáján, a Bólyi Mezőgaz­dasági Kombináthoz tarto­zó Sátorhelyen, felújítják a századforduló pusztai épí­tészetének jellegzetes emlé­keit: a hosszan elnyúló, osz­lopos tornácú, fehérre me­szelt falú cseléd házakat. Megőrzik eredeti külsejüket, belül azonban komfortos la­kásokat alakítanak ki. LOTTÓ­TAJÉKOZTATÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 37. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lottó­nyeremények a nyereményil­leték levonása után a kö­vetkezők: négytalálatos szel­vénye 78 fogadónak volt, nyereményük egyenként 114 ezer 887 forint. Három ta­lálata 8776 fogadónak volt, nyereményük egyenként 511 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 229 864 da­,rab, ezekre egyenként 24 fo­rintot fizetnek. Tűzo'tóverseny a Füszért-nél Bölcsesség A pszichiáter beszél­get az új páciensével és fölteszi a leérdést: — Mit tenne akkor, ha feleségét egy férfi karjaiban találná? — Semmit. Elég bün­tetés az neki, hogy a feleségem ölelgeti. GALAKTIKA KLUB A Galaktika sci-fi klub kedden délután 6 órakor tartja első őszi összejövete­lét a November 7. művelő­dési házban. Az érdeklődők Az idő ablakai című ma­gyar tudományos-fantaszti­kus filmet tekinthetik meg. SZOMBATI PIACI ARAK Tegnap, a Marx téri pia­con, az élő csirke kilo­grammja 40—42, a tyúké 59, a pulykáé 50, a libáé 48, a kacsáé 45, a tojás darabja 2.50 forintba került. A tej­föl literje 60, a tehéntúró kilója 32, a juhtúröé 70, a juhsajté 80 forint volt.. A rózsaburgonya 10, a fehér és sárga burgonya 12, a sár­garépa 8—12, a petrezselyem 14—16, a vöröshagyma és a fejes káposzta 10—10, a kel­káposzta 16 forintért kelt kilónként. A saláta darabját 4—6, a karalábé kilóját 10, a karfiolét 20, a paradicso­mét 5, a zöldpaprikáét 8— 14, az uborkáét 12—18 fo­rintért adták. A főzőtök ki­logrammja 6, a zöldbabé 25, a zöldborsóé 50, a retek csomója 3—4, a zöldhagy­máé 2—4 forint volt. A fok­hagyma kilogrammját 45, a parajét 15—20, a sóskáét 15, a zöldtengeri darabját 3—5 forintért lehetett vásárol­ni. A téli alma kilójáért 8— 14. a körtéért 8—18, az őszi­barackért 6—10, a szilváért 9—12. a szőlőért B—lQf fo­rintot kértek. A sái-gadiny­nyét 10, a görögdinnyét 6, a héjas diót 28, a száraz ba­bot 40, a savanyú káposz­tát 25 a mák literjét 70 fo­rintért kínálták a szombati piacon. A Tisza Élelmiszer- és Ve­gyiáru Kereskedelmi Válla­lat tegnap, szombaton dél­előtt nagyszabású tűzoltó­versenyt rendezett vállalati tűzoltócsapatainak részvéte­lével. A Fonógyári úton a kereskedelmi raktárbázison tartott vetélkedőn a Csong­rád és Bács megyei kiren­deltségeken dolgozó tűzol­tókból hét csapatot nevez­tek be a Belkereskedelmi Minisztérium és a megyei tűzoltóparancsnokság szak­emberei által is figyelem­mel kísért vetélkedésre. A viadalon két fö területen, az 55 méteres tűzoltóstafé­tában és az osztott sugár szerelésében mérték össze tudásukat. A verseny első helyezettje a szegedi raktár­ház tűzoltóraja. második a kiskunhalasi fiók gárdája, harmadik a szegedi koordi­nált raktár vegyes csapata lett Ságvári-emléktúia Tizenötödik alkalommal rendezte meg szombaton a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség a hagyományos Ságvári­emléktúrát. Fiatalok ezrei kerekedtek fel, hogy Buda­kalászról, Csillaghegyről. Po­mázról és Szentendréről gya­log ós kerékpáron — össze­sen nyolc túraútvonalon — jussanak el a Lajos-forrás­hoz, a Ságvári Endre turis­taházhoz. A leghosszabb tá­volságot — harminc kilomé­tert — megtevők csoportja • Budáról indult útnak. Reggel 6 órakor koszorúzá­si ünnepség volt annál a cukrászdánál. ahol emlék­tábla hirdeti az egykori if­júsági vezető tűzharcban itt halt mártírhalált. Számosan vettek részt a Visegrádról induló túrán is, amely állo­másain honvédelmi akadá­lyokat kellett legyőzniük az indulóknak. A déli órákban már sok ezren érték el a célállomást. A turistaháznál megrende­zett koszorúzási ünnepség után politikai kulturális ét sportműsorok várták a fir talokat. Gyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték és szerették, hogy a drága Jó édes­apa, testvér, nagyapa, após, DR. MADACSY LASZLO, a József Attila Tudományegye­tem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, életének 7t>. évében, rövid Ideig tartó sUlyos betegség után, szeptember 16-án elhunyt. Végakarata szerint el­hamvasztatjuk. A gyászoló csa­lád. 23 130 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, MÉSZÁROS IMRE temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. Ismerősök­nek, szomszédoknak. munka­társaknak, akik felejthetetlen halottunk, BUSA LASZLONÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. 24 647 Hálával mondunk köszönete* rokonainknak, barátainknak és Ismerőseinknek, a Móra Fer'eno Tsz vezetőségének és tagjainak, hogy szeretett halottunk, VASS NÁNDOR temetésén megjelentek, virága­ikkal, részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Kö­szönetet mondunk a klinika in­tenzívosztálya orvosainak és nő­véreinek áldQzatos munkáju­kért. A gyászoló család. 24 648 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa és testvér, GERA ANDRAS életének 80. évében rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése szeptember 19-én 13 órakor lesz az Alsóvárost temető kápolnájá­ból. A gyászoló család. 24 649 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, GÁL ISTVÁN életének 54. evében rövid szen­vedés után örökre Itthagyott bennünket. Temetése szeptem­ber 19-én 15 órakor lesz az al­győi temető ravatalozójából. A gyászoló család. 24 651 A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged város) Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Szávay István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Kovács László — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztár­saság útja lő. Sajtóház. (740 — Telefon: 12-833 — A lapot nyomjál Szegedi Nyomda, Szeged, Bajc9y-ZslUnszky utca 28. 6720. Igazgatói Dobó József — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahiva­taloknál ós kézbesítőknél. Előfizetési dlj egy hónapra (4 forint. — Indexi 23 053 - ISSNj 0133^423 n

Next

/
Oldalképek
Tartalom