Délmagyarország, 1983. augusztus (73. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-24 / 199. szám

8 8 Kedd, 1983. augusztus 24: Mini — kondenzátor Lombikban született maszek sza­vunk most kezd csak beleszürkülni nyelvünkbe. Már nem ütjük föl fe­jünket, ha halljuk, és nem is gon­doljuk mindiárt. hogy annyi a pén­ze. mint a pelyva. Egyik maszek­nak igazi ellenfele csak a másik maszek lehet, amit száz rendelet nem tudott simára vasalni, ők eliga­zítják egymás között. Mindig panaszkodtunk, hogy nin­csen taxi. Nyilatkozott a vállalat hogy ennyit tervez, meg annyit, de gyorsan nőnek az igények, nem bír vele. Most? Terus ángyi is kiáll sár­ga Dáciával, és mosolyog az utasra Nem dörmög, nem morog, inkább csicsereg. Pista úr ugrik ki a ko­csiból. és nyitja az ajtót, mint mil­liomoséknak szokás. a krimiben. Kedvességből? Inkább azért, hogy hamarabb ülhessen be a másik. Sok a csomag? Nem baj. kérem, arra­való az autó. Rémüldöztünk egv kicsit, hátha kikezdi a szocializmus alapjait a maszekság. Kiderült, a szocializmus akkor is énülhet és széoülhet. ha én nem ázom bőrig családostul az ut­ca sarkán. Pista úr azelőtt vállalati taxis volt. csak átnyergelt egy kicsit. Fő maszek — Megél? — Persze. — A különbség? — Itt meg kell dolgozni a pén­zért. — És régen? — Akkor a más pénzéért is mi dolgoztunk. — Nem értem. — Dehogy nem érti! Akkora hi­vatal épült ránk, hogy ki se lát­szottunk alóla. — Most? — Adó. SZTK. kocsi. Három év alatt ki kell cserélni a kocsit, addig meg kell keresni az árát. Más kö­töttség nincsen. — Mennyit dolgozik? — Amennyit akarok. — Mégis. — Tizenkettőt, tizennégyet. De akkor állok kl. amikor akarok. — Éjszaka? — Csak akkor, ha kedvem van hozzá. — Szokott kedve lenni? — Ha utas van. mindig. * Ülünk a kocsiban, és harsogva nevetünk. Előttünk szalad a másik, maszek és taxi. De nem ám akár­milyen! Annyi van belőlük, mint égen a csillag, valami megkülönböz­tetés csak kell. Nehogy azt higgye a vidéki ember, hogy ennyire lecsú­szott. matricát ragasztott a hátuljá­ra: FÖTAXI. Székesfővárosunk embere főem­ber. és főhivatalba jár. Volt a FÖ­BUHA. van a FÖSPED. és a FÖ­TELEVÍZIÓ főemberét rázni kezdi a hideg a főképernyőn. amikor a sorsoláson csak hetediknek jön be a székesfővárosi altiszt. Nyelvészek, segítsetek! Tiszteljük hagyományainkat, hadd legven va­laki FÖMASZEK akkor is. ha ugyanolyan taxis, mint a többi. Jó lenne, ha az országgyűlés is bele­szólna a dologba, és megalkotná mellé a PÓRMASZEK kategóriát, születés szerint. Jól is néznénk ki. ha éppen eb­ben akarnánk egyenlők lenni! Horváth Dezső A KŐPORC Elektronikai Alkatrész és Műszaki Vállalat balassagyarmati kondenzátorgyárában megkezdődött az NSZK Stettner-céggel kooperációban készülő miniatűr ke­rámia kondenzátorok próbagyártása. A számítógépgyártás­hoz eddig importált alkatrészből az év végéig négy-, öt­százezer darabot készítenek havonta. A jövőben kezdődő sorozatgyártással évente 15 millió darab készül a belföldi és a kooperációs partner számára. Képünkön: ellenőrzik az elkészült kondenzátorok kapacitását és forgatónyomatékát TÁJÉKOZTATÓ NÉPFRONT­TITKÁROKNAK Titkárok részére tartott ér­tekezletet tegnap, kedden a Hazafias Népfront városi bi­zottsága. A népfronttitkárok időszerű mozgalmi felada­tokról hallgattak meg tájé­koztatást SZEGEDI SZOBRÁSZOK KIÁLLÍTÁSA BUDAPESTEN Tőth Valéria és Kligl Sán­dor Szegeden élő szobrász­művészek alkotásaiból ren­dez kiállítást a Képcsarnok budapesti Csők István galé­riája (Váci utca 25.). A mű­vészházaspár tárlatát hol­nap, csütörtökön délután fél 6-kor D. Fehér Zsuzsa dr. művészettörténész nyitja meg. A szoborbemutató szep­tember 8-ig látható. BORBlRALAS SZÁMÍTÓGÉPPEL Kedden, a Kecskeméti Kertészeti Főiskolán az or­szág 26 pincegazdaságának és állami gazdaságának részvé­t elével borverseny kezdő­dött. 672-féle Italt — túl­nyomórészt borokat, de üdí­tőket és borpárlatokat is vizsgál az öt bíráló bizott­ság három napon át. A faj­ta, a • termőhely, az évjárat és a minőség szerint érté­kelnek, és ehhez a számí­tógépet is igénybe veszik. Eredményhirdetésre pénte­ken délelőtt kerül sor. Ek­kor adják át a legjóbb ital­nak odaítélt vándordíjat, és a kategórián belüli külön­díjakat. LÖVEDÉK A MARKOLÓBAN A második világháborúból visszamaradt lövedékeket ta­láltak a Vas megyei Fel­sőberki és Haraszti falu kö­zött az út menti árkok tisz­títása, felújítása közben a közúti igazgatóság dolgozói. A markológép kanala tü­zérségi lövedékeket hozott felszínre. A munkát azon­nal abbahagyták, a terüle­tet dróthálóval biztonságo­san elkerítették, s a veszély­re figyelmeztető táblákat he­lyeztek el. A lövedékeket tűzszerészek teszik ártal­matlanná. FILMFESZTIVÁLOK Augusztus végén, szeptem­ber elején három nemzet­közi filmfesztivált rendez­nek. Bacsó Péter: Ki beszél itt szerelemről? és Kovács András: Ideiglenes paradi­csom címú alkotása képvi­seli hazánkat az edinburghi nemzetközi filmfesztiválon. A cadizi nemzetközi filmfeszti­válra — amelyet szeptember 1—5. között rendeznek — Makk Károly: Egymásra néz­ve című filmjét hívták meg. Augusztus utolsó napjaiban Antwerpenben nemzetközi Kodály-szimpoziumot tarta­nak. amelyen Kis József: Portré Kodály hétköznapjai­ról és György István Ha­gyaték című filmjét is le­vetítik. A magyar filmmű­vészet egyre nagyobb elis­merését jelzi, hogy nemcsak filmeket hívtak meg: Mé­száros Márta, több nagy si­kerű film rendezője részt vesz az augusztus 30. és szeptember 11. között meg­rendezendő velencei nemzet­közi filmfesztivál zsűrijé­ben. MEDÚZA A DUNÁBAN A jugoszláv sajtó beszá­molója szerint Újvidék kö­zelében medúzát találtak a Dunában. A hír a tudomány figyelmét is magára irányí­totta : először történt meg ugyanis, hogy Jugoszlávia területén a Dunában édesví­zi medúzára találjanak, amely igen ritka lakója a folyóknak és tavaknak. Záporok Előrejelzés az ország terü­letére ma estig: Időnként erősen megnövekszik a fel­hőzet, szórványos gyönge eső, zápor, zivatar várható. A déli, délnyugati szél kissé megélénkül. Fülledt, meleg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma megközelíti a 30°-ot. GÁZLÁNG HATTYASON A hattyastelepi iskolába ezen a télen már gázzal fűt­hetnek. A Délalföldi Gáz­gyártó és Szolgáltató Válla­lat Felszabadulás szocialis­ta brigádja (Hódi József, Le­nit József, Nagy Jenő) a na­pokban fejezte be a mun­kát. Ök is. mint Aszódi Já­nos és Bánszki János ter­vezők, társadalmi munká­ban vállalták a hattyasi Kis­iskolások megsegítését. Amint azt Pap Sándor, a hattyasi körzeti népfrontbi­zottság titkára elmondotta a társadalmi munka értéke meghaladja a 200 ezer fo­rintot. Ma, szerdán dél­után ünnepélyesen is belob­bantják a gázlángot. fi Dicséret4 Az ifjú drámaíró fe­lesége megkérdezi az is­mert kritikust: — Mi a véleménye a férjem darabjáról? — Kitűnő... a tol­vajok figurái nagyon meggyőzőek. Minden sza­vukat egy másik darab­ból lopta ... KARBANTARTÁS RÓKUSON A rókusi távfűtött laká­sokat ellátó fűtőmű karban­tartási munkái miatt a vá­rosrész csaknem háromezer lakásában augusztus 22-től, hétfőtől nincs használati me­leg víz. A Szegedi Város­gazdálkodási Vállalattól ka­pott információ szerint a meleg víz hiányát okozó karbantartási munkát pén­teken, augusztus 26-án. dél­után 4 óráig elvégzik, s a városrész lakóépületeit is­mét rákapcsolják a meleg­víz-ellátó rendszerre. MEGMENTETTE DIÁKTÁRSÁT Ifjú életmentőt tüntettek ki kedden Szolnokon. Lisz­kai László kunszentmártoni általános iskolai tanuló ez év nyarán a Körös folyó partján tartózkodott, ami­kor segélykiáltásokat hal­lott. Szvoboda Tünde 7. osz­tályos helybéli általános is­kolai tanuló a kijelölt sza­badstrandrót a mély ' vízbe sodródott, s mivel úszni nem tudott, a víz alá merült. Tár­sai kétségbeesett kiáltásaira Liszkai László a fuldokló se­gítségére sietett, és hajá­nál fogva kiúszott vele a partra. A bátor tanulónak Barta László, a megyei ta­nács elnöke nyújtotta át az életmentő emlékérmet CSAK SE5?MI PÁNIK.., A Bujtor István főszereplé­sével készült nagy sikerű magyar filmet, a Csak sem­mi pánik ... című alkotást vetítik ma, szerdán dél­után 6 órai kezdettel az építőipari szövetkezet Le­nin krt. 65. sz. alatti ifjú­sági klubjában. Kor - ismeret — Ha minden baját elhinném, gyógyszer helyett gyán^ jelentést írhatnék ... Szőke angyal az erőszak színházában Fűzfői füzetcsalád Üj füzetcsalád gyártását kezdték meg a Fűzfői Pa­pírgyárban. Harmónia né­ven. A piros, kék. sárga, li­la és zöld borítójú újdon­ság már valamennyi próbát kiállt, a Szabványügyi Hi­vatal, a KERMI. a Művelő­dési Minisztérium egyaránt alkalmasnak találta a ko­rábbi füzetek felváltására. Gyorsan népszerűvé vált azokban az iskolákban is, amelyekben kísérletképpen néhány ezret kiosztottak be­lőlük. Borítójukat az Ipar­műveszeti Főiskola munka­társai tervezték, papírjuk minősége a fűzfői gyár fej­lesztőit dicséri. A füzetlapok kevésbé át­látszók. mint elődjeiké, és lényegesen fehérebbek is annál. A tervezők azt is szem előtt tartották, hogy a Fűzfői Papírgyár korszerű füzetgyártó gépének kapaci­tását a hazai igények csak háromnegyed részben kötik le. Az újdonságból éppen ezért exportálni is akarnak. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, CSANYI PÉTERNÉ Hevesi Rozália augusztus 21-én 79 éves korá­ban elhunyt. Temetése augusz­tus 26-án 14 órakor lesz a Bel­városi temető ravatalozójából. A gyászoló család. 24 511 Tudatjuk, hogy fekete JÓZSEF, a húskombinát nyugdíjasa ham­vasztás utáni búcsúztatása au­gusztus 30-án 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család, Csöndes u. 7. 23 095 Minden kedves Ismerőssel tu­datjuk, hogy 8TUTZMANN WII.HELM életének 82. évében, súlyos be­tegségben, rövid szenvedés után augusztus 15-én elhunyt. Schwá­bisch Cimündben (NSZK) he­lyeztük örök nyugalomra. Gyá­> szóló fia és családja. Gyász­közSemények Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, OZV. CSILLAG JANOSNÍ Bata Veronika életének 89. évében, rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése augusztus 24-én 10 órakor lesz a domaszéki temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. 24 540 Köszönetet mondok mind­azon rokonoknak, szomszédok­nak, Ismerősöknek, akik felejt­hetetlen feleségem és rokonunk, I.AZAR jenöné temetésén megjelentek, és fáj­dalmunkban osztoztak. Gyászoló férje és a Lázár család. 24 531 Fájó szívvel tudatjuk, mind­azokkal. akik ismerték és sze­rették, hogy CSOMÓS PAL nyugállományú rendőr főtörzsőr­mester hamvasztás utáni bú­csúztatása augusztus 26-án 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából, katonai tiszte­letadás mellett. A gyászoló csa­lád. 23 096 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. a BUDALAKK Vállalat dolgozóinak, a Kéziszerszám­gyár dolgozóinak, szomszédok­nak, akik felejthetetlen halot­tunk, kovács ferencní temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. a gyászoló család. 24 539 Farah Fawcettet, a „Charlie angyalai" című tv-sorozat csá­bos szőke angyalát az elmúlt hónapokban nem széles moso­lyáról, hanem színpadon szer­zett egy újabb kék foltjairól le­het felismerni. Darabbeli part­nerének, James Russónak egy­szer három bordája tört el ket­tejük túl hevesre sikeredett test­test elleni küzdelmében. Ok a főszereplői annak az új darabnak, melyet a múlt év de­cembereben kezdtek el játszani New York egyik nem broadway-t (Gff-Brodway) színházában. William Mastrosimone „Szélső­ségek" című alkotása a színé­szeknek testi, a nézőközönség­nek pedig lelki megpróbáltatás. A publikumot végig érzelmeket felkavaró jelenetek kíméletlen össztüzével bombázzák. A nézők bekiabálásokkal, vagy könnyekkel reagálnak, a feszült­ség sokak számára elviselhetet­len, s nem csekély azoknak a száma, akik elhagyják a színhá­zat a meglehetősen elevenen előadott erőszakolási kísérlet és a terror azt követő egy órája alatt. Az egyik alkalommal va­lamelyik néző nem birta tovább: felment a színpadra és leállítot­ta a Játékot. Azóta fegyveres őr felügyel a közönségre. Ennek ellenére mindenkor teltházzal Indul az előadás. Azok, akik maradnak — mint James Russo mondotta — való­ságos „szellemi beöntésnek" vannak kitéve, amikor a szép MarJorie (Fawcett) foglyul ejti támadóját (Russót), s a kan­dalló rácsa mögé zárt férfin igazságot szolgáltat magának. Olyan igazságot, melyet, úgy véli. biróság nem adhat meg számára. A színjáték fordulópontján, amikor a megtámadottból tá­madóvá válik, a nézőtér felhör­dül: „öld meg!". Am nem sok­kal később a közönség rádöb­ben: a lány éppen ezt akarja. A nézők szimpátiája a visszájára fordul, csakúgy, mint később MarJorie darabbeli szobatársai­nak véleménye is. Mastrosimone elmondta, hogy müvét Írországban, Norvégiá­ban. Svédországban, Dániában, Mexikóban és Ausztráliában már színre vitték, s eladta a megfigyelés Jogát is, a forgató­könyvet ő írja. Farah Fawcett már kijelentette, hogy kész a filmbeli főszerepet eljátszani. Marjorle-t szerepét élvezettel játssza, egyrészt azért, mert sze­retné, ha komolyabban vennék, mint színésznőt, másrészt azért, mert a darab rendkívüli hatás­sal van a nézőkre. Mastrosimone 1978-ban írta a „Szélsőségek"-et, amikor csa­posként dolgozott az egyik New Jersey Italüzletben. Ai alapöt­letet egyik női vendégüktől vet­te. Az eredeti „MarJorie" azon­ban nem ment el odáig, mint Mastrosimone figurája. A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Szávay István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Kovács László — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztár­saság útja 10. Sajtóház. 6740 — Teleion: 12-633 — A lapot nyomjál Szegedi Nyomda, Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 6720. Igazgatdl Dobd József — Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahiva­taloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 34 forint. — Index: 23 <31 — ISSN; 0133—4)23 x

Next

/
Oldalképek
Tartalom