Délmagyarország, 1982. szeptember (72. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-18 / 219. szám

10 Szombat, 1982. szeptember 29. fr MAGAZIN : A virág negyedik szirma Az ENBZ 1981-et a rokkantak évének nyilvánította. A vakoknak és síketeknek évtizedek óta működő szervezetei vannak. Tavaly in­dult meg a munka a mozgáskorlátozottak egyesületeiben és az értei­nai fogyatékosok hozzátartozói körében. Szeptember 18-a ezentúl min­den évben a rokkantak napja lesz. Ebből az alkalomból összeállítás­ban mutatjuk be a négy szervezet feladatait, munkáját, eredményeit, gondjait. Milyen esélye van sz életben fmnak a gyereknek, aki betegen születik? Nem süket nem vak. nem béna. hanem még ennél is betegebb: értelmi fogyatékos. Szörnyű kimondani ezt a szót egy édesanyának, aká szép. egészsé­ges. értelmes gyerekre várt és tudomásul kell vennie. hogy egész életén keresztül szinte ké­zen fogva kell vezetnie, irányí­tani. önálló élete soha nem lehet, házastársra soha nem talál. Egészséges gyerekek közé. óvodá­ba. iskolába nem kerülhet na­gyon sokszor kigúnyolják, kikö­zösítik. Hol és hogyan élhet, mi lesz az ilyen emberből, aki oegv­ven-ötven éves korában is gye­reknek számít hiszen a hat-tíz évesek szellemi színvonalán ma­rad? Hogyan, miből élnek ezek a gyermek-felnőttek, akik az édes­anya állandó gondoskodása nél­k&l a társadalom perifériáján tengődnének ? Van Szegeden egy vállalat. Brnelv befogadja az értelmi fo­gyatékosokat is. munkát, megél­hetést biztosít számukra, közös­séget alakít ki. ahol egymás kö­zött jól érzik magukat nincse­nek kitéve gúnyolódásnak. Ez a Szegedi Fonalfeldolgozó Válla­lat. ahol a mintegy 700 rokkant dolgozó közül 10—12 százalek az értelmi fogyatékos. A vállalat ál­landó kapcsolatot tart gondvise­lőikkel. külön munkaterületet, kedvező időbeosztást biztosít számukra. Közös klubdélutáno­kat filmvetítéseket rendeznek, s minden évben csoportos üdülésre viszik a fogyatékos dolgozókat Más vállalatok is segítenek, jár­műveket adnak díjtalanul. A fo­nalfeldolgozó vállalaton belül ez év május 22-én alakult meg az értelmi fogyatékosok szekciója amelv érdekvédelmüket segíté­süket tűzte ki célul. A Vakok és Gvengénlátők Szö­vetsége a Tanácsköztársaság ide­jén. 1919 tavaszán alakult meg. Korlátozott jogkörben a Horthy­korszakban Is működött. Autonó­miáját 1951. január 1-én kapta vissza, azóta minden megyében létrejöttek a helyi szervezetek. Ezek feladata a vakok és gyen­génlátók érdekképviselete, képzé­sük, átképzésük, munkába helye­zésük. Magyarországon a vakok szá­ma 30 ezerre tehető, kétharma­duk tagja a szövetségnek. Csong­rád megyében mintegy 1300 vi­lágtalan ember él. közülük csak minden tizedik lépett be a szer­vezetbe. Ennek oka. hogy sokan közülük idősek, betegek, esetleg távoli tanyákon élnek. Foglalkoz­tatásuk megoldott. Minden tagiát. aki ezt igényli, munkába tudja állítani a szövetség. Többségük a Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat­nál dolgozik, ahol korlátlan szám­ban tudnak vakokat és gvengén­látókat alkalmazni. Harminc vi­lágtalan telefonalközoont-kezelő dolgozik a megvében. Vannak vak gvogvmasszőrök. értelmiségi pályákon is dolgoznak vakok. A fizikai munkát végzők heti 36 órás munkarendben dolgoznak évi öt nap pótszabadság iár ne­kik. 1971 óta rendszeres havi iá­radekot kapnak a vakok, a rászo­rulókat a tanácsok is támoaatiák rendszeres és rendkívüli segé­lyekkel. A fon af el dolgozó vállalatnál politikai képzésben, ingvenes jo­gi tanácsadásban részesülnek. A szövetség kapcsolatot tart a vak gyermekek szüleivel. segítséget nyújt a továbbtanulásban, elhe­lyezkedésben. A szervezet kultúr­csoportia rendszeresen ad műso­rokat. A megvében három körze­ti csoport is működik. A taná­csok egészségügyi osztályaival, a Vöröskereszt és a Hazafias Nép­front aktíváival való ió kapcso­latot szerződések is szavatolják. A közeljövő feladatai hogv a tá­voli falvakban, tanyákon élő v»­koknak is szerezzenek bedolgozói munkalehetőséget, s az eddigiek­nél többet foglalkozzanak a gyen­génlátók ügyeivel. Á siketekről és nagyothallókról való társadalmi gondoskodás gon­dolatát Magyarországon először Cházár András vetette föl 1790­ben. Hosszú küzdelem után. 1802­ben nyílott meg Vácott az első. süketnémákat gondozó intézet Cházár András emlékére külön­böző egyesületek jöttek létre, ezek egyesüléséve! alakult meg 1950-ben a Siketek és Nagyot­hallók Országos Szövet séee. amelynek mostanáig kialakultak a helyi szervei is. Jelenlegi ne­ve Hallásserültek Országos Szö­vetségé. A Csongrád megvei csoport létszáma 292. Az iskolai alapszer­vezet 100 tagot számlál. A csoport elősegíti tagjainak megfelelő el­helyezkedését Díjtalanul kar­bantartják a tagok hallókészülé­két. Díjtalan a szövetség lapta. a központi rendezvényekre ingye­nes vasúti jegy illeti meg a ta­gokat A hallássérültek elméleti és politikai tájékozódását segíti elő a heti két alkalommal tartott tanfolyam. Sikeres munkát Végez a ktrttúr­csooort. sok fiatalt tömörít a labdarúgó-csapat. Gyakoriak a sakk- és asztalttenisz-versenyek Munkavédelmi tanfolyamokat is rendeznek a hallássérülteknek. Eredményesen működik a K1SZ­szervezet. pinceklubjukat főként társadalmi munkában rendezték be. A csoport helyiségében két­hetenként fölírásos mozifilmet nézhetnek a tagok. A nagyothal­lók Makón és Szegeden a Vörös Csillag moziban indukciós húrok segítségével. hallókészülékükön hallhatják a filmet A csoport vezetősége biztosítja, hogv rend­őrségi. bírósági ügyekben jeltol­mács segítse a hallássérülteket. • Az MHSZ segítségével lövész­klub alakult A hallássérültek nemcsak szervezetükben. ha­nem munkahelyükön is eredmé­nyesen dolgoznak. Ezt sok kitün­tetés bizonyítja. A Mozgáskorlátozottak Csong­rád megyei Egyesülete 1981. ápri­lis 21-én alakult meg. Az egye­sület vezetői legfontosabb felada­tuknak tartiák. hogy segítsék a mozgáskorlátozottak társadalmi beilleszkedését. Ennek leglénye­gesebb momentuma: munkát önkitel iesitő. s a megélhetést biztosító munkát biztosítani a mozgáskorlátozottaknak. A mun­kához való iog biztosításához ez esetben a társadalom segítsége szükséges. Nem elsősorban az anyagi juttatások növelését igény­lik a mozgáskorlátozottak. ha­nem saiátos. személyes oroblémá­ik objektív mérlegelését ezek­ben való segítséget. Ezek az em­berek is szeretnének a társada­lom hasznos és megbecsült tag­iáiként. élni: ehhez azonban sa­iátos rendelkezésekre. módsze­rekre. embertársaik türelmére, megértésére van szükség. Simor András Göndör Bertalan Vakok című linómetszete alá, 1935 Némán, kezünk előre nyújtva, hevá, miét*, azt egy sem tudja, nem ismer egyéb törvényt senki, csak azt. hogv menni kefl itt -menni, ajtó nyílott léghuzat támadt élőre lökött térdet, lábat, tapogatódzva, szimatolva, mint ki valami vonzás foglya, át iszonyaton, alagúton, hol vak sem járt még olyan úton. nem látó szemmel, szemüreggel, roncsolt fekete szemüveggel, bot nélkül, egymást megtaszítva, a másik anyját, apját szidva, át megbotlókon. elesőkön. legutolsókon, legelsőkön, oda. hová nem ért még senki, valakinek meg kell érkezni, egynek legalább hírül adni. ha élni nem is. tudtunk halni. Szobadkai levél Színházi tudósítás A színházban az új évad kü­szöbén mindig az esélye­ket latolgatják, de nem szenvedélyes vitákkal teremte­nek új műsort — hiszen a Sza­badkai Népszínház a szó szoros értelmében „termel" —, hanem csöndesen megállapítják, hogy a helyzet megint változóban van. Az együttest az elmúlt év­adban elhagyta Póka Éva és Földi László — mindketten a budapesti Színművészeti Fő­iskolán szereztek diplomát —, tehát a veszteséglista igen ér­zékeny. A harangokat a pesszi­misták természetesen azonnal megkongatják, mert a harangok mindig kéznél vannak. Az új­vidéki Színházművészeti Főis­kola végzős növendékei közül senki sem kötött szerződést a szabadkai színházzal. talán azért mert a színház iránti sze­relem egyre reménytelenebb. Menetközben ugyanis kiderül­het, hogy a színház csak mun­kával — méghozzá folyamatos munkával — vegetálhat, felvirá­gozhat. ahogy a sors hozza. Azt mondjuk. hogy a színház termel. Ez a termelés a színház kialakult, karaktere. Minden év­adban el kell látogatni Horvát­ország és Szlovénia falvaiba. a színház csodálatos dolgaival köt­het ismeretséget a tartomány és a község közönsége, de végered­ményben Szabadka város polgá­ra is igényli a szinházkultúrát. A Szabadkai Népszínház tehát „városi" és „vidéki" színház. Az elmúlt évadban — úgy tűnik — az együttes alaposan megrázta magát. A zöld hajú lány című rockopera — a szarvashibák ellenére — meg­R ÉV ÉSZ NAPSUGÁR RAJZAI hódította a közönséget. Jó osz­tályzatot kapott Bródy Sándor: A tanítónő című drámája és Ni­cola Manzari: Pablito nővérei című dolgozata. A vajdasági színházak hagyományos találko­zóján Carlo Goldoni: Mirandoli­na, avagy a szép fogadósnő Című vígjátéka nyerte el a szépségtiszteletet, de sikeresnek mondható az Arzén és levendu­la című bűnügyi játéknak a színpadravitele is. Újszerű él­ményt tartogatott a néző szá­mára Kocsis István monodrámá­ja Bethlen Kata maszkjában Jónás Gabriella lépett a szín­padra. A műsorból — sajnos — kimaradt Madách Imre: Az em­ber tragédiája című munkája. A félelemmotívum rendelte vissza a darabot — jobb napok­ra tartogatva —. hiszen a társu­lat ebben a pillanatban mind­össze 24 tagot számlál. A szín­ház nincs nagyszerű formában: a munka teljes odaadást köve­tél egynéhány színésztől. Sza­badkán valóban csak az marad „álva". aki síeret dolgozni, aki vállalja a missziót. Hisszük azonban, hogv az együttes — 'mint minden alkglomma] — ez­úttal is kilábaj a válságból, mert a színházban azért sok mindennek lehet és érdemes örülni. Például az új müsorke­retnek. amely a különböző fel­készültségű színészeket ismét csatasorba szólítja. Októberben mutatja be a tár­sulat Agatha Christie: Egérfogó című bűnügyi történetét. Nem éppen gyenge darabot enged át a színészeknek a művészeti ta­nács. A krimi szabálytalan szín­ház. A gvilkost rejtegető spa­nyolfal ledöntése mindig izgalmas vállalkozás. Ezzel párhuzamosan folynak a próbák Csurka Ist­ván: Deficit cimű'drámájából. A színháznak van egy önma­gában igen rokonszenves törek­vése Ugyanis az ismert és ke­vésbé ismert magyar drámák­nak mindig helyet szorítanak? Biztosítanak. Csurka nyugtalan kamarajátéka alkalmas arra. hogy a fogyasztói társadalom problémáját a színpadi szó segít­ségével taglalják. Hevesi Sán­dor mondta: „A hagyomány nem más, mint egv nemzet em­lékezete". Szinte ijesztő, ha le­jegyezzük. hogy a Szabadkai Népszínházban még egyetlenegy alkalommal sem kapott felszóla­lási jogot Karinthy Frigyes, az a Karinthy, akinek minden írása a színház gondolati hatóerejé­nek a növekedését sürgeti. Még­hozzá igen népszerű (szatirikus) álarcban. A HÖKŰM-SZÍNHÁ2 tartós anyag, s bemutatása nem színházi anakronizmus, ahogyan sokan hiszik. Még ebben az esztendőben mulatja be az együttes Bertolt Brecht — Kurt Weill: KOLDUSOPERA című zenés darabját. Mindenki tudja, hogy Brecht nagy költő volt, és nagy újító. Tovább kívánt lép­ni korából. A Koldusopera igen hálás színpadi holmi. Egy har­monikus ensemble-játék siker­re vihet egy átgondolt rendezői elképzelést A színház álomból ebredve tűzte műsorra Henrik Ibsen: NÓRA című drámáját. Sehol sem játszanak non­stop szériában Ibsen-drámákat A színház ízlésvilága változó. A színház művészeti tanácsa a fe­ledés homályából mentette át Ibsent a jelenbe. Miroslav Krle­za: MICHELANGELO BUONA­ROTTI című nagyszabású műve képviseli a műsorkeretben a jugoszláv drámairodalmat A ma már klasszikusnak mondható író első drámai korszakában ír­ta meg ezt az expresszionista da­rabot amely nem „színes szőt­tes". nem könnyedén szárnyaló dallam. Nehéz alkotói feladat Krleza-szöveget színpadra vinni, de a Szabadkai Népszínház mű­vészegyüttese a rég- és közel­múltban több alkalommal is jól vizsgázott az író anyagából A színház — végre valami bíztató — szerencsés csillagzat alatt született. Mindig kifutási lehe­tőséget. versenvpálvát kínál a vajdasági szerzőknek. Igen ám, de nem születtek szerencsés csillagzat alatt a tollforgatók, hiszen nem élnek az alkalom­mal. A színházban minden év­adban történhetne valami, ami rendhagyó, de az igazi szövegkönyv még mindig nem készült el. Gion Nándor ígért ugvan kéziratot, de mindez a jövő zenéje. A darabnak a szín­házban munkacímet adtak. Merjük remélni, hogy a Szivár­vány — ez a munkacím — ha­marosan megjelenik a színház falai fölött. A könnyű műfaj szerelmesei -minden- bizonnyal annak is örülnek, hogy a színház Marc Camoletti: Boldog szüle­lésnapot című bohózatának a bemutatását is megígérte. A közepes kategóriából — ez nem vitás — a színház szeretne kitörni. Becsülettel elvégzi a munkáját, keresi a kapcsolato­kat a szomszédos országok szín­házkultúrájával. leszámol a fel­legjáró nosztalgiával. "A Szabad­kai Népszinl^z a művelődési élet nagy-nagy nyeresége. eh­hez nem fér kétség. A problé­mák pedig éppen az erényekből fakadnak. Nincs beteljesülés, nincs megnyugvás, nincs le­mondás. A színház elképzelt lo­bogóját ismét felhúzták az ár­bocra, tehát becsönget­tek..: BARAC1DS ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom