Délmagyarország, 1982. szeptember (72. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-26 / 226. szám

10 Szombat, 1982. szeptember 95. ADÁSVÉTEL Eladó másfél hold kuko­rica, talpon. Érdeklőd­ni: Domaszék 361. Csí­s-tsímé. x Macskákat vásárol a ]A­TE összehasonlító Élet­tani Tanszéke, Szeged, Közép fasor 52. áx Mogyoró- és fehér szT­nű növendék nutriák el­adóik. Szőreg, Sarkan­tyú u. 5. x Széllovas eladó. Torná­dó típus. Érdeklődni: te­lefonon: 91-298. Du. 5 óra után. x Macskát vásárol a Kiséi£ letes Sebészeti Intézet a sebészeti klinika épüle­tében. X Hétnyolcados, női vörös­róka bunda, teljesen új állapotban eladó. Sze­ged, telefon: 23-964. A Jászsági Állami Gaz­daság megvételre ajánl alkatrészeket az alábbi mezőgazdasági gépekhez: CK—4, CK—6 kombájn­hoz, UE—iS, RS—09, Zetor S—50, D—4 K—B típusú traktorhoz, RA és ZSBA adapterekhez, Cse­pel TG K-hoz, RSNAV permetezőhöz, PSZB és K 442-e* bálázóhoz. Te­lephely: Jászberény, Nagykátal út. Telefon: Jászberény: 11-366. 10 hetes, fajtiszta ma­gyar vizsla kiskutyák el­adók. Érdeklődni: Sző­reg, Gyár n. 9. Tel.: 20-220. Harmadik évét betöltött 1600-as Lada eladó. Sze­ged, Szende Béla 12/C. (üttörő térnél.) 300 kg teherbírású után­futó eladó. Megtekint­hető: vasárnap 15—17 óra között. Zádor.i Já­nos, Üllés, Rózsa-<t. 50. Ideiglenes bekötéshez villanyoszlop mérőszek­rénnyel! eladő. Rózsa F. sgt. 75/A. Jó állapotban levő, 3— 4 évesnél nem idősebb személygépkocsit vennék. ..Reális ár 19 994" jel­igére a Sajtóhá zba. Egyetemista házaspár al­bérletet keres. „Október 1. — 19 989" jeligére a Sajtóiházba. x Főbérlő nélküH, két­vagy több szobás, ízlé­scsen berendezett lakást béhdínéiik garáfczsaf efyütt, „Megbízható — 19 967" jeligére a Sajtó­hát-bá.'" Renault RG TL eladó. Szeged, Ipoly sor l/A III. 12. L AK AS Felsővároson 56 m2-es, 1 -f 2-es, szövetkezeti la­kás kp. + OTP-átvóila­1ássál, azonnal beköltöz­hetően eladó. „450 ezer kp. 20 006" jeligére a Sajtóházba. * Szeged-belvárosi. 2,5 szobás, 80 m2-es, kom­fortos, csendes, tanácsi lakásomat elcserélném ki­sebb szövetkezeti vagy öröklakásra. Részletes ajánilatokat „.November végéig 20 001" jeligére a Sajtóiházba. x 36 m2-es, összkomfortos, V. emeleti, liftes, taná­csi lakásom 2 szobás, OTP vasy szövetkezetire cserélném. Érdeklődni: 11-050, Vargáné, hétfőtől péntekig 7—17 óráig. Újszegedi, kétszobás, szövetkezett lakás, ga~ j rázzsal eladó. Érd.: Kő-< zép fasor 4/A fszt. 4. 15 órát ói. Tel.; 17-2%. 26 éves. szőke, 170 cm magas, kissé zárkózott fiatalember keresi 'karcsú, nem dohányzó leány vagy elvált nő ismeretsé­get, házasság céljából, 30 éves- korig. „Együtt könnyebb 19 502" jeligé­re a Sajtóházba. 168 cm magas, 56 éves, elvált, érettségizett autó­szerelő keresi lány vagy elvált asszony ismeret­ségét. házasság céljából. ,,ösz!i találkozás — 394 157" jeliigére a Hir­detőbe. 53 m2-es OTP-öröklakás, fizetéskönnyítéssel, eladó. Molnár, Nemestakáos u. 9/A. Teflefon: 19-933. INGATLAN Épülő fcankány.i társas­üdülő eladó. „Garázs — 19 978" jeligére a Saj­tóházba. x Bordány, Seregélyes-dúl ő 77. sz. tanya eladó, 1400 n-öl szőlő-gyümölcsössel. Érdeklődni lehet: Bor­dány. Petőfi S. u. 38. Baktóban leválasztott fél ház, víz, villany, szoba, konyha, előszoba, terasz, 250 n-öl beépíthető gyü­mölcsöstül akikel eladó. Érd.: Fodor telep, Rozs­nyói u. 11/B. Varga. 2 szobás magánház el­adó. Liszt Ferenc u. 17. É rd.: szómba ton, vasár­nap 8—14 óráig. Garázs eladó. Érdeklőd­ni: 16 órától, Roosevölt tér 14. 1/9. Telefon: 17-568. Tanya eladó Rúzsán, er­dő mellett, teljes beren­dezéssel. „Festői táj — 19 959" jeligére a Sajtó­házba. Tiszasziget, Vörös Had­sereg utca 14. számú, 3 szobás ház, gazdasági épületekkel, 900 n-öl tel­ken, megosztva is eladó. Érd.: Tiszasziget, Sza­mos utca 1. Mártélyon üdülő eladó. Érd.: dr. Kassal, Vásár­hely, Arany János utca 10. Hétvégi jellegű tanya Mórahalmon eladó. „Kö­vesút mellett 394 210" jeligére a Hirdetőbe. Hétvégi kertet veszek. „Újszegeden 394 209" jeligére a Hirdetőbe. Trakor utcáról nyíló öve­zetben, Júlia utca végén tetőtér-beépítéses hétvé­gi ház, 217 n-öl termő gyümölcsössel eladó.. — Pongrác*; újszeged, Koc­kaház u. 8. IV. 14. HÁZASSÁG 26 éves, 175 cm magas, barna, értelmiségi pá­lyán dolgozó, lakással, kocsival rendelkező fia­talember megismerkedne csinos, fiatal leánnyal vagy gyermektelen, el­vált asszonnyal, házasság céljából. „Barátot, felesé­get keresek 19 691" jel­igére a Sajtóházba. Rendezett any.agia.kkal rerdolkező, 56 éves férfi, 164 om - magas, 2 gyerme­kes, megismerkedne csak gyermektelen nővel, há­zasság céljából. „Csong­rád megye 394 219" jel­igére a Hirdetőbe, önhibáján kívül eflvált, minden káros szenvedély­től mentes, barna hajú és vidám természetű, 49 éves, 165 cm magas szak­munkás férfi megismer­kedne házasság céljából független, elvált vagy özvegyasszonnyal, 32—44 éves korig. Lakás vam. ..Egy gyermek nem aka­dály 394 237" jeligére a Hirdetőbe. Hatvanas, Intelligens, nyugdíjas, középtermetű asszony korban hozzá il­lő, értelmiségi, magas férfi ismeretségét keresi diszkrécióval, aki ^zereti a zenét, utazást és a ter­mészetet. házasság céljá­ból. „Együtt egymásért 394 186" jeligére a Hir­detőbe. Igényes, vezető beosztás­ban levő, középkorú, el­vált, gyermektelen asz­szony keresi azt az értel­miségi férfit, 48 éves ko­rig, házasság céljából, akinek hiányzik az igazi társ az életébői. „Nem dohányzom 20 107" jöl<­igére a Sajtóiházba. 43 éves. felsőfokú vég­zettséggel rendelkező hölgy megismerkedne ha­sonló adottságokkal ren­delkező, komoly, őszinte gondolkodású férfival, 50 éves korig, házasság cél­jából. „Kaland kizárva 20 108" jeligére a Sajtó­házba. 46 éves, független asz­szony várja, 52 éves ko­rig, nem dohányzó, kul­turált férfi baráti leve­lét, házasság céljából. -— „Igaz barát 20 094" jel­iigére a Sajtóházba. 180 cm magas, 30 éves, elvált férfi, társaság hi­ányában megismerkedne, házasság céljából, kor­ban -hozzá illő leánnyal vagy elyált asszonnyal. Lakás megoldható. „Csak fényképes léve lekre vála­szolok 18 480" jeligére a MSajtóházba. 30 éves, nőtlen, függet­len fizikai dolgozó, jól kereső fiatalember kere­si 25—35 éves, függet­len, elvált vagy özvegy­asszony ismeretségét, há­zasság céljából, aki la­kással rendelkezik. Ta­nyai és falusi előnyben. „Őszirózsa 20 020" jel­igére a Sajtóházba. 160 cm magas, 30 éves, műszaki diplomás, füg­getlen fiatalember megis­merkedne sportot, utazást kedvelő, csinos nővel, házasság céljából. „Ke­reslek 20 037" jeligére a Sajtóházba. Független, előnyös meg­jelenésű, házias, lakás sai rendelkező özvegy asszony férjet keres, leg­alább érettségizett, józan életű, 45—50 év közötti férfi személyében. Gyer­mek nem akadály. „Igé nyes 20 000" jeligére a Sajtóházba. 24 éves, 182 cm magas, diplomás fiú megismer­kedne fiatal, házias le­ánnyal vagy elvált asz­szonnyal, házasság céljá­ból. Fényképes bemutat­kozó leveleket „Bizalom 19 995" jeligére a Sajtó­házba várok. 50-es, 180 cm magas, jó megjelenésű osztályveze­tő, rendezett anyagiakkal, hasonló adottságú, csi­nos. 40-es hölgy ismeret­ségét keresi, házasság céljából. „Ismerkedjünk meg 18 485" jeligére a Sajtóházba. 22 éves, 180 cm magas, vidám aiaptermészetű, szépirodalmat, komolyze­nét kedvelő fiatalember keresi 18—22 év közti, művészetkedvelő, erköl­csös, gyermektelen nő is­meretségét, házasság cél­jából. „Plátói szerelem 19 %2" jeligére a Saj­tóházba. Megismerkednék 48 év körüli. alacsony, fizi­kai dolgozó karcsú nő­vel, házasság céljából, aki hozzám költözne. — „Szeretnélek megtalálni 18 444" jeligére a Sajtó­házba. 28 éves, 170 cm magas * nem dohányzó, érettsé­gizett szobafestő, 3 szo­bás lakással rendelkezem, szeretnék megismerkedni egy becsületes, 26 éves korig, lánnyal vagy el­vált asszonnyal, házas­ság céljából. Anyagiak nem érdekelnek. Fényké­pes levetek előnyben. — „írjál, hogv megtalálja­lak 19 923" jeligére a Sajtóházba. Házasság céljából ötve­nes, korrekt férfi isme­retségét keresi kifogás­talan,, középtermetű nő. „Értelmiség 19 918" jel­igére a Sajtóházba. Huszonhét éves, 170 cm magas fiatalember házas­ság céljából megismer­kedne hozzá illő lánnyal vagy elvált asszonnyal. Egy gyermek nem aka­dály. Kalandorok ne ír­janak. „Becsületes szán dák 19 911" jeligére a Sajtóházba. Rendezett körülmények között élő, v ígkedély ü, házias élettársat keresek, 62 éves korig. Hasonló adottságú, 70 éves, öz­vegy férfi vagyok. „Nem dohányzom 19 902" jel­igére a Sajtóházba. Vidéken élő, egyszerű, szorgalmas, idős, kisipa­ros néni keres 70 év kö­rüli élettársat. Szegedi lakás megoldható. „Nem jó egyedül 19 895" jel­igére a Sajtóházba. Hetvenen felüli, józan életű, nem dohányzó fér­fit keresek élettársnak, nyugdíjast, aki saját há­zamba jönne. A szemé­lyes találkozás a döntő. Nagy Viiktonné, .Kiskun­cLorozsma, Málna u. 22. 32 éves, magas, diplomás lény intelligens férfi sze­mélyében férjet keres. — „Hogyan tovább? — 19 816" jeligére a Sajtó­házba. 26 éves, 176 cm magas, diplomás fiú diplomás lány ismeretségét keresi, házasság céljából. „Rész­letes levél 18 403" jeb igére a Sajtóházba. 37 éves, 165 cm magas autószerelő vagyok. — Technikusi végzettségem van. Keresem olyan, szimpatikus, kissé telt­karcsú hölgy ismeretsé­gét, házasság céljábóL, aki elvált vagy özvegy. Lakás van, egy gyermek nem akadály. Egy ipari tanuló fiam van. Elfog­laltságom miatt, kérem becsületes hölgy válaszát, ha lehet fényképpel. — „Megbecsülés 20 129" jeligére, a Sajtóházba. 24 éves, 175 cm magas fiú megismerkedne ki­mondottan házasság cél­jából olyan lánnyal; aki harmonikus, boldog há­zasóletre vágyik, s egy gyengéd, szeretetre vágyó fiúnak egy életen át hű felesége tudna lenni. Csak őszinte és becsüle­tes lány bemutatkozó le­velét várom. „Árvácska 20 L38" jeligére a Sajtó­házba. Középtermetű, csinosnak mondott, baVna hajú, há­zias, adminisztratív mun­kakörben dolgozó nő, ke­i resi humánus gondolko­dású, intelligens, egye­dülálló, barna férfi is­meretségét, házasság cél­jából, 53 éves kortól. — „Diszkréció 20 069" jel­igére a Sajtóházba. 36 éves, 166 cm maigas férfi szerény nő levelét várja, házasság céljából. „Kölcsönös szeretet — 20 136" jeligére a Saj­tóházba. 167 cm magas, 36 éves vagyok. Várom legalább 27 év feletti nő baráti levelét, házasság céljá­ból. „Egymást megbe­csülve könnyebb 20 135" jeligére a Sajtóházba. Megismerkednék 28—36 év közötti asszonnyal, házasság céljából. Egy­szerű, 37 éves, 168 cm magas férfi vagyok. — „Gyermekmosoly 20 137" jeligére a Sajtóházba. EGYÉB Fiatal jogász, két év gyakorlattal, állást vál­toztatna. „Minden meg­oldás érdekel 18 412" jeligére a Sajtóházba, x Pszichológiai szakrende­lés céljára rendelőt bé­relnék. V ál aszok a t c í m­és árajánlattal kérem „Belváros 20 012" jeligé­re a Sajtóházba. Francia ós angol nyelv­tanítást, magyar korrepe­tálást vállal tanárnő. — Tel.: 16-760. Otthonából díjmentesen elszállítok mindenféle lo­mot, magáért a lomért. Budai András, Szendreá J. u. 13. Szombatonként és alk ál­mánként virágkertészetbe magas fizetésért női munkaerőt felveszünk. Telefon: 13-101. Figyelem, aki talált 1982. augusztus 7-e körül a Belváros területén egy Smena Symbol nevezetű fényképezőgépet, nagyon kérem juttassa el Sze­ged, Orsóval u. 23. cím­re. (A számomra nagyon értékes színes fölvételek miatt.) A becsülete® meg­találó jutalomban része­sük Garázs kiadó, Csongrá­di sgt. 21., Iskoláinál, buszmegállónál. Síküveg, fóliában Kísérletként pvc-fóliába is csomagolnak üvegtáblákat a Salgótarjáni Síküveggyárban. Az azonos méretű üvegla­pok egymásra helyezve ke­rülnek a csomagolóbeéende­zésbe, amely légmentesen és olyan szorosan zárja be őket a fóliaburokba, hogy aztán már a rakodás, szál­lítás során nem mozdulhat­nak el. Az új eljárással a költséges és lassú hagyomá­nyos csomagolást szeretnék felváltani: jelenleg ugyanis minden üveglap közé se­lyempapírt helyeznek, ne­hogy a megbúvó finom por­szemcsék szállítás közben karcolást okozzanak. A pa­pír elhagyása, a kevesebb munkaerő-szükséglet évi há­rommillió forint megtakarí­tást ígér. PÖTBEIRATKOZAS A TIT NYELVISKOLÁJÁBA Angol, francia, német orosz. cseh. tanán latin, len­gyel. olasz, román, spanvol. szerb-horvát, szlovák és török nyelvű kurzusokat hirdetünk. Heti 1x3 és 2x2 órás kezdő, középfokú és haladó ál­talános tanfolyamok Heti 2x3 és 4x2 órás nyelvvizs­gára előkészítő tanfolyamok kezdő, középhaladó és haladó szinten. Heti 2x2 órás avermektanfolvamok. Pótbeiratás: szeptember 27—28. (hétfő, kedd) délután 3—6 óráig; felnőtteknek Tömörkény u. 1. (Tömörkény gim­názium) gyermekeknek Komócsin Z tér 12. (Radnóti gimnázium). DISZKONT DISZKONT Jó hír a háziasszonyoknak Kényelmesen vásárolhat A TISZA-PARTI DISZKONT ARUHAZBAN 500 Ft és feletti vásárlás esetén színes televíziót nyerhet. .Sorsolás novemberben. Táiékoztató a pénztárnál.' KONZERVBŐL: bő választék egyes termékek árengedménnyel. (tgíP Autótulajdonosok, figyelem! Garázsgondját megoldja a Szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat úi termékével. • aa.SZMMV. tipusú vb^garázzsal, mely praktikus, gyorsan összeállítható. Forgalmazza: az Alföldi TÜZÉP Vállalat. Megtekinthető: az Alföldi TÜZÉP Vállalat szegedi Marx téri C pavilonjában és a kiskundorozsmai telepén. Minőségellenőrt keresünk kö­zépfokú élelmiszeripari vagy me­zőgazdasági képesítéssel. Csong­rád megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat, Szeged, Hai­nöezy u. 18, x A JATE Biokémiai Tanszéke felvételre keres szakképzett labo­ránsokat, valamint érettségivel rendelkezőket laboránsi munka­körbe. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet: Szeged, Közép fasor 52. Az Ikarus szegedi gyára fel­vesz 2 villanyszerelőt és 2 komp­resszorkezelőt. Jelentkezni: Ika­rus szegedi gyára, munkaügyi osztály, Szeged, Fonőgyári üt 9. A Szegedi Magas- és Mélyépí­töip'ari Vállalat azonnali belépés­sel felvesz épületasztalosokat, bá­dogosokat. műköveseket, gyakor­lattal rendelkező hidgeburkolót. Jelentkezni lehet: a vállalat mun­kaügyi osztályán. Szeged, Ke­nyérgyári út 5. fszt. 4. x A Szegedi Szűcs- és Szabőipari Szövetkezet azonnali belépéssel férfi és női segédmunkást, vala­mint egy gyakorlattal rendelkező műszerész szakmunkást vesz fel. Jelentkezni: Szeged, Tolbuhin su­gárút 98. szám alatt. X A Csongrád megyei Vendéglá­tó Vállalat felvesz gyakorlattal rendelkező, érettségizett gép­könyvelöt. Jelentkezni lehet: a számviteli osztály vezetőjénél, Szeged, Honvéd tér 5/B szám alatt. x Asztalos szakmunkásokat, fa­ipari gépmunkásokat, női és férfi betanított munkásokat felve­szünk. Jelentkezni: Szeged, Vá­sár u. 6. szám alatt, a telepve­zetőnél vagy a 61-260-as telefo­non. x Autószerelő. mezőgazdasági gépszerelő, géplakatos és aszta­los szakmunkásokat keresünk gazdaságunk fehér-tói és öthalmi műhelyeibe, ötnapos munkahét, egy műszakos munkaidő-beosz­tás. Jelentkezni a Szegedi Állami Gazdaság központjában. Szeged, Fürj u. 51. 8 órától 16 őráig, a személyzeti vezetőnél. x Érettségivel rendelkező, génir­ni tudó adminisztrátort felve­szünk. Jelentkezni: Szeged. Cser­ié sor 2. szám alatt vagy a 61-055­ős telefonon. x A Csongrád megyei Település­tisztasági Szolgáltató Vállalat sze­gedi üzemegysége felvesz mosó­nőt, védőruhák mosására, jelent­kezni lehet: Szeged, Cserzy M. u. 32m üzemegység-vezetőnél. x A makói 601. sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet és Szakkö­zépiskola pályázatot hirdet 1 egyetemet vagy főiskolát vég­zett elektromérnök számára ta­nári beosztásba. (2 éves vagy en­nél több szakmai gyakorlat ese­tén, munkában eltöltött idő fi­gyelembevételével. összkereset 4400 Ft-tól.) Jelentkezni: szemé­lyesen a délelőtti órákban le­het. X Halmészárost keresünk felvé­telre a Fehér-tói Halászcsárdánk­ba. Jelenkezni lehet a Szegedi Állami Gazdaság központjában, a személyzeti vezetőnél, 8-16 órá­ig. Szeged, Fürj u. 51. x A 600. sz. Ipari Szakmunkás­képző Inlézet felvesz udvarost, kazánfűtőt, tmk-lakatost (repülő­téri munkahellyel), valamint ta­karítónőt, férfi szakácsot, érett­ségizett gyors- és gépírónőt, anyagkönyvelőt (szerződéssel), gépkocsivezetőt Tolbuhin sugár­úti munkahellyel. Jelentkezni: személyesen a személyzeti elő­adónál. Szeged, Tolbuhin sgt. 84. sz. alatt. x A Szegedi Kazánjavító Isz fel­vételre keres éjjeliőrt és ebéd­kiosz.tót (nyugdíjas Is lehet). Je­lentkezni lehet: Szeged, Dorozs­mai Ut 8. szám alatt. x GF 25 l-es gyorsgözfejlesztőhöz 2 kezelőt keresünk. Lehet nyug­díjas is. Jelentkezni lehet: 18 óra után. Szeged, József A. sgt. 154/A. Borbély István. X A Szeged és Vidéke ÁFÉSZ fel­vételre keres mezőgazdasági áru­házba szakképzett eladókat, akik méregkezelói bizonyítvánnyal is rendelkeznek, sütőipari szakmun­kásokat és betanított munkáso­kat (kiskundorozsmai sütőüzem­hez), gyors- és gépírót (központi Igazgatásba). Jelentkezni lehet: Szeged és Vidéke ÁFÉSZ sze­mélyzeti osztályán. Szeged, Szt. István tér 3. sz. alatt. X Dísznövénykertészt vész fel zöldterületi előadónak a Városi Tanács V. B. Városgondnoksága, Makó, Lenin tér 22. Lehet kezdő vagy nyugdiias is. Jelentkezni a fenti cím alatt. X A Szegedi Tervező Szövetkezet építész-, eépész- és elektromos mérnököket tervezői, építész-, génésztechnikusokat vagy sz.ak­irányü szakközépiskolát végzetlé­ket szerkesztői munkakörbe fel­vesz. Jelentkezni: Szeged, Lenin krt. 83. sz. alatt X A NIVÖ Faipari és Játékkészí­tő Isz felvételre keres 1 közgaz­Munkaalkalmak •dasági technikum! érettségivel és 5 éves gyakorlattal rendelkező számlázó, készárukönyvelőt. Ér­deklődni lehet: Szeged, Dorozs­mai út 17—19. sz. alatt, a szövet­kezet munkaügyi osztályán. X A MEDIKÉMIA Szövetkezet fér­fi és női betanított munkásokat, lakatosokat, raktári kiadókat és takarítónőket vesz fel. Jelentkez­ni MEDIKÉMIA vegyi. Gumi- és Műanyagipari Szövetkezet. Sze­ged, Cserepes sor 34—38. sz. X A kiszombort Üj Élet Tsz ké­pesített könyvelöt keres. Je­lentkezni a tsz főkönyvelőjénél. X Központi portást félveszünk, le­het nyugdíjas is. „Sürgős 3862/12" jeligére a Sajtóházba. X A HÖDGÉP sándorfalvi gyár­egysége felvételre keres mező­gazdasági gépszerelő, lakatos, esztergályos, hegesztő szak- és betanított munkásokat. Felve­szünk szakma nélküli férfiakat betanított hegesztő munkára. Je­lentkezni a fenti címen. X A MÁV szegedi körzeti üzem­főnöksége felvesz iskolai, szak­mai végzettségük, orvosi alkal­masságuk szerint, 18 éves kortól, szakmunkásokat, betanított mun­kásokat és segédmunkásokat: Szeged állomásra kocsirendezőt 4000—5000 Ft-ig, váltókezelót 3800 —4800 Ft-ig. motorvezető gyak. 3300 Ft, kiképzés után 5500-6500 Ft-ig, lakatos 3500-4500 Ft-ig, konyhai kisegítő 2500-3000 Ft-ig, segédmunkás 2500—3500 Ft-ig. Sze­ged-Szőreg váltókezelő 3600-4600 Ft-ig, Szeged-Rókus állomás ko­csirendező 3800-4800 Ft-ig, váltó­kezelő 3600-4600 Ft-ig, Kiskundo­rozsma állomás kocsirendező 3800 —4800 Ft-ig, Makó állomás kocsi­rendező 3800—4800 Ft-ig, váltóke­zelő 3600—4600 Ft-ig. Hódmezővá­sárhely állomás kocsirendező 3800 -4800 Ft-ig, váltókezelő 3600-4600 Ft-ig. A dolgozók és családtagja­ik részére utazási kedvezményt biztosítunk. Jelentkezni lehet az áüomásvezetőknél vagy Szeged állomás munkaügyi csoportjá­nál. X A Csongrád megyei ZÖLDÉRT Vállalat szegedi kirendeltsége vil­lanyszerelőket, női és férfi segéd­munkásokat és takarítónőket vesz fel. Jelentkezni lehet: a kiren­deltségen (Szeged, Dorozsmai üt 41., munkaügyi csoportjánál) 8­15 óráig. X Felvételre keresünk lakatoso­kat, kőműveseket, segédmunká­sokat, fűtőt és villanyszerelöt. Bérezés megegyezés szerint. Gaz­dasági munkaközösség létrehozá­sát támogatjuk. Jelentkezni le­het: Kenderfonó és Szövőipari Vállalat szegedi Javítóműhelye, Tolbuhin sgt. 44. X Vetülékcsévélőt, szövőnőt, mű­szerészt, villanyszerelöt, anyag­mozgatót, raktári kiadót és kö­zépfokú áruforgalmi végzettség­gel és 5 éves gyakorlattal rendel­kező anyagbeszerzőt keres felvé­telre, jó kereseti lehetőséggel, a KSZV Djszegedi Szövőgyár Sze­gedi Konfekciógyára. Kisgyerme­kesek részére hólesődét, vidéki dolgozóinknak albérleti hozzájá­rulást biztosítunk. Jelentkezni le­het: Szeged, Dorozsmai út 18. szám alatt. X A MAV Igazgatóság, Szeged, felvételt hirdet üzemi konyhájá­ra, konyhamészáros munkakörbe. Bérezés kollektív szerződés sze­rint. Dolgozóinak ingyenes, csa­ládtagoknak kedvezményes uta­zási lehetőséget biztosítunk, je­lentkezni lehet: MÁV Igazgató­ság, Acs Sándorné konyhaveze­tőnéL x A Vasutas Ifjúsági Lakásépítő­és Fenntartó Szövetkezet felvétel­re keres ács szakmunkásokat és segédmunkásokat. Jelentkezni le-' het: a Bécsi krt. 20. sz. alatti építkezésünkön. x A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat legalább „K-2"-es vizs­gával rendelkező kazánfűtőt ke­res felvételre. Jelentkezni: Sze­ged, Török u. 8. sz. alatt, a mű­szaki osztályon lehet. x A Csongrád megyei ZÖLDÉRT Vállalat felvételt hirdet húsos­eladói. önkiszolgáló-pénztárosi, eladói és raktárosi munkakörbe. Jelentkezni i 30. sz. élelmiszer­áruház vezetőjénél. (Szeged, Hü­velyk u. 6.) x A Szegedi Építőipari Szövetke­zet gyakorlattal rendelkező gáz­és központifűtés-szerelőket vesz fel. Érd.: Szeged. Lechner tér 9.. részlegvezetőnél. x A Konkordia Vállalat gépíró­adminisztrátorokat keres (elvé­leire. Jelentkezni lehet: Szeged, Béke u. 5/A. x A Petöfitelepi Egyesített Szo­ciális Intézmény felvételre keres gondozónőt, konyhalányt, udva­rost, takarítónőt, festői. Jelent­kezni lehet: Szeged, Aeél utca 1. SZ. X A domaszék! Szőlőfürt Mg. Szakszövetkezet felvételre keres T 100-as lánctalpasra traktorve­zetőt, azonnali belépesse!. Jelent­kezni személyesen a szakszövet­kezet személyzeti vezetőjénél, x A Szegedi Konzervgyár felvé­telre keres szerkezeti vagy gépla­katos. elektroműszerész, autóvil­lamossági szerelő, villanyszerelő, kőműves, festő, autószerelő, me­zőgazdasági gépszerelő, csőszere­lő. mechanikai műszerész szak­munkásokat, valamint tmk-mfl­helyünkbe segédmunkásokat é« betanított munkásokat. Rendésze­ti munkakörbe férfi és női portai ellenőröket, vagyonőröket, ruha­őröket. valamint általános kon­zervipari segédmunkásokat, — Nyugdíjas dolgozók jelentkezését is várjuk. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Pulz u. 46. sz. alatt. x Közlemények Beat-. divat- és társastánc­tanfolyam kezdődik diákoknak és felnőtteknek október 2-án, szombaton de. 9 órakor a Bartók Béla Művelődési Központban (Szeged, Vörösmarty u. 3.). Ta­nítás szombaton és vasárnap de. 9 órától. Jelentkezni a helyszí­nein. Oktató: dr. Viszt József­né. X A DÉMASZ Vállalat szeged-déli kirendeltsége közli a lakossággal, hogy 1982. szeptember 27-én há­lózatátépítési munkák miatt idő­szakos áramszünet lesz Kiskun­dorozsmán, a Negyvennyolcas ut­ca mindkét oldalán, a Dorozsmai úttól a Vásártérig, valamint a Negyvennyolcas utca. Vásártér utca. Északi sor. Széksósi út ál­tal bezárt területen. 1982. szep­tember 27-dől október 2-ig idő­szakos áramszünet lesz Kiskun1 dorozsmán, a Kamilla utca. Csa­tornapart, Dobos utca, Jernei ut­ca által bezárt területen. Fogyasz­tóink szíves elnézését kérjük. x Ilyen még nem volt! Importáruk kedvezményes vására, a lakossás. állami vállalatok és egyéb viszonteladók részére (Üveg-porcelán, csillárok, aiándéktárgvak. háztartási és sportcikkek.) . Különleges, olcsó, praktikus áruválaszték! Nagyobb tételek vásárlása esetén, leülön szállítási kedvezmény' Nyitva: 1982. október 5—9. között 10—17 óráig. Szombaton 8—13 óráig. Szegeden, a Bocskai u. 8/B sz. alatti AFÉSZ-klubban. Várjuk kedves vásárlóinkat, megrendelőinket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom