Délmagyarország, 1982. július (72. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-15 / 164. szám

8 Csütörtök, 1982. július 15. röviden Delejes álom Értekezlet esőben.. ÜLÉST TARTOTT A JÁRÁSI KISZ-BIZOTTSAG Tegnap, szerdán tartotta soros ülését a KISZ sze­gedi járási bizottsága. A testület megtárgyalta a tag­létszám. a szervezettség ala­kulásáról szóló jelentést, mpjd n járási bizottság első félévi költségvetésének ala­kulását. SZABÓ MIKLÓS TÁRLATA SATORALJAÜJHELYEN Szabó Miklós szegedi fes­tőművész alkotásaiból ren­dez kiállítást a sátoraljaúj­helyi városi járási művelő­dési központ. Az akvarell­bemutatót holnap, pénteken délután 4 órakor Fleskó László, a városi tanács el­nökhelyettese nyitja meg. A lárlat augusztus 10-ig te­kinthető meg hétköznap 8 es 20. vasárnap 8—12 óra között. KÉPERNYŐN A KORRAS A Kecskeméten megjelenő forrás című folyóirat a hazai szociográfia műfajá­nak egyik legfontosabb mű­helye. A szerkesztőség mun­kájáról, célkitűzéseiről, ered­ményeiről készített félórás filmet a Magyar Televízió szegedi stúdiója. A műsor­ban megszólal Bánlaky Pál szociológus. Zám Tibor író és Hatvani Dániel főszer­kesztő. Forgatókönyvíró-mű­sor vezető: Halász Ferenc, szerkesztő: Pavlövits Mik­lós, rendező: Szász Emőke. A Forrás című riportfil­met " holnap, pénteken este negyed 10-kor láthatják az érdeklődők a 2-es csator­nán. Somogyi Károlyné felvétele TIZENHETEDSZER MARTÉLYON A KISZ Központi Bizott­sága megbízásából az ifjú­sági szövetség megyei szer­vezete az idén tizenheted­szer rendezi meg Márté­lyon az országos ifjúsági képzőművész tábort július 31. és augusztus 14. között. A hazai amatőrmozgalom je­lentős eseményére az or­szág minden részéből ér­keznek fiatal alkotók, akik részint szakmai ismereteiket gyarapítják, részint előadá­sokat hallgatnak és lehető­ségük nyílik megismerni az alföldi tájat, Mártély ter­mészeti szépségeit. A két­hetes programot filmvetíté­sek. kirándulások, sportver­senyek, zenei rendezvények színesítik. A hagyományok­hoz híven a program zá­rásaként a hódmezővásárhe­lyi Tornyai János Múzeum­ban műhelykiállítást ren­deznek a tábor résztvevőinek műveiből. Hosszabb ideie figyelem a villa­mosok ajtóinak krónikus baiait. Megáll a jármű, az aitók föltárul­nak. Induláskor a vezető gombnyo­mására zárulnak, azaz csak zárul­nának. mert csaknem mindig akad egy renitens szárny amelyik nem csukódik. Ez az állapot az utasokra — főleg télen — a bezúduló hideg miatt kellemetlen, meg veszélyes is. Ezért aztán az utasok — öntevéke­nyen — maguk oldják meg a tech­nikai hiányosságot. Vérmérséklet kérdése, hogy miként milyen mód­szerrel. Egyesek taszítanak egvet a lemezen, mások meghúzzák, oldalba verik, de — főleg a fiatalabbak — egyszerűen belerúgnak, mire az ai­tószárny. ha néha vonakodva is. de becsukódik. Az sem ritka. hogy megállás után éppen fordított a helyzet: az aitó nem nyílik ki. A sietős le vagv felszállók ilyenkor nem tétováznak: egv lökés, egv rú­gás és szézám megnyílik Egvszer aztán a villamos főhivatal az ellenőrök kötelességévé tette, hogy segítsék az aitók egészséges működését a fent leírt, de általuk szabadon választott módszer szerint. Ám az ellenőrök, arra hivatkozva, hogv ajtót kezelni és ellenőrizni egy­szerre rendkívül megterhelő — nem vállalták. A cég már-már bai­ba került, mikor az egvik kisfőnök zseniális ötlettel hozakodott elő (Felesége már régen ostorozta, hogv nagynénje keresztfiát nem képes valahová benyomni. Az a szegény gyerek igazán nem tehet arról, hogv nem tanult jól. pedig az esze nagy­szerűen vág. de hát a rossz tanárok képtelenek voltak érdeklődését va­lami iránt felkelteni Nagv nehezen azért leérettségizett de miiven ke­gyetlenség! — az egyetemre nem vették fel. igaz üres lapot adott be a felvételin de mit kínozzák ezeket a szegény gyerekeket. meg hátha aznap csupán rossz passzban volt a bioritmusa) Azt iavasolta. hogv minden kocsiba vegyenek fel egv aitókezelőt. Ez meg is történt (ő is megszabadult a vegzatúrától). Azon­ban csakhamar módosítani kellett a szervezést. Zsúfoltság esetén usvan­is a szorgalmas aitókezelö egysze­rűen nem fért az aktuális ajtóhoz. Mert nem mindig ugvanaz az aitó renitenskedctt ám! Olvan volt ez. mint egv izgalmas rejtvény, előre senki nem tudhatta, hogy a követ­kező megállóban melyik aitó nyílik, nem nyílik, vagy nem csukódik. Angliában egv ilyen iárművön szen­vedélyesen fogadnának minden megálló előtt. Ezért aztán, mivel minden csuklós villamosnak rendel­tetésszerűen négy ajtaja van. min­den kocsihoz négy aitókezelőt szer­ződtettek. A hirtelen megnóvekedett létszám miatt (szabadság, szabad­napok. betegség GYES. helyettesíté­sek stb.) aitóosztálvt szervezett a cég. egy osztályvezetővel és két ad­minisztrátorral. Továbbá valaki rá­lőtt. hogy az aitóosztály és a sajtó­osztály között mindössze egv s betű a különbség: létrejött a régen esedé­kes vállalati sajtóosztály is. A járműveken utazni veszélyes, fel- és leszállni csak felkészülten, felelősséggel lehet, utazás közben ül­ni. állni, kapaszkodni stb. csupa olyan tudnivaló, hogy a sajtóosztály kiadványai éveken át ellátiák az utazókat hasznos tanácsokkal, bele­számítva a iegvkezelést is. mely ki­mondottan bonyolult előírásokat tar­talmaz. és ezek felöl — sajnos — egtöbb utas tökéletesen tájékozat­lan. Az osztály erre beosztott alkal­mazottai díjtalanul osztogatják a szórólapokat, a tájékoztató kiadvá­nyokat. és rövid felvilágosító előadá­sokat is tartanak két megálló kö­zött. Nagyobb vállalatok, állami gaz­daságok saiát lapot adnak ki. miért pe tehetné egy közlekedési vállalat. Nagv cég? Nézőpont kérdése. Ha egy kőműves munka után égvedül fusizott délután és a hétvégeken az bizonyosan szerény vállalkozás. Ha a mostani lehetőségeket kihasználva vezetése alatt egv négy-öttagú bri­gád végzi a munkát, viszonyítva már ..nagy" vállalkozásról beszélhe­tünk. Vagv nézzük statisztikai szem­mel: ha tavaly volt egv libám az ólban, az idén meg kettő van. akkor a gyarapodás 100 százalékos. Ha 100 000 libám volt. most meg 200 000 van. akkor a gyarapodás ugyancsak 100 százalékos. Éppen Parkinson törvénye jutott eszembe, mikor felébredtem Jót mu­lattam álmom képtelenségein, zagv­va összevisszaságán, hiszen az SZKV bizonyosan nem csinál ilven szamár­ságokat. Viszont az aitók továbbra sem csukódnak rendesen, ezért el­határoztam. hogv aitóközelben tar­tózkodva a kötelességszerű lökést, taszítást becsülettel teljesítem to­vábbra is. mint többi útitársam. ígv a cég nem szorul rá alkalmazottai­nak 100 százalékos gyarapítására. Egyesek szerint ugyan — esetleg — szóba jöhetne az aitók záródásá­nak és nyilódásának technikai meg­oldása is. Bánki Mihály 27-31° Előrejelzés az ország terü­letére csütörtök estig: Főként nappali gomolyfelhő-képző­dés. helyi záporok, zivatarok. Mérsékelt, változó irányú, a Dunántúlon időnként élénk déli. délnyugati szél. Mele­gebb idő. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27. 31 fok kőzött. Védelem — Védő úr. tud-e még valamit előadni a vád­lott javára? — Igen. bíró úr. Meg­bízóm nagyothall. Nem hallja mca a lelkiisme­rete hangjai. KI KICSODA? A Brüsszelben megjelenő Ki kicsoda Európában? cí­mű francia nyelvű életraj­zi lexikon közli Polner Zoltán szegedi költő adatait, műveinek címét. MEGHALT MARÖTI LAJOS Maróti Lajos József Attila­díjas író, drámaíró, a Ma­gyar Írók Szövetségének tagja, a Magyar Színházi Intézet főmunkatársa 52 éves korában, hosszan tartó, sú­lyos betegség következtében szerdán elhunyj. A HATVANHAT VENDÉGE: BALOGH GYÖRGY Péntek este ismét jelent­kezik a televízió népszerű Hatvanhat című műsora. A fórumsorozat vendégeként ezúttal Balogh György. a Vám- és Pénzügyőrség or­szágos parancsnokhelyettese válaszol a levélírók és a tv-nézők kérdéseire. A sza­vazógépes stúdióban többek között az élelmiszer-kiviteli lehetőségekről, a kötelező pénzbeváltásról és a tilalmi listákról lesz majd szó. Az adás 21.15 órakor kezdő­dik. Forgalmi változás A Klauzál tér 8. szám alatti lakóépület felújíiása miatt csütörtök éjszakáról péntekre virradóra új forgalmi rend lép éleibe a Klauzál téren és környékén. A változás a kö­vetkező: a Lenin körút felől érkező gépjármüvek ezentúl nem a gyógyszertár, hanem a Csemege üzlet előtt hajt­hatnak be a térre. De csak a Virág cukrászda teraszáig, ott már \ u. a kell fordul­niuk. Tehát — az épület fel­újítási munkálatainak befe­jeztéig — megszűnik a téren az átmenő forgalom. Lezár­ják. ugyancsak péntek haj­naltól az Oroszlán utca Ke­lemen és Nádor utca közötti szakaszát is. Erre az útsza­kaszra ezentúl csak az áru­szállító gépkocsik hajthatnak be. A változásokra jelző­táblák figyelmeztetik a jár­művezetőket. Életfogytig fegyházban Csütörtöki meglepetés 12—20 Ariig 20%-os árengedmény VEF 208 táskarádió * földszinti műszaki osztályon # SZEGEDI Centrum Aruha* Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, testvér, nagymama, ro­kon. Ozv. VARHALMI LAJOSNÉ 74 éves korában, türelemmel vi­selt, hosszü szenvedés után, július 13-án elhunyt. Búcsúzta­tása hamvasztás után lesz. Gyá­szoló fia, menye, unokái és a rokonság, Szeged. Vidra u. 1. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen fér­jeim, GII.ICZE JÓZSEF mérnök százados temetésén részt vetlek, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Külön mondunk köszönetet a Karikás Frigyes Katonai Kol­légium parancsnokságának, év­folyamtársainak, katonatársai­nak. a légierő alakulatainak, a szegedi komendáns hivatalnak, továbbá köszönet a barátoknak, szomszédoknak és a szeged­szöregl általános iskola kisdobo­sainak. Gyászoló felesége és kislánya. Szőreg. „ Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak. Ismerő­sikknek, szomszédoknak, komák­nak. komaass zon yokna k, aktlc felejthetetlen halottunk. ÁBRAHÁM FUBUS IMRÉNÉ temetesen megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkai mély fái­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a körzeti orvosának és az asszisztensnő­nek áldozatos munkájukért. A gyászoló család. 19 528 Fájó szívvel mondunk köszö­netet mindazon rokonoknak, is­merősöknek. jó barátóknak, a Pannónia Szőrme Vállalat összes dolgozóinak és a KSZV központ résztvevőinek, akik felejthetetlen szerettünk. BAKAI MIHÁLY temetésén megjelentek és fájdal­munkban osztoztak. A gyászoló család. 20 537 Gyász­közlemények Köszönetet mondunk a roko­noknak, barátoknak. szomszé­doknak, Ismerősöknek, a vasút­üzem biztonsági osztály dolgo­zóinak, súlyos gyászunkban nyújtott támgatásáért, a MAV Igazgatóság minden dolgozójá­nak. a Juhász Gyula utcai köz­ponti konyha dolgozóinak és mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk, SCHUMMER KAROLY temetéséin megjelentek, részvé­tükkel. virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Ezúton köszönjük orvosainak és ápolóinak áldozatos munká­jukat. aktk fájdalmai enyhítésén és élete meghosszabbításán fára­doztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazon testvéreknek. rokonoknak. jó barátoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak. a deszkj Maros Tsz pártatapétervezetének es vezető­ségének. a deszki tüdőkórház dolgozóinak, a Tisza Halászati Tsz dolgozóinak, akik felejthe­tetlen szerettünk. VINCZE SÁNDOR temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, koszorúikkal, virágaikkal, részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondok a roko­noknak. a kedves ismerősöknek, a ház lakóinak, a munkatársai­nak, akik felejthetetlen ferjem, STIX FERENC temetésén részt vettek, fájdal­munkban osztoztak. Gyászoló felesége és egyetlen kislánya. 30 536 Fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH JÓZSEF 1982. július 13-án rövid szenve­dés után. 74 éves korában el­hunyt. Temetése 1982. július 16-án 13 órakor lesz a szegedi Alsóvárosi temető ravatalozójá­ból. Gyászoló leánya, veje, uno­kája. 30 538 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, B1ACSI GYÖRGY hamvasztás utáni búcsúztatása 1982. julius 16-án IX órakor lesz a tápéi temető ravatalozójából. A gyászoló család, Tapé, Besz­terce u. 3. Tudatjuk, hogy NAGY ISTVÁN (Boxi> hamvasztás utáni búcsúztatása július 16-án 15 órakor lesz a Bel­városi temető ravatalozójából. A gyászoló család. 19 539 Mély fáidalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, anyós, nagymama, SZtBO ISTVANNÉ Szabó Teréz életének tis. eteben. rövid szen­vedés ulan elhunyt. Temetése jul. 16-a.n 15 órakor tesz az Al­sóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család. 19 537 Köszönetet mondok mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek. akik felejthetetlen feiese­gem, « LÉVAI LASZI.ÖNÉ temetésén megielen'.ek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmamat enyhíteni igyekez­tek Gyászoló férje. 19 519 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. jó barátoknak, akik felejthetetlen testvérem. AGÖCS MAGDOLNA temetésén megjelentek, részvé­tükkei és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvére. 19 533 A Fővárosi Bíróság — szerdán kihirdetett ítéletével — életfogytig tartó, fegyház­ban végrehajtandó szabad­ságvesztéssel sújtotta Ben­csik László Tibort, aki aljas célból elkövetett emberölés bűntette miatt került a vád­lottak padjára. Gyilkosságá­nak áldozata egy 8 éves kisfiú. A bűncselekményt — amely az emberölés úgyne­vezett minősített, tehát köz­napi értelemben súlyosabb megítélésű esete — ez év januárjában követte el. Az igazságügyi orvosszakértői vélemények szerint biszexuá­lis hajlamú Bencsik a gyer­mek életét azért oltotta ki, mert vele mindenáron faj­talankodni akart. A közvéle­ményt is mélyen felháborí­totta a bűncselekmény, amely a legsúlyosabbak kö­zé tartozik. Mivel elkövető­jét — bár máskor is került már összeütközésbe a tör­vénnyel — erőszakos bűn­cselekményért még nem kel­lett felelősségre vonni és jogi értelemben „büntetlen"­nek számít, a bíróság alkal­masnak találta a társada­lom védelme érdekében a fizikai megsemmisítésnél egy fokozattal enyhébb büntetés kiszabását, ellentétben az ügyész által indítványozott halálbüntetéssel. A bíróság a fővárosi fő­ügyészség vádindítványával mindenben megegyezően ál­lapította meg a vádlott — önmaga által is már a nyo­mozás során elismert — bű­nösségét, teliének szexuális indítékát, okát, az elkövetés módját. Mindezt különféle orvosi, nyomszakértői véle­mények, a helyszíni bizonyí­tások is alátámasztották, nemkülönben az. hogy meg­találták és a bíróság lefog­lalhatta a kisfiú megfojtásá­hoz használt derékszíjat, amelyet Bencsik a helyszín­ről menekülve elhajított. Személyiségével kapcsolat­ban azt állapították meg a büntetőeljárás során, hogy ..saját hibáján kívül" az élet perifériájára szorult, korán magára maradt, társadalmi és erkölcsi nevelése egyaránt hiányosnak bizonyult, ez alakította torzult, úgyneve­zett moráldeffekt személyi­ségét. Szellemi szintje meg­közelíti a debilitást. Az ítéletnek zárt tárgya­lások utáni nyilvános kihir­detését és indokolását kö­vetően az ügyész — jogaival élve — halálbüntetés kisza­básáért fellebbezett, Bencsik László Tibor és védője pedig elsődlegesen — a tényállás minősítése miatt, illetve té­ves megállapítására hivat­kozva — felmentésért, má­sodlagosan enyhítésért je­lentett be fellebbezést. A bűnügy másodfokú elbírálá­sáig. a legfelsőbb Bíróságon születő jogerős ítélet kihir­detéséig Bencsik továbbra is letartóztatásban marad. (MTI) m A Magyar Szocialista MunKaspari Szeged várost Bizottságának napilapja. Főszerkesztő! P Nagy István - Főszerkesztő-helyettes! Sz. Slmoo István - Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged. Tv aácskőztársaság útja 16. Sajtóház. 9740 - Teleion: 12-833 - A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 2*. 872* Igazgató: Dobó József - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél, előfizetést dl] egy hónapra M forint, a Indexi 25 953 a ISSNl 0133*025 a /ÁIMÁ % ° j. » á

Next

/
Oldalképek
Tartalom